EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1110

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1110 af 22. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer til brug ved meddelelse af tilladelse til udbydere af dataindberetningstjenester og underretninger i tilknytning hertil i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (EØS-relevant tekst. )

C/2017/4217

OJ L 162, 23.6.2017, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1110/oj

23.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 162/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1110

af 22. juni 2017

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer til brug ved meddelelse af tilladelse til udbydere af dataindberetningstjenester og underretninger i tilknytning hertil i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 61, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør udarbejdes standardformularer, -skemaer og -procedurer for at sikre en ensartet opfattelse og håndhævelse blandt medlemsstaternes kompetente myndigheder med hensyn til meddelelse af tilladelse til levering af dataindberetningstjenester samt for at sikre effektive informationsstrømme. For at fremme kommunikationen mellem ansøgeren og den kompetente myndighed bør de kompetente myndigheder udpege et kontaktpunkt og offentliggøre oplysninger om det pågældende kontaktpunkt på deres websted.

(2)

De organisatoriske krav til godkendte offentliggørelsesordninger, udbydere af konsolideret løbende handelsinformation og godkendte indberetningsmekanismer adskiller sig fra hinanden i flere henseender. Derfor bør en ansøger kun være forpligtet til at medtage de oplysninger i sin ansøgning, som er nødvendige for at vurdere ansøgningen vedrørende den dataindberetningstjeneste, som ansøgeren har til hensigt at levere.

(3)

For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at vurdere, om ændringer af ledelsesorganet for udbyderen af dataindberetningstjenester kan være til fare for en effektiv, sund og forsigtig forvaltning af udbyderen af dataindberetningstjenester, og at tage passende hensyn til kundernes interesser og markedets integritet, bør der fastsættes klare tidsfrister for indberetning af oplysninger om disse ændringer.

(4)

Udbydere af dataindberetningstjenester bør kunne indberette oplysninger om en ændring af ledelsesorganet, efter at den pågældende ændring har fundet sted, hvis ændringen skyldes forhold, som udbyderen af dataindberetningstjenester ikke er herre over.

(5)

Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og bestemmelserne i direktiv 2014/65/EU anvendes fra den samme dato.

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(7)

ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning. ESMA har ikke analyseret de potentielle omkostninger og fordele, da dette ville være urimeligt i forhold til deres omfang og virkning.

(8)

ESMA har anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Udpegning af kontaktpunkt

De kompetente myndigheder udpeger et kontaktpunkt med henblik på behandling af alle de oplysninger, der modtages fra ansøgere, som ønsker tilladelse til at udøve virksomhed som udbydere af dataindberetningstjenester. Kontaktoplysningerne om det udpegede kontaktpunkt bør offentliggøres på de kompetente myndigheders websteder og opdateres regelmæssigt.

Artikel 2

Indberetning af oplysninger og underretninger til den kompetente myndighed

1.   En ansøger indberetter ved ansøgning om tilladelse til at levere dataindberetningstjenester i henhold til bestemmelserne i afsnit V i direktiv 2014/65/EU alle oplysninger til den kompetente myndighed, jf. artikel 61, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU, ved brug af ansøgningsskemaet i bilag I.

2.   Ansøgeren indberetter oplysninger til den kompetente myndighed om alle medlemmerne af ansøgerens ledelsesorgan ved brug af skemaet til underretning i bilag II.

3.   Ansøgeren skal i forbindelse med indberetningen tydeligt angive, hvilke særlige krav i henhold til bestemmelserne i afsnit V i direktiv 2014/65/EU der henvises til, og i hvilket bilag til indberetningen, de pågældende oplysninger findes.

4.   Ansøgeren skal i forbindelse med indberetningen angive, hvorvidt eventuelle særlige krav i henhold til bestemmelserne i afsnit V i direktiv 2014/65/EU eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 (3) ikke finder anvendelse på den dataindberetningstjeneste, som der ansøges om.

5.   De kompetente myndigheder angiver på deres websted, om behørigt udfyldte ansøgninger, underretninger og eventuelle supplerende oplysninger i tilknytning hertil kan indberettes pr. brev, elektronisk eller på begge måder.

Artikel 3

Modtagelse af ansøgningsskema

Inden for 10 arbejdsdage efter at have modtaget ansøgningsskemaet sender den kompetente myndighed en kvittering for modtagelse pr. brev, elektronisk eller på begge måder til ansøgeren sammen med kontaktoplysningerne for det i henhold til artikel 1 udpegede kontaktpunkt.

Artikel 4

Anmodninger om supplerende oplysninger

Den kompetente myndighed kan sende en anmodning om oplysninger til ansøgeren med angivelse af, hvilke supplerende oplysninger der kræves for at kunne vurdere ansøgningen.

Artikel 5

Underretning om medlemskabsændringer i ledelsesorganet

1.   En udbyder af dataindberetningstjenester underretter den kompetente myndighed pr. brev, elektronisk eller på begge måder om enhver medlemskabsændring i ledelsesorganet, inden sådanne ændringer finder sted.

Hvis underretningen af velbegrundede årsager ikke kan foretages, inden ændringen finder sted, skal underretningen foretages inden for 10 arbejdsdage efter ændringen.

2.   Udbyderen af dataindberetningstjenester indberetter oplysninger om den i stk. 1 omhandlede ændring ved brug af skemaet til underretning i bilag III.

Artikel 6

Underretning om meddelelse af eller afslag på tilladelse

Den kompetente myndighed underretter ansøgeren pr. brev, elektronisk eller på begge måder om meddelelse af eller afslag på tilladelse.

Artikel 7

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 3. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 af 2. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udbydere af dataindberetningstjenester vedrørende godkendelse, organisatoriske krav og offentliggørelse af transaktioner (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 126).


BILAG I

Skema til ansøgning om tilladelse til at levere dataindberetningstjenester

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

BILAG II

Skema til ansøgning om listen over medlemmerne af ledelsesorganet

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

BILAG III

Skema til ansøgning om medlemskabsændringer i ledelsesorganet

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

Top