Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0288

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår den periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte periode

OJ L 51, 24.2.2015, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/288/oj

24.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 51/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/288

af 17. december 2014

om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår den periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte periode

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (1), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Realiseringen af den fælles fiskeripolitiks mål bør ikke hindres af, at operatørerne overtræder dens regler. I henhold til artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (2) ydes der kun finansiel bistand fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), hvis operatørerne overholder fiskeripolitikkens regler.

(2)

I henhold til artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013 skal alvorlige overtrædelser af den fælles fiskeripolitiks regler begået af operatørerne resultere i, at de midlertidigt eller permanent udelukkes fra at modtage finansiel EU-bistand. Sådanne udelukkelsesforanstaltninger skal være afskrækkende, effektive og stå i et rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed.

(3)

For at beskytte Unionens og skatteborgernes finansielle interesser bør operatører, der inden for en bestemt periode forud for indgivelsen af en ansøgning om finansiel bistand har begået en alvorlig overtrædelse, en strafbar handling eller svig som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 508/2014, ikke kunne modtage finansiel bistand fra EHFF.

(4)

Operatører, der ansøger om EHFF-støtte, bør tydeligt kunne identificeres, således at det kan kontrolleres, om deres ansøgninger kan antages. For at betingelserne for modtagelse af EHFF-støtte overholdes, bør der fastsættes bestemmelser, der sikrer, at operatørerne opfylder forudsætningerne for at modtage støtte fra EHFF for alle fiskerfartøjer, som de har faktisk kontrol over.

(5)

I henhold til artikel 10, stk. 4, i forordning (EU) nr. 508/2014 skal varigheden af den periode, hvor en støtteansøgning er uantagelig, stå i et rimeligt forhold til arten, grovheden, varigheden og hyppigheden af den alvorlige overtrædelse, strafbare eller svigagtige handling, der er begået. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om beregningen af, hvor længe nævnte periode skal vare, og hvornår den starter og slutter.

(6)

Hvis den kompetente myndighed har konstateret, at en operatør har begået en alvorlig overtrædelse, må en ansøgning fra den pågældende operatør i henhold til artikel 42, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 og artikel 10, stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 508/2014 ikke kunne give adgang til støtte fra EHFF i en periode på mindst 12 måneder. Eftersom forordning (EU) nr. 508/2014 anvendes fra den 1. januar 2014, bør det af rimeligheds- og retssikkerhedshensyn kun være alvorlige overtrædelser, der er konstateret ved en afgørelse truffet fra og med den 1. januar 2013, der tages i betragtning ved beregningen af uantagelighedsperioden.

(7)

Omgående og automatisk udelukkelse fra EHFF-støtte vil dog ikke stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen i tilfælde, hvor denne overtrædelse — selv om den fortsat betragtes som alvorlig af de kompetente myndigheder — ikke nødvendigvis påfører fiskeressourcerne og havmiljøet direkte og alvorlig skade som omhandlet i artikel 90, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (3). Der kan f.eks. være tale om mindre alvorlige tilfælde af fejlrapportering af fangster, som ikke i sig selv bør resultere i omgående afvisning af ansøgninger om EHFF-støtte.

(8)

Alvorlige overtrædelser, der vedrører ombordtagning, omladning eller landing af fisk under mindstemålet, bør vurderes på grundlag af den gradvise indførelse af forbuddet mod udsmid i henhold til reglerne for den fælles fiskeripolitik. Det ville være unødvendigt og uhensigtsmæssigt straks at afvise ansøgninger om EHFF-støtte fra operatører, der har begået sådanne overtrædelser.

(9)

For i forbindelse med de særlige tilfælde, der er nævnt i betragtning 7 og 8, at sikre at afvisningen af en operatørs ansøgning om EHFF-støtte er baseret på rimelighedsprincippet, bør beregningen af uantagelighedsperioden foretages på grundlag af det system for tildeling af point for visse alvorlige overtrædelser, der allerede er indført ved artikel 92 i forordning (EF) nr. 1224/2009 og artikel 126 i og bilag XXX til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 (4). I de særlige tilfælde, der er anført i nr. 1, 2 og 5 i bilag XXX til gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011, bør uantagelighedsperiodens startdato og varighed fastsættes under hensyntagen til artikel 126, stk. 4, i nævnte gennemførelsesforordning.

(10)

I henhold til artikel 92, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1224/2009 skal alle point på fiskerilicensen slettes, hvis indehaveren af en fiskerilicens ikke begår en ny alvorlig overtrædelse inden for en periode på tre år fra den dato, hvor vedkommende begik den sidste alvorlige overtrædelse. Det vil sige, at point på en fiskerilicens gælder i mindst tre år. Eftersom reglerne for EHFF anvendes fra den 1. januar 2014, bør der ved beregningen af uantagelighedsperioden af hensyn til rimeligheden og retssikkerheden kun tages hensyn til point for de alvorlige overtrædelser, der er anført i nr. 1, 2 og 5 i bilag XXX til gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011, hvis disse er tildelt fra og med den 1. januar 2013.

(11)

Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) er en af de alvorligste hindringer for den bæredygtige udnyttelse af de levende akvatiske ressourcer og er i høj grad til hinder for realiseringen af den fælles fiskeripolitiks mål. Der bør derfor fastsættes bestemmelser, som foreskriver, at ansøgninger om EHFF-støtte ikke kan antages, hvis de indgives af en operatør af et fiskerfartøj, der fører et flag tilhørende et land, der er opført på Unionens liste over fartøjer, der udøver IUU-fiskeri, eller et flag tilhørende et land, der er identificeret som et ikkesamarbejdende tredjeland.

(12)

Ansøgninger fra operatører, der har begået svig i forbindelse med Den Europæiske Fiskerifond (»EFF«) eller Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (»EHFF«), er i henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 508/2014 uantagelige i en bestemt periode. Svig er en af de største trusler mod Unionens og skatteborgernes finansielle interesser, og der bør derfor med henblik på ensartet og lige behandling af operatørerne og under hensyntagen til truslens alvor fastsættes bestemmelser om varigheden af den periode, hvor ansøgninger fra operatører, der har begået svig, er uantagelige.

(13)

For at sikre en rimelig og effektiv anvendelse af bestemmelserne om, hvornår operatørernes ansøgninger om EHFF-støtte er uantagelige, bør der fastsættes regler for beregningen af uantagelighedsperioden i de tilfælde, hvor én enkelt operatør ejer mere end et fiskerfartøj. Bestemmelserne bør sikre, at der ikke ydes EHFF-støtte til fordel for fiskerfartøjer, der har været benyttet til at begå alvorlige overtrædelser, som resulterer i, at ansøgninger fra disse operatører ikke kan antages. Der bør ligeledes fastsættes bestemmelser om forlængelse af uantagelighedsperioden i de tilfælde, hvor en operatør begår yderligere alvorlige overtrædelser i uantagelighedsperioden.

(14)

Der bør fastsættes bestemmelser, som sikrer lige behandling af operatører, der bliver nye ejere af fiskerfartøjer som følge af salg eller en anden form for overførsel af ejerskab, uden at dette dog undergraver den EU-ordning for kontrol, inspektion og håndhævelse, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1224/2009, og som er en forudsætning for realiseringen af den fælles fiskeripolitiks mål.

(15)

Inddrages en operatørs fiskerilicens permanent som følge af hyppige og alvorlige overtrædelser, er det af hensyn til behovet for at beskytte Unionens og skatteborgernes finansielle interesser berettiget at udelukke vedkommende fra at modtage EHFF-støtte indtil udgangen af den støtteberettigelsesperiode, der er fastsat i artikel 65, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (5). En sådan udelukkelse vil være berettiget, også selv om udelukkelsesperioden ifølge den beregningsmetode, der er fastsat i nærværende forordning, slutter før udgangen af støtteberettigelsesperioden.

(16)

Medlemsstaterne skal i henhold til artikel 10, stk. 5, i forordning (EU) nr. 508/2014 kræve, at operatører, der ansøger om støtte fra EHFF, indleverer en underskrevet bekræftelse til forvaltningsmyndighederne om, at de opfylder kriterierne i nævnte forordnings artikel 10, stk. 1, og at de ikke har begået svig i forbindelse med EFF eller EHFF som omhandlet i samme forordnings artikel 10, stk. 3. Medlemsstaterne skal også verificere denne bekræftelse. Medlemsstaterne bør også sikre, at anvendelsen af nationale regler om appelprocedurers opsættende virkning ikke gør reglerne om fastlæggelse af uantagelighedsperioder ineffektive.

(17)

Når der er tale om alvorlige overtrædelser og strafbare handlinger som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra c) og d), i forordning (EU) nr. 508/2014, skal sådanne sager vurderes yderligere og analyseres for at sikre, at varigheden af uantagelighedsperioden er rimelig i betragtning af den pågældende overtrædelses eller strafbare handlings art, alvor, varighed og hyppighed. Når der er foretaget en sådan analyse, bør nærværende forordning ændres.

(18)

For at gøre det muligt straks at anvende foranstaltningerne i denne forordning, i betragtning af hvor vigtigt det er at sikre en ensartet og lige behandling af operatørerne i alle medlemsstaterne fra begyndelsen af programmeringsperioden, bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen og anvendes fra den første dag i støtteberettigelsesperioden for EHFF, dvs. fra den 1. januar 2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på ansøgninger om EHFF-støtte, og den fastlægger den periode, hvor sådanne ansøgninger, der er indgivet af operatører, der har foretaget de handlinger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 508/2014 eller i samme forordnings artikel 10, stk. 3, er uantagelige (»uantagelighedsperioden«).

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »point for overtrædelser«: point, der er tildelt en operatør for et fiskerfartøj inden for rammerne af det pointsystem for alvorlige overtrædelser, der er fastsat bestemmelser om i artikel 92 i forordning (EF) nr. 1224/2009

2)   »operatør«: en operatør som defineret i artikel 4, nr. 30), i forordning (EU) nr. 1380/2013, som indgiver en ansøgning om EHFF-støtte.

KAPITEL II

UANTAGELIGHEDSPERIODENS VARIGHED OG STARTDATO

Artikel 3

Uantagelige ansøgninger fra operatører, der har begået alvorlige overtrædelser som omhandlet i artikel 42, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 (6) eller artikel 90, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009

1.   Har en kompetent myndighed konstateret, at en operatør har begået en alvorlig overtrædelse som omhandlet i artikel 42, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008 eller artikel 90, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009, er ansøgninger om EHFF-støtte fra den pågældende operatør uantagelige i en periode på 12 måneder.

2.   Når en medlemsstat i henhold til artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1005/2008 tildeler point for de alvorlige overtrædelser, der er anført i nr. 1, 2 og 5 i bilag XXX til gennemførelesforordning (EU) nr. 404/2011, gælder følgende, uanset stk. 1:

a)

hvis antallet af point for overtrædelser, som en operatør har akkumuleret for et fiskerfartøj, er under 9, kan ansøgninger om EHFF-støtte fra den pågældende operatør antages

b)

hvis antallet af point for overtrædelser, som en operatør har akkumuleret for et fiskerfartøj, er på 9, er uantagelighedsperioden på 12 måneder

c)

hvert point for overtrædelser, som tildeles ud over de i litra b) nævnte point, som en operatør har akkumuleret for et fiskerfartøj, resulterer i forlængelse af uantagelighedsperioden med en måned.

3.   Uantagelighedsperioden begynder på den dato, hvor den kompetente myndighed ved en officiel afgørelse første gang konstaterer, at der er begået en alvorlig overtrædelse som omhandlet i artikel 42, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008 eller artikel 90, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Ved beregning af uantagelighedsperioden tages der kun hensyn til alvorlige overtrædelser, der er begået fra og med den 1. januar 2013, og som der er truffet afgørelse om som omhandlet i første afsnit fra og med samme dato.

4.   Med henblik på stk. 2 begynder uantagelighedsperioden på den dato, hvor den kompetente myndighed første gang ved en officiel afgørelse tildeler en operatør point for overtrædelser i henhold til artikel 126, stk. 4, i gennemførelseseforordning (EU) nr. 404/2011, hvilket fører til, at den pågældende operatør er blevet tildelt 9 eller flere point for overtrædelser for et fiskerfartøj.

Ved beregning af uantagelighedsperioden tages der kun hensyn til point for overtrædelser begået fra og med den 1. januar 2013, som er tildelt ved en officiel afgørelse, der er truffet fra og med samme dato.

Artikel 4

Uantagelige ansøgninger fra operatører, der er opført på EU-listen over IUU-fartøjer, eller hvis fartøjer fører et ikkesamarbejdende tredjelands flag

1.   Ansøgninger om EHFF-støtte fra en operatør, hvis fiskerfartøjer er opført på EU-listen over fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) som omhandlet i artikel 27 i forordning (EF) nr. 1005/2008, er uantagelige hele den periode, hvor fiskerfartøjet er opført på listen, og under alle omstændigheder i mindst 24 måneder fra den dato, hvor fartøjet opføres på listen.

2.   Ansøgninger fra operatører, hvis fiskerfartøj fører et flag tilhørende et tredjeland, der er identificeret som et ikkesamarbejdende tredjeland som omhandlet i artikel 33 i forordning (EF) nr. 1005/2008, er uantagelige i hele den periode, hvor det pågældende land er opført på listen over ikkesamarbejdende tredjelande, og under alle omstændigheder i en periode på mindst 12 måneder.

3.   Uantagelighedsperioden begynder på den dato, hvor Kommissionens forordning (EU) nr. 468/2010 (7) om opstilling af en EU-liste over IUU-fartøjer eller Rådets gennemførelsesafgørelse 2014/170/EU (8) om opstilling af en liste over ikkesamarbejdende tredjelande træder i kraft, eller på datoen for en eventuel ændring af en sådan forordning eller afgørelse, hvorved et fiskerfartøj eller land tilføjes til en af nævnte lister.

Artikel 5

Uantagelige ansøgninger fra operatører, der har begået svig i forbindelse med EFF eller EHFF

1.   Har en kompetent myndighed konstateret, at en operatør har begået svig i forbindelse med EFF eller EHFF, er alle ansøgninger om EHFF-støtte fra den pågældende operatør uantagelige fra den dato, hvor det ved en officiel afgørelse første gang konstateres, at der er begået svig som defineret i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesse (9).

2.   Uantagelighedsperioden varer indtil udløbet af den støtteberettigelsesperiode for EHFF, der er fastsat i artikel 65, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

KAPITEL III

FÆLLES BESTEMMELSER

Artikel 6

Beregning af uantagelighedsperioden i de tilfælde, hvor en operatør ejer mere end et fiskerfartøj

1.   Hvis en operatør ejer eller har kontrol over mere end et fiskerfartøj, beregnes uantagelighedsperioden for ansøgninger fra en sådan operatør, særskilt for hvert enkelt fartøj i overensstemmelse med artikel 3 og 4.

2.   Ansøgninger om EHFF-støtte fra en sådan operatør kan dog heller ikke antages:

a)

hvis de ansøgninger, der vedrører over halvdelen af de fiskerfartøjer, der ejes eller kontrolleres af den pågældende operatør, ikke giver ret til EHFF-støtte efter artikel 3 og 4

b)

hvis det gennemsnitlige antal point for overtrædelser, der er tildelt for alvorlige overtrædelser som omhandlet i artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1005/2008 og anført i nr. 1, 2 og 5 i bilag XXX til gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011, er 7 eller mere for hvert fartøj, som den pågældende operatør ejer eller kontrollerer.

3.   Hvis en operatør har begået en alvorlig overtrædelse, som ikke er knyttet til et fiskerfartøj, som den pågældende operatør ejer eller kontrollerer, er alle ansøgninger om EHFF-støtte fra den pågældende operatør uantagelige uanset stk. 1 og 2.

Artikel 7

Overdragelse af ejerskab

1.   Hvis et fiskerfartøj sælges eller ejerskabet på anden måde overdrages, overføres den uantagelighedsperiode, der er fastsat for den overdragende operatør som følge af alvorlige overtrædelser begået før ejerskiftet, ikke til den nye operatør. Ansøgninger fra den nye operatør er kun uantagelige, hvis vedkommende begår nye alvorlige overtrædelser.

2.   Er der imidlertid tildelt point for alvorlige overtrædelser som omhandlet i artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1005/2008 og anført i nr. 1, 2 og 5 i bilag XXX til gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011, der er begået før fiskerfartøjet skiftede ejer, tages der hensyn til disse point ved beregningen af uantagelighedsperioden for den nye operatør efter artikel 3, stk. 2, og artikel 6, stk. 2, litra b), hvis den nye operatør begår en ny alvorlig overtrædelse som omhandlet i artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1005/2008 og anført i nr. 1, 2 og 5 i bilag XXX til gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011.

Artikel 8

Permanent inddragelse af fiskerilicensen

Hvis en operatørs fiskerilicens for et hvilket som helst af de fiskerfartøjer, som den pågældende operatør ejer eller kontrollerer, inddrages permanent:

a)

enten i overensstemmelse med artikel 129, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 eller, i givet fald

b)

som følge af sanktioner, som medlemsstaterne har idømt for alvorlige overtrædelser i henhold til artikel 45 i forordning (EF) nr. 1005/2008,

er alle ansøgninger om EHFF-støtte fra den pågældende operatør uanset artikel 6 uantagelige fra datoen for inddragelse af fiskerilicensen til udløbet af den støtteberettigelsesperiode, der er fastsat i artikel 65, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Artikel 9

Ændring af uantagelighedsperioden

Forudsat at uantagelighedsperioden varer i mindst 12 måneder:

a)

afkortes perioden i tilfælde af alvorlige overtrædelser som omhandlet i artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1005/2008 og anført i nr. 1, 2 og 5 i bilag XXX til gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 med 2 måneder, hvis der i henhold til artikel 133, stk. 3, i sidstnævnte forordning slettes 2 af de point, der er tildelt for alvorlige overtrædelser

b)

forlænges perioden med 12 måneder for hver yderligere alvorlig overtrædelse som omhandlet i artikel 42, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008 eller artikel 90, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009, der begås af operatøren i uantagelighedsperioden, eller

c)

forlænges perioden, uanset litra b), i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra c), for hver yderligere alvorlig overtrædelse som omhandlet i artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1005/2008 og anført i nr. 1, 2 og 5 i bilag XXX til gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011, som operatøren begår i uantagelighedsperioden.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2014.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (EUT L 112 af 30.4.2011, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1).

(7)  Kommissionens forordning (EU) nr. 468/2010 af 28. maj 2010 om opstilling af en EU-liste over fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (EUT L 131 af 29.5.2010, s. 22).

(8)  Rådets gennemførelsesafgørelse 2014/170/EU af 24. marts 2014 om en liste over ikke-samarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse af IUU-fiskeri i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (EUT L 91 af 27.3.2014, s. 43).

(9)  Rådets retsakt af 26. juli 1995 om udarbejdelse af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).


Top