Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2318

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2318 af 13. december 2017 om ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på finansielle markeder i Australien i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (EØS-relevant tekst. )

C/2017/8568

OJ L 331, 14.12.2017, p. 81–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2318/oj

14.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 331/81


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2318

af 13. december 2017

om ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på finansielle markeder i Australien i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 25, stk. 4, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 23. stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (2) skal investeringsselskaber sikre, at de handler, de foretager med aktier, som er optaget til handel på regulerede markeder eller handles på markedspladser, foregår på regulerede markeder, i MHF'er eller hos systematiske internalisatorer, eller på markedspladser i tredjelande, der af Kommissionen vurderes som ækvivalente i henhold til artikel 25, stk. 4, litra a), i direktiv 2014/65/EU.

(2)

I henhold til artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014 finder en handelsforpligtelse kun anvendelse i forbindelse med aktier. Handelsforpligtelsen omfatter ikke andre aktieinstrumenter, såsom depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter.

(3)

Hensigten med ækvivalensproceduren for markedspladser i tredjelande, jf. artikel 25, stk. 4, litra a), i direktiv 2014/65/EU, er at gøre det muligt for investeringsselskaber at handle med aktier, der er omfattet af handelsforpligtelsen i Unionen, på markedspladser i tredjelande, der anerkendes som ækvivalente. Kommissionen bør vurdere, om de retlige og tilsynsmæssige rammer i et tredjeland sikrer, at en markedsplads, der er meddelt tilladelse i det pågældende tredjeland, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med de krav, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (3), afsnit III i direktiv 2014/65/EU, afsnit II i forordning (EU) nr. 600/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF (4), og at markedspladsen er omfattet af et effektivt tilsyn og en effektiv håndhævelse i det pågældende tredjeland. Dette bør læses i lyset af de mål, der forfølges ved nævnte retsakt, særlig dens bidrag til det indre markeds oprettelse og funktion, markedets integritet, investorbeskyttelse og — sidst, men ikke mindst — finansiel stabilitet.

(4)

I henhold til artikel 25, stk. 4, litra a), fjerde afsnit, i direktiv 2014/65/EU kan et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer betragtes som ækvivalent, når denne ramme opfylder mindst betingelser om, a) at markederne er underlagt krav om tilladelse og om løbende effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse, b) at markederne har klare og gennemsigtige regler, hvad angår optagelse af værdipapirer til handel, således at værdipapirer kan handles på rimelige, ordentlige og effektive betingelser og er frit omsættelige, c) at værdipapirudstedere er underlagt regelmæssig og løbende oplysningspligt, der sikrer en høj grad af investorbeskyttelse, og d) at markedsgennemsigtighed og -integritet er sikret ved forebyggelse af markedsmisbrug i form af insiderhandel og kursmanipulation.

(5)

Formålet med denne ækvivalensvurdering er bl.a. at vurdere, om de retligt bindende krav, som finder anvendelse på finansielle markeder i Australien, der er etableret og meddelt tilladelse som værdipapirbørs der og er underlagt tilsyn af Australian Securities and Investments Commission (»ASIC«), er ækvivalente med de krav, der følger af forordning (EU) nr. 596/2014, afsnit III i direktiv 2014/65/EU, afsnit II i forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2004/109/EF, og som er omfattet af et effektivt tilsyn og en effektiv håndhævelse i det pågældende tredjeland.

(6)

I Corporations Act af 2001 defineres et finansielt marked som en facilitet, hvorigennem der regelmæssigt fremsættes eller godtages tilbud om at erhverve eller afhænde finansielle produkter. Et finansielt marked skal derfor drive et multilateralt system efter faste regler. Det råder ikke over skønsbeføjelse til at bestemme, hvordan det skal udføre transaktioner, eller tilladelse til at handle for egen regning eller deltage i ejermatchningshandel. Endvidere skal et finansielt marked give medlemmerne upartisk adgang til dets markeder og tjenester. Adgangskriterierne skal være upartiske og gennemsigtige og skal anvendes på en ikkediskriminerende måde. Med henblik herpå skal driftsreglerne for et finansielt marked indeholde rimelige og ikkediskriminerende standarder for adgangs- og udvælgelseskrav. Disse regler gennemgås af ASIC.

(7)

De fire betingelser i artikel 25, stk. 4, litra a), fjerde afsnit, i direktiv 2014/65/EU skal være opfyldt, før det kan vurderes, om et tredjelands retlige og tilsynsmæssige ordninger vedrørende de børser, der har tilladelse der, er ækvivalente med dem, der er fastlagt i direktiv 2014/65/EU.

(8)

I henhold til den første betingelse skal markedspladser i tredjelande være underlagt krav om tilladelse og løbende effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

(9)

En person skal besidde en australsk markedslicens (Australian Market Licence; »AML«) for at drive et finansielt marked. I henhold til Corporations Act er beføjelsen til at tildele en AML henlagt til ministeren. I henhold til § 795A i Corporations Act skal en ansøgning om en AML indgives til ASIC, som yder rådgivning til ministeren om ansøgningen. Der gives kun tilladelse, hvis visse krav er opfyldt, bl.a. at ministeren finder det godtgjort, at ansøgeren har indført tilstrækkelige ordninger til at opfylde gældende krav, og at ansøgeren i tilstrækkeligt omfang kan føre tilsyn med markedet, overvåge markedsdeltagernes adfærd og håndhæve overholdelsen af de driftsregler, der er gældende for markedet (§ 795B i Corporations Act). Når de finansielle markeder er blevet tildelt licens, skal de løbende opfylde betingelserne for licensen og opretholde passende ordninger for markedsdrift, heriblandt ordninger for overvågning og håndhævelse af overholdelsen af driftsreglerne (§ 792A i Corporations Act).

(10)

ASIC er en offentlig myndighed nedsat i medfør af Australian Securities and Investments Commission Act af 2001 (»ASIC Act«) og har ansvar for at administrere og håndhæve lovgivningen om Australiens finansielle markeder. ASIC's tilsyns- og håndhævelsesbeføjelser omfatter undersøgelse af mistanke om overtrædelser af lovgivningen, udstedelse af meddelelser om manglende overholdelse og anmodning om civilretlige sanktioner ved domstolene. ASIC kan indlede straffesager vedrørende de forpligtelser i Corporations Act, der er eksigible som strafferetlige overtrædelser. ASIC har også beføjelse til uden varsel at undersøge finansielle markeder. Dette omfatter beføjelse til at undersøge registre, optegnelser og dokumenter. Derudover kan ministeren for finansielle tjenesteydelser (Minister for Financial Services) rette skriftlige instrukser til en operatør af et finansielt marked om at træffe specifikke foranstaltninger for at sikre, at operatørens forpligtelser som indehaver af en licens for finansielle markeder er opfyldt, når ministeren er af den opfattelse, at forpligtelserne ikke er opfyldt (§ 794A i Corporations Act). Hvis det finansielle marked ikke efterlever instruksen, kan ASIC anmode domstolen om pålæg om, at instruksen skal efterleves (§ 794A i Corporations Act). ASIC har også beføjelse til at rette skriftlige instrukser til en enhed (f.eks. markedsoperatører og deltagere på licenserede markeder), hvis ASIC mener, at dette er nødvendigt eller i offentlighedens interesse for at beskytte personer, der handler med et finansielt produkt eller klasser af finansielle produkter (§ 798J i Corporations Act). Endvidere kan ASIC anmode om pålæg og indbringe sager for retten for at håndhæve regulerings- og undersøgelsesforanstaltninger. ASIC kan anmode en domstol om pålæg om overholdelse af de foranstaltninger, som ASIC har truffet på grundlag af sine regulerings- og undersøgelsesbeføjelser (§ 70 i ASIC Act). Hvis en enhed ikke efterlever instrukser, der er udstedt i overensstemmelse med Corporations Act, kan ASIC endvidere anmode domstolen om pålæg om, at instruksen skal efterleves. Og endelig skal finansielle markeder i henhold til Corporations Act også kunne håndhæve, at deres medlemmer overholder bestemmelserne i Corporations Act, regler og bestemmelser vedtaget i medfør heraf samt driftsreglerne for deres marked (§ 792A i Corporations Act). Det påhviler også en licenseret børs at skride ind over for medlemmernes potentielle overtrædelser af markedets driftsregler eller af Corporations Act og indrapportere sådanne potentielle overtrædelser til ASIC.

(11)

Det kan derfor konkluderes, at værdipapirbørser i Australien er underlagt krav om tilladelse og om løbende effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

(12)

I henhold til den anden betingelse skal tredjelandes markedspladser have klare og gennemsigtige regler for værdipapirers optagelse til handel, således at værdipapirer kan handles på en rimelig, ordentlig og effektiv måde, og at de er frit omsættelige.

(13)

Der findes generelle forpligtelser, som stipulerer, at operatøren af finansielle markeder skal overveje, hvorvidt de værdipapirer, der er optaget til handel på det marked, hvorpå operatøren opererer, kan handles på en rimelig, ordentlig og gennemsigtig måde. § 793A i Corporations Act indeholder retligt bindende krav om driftsregler, der gælder for værdipapirers optagelse til handel. I driftsreglerne for finansielle markeder er der fastsat betingelser, som skal være opfyldt, for at en aktie i en børsnoteret enhed kan prisstilles på markedet. Enheden skal ansøge om optagelse til handel der, hvor værdipapirerne vil blive handlet, og ansøge om og meddeles tilladelse til prisstillelse af alle værdipapirer i dens primære klasse af værdipapirer til det finansielle markeds officielle notering. Listen over enheder, der er optaget til handel, offentliggøres af markedsoperatøren og ajourføres efter hver handelsdag. ASIC efterprøver, om de finansielle markeders regler, systemer og processer er tilstrækkelige til at vurdere, hvorvidt et finansielt produkt opfylder de finansielle markeders kriterier og de lovbestemte kriterier for at blive optaget til handel på markedet, herunder at sikre, at der ikke er nogen unødige restriktioner på handel med værdipapirer. Alle værdipapirer, der handles på licenserede børser, skal opfylde visse børsnoteringsregler, som indsendes til ASIC med henblik på at blive gennemgået. Værdipapirerne skal være frit omsættelige og opfylde visse kriterier vedrørende distribution af værdipapirer til offentligheden og oplysninger om værdipapiret og udstederen, som er nødvendige for at kunne værdiansætte værdipapiret. En licenseret børs kan ikke børsnotere værdipapirer, hvis der ikke findes offentligt tilgængelige oplysninger om de udstedte værdipapirer og udstederen. Og endelig kan ASIC og ministeren med henblik på at sikre en kontrolleret handel på licenserede børser suspendere handelen med et finansielt produkt eller klasser af finansielle produkter.

(14)

Den retligt bindende forpligtelse i Corporations Act om rimelig, ordentlig og gennemsigtig handel indebærer, at finansielle markeder skal stille oplysninger om transaktioner, bud og tilbud til rådighed for offentligheden. Derudover er der en forpligtelse til at sikre, at en deltager ikke indgår en transaktion, medmindre transaktionen er indgået ved matchning af en førhandelsgennemsigtig ordre på en ordrebog. Der findes fritagelser for visse handler, såsom blokhandler eller handel med prisforbedring. Hvis en markedsdeltager, der påberåber sig én af disse fritagelser, er den forpligtet til at opbevare optegnelser, der godtgør, at transaktionen opfylder kriterierne for den påberåbte fritagelse. I henhold til konkurrencereglerne for markedsintegritet (Competition Market Integrity Rules) skal finansielle markeder straks gøre de førhandelsoplysninger, der modtages i åbningstiden, tilgængelige, løbende og i realtid, på rimelige forretningsmæssige vilkår og på en ikkediskriminerende måde. De førhandelsoplysninger, der modtages efter åbningstid, skal markedsoperatøren gøre tilgængelige inden starten på næstkommende åbningstid. De reguleringsmæssige rammer i Australien indeholder også krav om, at efterhandelsoplysninger skal afgives løbende og i realtid. De finansielle markeder er forpligtet til at gøre efterhandelsoplysninger tilgængelige på et offentligt tilgængeligt websted omkostningsfrit og med en tidsforsinkelse på højst 20 minutter.

(15)

Det kan derfor konkluderes, at værdipapirbørser i Australien har klare og gennemsigtige regler, hvad angår optagelse af værdipapirer til handel, således at værdipapirer kan handles på rimelige, ordentlige og effektive betingelser og er frit omsættelige.

(16)

I henhold til den tredje betingelse skal udstedere af værdipapirer være underlagt regelmæssig og løbende oplysningspligt, der sikrer en høj grad af investorbeskyttelse.

(17)

De reguleringsmæssige rammer i Australien har klare, omfattende og specifikke oplysningskrav, der gælder for årlige og foreløbige rapporter. Udstedere, hvis værdipapirer optages til handel på en værdipapirbørs i Australien, skal offentliggøre årsregnskaber og mellemliggende halvårsrapporter (§§ 292 og 302). Rapporterne skal være i overensstemmelse med regnskabsstandarderne (§§ 296 og 304 i Corporations Act) og give et retvisende billede af enhedens finansielle stilling og indtjening (§§ 297 og 305 i Corporations Act). Endvidere skal årsregnskaberne revideres, og der skal modtages en revisionsrapport (§ 301 i Corporations Act). ASIC fører et register med oplysninger om virksomheden, herunder dens prospekt og årsregnskaber. Afgivelse af omfattende og rettidige oplysninger om udstedere af værdipapirer gør det muligt for investorerne at vurdere udstedernes forretningsresultater og sikrer passende gennemsigtighed for investorer gennem en regelmæssig informationsstrøm.

(18)

Det kan derfor konkluderes, at udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på børser, der er licenseret i Australien af ASIC, er underlagt regelmæssig og løbende oplysningspligt, der sikrer en høj grad af investorbeskyttelse.

(19)

I henhold til den fjerde betingelse skal tredjelandets retlige og tilsynsmæssige rammer sikre markedsgennemsigtighed og -integritet ved forebyggelse af markedsmisbrug i form af insiderhandel og markedsmanipulation.

(20)

Australiens værdipapirlovgivning fastsætter en omfattende ramme for regulering og tilsyn med henblik på at sikre markedets integritet, forbyde svigagtig eller vildledende adfærd på licenserede børser og videregivelse af urigtige eller vildledende oplysninger om værdipapirer eller udstedere samt forhindre insiderhandel og markedsmanipulation. Bestemmelserne om markedsmisbrug er fastsat i henhold til del 7.10 i Corporations Act. Nogle af forbuddene er ligeledes fastsat i henhold til reglerne om markedsintegritet (Market Integrity Rules; »MIR«), som er opstillet i medfør af afsnit 798G, stk. 1, i Corporations Act, og som gælder for regulerede finansielle markeder og for deltagerne på disse markeder. I henhold til §§ 1041E og 1041F i Corporations Act er det forbudt at fremsætte urigtige eller vildledende erklæringer om finansielle produkter, at foranledige andre til at handle med finansielle produkter ved hjælp af urigtige eller vildledende oplysninger samt at udvise uhæderlig adfærd i forbindelse med et finansielt produkt og/eller som licensindehaver for finansielle tjenesteydelser (§§ 1041G og 1041H). Del 7.10, afsnit 2, i Corporations Act indeholder en række forbud mod kursmanipulation. Derudover forbyder del 7.10, afsnit 3, i Corporations Act udtrykkeligt insiderhandel. ASIC håndhæver disse regler ved at udnytte sine vide beføjelser til at undersøge og retsforfølge tilfælde af mistænkelig aktivitet på markedet, der anses for at være i modstrid med reglerne.

(21)

Det kan derfor konkluderes, at Australiens retlige og tilsynsmæssige rammer sikrer markedsgennemsigtighed og -integritet ved forebyggelse af markedsmisbrug i form af insiderhandel og markedsmanipulation.

(22)

Det kan derfor yderligere konkluderes, at de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for finansielle markeder, som drives i Australien underlagt tilsyn af ASIC, opfylder de fire betingelser for retlige og tilsynsmæssige ordninger, og de bør derfor anses for at udgøre et system, der er ækvivalent med de krav for markedspladser, der er fastsat i direktiv 2014/65/EU, forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 596/2014og direktiv 2004/109/EF.

(23)

I betragtning af at et stort antal aktier, som udstedes og optages til handel i Australien, også handles på markedspladser i EU, er denne afgørelse nødvendig for at sikre, at alle investeringsselskaber, som er underlagt handelsforpligtelsen i artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014, bevarer muligheden for at handle med aktier, der er optaget til handel på australske børser. Da der på de australske børser er adgang til betydelige alternative likviditetspuljer i disse aktier, er det nødvendigt at anerkende de retlige og tilsynsmæssige rammer i Australien, navnlig for at investeringsselskaberne kan få mulighed for at opfylde »best execution«-forpligtelsen over for deres kunder.

(24)

Denne afgørelse er baseret på oplysninger, som viser, at den samlede EU-handel med en lang række aktier, som er optaget til handel på børser i Australien, foregår med en sådan hyppighed, at MiFID-selskaber ikke kan benytte sig af undtagelsen i artikel 23, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 600/2014. Dette indebærer, at handelsforpligtelsen i artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014 ville finde anvendelse på et væsentligt antal aktier, som er optaget til handel i Australien.

(25)

Afgørelsen vil blive suppleret af samarbejdsordninger for at sikre effektiv udveksling af oplysninger og koordinering af tilsynsaktiviteter mellem de nationale kompetente myndigheder og ASIC.

(26)

Denne afgørelse er baseret på de retligt bindende krav til finansielle markeder i Australien, som er gældende på tidspunktet for vedtagelsen af afgørelsen. Kommissionen bør fortsat løbende overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige ordninger for regulerede markeder og effektiviteten af det tilsynsmæssige samarbejde i forbindelse med overvågning og håndhævelse samt kontrollere, at de betingelser, som danner grundlag for nærværende afgørelse, er opfyldt.

(27)

Kommissionen bør regelmæssigt gennemgå de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på finansielle markeder i Australien. Dette berører ikke Kommissionens mulighed for at foretage en særlig gennemgang på et hvilket som helst tidspunkt, hvis en relevant udvikling nødvendiggør, at Kommissionen revurderer nærværende afgørelse om ækvivalens. En sådan revurdering kan medføre ophævelse af nærværende afgørelse.

(28)

Da forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2014/65/EU anvendes fra den 3. januar 2018, er det nødvendigt, at nærværende afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(29)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014 anses de retlige og tilsynsmæssige rammer i Australien, som finder anvendelse på finansielle markeder, der er meddelt tilladelse sammesteds, og som er opført i bilaget til denne afgørelse, for at være ækvivalente med de krav, som følger af direktiv 2014/65/EU, forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 596/2014 og direktiv 2004/109/EF, og for at være underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38).


BILAG

Finansielle markeder:

a)

ASX Limited

b)

Chi-X Australia Pty Ltd


Top