Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0377

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/377 af 15. marts 2016 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Amerikas Forenede Stater for centrale modparter, der er meddelt tilladelse og underlagt tilsyn af råvarefutures-kommissionen (Commodity Futures Trading Commission), og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

C/2016/1494

OJ L 70, 16.3.2016, p. 32–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/377/oj

16.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 70/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/377

af 15. marts 2016

om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Amerikas Forenede Stater for centrale modparter, der er meddelt tilladelse og underlagt tilsyn af råvarefutures-kommissionen (Commodity Futures Trading Commission), og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Proceduren for anerkendelse af centrale modparter (»CCP'er«), der er etableret i tredjelande, jf. artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, har til formål at gøre det muligt for CCP'er, der er etableret og har tilladelse i tredjelande, hvis reguleringsmæssige standarder er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning, at levere clearingydelser til clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen. Denne anerkendelsesprocedure og den dertil knyttede ækvivalensafgørelse bidrager dermed til at realisere det overordnede mål i forordning (EU) nr. 648/2012 om at begrænse den systemiske risiko ved at udvide brugen af sikre og solide CCP'er til at cleare over-the-counter (»OTC«)-derivataftaler, herunder når disse CCP'er er etableret og har tilladelse i et tredjeland.

(2)

For at et tredjelands retlige system kan betragtes som ækvivalent med Unionens retlige system for så vidt angår CCP'er, bør de væsentlige resultater af de gældende retlige og tilsynsmæssige rammer være ækvivalente med Unionens krav i forhold til de reguleringsmæssige mål, de realiserer. Formålet med denne ækvivalensvurdering er derfor at kontrollere, om de retlige og tilsynsmæssige rammer i Amerikas Forenede Stater (USA) sikrer, at CCP'er, som er etableret og har tilladelse der, ikke udsætter clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, for et højere risikoniveau end sidstnævnte kunne udsættes for af CCP'er, der har tilladelse i Unionen, og følgelig ikke udgør en uacceptabelt stor systemisk risiko i Unionen.

(3)

Den 1. september 2013 modtog Kommissionen teknisk rådgivning fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er, som er etableret i USA. I forbindelse med denne tekniske rådgivning blev der identificeret en række forskelle mellem de retligt bindende krav, der på retsligt niveau gælder for CCP'er i USA, og de retligt bindende krav, der gælder for CCP'er i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. Denne afgørelse er imidlertid ikke kun baseret på en sammenlignende analyse af de retligt bindende krav, der gælder for CCP'er i USA, men også på en vurdering af resultatet af disse krav og af deres evne til at begrænse de risici, som clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen, kan blive udsat for, på en måde, der betragtes som ækvivalent med resultatet af kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.

(4)

I overensstemmelse med artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal tre betingelser være opfyldt, for at det kan fastslås, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, som har tilladelse der, er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning.

(5)

I henhold til den første betingelse skal CCP'er, som har tilladelse i et tredjeland, opfylde retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(6)

De retligt bindende krav i USA for CCP'er, som er meddelt tilladelse (det anvendte udtryk inden for rammerne af CFTC er »registrering«) og underlagt tilsyn af råvarefutures-kommissionen (Commodity Futures Trading Commission (»CFTC«)), indgår i Commodity Exchange Act (»CEA«), som ændret ved afsnit VII og VIII i Dodd-Frank Wall Street Reform og Consumer Protection Act (»Dodd-Frank-loven«), og CFTC's regulativer udstedt i henhold hertil. CFTC er den kompetente myndighed, der fører tilsyn med alle derivataftaler, der ikke er baseret på et enkelt værdipapir (en obligation eller en aktie), et lån eller en snævert defineret gruppe eller et snævert defineret indeks af værdipapirer, og er ansvarlig for meddelelse af tilladelse til og regulering af CCP'er, der leverer clearingydelser i forbindelse med disse derivataftaler (»derivatclearingcentraler«eller »DCO'er«). De derivataftaler, der falder ind under CFTC's kompetence, svarer derfor til en undergruppe af de derivataftaler, der er omfattet af bestemmelserne vedrørende CCP'er i forordning (EU) nr. 648/2012. Denne afgørelse vedrører udelukkende ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer for DCO'er og ikke de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, der leverer clearingydelser i forbindelse med derivataftaler, der henhører under værdipapir- og børskommissionens kompetence (Securities and Exchange Commission (»SEC«)). Hvis en CCP har status både som clearingagent (»clearing agency«) inden for rammerne af SEC'en og som DCO, vedrører denne afgørelse kun disse CCP'er, for så vidt som de leverer clearingydelser i forbindelse med derivataftaler henhørende under CFTC's jurisdiktion.

(7)

De retligt bindende krav gældende for CCP'er, der er meddelt tilladelse af CFTC, omfatter høje standarder som fastsat ved de grundlæggende principper for DCO'er i afsnit 5b, litra c), punkt 2), i CEA, og del 39, underafsnit A og B, i CFTC's regulativer. For at blive godkendt af CFTC skal alle CCP'er overholde disse grundlæggende principper. De grundlæggende principper suppleres af specifikke forbedrede risikostyringsstandarder gældende for DCO'er, der er udpeget af den amerikanske reguleringsmyndighed (Financial Stability Oversight Council) som systemisk vigtige, og for hvilke CFTC er blevet udpeget som tilsynsorgan (»SIDCO'er«). De forbedrede risikostyringsstandarder er fastsat i del 39, underafsnit C, i CFTC's regulativer (regulativ 39.30-39.42). De høje standarder og de specifikke forbedrede risikostyringsstandarder for SIDCO'er (tilsammen »de primære regler«) gælder for SIDCO'er og DCO'er, der ikke er udpeget som SIDCO'er, men frivilligt har valgt at være retligt bundet af disse specifikke risikostyringsstandarder (»frivilligt bundne DCO'er«). Nævnte primære regler svarer til det første trin i de retligt bindende krav gældende for DCO'er.

(8)

I henhold til de primære regler skal DCO'er vedtage interne regler og procedurer, som skal godkendes af CFTC. I forbindelse med visse standarder fastlagt i henhold til de primære regler skal DCO'ers interne regler og procedurer indeholde præskriptive detaljer om, hvordan DCO'en skal overholde de nævnte standarder. Endvidere omfatter disse interne regler og procedurer krav, der supplerer kravene foreskrevet i de primære regler. Når CFTC har godkendt de interne regler og procedurer, bliver de retligt bindende for DCO'erne og udgør en integreret del af de retlige og tilsynsmæssige rammer, som disse DCO'er skal overholde. I tilfælde af manglende overholdelse af de primære regler eller DCO'ernes interne regler og procedurer har CFTC beføjelse til at sanktionere de pågældende DCO'er, bl.a. ved at pålægge straffe og suspendere eller tilbagekalde tilladelsen.

(9)

De retligt bindende krav i USA med hensyn til derivataftaler, der cleares af DCO'er, antager derfor form af en totrinsstruktur. De primære regler for SIDCO'er og frivilligt bundne DCO'er svarer til det første trin i de retligt bindende krav. De interne regler og procedurer for SIDCO'er og frivilligt bundne DCO'er svarer til det andet trin i de retligt bindende krav. Ved fastlæggelsen af ækvivalens i overensstemmelse med artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal arten og detaljeringsgraden af de retlige krav, som er indeholdt i de interne regler og procedurer for SIDCO'er og frivilligt bundne DCO'er, derfor vurderes sammen med de primære regler for at sikre, at de retligt bindende krav, der følger af kombinationen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, kan anses for at være ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(10)

De primære regler, der gælder for SIDCO'er og frivilligt bundne DCO'er, sikrer, sammen med deres interne regler og procedurer, væsentlige resultater, der er ækvivalente med virkningerne af reglerne i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012. De primære regler omfatter krav til forvaltning (herunder organisatoriske krav, krav til den øverste ledelse, risikoudvalg, opbevaring af optegnelser, kvalificeret deltagelse, oplysninger til den kompetente myndighed), interessekonflikter, outsourcing, god forretningsskik, forretningskontinuitet og adskillelse samt likviditetsrisiko, krav til sikkerhedsstillelse, investeringspolitik og afviklingsrisiko.

(11)

Selv om de primære regler for så vidt angår likviditetsrisici ikke kræver, at SIDCO'er og frivilligt bundne DCO'er opretholder anerkendte likviditetsressourcer til at opfylde »princippet om at dække 2«, dvs. likviditet til dækning af misligholdelse hos mindst de to clearingmedlemmer, over for hvilke de har den største eksponering, er disse DCO'er ikke desto mindre forpligtet til at etablere procedurer til dækning af eventuel udækket likviditetsmangel og sikre, at de afsatte midler er til rådighed, hvis tabene overstiger misligholdelsen hos det clearingmedlem, over for hvilket de har den største eksponering. Denne tilgang adskiller sig fra »princippet om at dække 2« som omhandlet i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012, men giver imidlertid væsentlige resultater, der er ækvivalente med virkningerne af reglerne i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(12)

De primære regler for så vidt angår deltagelse, styring af eksponering, marginkrav, misligholdelsesfonde, andre finansielle ressourcer, default waterfall og misligholdelsesprocedurer følger samme linje som reglerne i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012, men adskiller sig på visse punkter. Med hensyn til initialmarginen, som anvendes på clearingmedlemmets egne positioner, foreskriver de primære regler en likvidationsperiode på mindst én dag for ikke-OTC-derivataftaler, herunder futures, optioner, swaps vedrørende landbrugs- og energiråvarer og metaller, og fem dage for alle andre derivater, idet marginbeløbet opkræves på nettobasis. EU-reglerne fastsætter imidlertid likvidationsperioder på mindst to dage for ikke-OTC-derivataftaler og fem dage for OTC-derivataftaler, idet marginbeløbet typisk opkræves på nettobasis. Den længere likvidationsperiode på to dage for ikke-OTC-derivataftaler i Unionen medfører derfor, for så vidt angår clearingmedlemmernes egne positioner, at CCP'er, der har tilladelse i Unionen, opkræver større beløb i margin i forbindelse med disse positioner. For initialmarginer, der opkræves i forbindelse med clearingmedlemmers kunders positioner, skal marginen i henhold til de primære regler derimod opkræves på bruttobasis for alle derivataftaleklasser, mens EU-retten ikke omfatter en sådan forpligtelse. Denne forskel mellem opkrævning af marginer på nettobasis og bruttobasis fører til identiske resultater, når det gælder størrelsen af DCO'ers marginkrav for kundernes positioner, hvilket opvejer forskellene i likvidationsperioden. Derfor kan de primære regler om marginkrav anses for at være ækvivalente med EU-lovgivningen, for så vidt som de vedrører clearingmedlemmers kunders positioner. EU-lovgivningen kræver desuden anvendelse af en af de tre foranstaltninger mod procyklikalitet for at sikre, at initialmarginerne ikke bliver for lave i stabile økonomiske tider og ikke stiger drastisk i perioder med stress, hvorimod de primære regler ikke indeholder sådanne specifikke krav. Sådanne foranstaltninger sikrer imidlertid stabile og forsigtige marginer. Endvidere kræves det i henhold til de primære regler, at SIDCO'er og frivilligt bundne DCO'er anvender »princippet om at dække 2«, når disse DCO'er er blevet udpeget som systemisk vigtige i flere jurisdiktioner, eller når de er involveret i aktiviteter med en mere kompleks risikoprofil, hvorimod alle CCP'er i henhold til EU-reglerne skal overholde »princippet om at dække 2«.

(13)

De retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder i USA for DCO'er, bør derfor betragtes som ækvivalente, forudsat at de i henhold til de interne regler og procedurer for DCO'er, der har status som SIDCO'er, og frivilligt bundne DCO'er sikrer, at DCO'erne overholder følgende krav. Disse krav er: 1) for ikke-OTC-derivataftaler, der handles på regulerede markeder: en likvidationsperiode på to dage for så vidt angår den initialmargen, der anvendes på clearingmedlemmets egne positioner; 2) for alle derivataftaler: foranstaltninger til begrænsning af procyklikalitet, der giver stabile og forsigtige marginer, og som svarer til mindst en af de valgmuligheder, der er fastsat i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012, og 3) tilstrækkelige præfinansierede tilgængelige finansielle ressourcer, som sætter DCO'en i stand til mindst at modstå misligholdelse hos de to clearingmedlemmer, over for hvilke DCO'en under ekstreme, men plausible markedsvilkår har de største eksponeringer, under hensyntagen til de yderligere risici, som disse DCO'er udsættes for som følge af samtidig misligholdelse hos flere enheder i de misligholdende clearingmedlemmers koncern.

(14)

Kommissionen bemærker, at særlige karakteristika med hensyn til en række noterede landbrugsderivataftaler, der handles på regulerede markeder i USA og cleares af DCO'er, vedrører markeder, der hovedsageligt anvendes af indenlandske ikke-finansielle modparter i USA, som forvalter deres kommercielle risici gennem disse aftaler, og som i ringe grad er systemisk afhængige af resten af det finansielle system. Risikoen forbundet med clearing af disse aftaler er ubetydelig for så vidt angår clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen. Som følge heraf påvirkes ækvivalensvurderingen ikke væsentligt af de reguleringselementer, der anvendes i forbindelse med landbrugsderivataftalerne.

(15)

Det bør derfor konkluderes, at CFTC's retlige og tilsynsmæssige rammer, herunder de primære regler og interne regler og procedurer for SIDCO'er og frivilligt bundne DCO'er, der opfylder standarderne som fastsat i denne afgørelse for så vidt angår risikostyring, bør betragtes som retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012. Kun SIDCO'er og frivilligt bundne DCO'er, der opfylder disse retligt bindende krav (dvs. de primære regler suppleret med de interne regler og procedurer, der er godkendt af CFTC, og som opfylder standarderne som fastsat i denne retsakt), kan anerkendes af ESMA, der i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 648/2012 bør kontrollere, at disse standarder indgår i de interne regler og procedurer for enhver CCP, der er omfattet af denne ordning, og som anmoder om anerkendelse i Unionen. Ligeledes overvåger ESMA i overensstemmelse med artikel 25, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012, at den ækvivalente ordning som defineret i denne afgørelse, herunder de heri indeholdte betingelser, fortsat overholdes, og kan trække anerkendelsen tilbage, hvis dette ikke er tilfældet. ESMA vil navnlig kontrollere, at CCP'en anvender en likvidationsperiode på to dage for clearingmedlemmers egne positioner i ikke-OTC-derivataftaler, og at CCP'en anvender foranstaltninger med det formål at begrænse procyklikalitet, som med hensyn til at frembringe marginer, der er stabile og forsigtige, er ækvivalente med en hvilken som helst af de tre foranstaltninger fastsat i forordning (EU) nr. 648/2012, og at CCP'en opretholder tilstrækkelige præfinansierede tilgængelige finansielle ressourcer, som sætter den i stand til mindst at modstå misligholdelse hos de to clearingmedlemmer, over for hvilke CCP'en under ekstreme, men plausible markedsvilkår har de største eksponeringer, under hensyntagen til de yderligere risici, som disse CCP'er udsættes for som følge af samtidig misligholdelse hos flere enheder i de misligholdende clearingmedlemmers koncern.

(16)

I henhold til den anden betingelse i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, der er etableret i USA, yderligere sikre, at CCP'er til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse i den pågældende jurisdiktion.

(17)

CFTC foretager løbende overvågning af DCO'ernes overholdelse af risikostyringskravene gennem procedurer for overvågning og risikobaserede undersøgelser, herunder test af tilsynskrav. CFTC gennemfører undersøgelser ved hjælp af undersøgelsesteam. Når undersøgelsen er afsluttet, udarbejder CFTC en rapport, der opsummerer resultaterne af undersøgelsen, herunder eventuelle problemstillinger. I rapporten skitseres eventuelle konstaterede mangler, og forskellige foranstaltninger står til CFTC's rådighed med henblik på at sikre, at DCO'erne håndterer eventuelle identificerede problemer hensigtsmæssigt, bl.a. ved at pålægge straffe og suspendere eller tilbagekalde tilladelsen, såfremt manglerne ikke afhjælpes. Denne rapport, eller oplysninger indeholdt i rapporten, samt foranstaltninger, der vedtages på grundlag heraf, kan udveksles med reguleringsmyndigheder i tredjelande som led i samarbejdsaftaler.

(18)

Det bør derfor konkluderes, at de retlige og tilsynsmæssige rammer for DCO'er til enhver tid sikrer effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

(19)

I henhold til den tredje betingelse i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i USA indeholde et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der har tilladelse i henhold til det retlige system i tredjelande (»CCP'er i tredjelande«).

(20)

CCP'er i tredjelande kan anmode CFTC om tilladelse til at drive virksomhed som DCO. I medfør af sine lovbestemte beføjelser i henhold til 7 U.S.C. § 2(i) kan CFTC indføre bestemmelser om tilladelse på baggrund af overholdelse af nationale regler (»substituted compliance«) for så vidt angår CCP'er i tredjelande, i det omfang der er fastslået sammenlignelighed mellem kravene til DCO'er og kravene i tredjelandets retsforskrifter. Sådanne bestemmelser giver en CCP i et tredjeland, der har status som DCO, mulighed for at opfylde CFTC's krav ved at overholde de tilsvarende krav i sin egen (tredjelands-) jurisdiktion. For at opnå anerkendelse er det desuden nødvendigt, at der indgås et aftalememorandum mellem CFTC og den kompetente tilsynsmyndighed i det tredjeland, som den ansøgende CCP hører under.

(21)

CFTC's retlige og tilsynsmæssige rammer bør derfor anses for at tilvejebringe et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er i tredjelande.

(22)

Denne afgørelse er baseret på de retligt bindende krav for SIDCO'er og frivilligt bundne DCO'er, som er gældende i USA på tidspunktet for vedtagelsen af denne afgørelse. Kommissionen bør i samarbejde med ESMA fortsat løbende overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige rammer for SIDCO'er og frivilligt bundne DCO'er og kontrollere, at de betingelser, som danner grundlag for denne afgørelse, er opfyldt.

(23)

Den regelmæssige gennemgang af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for SIDCO'er og frivilligt bundne DCO'er i USA, berører ikke Kommissionens mulighed for at foretage en særlig gennemgang på et hvilket som helst tidspunkt, hvis udviklingen og navnlig den kontrol, som ESMA gennemfører, eller de oplysninger, den råder over som følge af det tilsynsmæssige samarbejde med CFTC i overensstemmelse med de procedurer og mekanismer, der er omhandlet i artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012, nødvendiggør, at Kommissionen revurderer denne afgørelse om ækvivalens. En sådan revurdering kan medføre ophævelse af denne afgørelse.

(24)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Med henblik på artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 betragtes de retlige og tilsynsmæssige rammer i Amerikas Forenede Stater (USA) for derivatclearingcentraler bestående af afsnit 5b i Commodity Exchange Act og del 39, underafsnit A, B og C, i CFTC's regulativer, med undtagelse af regulativ 39.35 og 39.39, som ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012, når de interne regler og procedurer for derivatclearingcentraler, der er blevet udpeget af myndighederne i USA som systemisk vigtige (»systemisk vigtige derivatclearingcentraler«), og for derivatclearingcentraler, der har valgt at være omfattet af bestemmelserne i del 39, underafsnit C, i CFTC's regulativer og er meddelt tilladelse og underlagt tilsyn af CFTC (»frivilligt bundne derivatclearingcentraler«), indeholder de elementer, der er omhandlet i stk. 2 og 3.

2.   De særlige bestemmelser, der er fastsat i de interne regler og procedurer vedrørende systemisk vigtige derivatclearingcentraler og frivilligt bundne derivatclearingcentraler, som nævnt i stk. 1, skal for så vidt angår princippet i CFTC's regulativ 39.13 omfatte specifikke risikostyringsforanstaltninger til sikring af, at initialmarginer beregnes og opkræves på grundlag af følgende parametre:

a)

I forbindelse med clearingmedlemmers egne positioner i derivataftaler, der handles på regulerede markeder eller udpegede kontraktmarkeder i henhold til afsnit 5 i Commodity Exchange Act (CEA), 7 U.S.C 7, beregnes en likvidationsperiode på to dage på nettobasis.

b)

I forbindelse med alle derivataftaler skal tiltag, der har til formål at begrænse procyklikalitet, svare til mindst en af følgende foranstaltninger:

i)

foranstaltninger vedrørende anvendelse af en marginbuffer på mindst 25 % af de beregnede marginer, som den centrale modpart kan lade blive midlertidigt opbrugt i perioder, hvor de beregnede marginkrav stiger betydeligt

ii)

foranstaltninger vedrørende tildeling af mindst 25 % vægt til stressede observationer i lookback-perioden

iii)

foranstaltninger til sikring af, at marginkravene ikke er lavere end dem, der ville blive beregnet under anvendelse af en volatilitet skønnet over en tiårig historisk lookback-periode.

3.   De særlige bestemmelser, der er fastsat i de interne regler og procedurer for systemisk vigtige derivatclearingcentraler og frivilligt bundne derivatclearingcentraler, som nævnt i stk. 1, skal med hensyn til princippet i CFTC's regulativ 39.11 og 39.33 omfatte specifikke foranstaltninger for så vidt angår finansielle ressourcer til sikring af, at den pågældende systemisk vigtige derivatclearingcentral eller den frivilligt bundne derivatclearingcentral opretholder tilstrækkelige præfinansierede tilgængelige finansielle ressourcer, som sætter denne derivatclearingcentral i stand til mindst at modstå misligholdelse hos de to clearingmedlemmer, over for hvilke den under ekstreme, men plausible markedsvilkår har de største eksponeringer, under hensyntagen til de yderligere risici, som denne derivatclearingcentral udsættes for som følge af samtidig misligholdelse hos flere enheder i de misligholdende clearingmedlemmers koncern.

Artikel 2

1.   Derivataftaler som omhandlet i artikel 1, stk. 2, omfatter ikke derivataftaler vedrørende landbrugsråvarer, der opfylder samtlige følgende betingelser:

a)

De er baseret på et underliggende landbrugsprodukt med reference til kvaliteter, priser, vægt, mål eller konverteringsfaktorer for landbrugsråvarer og -produkter, som offentliggøres af USA's landbrugsministerium og handles på et af USA udpeget aftalemarked i henhold til afsnit 5 i Commodity Exchange Act (CEA), 7 U.S.C 7, eller er baseret på et underliggende landbrugsprodukt af sukker, sojaolie, sojamel, kakao, kaffe eller tømmer og handles på et af USA udpeget aftalemarked i henhold til afsnit 5 i Commodity Exchange Act (CEA), 7 U.S.C 7.

b)

De er baseret på et underliggende landbrugsprodukt, der udgør grundlaget for en derivataftale vedrørende landbrugsråvarer, som tilbydes til clearing gennem en derivatclearingcentral etableret i USA.

c)

Hvis der i aftalerne angives et eller flere produktionssteder for det underliggende landbrugsprodukt, ligger ingen af disse produktionssteder inden for Unionen.

d)

De opfylder en af de følgende betingelser:

i)

De afvikles fysisk, og medmindre de er baseret på et underliggende landbrugsprodukt af kaffe, ligger alle leveringssteder uden for Unionen.

ii)

De afvikles kontant, og medmindre de er baseret på et underliggende landbrugsprodukt af kaffe eller sukker, baseres afviklingsbeløbet ikke på priserne for et underliggende landbrugsprodukt, hvor mindst et af leveringsstederne ligger inden for Unionen.

Betingelsen i første afsnit, litra b), anses ikke for at være opfyldt for en given derivataftale vedrørende landbrugsråvarer, hvis størsteparten af sådanne aftaler, der cleares af derivatclearingcentraler etableret i USA, cleares for modparter etableret i Unionen, og disse aftaler også tilbydes til clearing gennem en central modpart, som har tilladelse i Unionen.

2.   Artikel 1, stk. 3, finder ikke anvendelse på systemisk vigtige derivatclearingcentraler eller frivilligt bundne derivatclearingcentraler, som udelukkende foretager clearing af de derivataftaler, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.


Top