EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0881

Rådets direktiv (EU) 2016/881 af 25. maj 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

OJ L 146, 3.6.2016, p. 8–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/881/oj

3.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 146/8


RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/881

af 25. maj 2016

om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113 og 115,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I de senere år har skattesvig og skatteunddragelse givet stadig større udfordringer og er kommet stærkt i fokus inden for Unionen og på globalt plan. Den automatiske udveksling af oplysninger er et vigtigt værktøj i den forbindelse: og Kommissionen påpegede i sin meddelelse af 6. december 2012 om fastlæggelse af en handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse, at det var nødvendigt på det kraftigste at fremme automatisk udveksling af oplysninger som fremtidens europæiske og internationale standard for gennemsigtighed og udveksling af oplysninger på skatteområdet. Det Europæiske Råd anmodede i sine konklusioner fra mødet den 22. maj 2013 om, at den automatiske udveksling af oplysninger både på EU-plan og på globalt plan blev udvidet med henblik på at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning.

(2)

Eftersom Multinationale Koncerner er aktive i forskellige lande, har de mulighed for at foretage aggressiv skatteplanlægning, hvilket ikke er muligt for nationale virksomheder. En sådan praksis fra de Multinationale Koncerners side risikerer især at have negative følger for rent nationale virksomheder (typisk SMV'er), idet disse beskattes kraftigere end de Multinationale Koncerner. Samtidig risikerer alle medlemsstaterne at miste indtægter og at begive sig ud i en kamp om at tiltrække de Multinationale Koncerner ved at tilbyde dem ekstra skattefordele.

(3)

Medlemsstaternes skattemyndigheder har behov for omfattende og relevante oplysninger om de Multinationale Koncerner, for så vidt angår deres struktur, deres interne afregningspolitik og deres interne transaktioner inden for og uden for Unionen. Disse oplysninger vil sætte skattemyndighederne i stand til at reagere på skadelig skattepraksis ved at ændre lovgivningen eller foretage målrettede risikovurderinger og skatterevisioner samt til at fastslå, om en virksomhed anvender metoder til kunstigt at flytte en betydelig del af fortjenesten til områder, hvor den kan få en skattefordel.

(4)

En øget gennemsigtighed over for skattemyndighederne vil kunne tilskynde Multinationale Koncerner til at opgive visse metoder og i stedet betale deres rimelige del af skatten i det land, hvor de genererer deres overskud. Øget gennemsigtighed for Multinationale Koncerner er derfor et afgørende element i kampen mod udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud.

(5)

Rådets og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringers beslutning om en adfærdskodeks for dokumentation om interne afregningspriser for forbundne foretagender i Den Europæiske Union (EU TPD) (3) fastlægger allerede en måde, hvorpå Multinationale Koncerner i Unionen kan sende oplysninger til skattemyndighederne om deres globale forretningsaktiviteter og politik for intern afregning (»den overordnede dokumentation«) samt oplysninger om en lokal enheds konkrete transaktioner (»landespecifik dokumentation«). Adfærdskodeksen indeholder dog på nuværende tidspunkt ingen bestemmelser om indberetning af land for land-rapporter.

(6)

De Multinationale Koncerner bør i land for land-rapporten årligt og for hver af de skattejurisdiktioner, som de er aktive inden for, oplyse om deres samlede omsætning, overskud før selskabsskat og indbetalt og beregnet selskabsskat. De bør ligeledes oplyse om antallet af ansatte, vedtaget kapital, akkumuleret fortjeneste og materielle aktiver for hver skattejurisdiktion. Endelig bør de Multinationale Koncerner identificere alle de enheder inden for Koncernen, der er aktive i hver enkelt skattejurisdiktion, og oplyse om de forretningsaktiviteter, som hver af disse enheder beskæftiger sig med.

(7)

For at opnå en mere effektiv anvendelse af offentlige midler og mindske den administrative byrde for de Multinationale Koncerner bør indberetningskravet udelukkende gælde for Multinationale Koncerner med en årlig konsolideret omsætning over et vist beløb. Dette direktiv bør sikre, at de samme oplysninger indsamles og stilles rettidigt til rådighed for skatteforvaltningerne i hele Unionen.

(8)

For at garantere et velfungerende indre marked skal Unionen sikre fair konkurrence mellem EU-baserede og ikke-EU-baserede Multinationale Koncerner, hvoraf en eller flere af deres enheder er beliggende i Unionen. Begge koncerntyper bør derfor være underlagt obligatorisk indberetning. For at sikre en smidig overgang bør medlemsstaterne dog kunne udsætte indberetningskravet for Koncernenheder, som er hjemmehørende i en medlemsstat, og som ikke er det Ultimative Moderselskab i en Multinational Koncern, eller deres Stedfortrædende Moderselskaber med ét år.

(9)

Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, og bør sørge for, at disse sanktioner gennemføres. Valget af sanktioner henhører fortsat under medlemsstaternes skønsbeføjelse, men de fastsatte sanktioner bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(10)

For at garantere et velfungerende indre marked er det nødvendigt at sikre, at medlemsstaterne vedtager koordinerede bestemmelser om gennemsigtighedskravene til de Multinationale Koncerner.

(11)

Med hensyn til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne fastsætter Rådets direktiv 2011/16/EU (4) allerede bestemmelser om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på en række områder.

(12)

Den obligatoriske automatiske udveksling af land for land-rapporter mellem medlemsstaterne bør i hvert enkelt tilfælde omfatte meddelelsen af et fast defineret sæt basisoplysninger, som skal stilles til rådighed for de medlemsstater, som en eller flere enheder i den Multinationale Koncern ifølge land for land-rapporten enten er skattemæssigt hjemmehørende i eller er skattepligtige i for så vidt angår de forretningsaktiviteter, der drives gennem en Multinational Koncerns faste driftssted.

(13)

For at begrænse omkostningerne og den administrative byrde for både skatteforvaltningerne og de Multinationale Koncerner er det nødvendigt at indføre bestemmelser, der er i tråd med den internationale udvikling og bidrager positivt til videreførelsen heraf. Den 19. juli 2013 offentliggjorde Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) sin handlingsplan vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (»Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting« — BEPS), som er et større initiativ for at ændre de nuværende internationale skatteregler. Den 5. oktober 2015 fremlagde OECD sine endelige rapporter, som blev godkendt af finansministrene i G20. G20-lederne tilsluttede sig også OECD-pakken på mødet den 15.-16. november 2015.

(14)

Det videre arbejde med aktion 13 i BEPS-handlingsplanen har ført til vedtagelsen af en række standarder for de Multinationale Koncerners indberetning af oplysninger, herunder den overordnede dokumentation, den landespecifikke dokumentation og land for land-rapporten. Der bør derfor tages udgangspunkt i OECD's standarder ved fastlæggelsen af bestemmelserne vedrørende land for land-rapporteringen.

(15)

I en situation, hvor en Koncernenhed ikke kan opnå eller indhente alle de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde indberetningskravet i henhold til dette direktiv, kan medlemsstaterne betragte dette som en indikation af, at det er nødvendigt at vurdere betydelige risici ved interne afregningspriser og andre risici for udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud i forbindelse med denne Multinationale Koncern.

(16)

Efter at en medlemsstat har konstateret, at en anden medlemsstat systematisk undlader automatisk at give land for land-rapporter, bør den bestræbe sig på at konsultere denne medlemsstat.

(17)

Unionens indsats inden for land for land-rapportering bør fortsat tage særligt hensyn til den fremtidige udvikling inden for OECD. Medlemsstaterne bør i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv benytte »OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project — Action 13 final report« udarbejdet af OECD i 2015 som kilde til illustration eller fortolkning af dette direktiv, også med henblik på at sikre en konsekvent anvendelse i samtlige medlemsstater.

(18)

Det er nødvendigt at fastlægge sproglige krav for udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne vedrørende land for land-rapporten. Det er ligeledes nødvendigt at vedtage de praktiske foranstaltninger, der er nødvendige for at opgradere det fælles kommunikationsnet som defineret i artikel 3, nr. 13), i direktiv 2011/16/EU (»CCN-netværket«). For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af artikel 20, stk. 6, og artikel 21, stk. 6, i direktiv 2011/16/EU bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (5).

(19)

For at opnå en mere effektiv anvendelse af midler, lette udvekslingen af oplysninger og undgå, at medlemsstaterne hver især er nødt til at foretage de samme ændringer i deres systemer, bør udvekslingen af oplysninger foregå gennem CCN-netværket. De nødvendige praktiske foranstaltninger til at opgradere systemet bør vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 26, stk. 2, i direktiv 2011/16/EU.

(20)

Den obligatoriske automatiske udveksling af oplysninger bør derfor udvides til at omfatte automatisk udveksling af oplysninger vedrørende land for land-rapporter.

(21)

Medlemsstaternes årlige rapport til Kommissionen i henhold til artikel 23 i direktiv 2011/16/EU bør specificere omfanget af lokal indgivelse i henhold til dette direktivs artikel 8aa og bilag III, afdeling II, punkt 1, dertil og indeholde en liste over eventuelle jurisdiktioner, hvor Ultimative Moderselskaber til Koncernenheder, der er baseret i Unionen, er hjemmehørende, men hvor der ikke er indgivet eller udvekslet fuldstændige rapporter.

(22)

Oplysninger, der udveksles i henhold til dette direktiv, bør ikke føre til videregivelse af en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller af oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser.

(23)

Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(24)

Målet for dette direktiv, nemlig at sikre et effektivt administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne på betingelser, som er forenelige med et velfungerende indre marked, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af den påkrævede ensartethed og effektivitet bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(25)

Direktiv 2011/16/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2011/16/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, nr. 9), affattes således:

»9)   »automatisk udveksling«:

a)

i forbindelse med artikel 8, stk. 1, og artikel 8a og 8aa systematisk meddelelse til en anden medlemsstat, uden forudgående anmodning, af oplysninger, som er defineret på forhånd, med forud fastsatte regelmæssige intervaller; i forbindelse med artikel 8, stk. 1, vedrører henvisningen til tilgængelige oplysninger de oplysninger i sagsakterne i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne, som kan indhentes i medfør af procedurerne for indsamling og behandling af oplysninger i den pågældende medlemsstat

b)

i forbindelse med artikel 8, stk. 3a, systematisk meddelelse af oplysninger, som er defineret på forhånd, om personer, der er hjemmehørende i andre medlemsstater, til den relevante medlemsstat, hvor den pågældende person er hjemmehørende, uden forudgående anmodning og med forud fastsatte regelmæssige intervaller

c)

i forbindelse med andre bestemmelser i dette direktiv end artikel 8, stk. 1 og 3a, og artikel 8a og 8aa systematisk meddelelse af oplysninger, som er defineret på forhånd, jf. dette nummers litra a) og b).

I forbindelse med artikel 8, stk. 3a og 7a, artikel 21, stk. 2, og artikel 25, stk. 2 og 3, tillægges udtrykkene med stort begyndelsesbogstav den betydning, de har i henhold til de tilsvarende definitioner fastsat i bilag I. I forbindelse med artikel 8aa og bilag III tillægges udtrykkene med stort begyndelsesbogstav den betydning, de har i henhold til de tilsvarende definitioner fastsat i bilag III.«

2)

I kapitel II, afdeling II, indsættes følgende artikel:

»Artikel 8aa

Anvendelsesområde og betingelser for obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger vedrørende land for land-rapporter

1.   Hver medlemsstat træffer de fornødne foranstaltninger med henblik på at kræve, at det Ultimative Moderselskab i en Multinational Koncern, der er skattemæssigt hjemmehørende i den pågældende medlemsstat, eller enhver anden Rapporterende Enhed, jf. bilag III, afdeling II, indgiver en land for land-rapport vedrørende sit Rapporteringsår senest 12 måneder efter den sidste dag i Rapporteringsåret for den Multinationale Koncern, jf. bilag III, afdeling II.

2.   Den kompetente myndighed i den medlemsstat, som modtager land for land-rapporten i medfør af stk. 1, skal ved hjælp af automatisk udveksling og inden for den i stk. 4 fastsatte frist meddele land for land-rapporten til enhver anden medlemsstat, i hvilken en eller flere Koncernenheder i den Multinationale Koncern, som den Rapporterende Enhed er en del af, ifølge oplysningerne i land for land-rapporten enten er skattemæssigt hjemmehørende i eller er skattepligtige for så vidt angår de forretningsaktiviteter, der drives gennem et fast driftssted.

3.   Land for land-rapporten skal indeholde følgende oplysninger om den Multinationale Koncern:

a)

oplysninger for hele Koncernen vedrørende den samlede omsætning, overskud (underskud) før selskabsskat, indbetalt selskabsskat, beregnet selskabsskat, vedtaget kapital, akkumuleret fortjeneste, antal ansatte samt andre materielle aktiver end likvide midler for hver jurisdiktion, som den Multinationale Koncern opererer i

b)

identifikation af alle Koncernenheder i den Multinationale Koncern med angivelse af jurisdiktionen for hver enkelt Koncernenheds skattemæssige hjemsted samt af den jurisdiktion, efter hvis lovgivning Koncernenheden er organiseret, hvis den er forskellig fra jurisdiktionen for det skattemæssige hjemsted, samt af Koncernenhedens primære forretningsaktiviteter.

4.   Meddelelsen skal foretages senest 15 måneder efter den sidste dag i den Multinationale Koncerns regnskabsår, som land for land-rapporten vedrører. Den første land for land-rapport skal meddeles for det regnskabsår for den Multinationale Koncern, der begynder den 1. januar 2016 eller derefter, og dette skal foretages senest 18 måneder efter den sidste dag i det pågældende regnskabsår.«

3)

I artikel 16 tilføjes følgende stykke:

»6.   Uanset denne artikels stk. 1-4 anvendes oplysninger, der videregives mellem medlemsstater i henhold til artikel 8aa, til vurdering af betydelige risici ved interne afregningspriser og andre risici forbundet med udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud, herunder til vurdering af risikoen for, at medlemmerne af den Multinationale Koncern ikke overholder gældende regler for intern afregning, og, hvis det er hensigtsmæssigt, til økonomiske og statistiske analyser. Reguleringer af interne afregningspriser, der foretages af den modtagende medlemsstats skattemyndigheder, må ikke baseres på oplysninger, der er udvekslet i henhold til artikel 8aa. Uanset ovenstående er der ikke forbud mod at anvende oplysninger, der videregives mellem medlemsstater i henhold til artikel 8aa, som grundlag for yderligere undersøgelser af den Multinationale Koncerns ordninger for interne afregningspriser eller af andre skattemæssige forhold i forbindelse med en skatterevision og som følge heraf eventuelt foretage passende reguleringer af en Koncernenheds skattepligtige indkomst.«

4)

I artikel 20 tilføjes følgende stykke:

»6.   Automatisk udveksling af oplysninger vedrørende land for land-rapporterne i henhold til artikel 8aa foretages ved hjælp af standardformularen i bilag III, afdeling III, tabel 1, 2 og 3. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter sprogordningerne for denne udveksling senest den 31. december 2016. Dette forhindrer ikke medlemsstaterne i at meddele de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8aa, på ethvert af Unionens officielle sprog og arbejdssprog. Disse sprogordninger kan dog omfatte bestemmelser om, at de centrale elementer i disse oplysninger også skal sendes på et andet af Unionens officielle sprog. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.«

5)

I artikel 21 tilføjes følgende stykke:

»6.   De oplysninger, der meddeles i henhold til artikel 8aa, stk. 2, leveres elektronisk ved hjælp af CCN-netværket. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter de nødvendige praktiske foranstaltninger til opgraderingen af CCN-netværket. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.«

6)

Artikel 23, stk. 3, affattes således:

»3.   Medlemsstaterne sender Kommissionen en årlig vurdering af effektiviteten af den automatiske udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 8, 8a og 8aa og af de opnåede konkrete resultater. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter formatet og betingelserne for meddelelse af den årlige vurdering. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.«

7)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 25a

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv vedrørende artikel 8aa, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.«

8)

Artikel 26 affattes således:

»Artikel 26

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Administrativt Samarbejde på Beskatningsområdet. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (*).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).«"

9)

Teksten i bilaget til dette direktiv tilføjes som bilag III.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 4. juni 2017 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 5. juni 2017.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2016.

På Rådets vegne

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 12.5.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 28.4.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Rådets resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet af 27. juni 2006 om en adfærdskodeks for transfer pricing-dokumentation for forbundne foretagender i Den Europæiske Union (EU TPD) (EUT C 176 af 28.7.2006, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).


BILAG

»BILAG III

INDBERETNINGSREGLER FOR MULTINATIONALE KONCERNER

AFDELING I

DEFINITIONER

1.

»Koncern«: en gruppe af selskaber, der er forbundet med hinanden gennem ejerskab eller kontrol, således at den enten skal udarbejde Konsoliderede Regnskaber i forbindelse med regnskabsaflæggelsen efter gældende regnskabsprincipper, eller at den ville skulle udarbejde sådanne, hvis kapitalandelene i en eller flere af selskaberne blev handlet på en offentlig børs

2.

»Selskab«: enhver form for forretningsaktivitet, der drives af en person som defineret i artikel 3, nr. 11), litra b), c) og d)

3.

»Multinational Koncern«: en Koncern, som indeholder to eller flere selskaber, der er skattemæssigt hjemmehørende i forskellige jurisdiktioner, eller som indeholder et selskab, der er skattemæssigt hjemmehørende i én jurisdiktion og er skattepligtigt for så vidt angår den forretningsaktivitet, det driver gennem et fast driftssted, i en anden jurisdiktion, og som ikke er en Undtaget Multinational Koncern

4.

»Undtaget Multinational Koncern«: for et givet Regnskabsår en Koncern med en samlet konsolideret omsætning på under 750 000 000 EUR eller et beløb i den lokale valuta, der pr. januar 2015 svarer nogenlunde til 750 000 000 EUR, i det Regnskabsår, der går umiddelbart forud for Rapporteringsåret, som afspejlet i de Konsoliderede Regnskaber for det pågældende forudgående Regnskabsår

5.

»Koncernenhed«: en af følgende:

a)

enhver separat forretningsenhed i en Multinational Koncern, som i forbindelse med regnskabsaflæggelsen optræder i den Multinationale Koncerns Konsoliderede Regnskaber, eller som ville have optrådt heri, hvis kapitalandelene i en sådan forretningsenhed blev handlet på en offentlig børs

b)

enhver separat forretningsenhed, der alene på grund af størrelse eller væsentlighed er udeladt af den Multinationale Koncerns Konsoliderede Regnskaber

c)

ethvert fast driftssted for enhver af den Multinationale Koncerns separate forretningsenheder omfattet af litra a) eller b), forudsat at forretningsenheden udarbejder et separat regnskab for det pågældende faste driftssted i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, selvangivelsen eller tilsynsrapporteringen eller af hensyn til den interne ledelseskontrol

6.

»Rapporterende Enhed«: den Koncernenhed, som på vegne af den Multinationale Koncern skal indgive en land for land-rapport i overensstemmelse med kravene i artikel 8aa, stk. 3, i den jurisdiktion, hvor den er skattemæssigt hjemmehørende. Den Rapporterende Enhed kan være det Ultimative Moderselskab, det Stedfortrædende Moderselskab eller enhver anden enhed som omhandlet i afdeling II, punkt 1

7.

»Ultimativt Moderselskab«: en Koncernenhed i en Multinational Koncern, der opfylder følgende kriterier:

a)

Den har direkte eller indirekte tilstrækkelig indflydelse over en eller flere andre Koncernenheder i den Multinationale Koncern, således at den skal udarbejde Konsoliderede Regnskaber efter gældende regnskabsprincipper i den jurisdiktion, hvor den er skattemæssigt hjemmehørende, eller ville skulle udarbejde sådanne, hvis dens kapitalandele blev handlet på en offentlig børs i den jurisdiktion, hvor den er skattemæssigt hjemmehørende.

b)

Ingen anden Koncernenhed i den Multinationale Koncern har direkte eller indirekte en indflydelse som omhandlet i litra a) over førstnævnte Koncernenhed

8.

»Stedfortrædende Moderselskab«: en Koncernenhed i en Multinational Koncern, der er udpeget af den Multinationale Koncern som eneste stedfortræder for det Ultimative Moderselskab til at indgive land for land-rapporten i den jurisdiktion, hvor den pågældende Koncernenhed er skattemæssigt hjemmehørende, på vegne af den Multinationale Koncern, når en eller flere af betingelserne i afdeling II, punkt 1, første afsnit, litra b), er opfyldt

9.

»Regnskabsår«: den årlige regnskabsperiode, som det Ultimative Moderselskab i den Multinationale Koncern udarbejder regnskaber for

10.

»Rapporteringsår«: det Regnskabsår, for hvilket de økonomiske og driftsmæssige resultater skal opgives i den land for land-rapport, der er omhandlet i artikel 8aa, stk. 3

11.

»Betinget Aftale Mellem Kompetente Myndigheder«: en aftale mellem de godkendte repræsentanter for en EU-medlemsstat og en jurisdiktion uden for EU, der er parter i en International Aftale, ifølge hvilken parterne automatisk skal udveksle land for land-rapporter

12.

»International Aftale«: den multilaterale konvention om gensidig administrativ bistand i skattespørgsmål, enhver bilateral eller multilateral beskatningsoverenskomst, eller enhver aftale om udveksling af skatteoplysninger, som en medlemsstat er part i, og som giver hjemmel til udveksling af skatteoplysninger mellem jurisdiktioner, herunder automatisk udveksling af sådanne oplysninger

13.

»Konsoliderede Regnskaber«: en Multinational Koncerns regnskaber, som viser aktiver, passiver, indtægter, udgifter og kapitalstrømme i det Ultimative Moderselskab og Koncernenhederne, som om der var tale om en enkelt økonomisk enhed

14.

»Systemisk Fejl« i forbindelse med en jurisdiktion betyder enten, at en jurisdiktion har en gældende Betinget Aftale Mellem Kompetente Myndigheder med en medlemsstat, men at den har suspenderet den automatiske udveksling (af årsager, der ikke er omfattet af bestemmelserne i aftalen), eller at en jurisdiktion på anden vis systematisk har undladt automatisk at give medlemsstaten de land for land-rapporter, som den er i besiddelse af, for Multinationale Koncerner med Koncernenheder i den pågældende medlemsstat.

AFDELING II

GENERELLE INDBERETNINGSKRAV

1.

En Koncernenhed, som er hjemmehørende i en medlemsstat, og som ikke er det Ultimative Moderselskab i en Multinational Koncern, skal indgive en land for land-rapport vedrørende Rapporteringsåret for den Multinationale Koncern, som den er en Koncernenhed i, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Enheden er skattemæssigt hjemmehørende i en medlemsstat.

b)

Én af følgende betingelser finder anvendelse:

i)

Den Multinationale Koncerns Ultimative Moderselskab er ikke forpligtet til at indgive en land for land-rapport i den jurisdiktion, hvor det er skattemæssigt hjemmehørende.

ii)

Den jurisdiktion, hvor det Ultimative Moderselskab er skattemæssigt hjemmehørende, har en gældende International Aftale med medlemsstaten, men ikke en gældende Betinget Aftale Mellem Kompetente Myndigheder med medlemsstaten på tidspunktet for indgivelsen af land for land-rapporten for Rapporteringsåret, jf. artikel 8aa, stk. 1.

iii)

Der har været en Systemisk Fejl i den jurisdiktion, hvor det Ultimative Moderselskab er skattemæssigt hjemmehørende, som medlemsstaten har meddelt den Koncernenhed, der er skattemæssigt hjemmehørende i den pågældende medlemsstat.

Med forbehold af den pligt, der påhviler det Ultimative Moderselskab, jf. artikel 8aa, stk. 1, eller dets Stedfortrædende Moderselskab til at indgive den første land for land-rapport for det Regnskabsår for den Multinationale Koncern, der begynder den 1. januar 2016 eller derefter, kan medlemsstaterne beslutte, at kravet for Koncernenheder i punkt 1 finder anvendelse på land for land-rapporter for så vidt angår rapporteringen om det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2017 eller derefter.

En Koncernenhed hjemmehørende i en medlemsstat, jf. dette punkts første afsnit, anmoder sit Ultimative Moderselskab om at give den alle de oplysninger, der er nødvendige, for at den kan opfylde sine forpligtelser til at indgive en land for land-rapport, jf. artikel 8aa, stk. 3. Hvis Koncernenheden alligevel ikke har opnået eller indhentet alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne rapportere for den Multinationale Koncern, indgiver Koncernenheden en land for land-rapport, der indeholder alle de oplysninger, som den er i besiddelse af, har opnået eller har indhentet, og meddeler den medlemsstat, hvor den er hjemmehørende, at det Ultimative Moderselskab har afvist at stille de nødvendige oplysninger til rådighed. Dette berører ikke den pågældende medlemsstats ret til at pålægge sanktioner, der er fastsat i dens nationale lovgivning, og denne medlemsstat oplyser samtlige medlemsstater om afvisningen.

Hvis mere end en Koncernenhed i en Multinational Koncern er skattemæssigt hjemmehørende i Unionen, og en eller flere af betingelserne i første afsnits, litra b), er opfyldt, kan den Multinationale Koncern udpege en af disse Koncernenheder til at indgive land for land-rapporten i overensstemmelse med kravene i artikel 8aa, stk. 3, for så vidt angår ethvert Rapporteringsår, inden for den frist, der er angivet i artikel 8aa, stk. 1, samt til at meddele medlemsstaten, at rapporten opfylder rapporteringskravet for alle de Koncernenheder i den Multinationale Koncern, der er skattemæssigt hjemmehørende i Unionen. Medlemsstaten meddeler i henhold til artikel 8aa, stk. 2, den modtagne land for land-rapport til alle andre medlemsstater, som en eller flere af den Multinationale Koncerns Koncernenheder ifølge oplysningerne i land for land-rapporten enten er skattemæssigt hjemmehørende i eller er skattepligtige i for så vidt angår de forretningsaktiviteter, som de driver gennem et fast driftssted.

Hvis en Koncernenhed ikke kan opnå eller indhente alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne indgive en land for land-rapport, jf. artikel 8aa, stk. 3, kan den ikke udpeges som Rapporterende Enhed for den Multinationale Koncern i overensstemmelse med dette punkts fjerde afsnit. Denne regel berører ikke Koncernenhedens pligt til at meddele den medlemsstat, hvor den er hjemmehørende, at det Ultimative Moderselskab har afvist at stille de nødvendige oplysninger til rådighed.

2.

Uanset punkt 1 har en enhed som beskrevet i punkt 1, hvis en eller flere af betingelserne i punkt 1, første afsnit, litra b), er opfyldt, ikke pligt til at indgive en land for land-rapport vedrørende et givet Rapporteringsår, hvis den Multinationale Koncern, som Koncernenheden er en del af, har indgivet en land for land-rapport i henhold til artikel 8aa, stk. 3, for det pågældende Regnskabsår via et Stedfortrædende Moderselskab, som inden for den frist, der er fastsat i artikel 8aa, stk. 1, indgiver land for land-rapporten til skattemyndigheden i den jurisdiktion, hvor den er skattemæssigt hjemmehørende, eller, i tilfælde af at det Stedfortrædende Moderselskab er skattemæssigt hjemmehørende i en jurisdiktion uden for Unionen, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Det Stedfortrædende Moderselskab er af den jurisdiktion, hvor det er skattemæssigt hjemmehørende, blevet forpligtet til at indsende land for land-rapporter, der opfylder kravene i artikel 8aa, stk. 3.

b)

Den jurisdiktion, hvor det Stedfortrædende Moderselskab er skattemæssigt hjemmehørende, har en gældende Betinget Aftale Mellem Kompetente Myndigheder med medlemsstaten på det tidspunkt, der er fastsat i artikel 8aa, stk. 1, om indgivelse af land for land-rapporten for Rapporteringsåret.

c)

Den jurisdiktion, hvor det Stedfortrædende Moderselskab er skattemæssigt hjemmehørende, har ikke meddelt en Systemisk Fejl til medlemsstaten.

d)

Den jurisdiktion, hvor det Stedfortrædende Moderselskab er skattemæssigt hjemmehørende, er af den Koncernenhed, der er skattemæssigt hjemmehørende i jurisdiktionen, senest den sidste dag i den Multinationale Koncerns Rapporteringsår blevet underrettet om, at den pågældende enhed er det Stedfortrædende Moderselskab.

e)

Medlemsstaten er blevet underrettet i overensstemmelse med punkt 4.

3.

Medlemsstaterne skal pålægge enhver Multinational Koncerns Koncernenhed, som er skattemæssigt hjemmehørende i den pågældende medlemsstat, pligt til senest den sidste dag i den Multinationale Koncerns Rapporteringsår at meddele medlemsstaten, hvorvidt denne Koncernenhed er det Ultimative Moderselskab eller det Stedfortrædende Moderselskab eller den Koncernenhed, der er udpeget efter punkt 1. Medlemsstaterne kan forlænge fristen til den sidste dag for indgivelse af den pågældende Koncernenheds selvangivelse for det forudgående regnskabsår.

4.

Medlemsstaterne skal pålægge en Multinational Koncerns Koncernenhed, som er skattemæssigt hjemmehørende i den pågældende medlemsstat, og som ikke er det Ultimative Moderselskab eller det Stedfortrædende Moderselskab eller den Koncernenhed, der er udpeget efter punkt 1, pligt til senest den sidste dag i den Multinationale Koncerns Rapporteringsår at meddele medlemsstaten den Rapporterende Enheds identitet og skattemæssige hjemsted. Medlemsstaterne kan forlænge fristen til den sidste dag for indgivelse af den pågældende Koncernenheds selvangivelse for det forudgående regnskabsår.

5.

Land for land-rapporten skal angive valutaen for de beløb, der er indeholdt i rapporten.

AFDELING III

LAND FOR LAND-RAPPORTERING

Α.   Model for land for land-rapportering

Tabel 1.   Oversigt over fordelingen af indkomst, skatter og forretningsaktiviteter pr. skattejurisdiktion

Navn på den multinationale koncern:

Regnskabsår:

Anvendt valuta:

Skattejurisdiktion

Omsætning

Overskud (underskud) før selskabsskat

Indbetalt selskabsskat (kontantbeløb)

Beregnet selskabsskat (indeværende år)

Vedtaget kapital

Akkumuleret fortjeneste

Antal ansatte

Andre materielle aktiver end likvide midler

Ikkenærtstående part

Nærtstående part

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 2   Liste over alle den Multinationale Koncerns Koncernenheder, som indgår i aggregeringen pr. skattejurisdiktion

Navn på den multinationale koncern:

Regnskabsår:

Skattejurisdiktion

Koncernenheder hjemmehørende i skattejurisdiktionen

Den skattejurisdiktion, hvor enheden er organiseret eller indregistreret, hvis den er forskellig fra den skattejurisdiktion, hvor den er hjemmehørende

Vigtigste forretningsaktivitet(er)

Forskning og udvikling

Besiddelse eller administration af immaterielle rettigheder

Indkøb

Fremstilling og produktion

Salg, marketing eller distribution

Administration, forvaltning eller støttetjenester

Tjenesteydelser til ikkenært-stående parter

Koncernintern finansiering

Regulerede finansielle tjenesteydelser

Forsikring

Besiddelse af aktier eller andre kapitalandele

Hvilende

Andet (1)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3   Yderligere oplysninger

Navn på den Multinationale Koncern:

Regnskabsår:

Anfør kort eventuelle yderligere oplysninger eller uddybninger, der måtte være nødvendige, eller som kan lette forståelsen af de obligatoriske oplysninger i land for land-rapporten

B.   Generel vejledning til udarbejdelse af land for land-rapporten

1.   Formål

Disse tabeller anvendes ved indberetningen af en Multinational Koncerns fordeling af indkomst, skatter og forretningsaktiviteter pr. skattejurisdiktion.

2.   Behandling af filialer og faste driftssteder

Oplysningerne vedrørende det faste driftssted indberettes med henvisning til den skattejurisdiktion, som driftsstedet er beliggende i, og ikke med henvisning til den skattejurisdiktion, som den forretningsenhed, det faste driftssted er en del af, er hjemmehørende i. Oplysningerne vedrørende skattejurisdiktionen for den forretningsenhed, som det faste driftssted er en del af, må ikke indeholde finansielle data vedrørende det faste driftssted.

3.   Periode omfattet af tabellen

Tabellen dækker den rapporterende enheds Regnskabsår. For Koncernenheder vælger den rapporterende enhed, idet den er konsekvent i sit valg, at indberette:

a)

enten oplysningerne vedrørende de relevante Koncernenheders Regnskabsår, der ender samme dato som den rapporterende enheds Regnskabsår eller ender inden for 12 måneder forud for denne dato

b)

eller oplysningerne vedrørende alle de relevante Koncernenheder, der er indberettet for den rapporterende enheds Regnskabsår.

4.   Datakilde

Ved udfyldelse af tabellen anvender den rapporterende enhed konsekvent de samme datakilder fra det ene år til det andet. Den rapporterende enhed kan vælge at anvende data fra de konsoliderede regnskaber, fra de enkelte enheders lovpligtige regnskaber, tilsynsrapporter eller interne ledelsesrapporter. Det er ikke nødvendigt at afstemme oplysningerne om omsætning, overskud og beskatning i tabellen til de Konsoliderede Regnskaber. Hvis de enkelte enheders lovpligtige regnskaber anvendes til rapporteringen, omregnes alle beløb til den rapporterende enheds fastsatte funktionelle valuta ved anvendelse af den gennemsnitlige valutakurs for det år, der er angivet i feltet yderligere oplysninger i tabellen. Det er dog ikke nødvendigt at foretage justeringer for forskelle i regnskabsprincipper i de forskellige skattejurisdiktioner.

Den rapporterende enhed beskriver kort i feltet yderligere oplysninger de datakilder, der er anvendt ved udarbejdelsen af rapporter. Hvis der ændres datakilde fra et år til et andet, redegør den rapporterende enhed for årsagerne til denne ændring og konsekvenserne heraf i feltet yderligere oplysninger.

C.   Specifik vejledning til udarbejdelse af land for land-rapporten

1.   Oversigt over fordeling af indkomst, skatter og forretningsaktiviteter pr. skattejurisdiktion (tabel 1)

1.1.   Skattejurisdiktion

I første kolonne i tabellen opstiller den rapporterende enhed alle de skattejurisdiktioner, som den Multinationale Koncerns Koncernenheder er skattemæssigt hjemmehørende i. En skattejurisdiktion er defineret som en statslig såvel som en ikkestatslig jurisdiktion med skatteautonomi. Der indsættes separate kolonner for alle de Koncernenheder i den Multinationale Koncern, der efter den rapporterende enheds opfattelse ikke er skattemæssigt hjemmehørende i nogen skattejurisdiktion. Hvis en Koncernenhed er hjemmehørende i mere end én skattejurisdiktion, anvendes de almindelige principper for bestemmelse af den gældende beskatningsoverenskomst til at fastslå, hvilken skattejurisdiktion enheden er hjemmehørende i. Hvis der ikke findes en gældende skatteoverenskomst, indberettes Koncernenheden i den skattejurisdiktion, hvor stedet for dens faktiske ledelse er beliggende. Stedet, hvor den faktiske ledelse er beliggende, bestemmes ud fra internationalt vedtagne standarder.

1.2.   Omsætning

I de tre kolonner under overskriften »Indtægter« indberetter den rapporterende enhed følgende oplysninger:

a)

samlet omsætning for alle den Multinationale Koncerns Koncernenheder i den relevante skattejurisdiktion, der er genereret gennem transaktioner med tilknyttede virksomheder

b)

samlet omsætning for alle den Multinationale Koncerns Koncernenheder i den relevante skattejurisdiktion, der er genereret gennem transaktioner med uafhængige parter

c)

den samlede omsætning i alt (dvs. litra a) + b)).

Omsætningen omfatter indtægter fra salg af varer og ejendomme, tjenester, royalties, renter, præmier og alle andre beløb. Omsætningen omfatter ikke betalinger fra andre Koncernenheder, der betragtes som udlodninger i betalerens skattejurisdiktion.

1.3.   Overskud (underskud) før selskabsskat

I femte kolonne indberetter den rapporterende enhed det samlede overskud (underskud) før selskabsskat for alle de Koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. Overskud (underskud) før selskabsskat omfatter alle ekstraordinære indtægter og udgifter.

1.4.   Indbetalt selskabsskat (kontantbeløb)

I sjette kolonne indberetter den rapporterende enhed det samlede beløb, der er indbetalt i selskabsskat i det relevante Regnskabsår af alle de Koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. Den indbetalte skat omfatter de skattebeløb, som Koncernenheden har indbetalt til den skattejurisdiktion, hvor den er hjemmehørende, samt til alle andre skattejurisdiktioner. Indbetalte skatter omfatter kildeskat indbetalt af andre enheder (både tilknyttede og uafhængige virksomheder) i forbindelse med betalinger til Koncernenheden. Dvs. at hvis virksomhed A, som er hjemmehørende i skattejurisdiktion A, har renteindtægter i skattejurisdiktion B, skal den indbetalte kildeskat i skattejurisdiktion B indberettes af virksomhed A.

1.5.   Beregnet selskabsskat (indeværende år)

I syvende kolonne indberetter den rapporterende enhed den samlede beregnede selskabsskat af det skattepligtige overskud eller underskud i rapporteringsåret for alle de Koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. Den aktuelle skatteomkostning afspejler alene aktiviteter i det indeværende år og omfatter ikke udskudte skatter eller hensættelser til usikre skatteforpligtelser.

1.6.   Vedtaget kapital

I ottende kolonne indberetter den rapporterende enhed den samlede vedtagne kapital for alle de Koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. For så vidt angår faste driftssteder, skal den vedtagne kapital indberettes af den juridiske enhed, som det indgår i, medmindre der i reguleringsøjemed findes et fast kapitalkrav i skattejurisdiktionen.

1.7.   Akkumuleret fortjeneste

I niende kolonne indberetter den Rapporterende Enhed den samlede akkumulerede fortjeneste pr. udgangen af året for alle de Koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. For så vidt angår faste driftssteder, indberettes den akkumulerede fortjeneste af den juridiske enhed, som det indgår i.

1.8.   Antal ansatte

I tiende kolonne indberetter den rapporterende enhed det samlede antal ansatte i fuldtidsækvivalenter for alle de Koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. Antallet af ansatte kan enten indberettes på baggrund af antallet ved årets udgang, gennemsnittet af ansatte i løbet af året, eller enhver anden metode, der anvendes konsekvent år for år for alle skattejurisdiktioner. I den forbindelse kan uafhængige underleverandører, som deltager i Koncernenhedens ordinære driftsaktiviteter, indberettes som ansatte. Der kan foretages rimelige afrundinger af eller skøn over antallet af ansatte, forudsat at dette ikke medfører væsentlige forvridninger i den relative fordeling af ansatte i de forskellige skattejurisdiktioner. Der skal anvendes en konsekvent metode fra år til år og for alle enheder.

1.9.   Andre materielle aktiver end likvide midler

I ellevte kolonne indberetter den rapporterende enhed den samlede bogførte værdi af de materielle aktiver for alle de Koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. For så vidt angår faste driftssteder, indberettes aktiverne for den skattejurisdiktion, som det faste driftssted er beliggende i. Materielle aktiver omfatter ikke kontanter eller andre likvide midler, immaterielle aktiver eller finansielle aktiver.

2.   Liste over alle de Koncernenheder i den Multinationale Koncern, som indgår i aggregeringen pr. skattejurisdiktion (tabel 2)

2.1.   Koncernenheder hjemmehørende i skattejurisdiktionen

For hver enkelt skattejurisdiktion opstiller den rapporterende enhed alle de Koncernenheder i den Multinationale Koncern, som er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion, med angivelse af navnet på hver juridisk enhed. Som nævnt i punkt 2 i den generelle vejledning skal faste driftssteder dog opstilles med henvisning til den skattejurisdiktion, hvor de er beliggende. Der tilføjes en bemærkning med navnet på den juridiske enhed, som det faste driftssted er en del af.

2.2.   Den skattejurisdiktion, hvor enheden er organiseret eller indregistreret, hvis den er forskellig fra den skattejurisdiktion, hvor den er hjemmehørende

Den rapporterende enhed indberetter navnet på den skattejurisdiktion, efter hvis love Koncernenheden i den Multinationale Koncern er organiseret eller indregistreret, hvis den er forskellig fra den skattejurisdiktion, hvor enheden er hjemmehørende.

2.3.   Vigtigste forretningsaktivitet(er)

Den rapporterende enhed angiver arten af Koncernenhedens vigtigste forretningsaktivitet(er) i den relevante skattejurisdiktion ved at afkrydse et eller flere felter.«


(1)  Angiv venligst arten af Koncernenhedens aktiviteter under »Yderligere oplysninger«.


Top