EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0679R(02)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016)

EUT L 127 af 23.5.2018, p. 2–13 (HR, NL)
EUT L 127 af 23.5.2018, p. 3–7 (ES, ET, GA)
EUT L 127 af 23.5.2018, p. 2–19 (SL)
EUT L 127 af 23.5.2018, p. 2–8 (DE)
EUT L 127 af 23.5.2018, p. 2–5 (BG, DA, EN, LV, LT, MT, PT, SK, FI)
EUT L 127 af 23.5.2018, p. 2–7 (CS, RO)
EUT L 127 af 23.5.2018, p. 2–9 (PL)
EUT L 127 af 23.5.2018, p. 2–15 (SV)
EUT L 127 af 23.5.2018, p. 3–18 (IT)
EUT L 127 af 23.5.2018, p. 2–6 (EL, FR, HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/corrigendum/2018-05-23/oj

23.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 127/2


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

( Den Europæiske Unions Tidende L 119 af 4. maj 2016 )

Side 14, betragtning 71, femte og sjette punktum:

I stedet for:

»(71)

… En sådan foranstaltning bør ikke omfatte et barn.

For at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling for så vidt angår den registrerede under hensyntagen til de specifikke omstændigheder og forhold, som personoplysningerne behandles under, bør den dataansvarlige anvende passende matematiske eller statistiske procedurer til profileringen, gennemføre tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der navnlig kan sikre, at faktorer, der resulterer i unøjagtige personoplysninger, bliver rettet, og at risikoen for fejl minimeres, samt sikre personoplysninger på en måde, der tager højde for de potentielle risici for den registreredes interesser og rettigheder, og som hindrer bl.a. forskelsbehandling af fysiske personer på grund af race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetisk status eller helbredstilstand eller seksuel orientering, eller som resulterer i foranstaltninger, der har en sådan virkning.«

læses:

»(71)

… En sådan foranstaltning bør ikke omfatte et barn.

For at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling for så vidt angår den registrerede under hensyntagen til de specifikke omstændigheder og forhold, som personoplysningerne behandles under, bør den dataansvarlige anvende passende matematiske eller statistiske procedurer til profileringen, gennemføre tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der navnlig kan sikre, at faktorer, der resulterer i unøjagtige personoplysninger, bliver rettet, og at risikoen for fejl minimeres, sikre personoplysninger på en måde, der tager højde for de potentielle risici for den registreredes interesser og rettigheder, og hindre bl.a. forskelsbehandling af fysiske personer på grund af race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetisk status eller helbredstilstand eller seksuel orientering, eller behandling, som resulterer i foranstaltninger, der har en sådan virkning.«

Side 41, artikel 13, stk. 1, litra f):

I stedet for:

»f)

… eller i tilfælde af overførsler i henhold til artikel 46 eller 47 eller artikel 49, stk. 1, andet afsnit, litra h), henvisning til de fornødne eller passende garantier, og hvordan der kan fås en kopi heraf, eller hvor de er blevet gjort tilgængelige.«

læses:

»f)

… eller i tilfælde af overførsler i henhold til artikel 46 eller 47 eller artikel 49, stk. 1, andet afsnit, henvisning til de fornødne eller passende garantier, og hvordan der kan fås en kopi heraf, eller hvor de er blevet gjort tilgængelige.«

Side 55, artikel 37, stk. 1, litra c):

I stedet for:

»c)

den dataansvarliges eller databehandlerens kerneaktiviteter består af behandling i stort omfang af særlige kategorier af oplysninger, jf. artikel 9, og personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser, jf. artikel 10.«

læses:

»c)

den dataansvarliges eller databehandlerens kerneaktiviteter består af behandling i stort omfang af særlige kategorier af oplysninger, jf. artikel 9, eller personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser, jf. artikel 10.«

Side 58, artikel 41, stk. 3:

I stedet for:

»3.   Den kompetente tilsynsmyndighed forelægger et udkast til kriterier for akkreditering af et organ som omhandlet i denne artikels stk. 1 for Databeskyttelsesrådet i henhold til sammenhængsmekanismen, der er omhandlet i artikel 63.«

læses:

»3.   Den kompetente tilsynsmyndighed forelægger et udkast til krav til akkreditering af et organ som omhandlet i denne artikels stk. 1 for Databeskyttelsesrådet i henhold til sammenhængsmekanismen, der er omhandlet i artikel 63.«

Side 58, artikel 41, stk. 5:

I stedet for:

»5.   Den kompetente tilsynsmyndighed tilbagekalder akkrediteringen af et organ som omhandlet i stk. 1, hvis betingelserne for akkreditering ikke er eller ikke længere er opfyldt, eller hvis foranstaltninger truffet af organet overtræder denne forordning.«

læses:

»5.   Den kompetente tilsynsmyndighed tilbagekalder akkrediteringen af et organ som omhandlet i stk. 1, hvis kravene til akkreditering ikke er eller ikke længere er opfyldt, eller hvis foranstaltninger truffet af organet overtræder denne forordning.«

Side 59, artikel 42, stk. 7:

I stedet for:

»7.   Certificering udstedes til en dataansvarlig eller en databehandler for en periode på højst tre år og kan forlænges på de samme betingelser, så længe de relevante krav stadig er opfyldt. Certificering trækkes tilbage af certificeringsorganerne, jf. artikel 43, eller i givet fald den kompetente tilsynsmyndighed, hvis kravene til certificering ikke er eller ikke længere er opfyldt.«

læses:

»7.   Certificering udstedes til en dataansvarlig eller en databehandler for en periode på højst tre år og kan forlænges på de samme betingelser, så længe de relevante kriterier stadig er opfyldt. Certificering trækkes tilbage af certificeringsorganerne, jf. artikel 43, eller i givet fald den kompetente tilsynsmyndighed, hvis kriterierne for certificering ikke er eller ikke længere er opfyldt.«

Side 60, artikel 43, stk. 3, første punktum:

I stedet for:

»3.   Akkreditering af de i denne artikels stk. 1 og 2 omhandlede certificeringsorganer finder sted på grundlag af kriterier, der er godkendt af den tilsynsmyndighed, som er kompetent i henhold til artikel 55 eller 56, eller af Databeskyttelsesrådet i henhold til artikel 63.«

læses:

»3.   Akkreditering af de i denne artikels stk. 1 og 2 omhandlede certificeringsorganer finder sted på grundlag af krav, der er godkendt af den tilsynsmyndighed, som er kompetent i henhold til artikel 55 eller 56, eller af Databeskyttelsesrådet i henhold til artikel 63.«

Side 60, artikel 43, stk. 6:

I stedet for:

»6.   Tilsynsmyndigheden offentliggør de i denne artikels stk. 3 omhandlede krav og de i artikel 42, stk. 5, omhandlede kriterier i lettilgængelig form. Tilsynsmyndighederne meddeler også disse krav og kriterier til Databeskyttelsesrådet. Databeskyttelsesrådet samler alle certificeringsmekanismer og databeskyttelsesmærkninger i et register og gør dem offentligt tilgængelige på passende vis.«

læses:

»6.   Tilsynsmyndigheden offentliggør de i denne artikels stk. 3 omhandlede krav og de i artikel 42, stk. 5, omhandlede kriterier i lettilgængelig form. Tilsynsmyndighederne meddeler også disse krav og kriterier til Databeskyttelsesrådet.«

Side 64, artikel 49, stk. 1, andet afsnit, første punktum:

I stedet for:

»Hvis overførsel ikke kan have hjemmel i en bestemmelse i artikel 45 eller 46 … må en videregivelse til et tredjeland eller en international organisation kun finde sted, hvis overførslen ikke gentages, …«

læses:

»Hvis overførsel ikke kan have hjemmel i en bestemmelse i artikel 45 eller 46 … må en overførsel til et tredjeland eller en international organisation kun finde sted, hvis overførslen ikke gentages, …«

Side 69, artikel 57, stk. 1, litra p):

I stedet for:

»p)

opstille og offentliggøre kriterierne for akkreditering af et organ til kontrol af adfærdskodekser i henhold til artikel 41 og af et certificeringsorgan i henhold til artikel 43«

læses:

»p)

opstille og offentliggøre kravene til akkreditering af et organ til kontrol af adfærdskodekser i henhold til artikel 41 og af et certificeringsorgan i henhold til artikel 43«

Side 74, artikel 64, stk. 1, litra c):

I stedet for:

»c)

har til hensigt at godkende kriterierne for akkreditering af et organ i henhold til artikel 41, stk. 3, eller et certificeringsorgan i henhold til artikel 43, stk. 3«

læses:

»c)

har til hensigt at godkende kravene til akkreditering af et organ i henhold til artikel 41, stk. 3, af et certificeringsorgan i henhold til artikel 43, stk. 3, eller kriterierne for certificering som omhandlet i artikel 42, stk. 5«

Side 74, artikel 64, stk. 6, 7 og 8:

I stedet for:

»6.   Den kompetente tilsynsmyndighed vedtager ikke sit udkast til afgørelse omhandlet i stk. 1 i den periode, der er omhandlet i stk. 3.

7.   Den tilsynsmyndighed, der er omhandlet i stk. 1, tager videst muligt hensyn til Databeskyttelsesrådets udtalelse og giver senest to uger efter modtagelsen af udtalelsen formanden for Databeskyttelsesrådet elektronisk meddelelse om, hvorvidt den agter at fastholde eller ændre sit udkast til afgørelse, og forelægger i givet fald det ændrede udkast til afgørelse i et standardformat.

8.   Hvis den berørte tilsynsmyndighed inden for den frist, der er omhandlet i denne artikels stk. 7, underretter formanden for Databeskyttelsesrådet om, at den helt eller delvist ikke agter at følge udtalelsen fra Databeskyttelsesrådet, og den giver en relevant begrundelse herfor, finder artikel 65, stk. 1, anvendelse.«

læses:

»6.   Den i stk. 1 omhandlede kompetente tilsynsmyndighed vedtager ikke sit udkast til afgørelse omhandlet i stk. 1 i den periode, der er omhandlet i stk. 3.

7.   Den i stk. 1 omhandlede kompetente tilsynsmyndighed tager videst muligt hensyn til Databeskyttelsesrådets udtalelse og giver senest to uger efter modtagelsen af udtalelsen formanden for Databeskyttelsesrådet elektronisk meddelelse om, hvorvidt den agter at fastholde eller ændre sit udkast til afgørelse, og forelægger i givet fald det ændrede udkast til afgørelse i et standardformat.

8.   Hvis den i stk. 1 omhandlede kompetente tilsynsmyndighed inden for den frist, der er omhandlet i denne artikels stk. 7, underretter formanden for Databeskyttelsesrådet om, at den helt eller delvist ikke agter at følge udtalelsen fra Databeskyttelsesrådet, og den giver en relevant begrundelse herfor, finder artikel 65, stk. 1, anvendelse.«

Side 74, artikel 65, stk. 1, litra a):

I stedet for:

»a)

hvis en berørt tilsynsmyndighed i et tilfælde som omhandlet i artikel 60, stk. 4, er fremkommet med en relevant og begrundet indsigelse mod et udkast til afgørelse udarbejdet af den ledende myndighed, eller den ledende myndighed har afvist en sådan indsigelse som værende uden relevans eller ubegrundet. …«

læses:

»a)

hvis en berørt tilsynsmyndighed i et tilfælde som omhandlet i artikel 60, stk. 4, er fremkommet med en relevant og begrundet indsigelse mod et udkast til afgørelse udarbejdet af den ledende tilsynsmyndighed, og den ledende tilsynsmyndighed ikke har fulgt indsigelsen eller har afvist en sådan indsigelse som værende uden relevans eller ubegrundet. …«

Side 76, artikel 69, stk. 2:

I stedet for:

»2.   Uden at det berører anmodninger fra Kommissionen som omhandlet i artikel 70, stk. 1, litra b), og stk. 2, må Databeskyttelsesrådet ikke søge eller modtage instrukser fra andre i forbindelse med udførelsen af sine opgaver eller udøvelsen af sine beføjelser.«

læses:

»2.   Uden at det berører anmodninger fra Kommissionen som omhandlet i artikel 70, stk. 1 og 2, må Databeskyttelsesrådet ikke søge eller modtage instrukser fra andre i forbindelse med udførelsen af sine opgaver eller udøvelsen af sine beføjelser.«

Side 77, artikel 70, stk. 1, litra l):

I stedet for:

»l)

gennemgå den praktiske anvendelse af de retningslinjer og henstillinger og den bedste praksis, der er omhandlet i litra e) og f)«

læses:

»l)

gennemgå den praktiske anvendelse af retningslinjerne, henstillingerne og den bedste praksis«

Side 77, artikel 70, stk. 1, litra o):

I stedet for:

»o)

foretage akkreditering af certificeringsorganer og regelmæssig revision heraf i henhold til artikel 43 og føre et offentligt register over akkrediterede organer i henhold til artikel 43, stk. 6, og over de akkrediterede dataansvarlige eller databehandlere i tredjelande i henhold til artikel 42, stk. 7«

læses:

»o)

godkende kriterierne for certificering i henhold til artikel 42, stk. 5, og føre et offentligt register over certificeringsmekanismer og databeskyttelsesmærkninger og -mærker i henhold til artikel 42, stk. 8, og over de certificerede dataansvarlige eller databehandlere i tredjelande i henhold til artikel 42, stk. 7«

Side 77, artikel 70, stk. 1, litra p):

I stedet for:

»p)

angive de krav, der er omhandlet i artikel 43, stk. 3, med henblik på akkreditering af certificeringsorganer i henhold til artikel 42«

læses:

»p)

godkende de krav, der er omhandlet i artikel 43, stk. 3, med henblik på akkreditering af certificeringsorganer som omhandlet i artikel 43«.


Top