Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0179

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/179 af 4. februar 2015 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme en undtagelse fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår træemballeringsmateriale af nåletræer (Coniferales) i form af ammunitionskasser med oprindelse i USA under kontrol af USA's forsvarsministerium (meddelt under nummer C(2015) 445)

OJ L 30, 6.2.2015, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/179/oj

6.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 30/38


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/179

af 4. februar 2015

om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme en undtagelse fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår træemballeringsmateriale af nåletræer (Coniferales) i form af ammunitionskasser med oprindelse i USA under kontrol af USA's forsvarsministerium

(meddelt under nummer C(2015) 445)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 15, stk. 1, første led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF sammenholdt med del A, kapitel I, punkt 2, i bilag IV til nævnte direktiv skal medlemsstaterne foreskrive, at træemballeringsmateriale ikke må føres ind i Unionen, medmindre det har været underkastet en godkendt plantesundhedsmæssig behandling som specificeret i International Standard for Phytosanitary Measures nr. 15 (2) og fremviser et mærke som specificeret i den samme standard med en angivelse af, at træemballeringsmaterialet har været underkastet en sådan plantesundhedsmæssig behandling. I henhold til artikel 15, stk. 1, i nævnte direktiv kan der dog gives tilladelse til at indrømme undtagelser, hvis det godtgøres, at der ikke er risiko for spredning af skadegørere.

(2)

Visse typer træemballeringsmateriale af nåletræer (Coniferales) i form af kasser, der anvendes til transport af ammunition, og som blev fremstillet senest den 31. august 2007 og har oprindelse i USA, opfylder ikke kravene i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF sammenholdt med del A, kapitel I, punkt 2, i bilag IV til nævnte direktiv. I det følgende benævnes disse kasser »kasserne«.

(3)

På grundlag af oplysningerne fra USA har Kommissionen konkluderet, at kasserne ikke udgør nogen risiko for spredning af skadegørere, forudsat at visse betingelser vedrørende fravær eller begrænset tilstedeværelse af bark, behandling og reparation af kasserne samt opbevaring og transport deraf er opfyldt.

(4)

Medlemsstaterne bør derfor bemyndiges til at tillade, at kasserne indføres i samt opbevares og flyttes på deres territorium, forudsat at de i betragtning 3 omhandlede betingelser er opfyldt, mens bestemmelserne i direktiv 2000/29/EF bør finde anvendelse, efter at kasserne er tømt.

(5)

For at sikre effektiv kontrol og overblik over de mulige plantesundhedsmæssige risici bør enhver, der flytter eller opbevarer kasserne efter kontrollen foreskrevet i den dispositive del, underrette det officielle ansvarlige organ om flytningen eller opbevaringen og de pågældende kasser.

(6)

Medlemsstaterne bør underrette hinanden og Kommissionen, når de bliver opmærksomme på en sending, der ikke opfylder de i betragtning 3 omhandlede betingelser. De bør årligt forelægge Kommissionen og de øvrige medlemsstater oplysninger om deres import, således at anvendelsen af denne afgørelse kan vurderes.

(7)

I betragtning af årsagerne til undtagelsen bør bemyndigelsen gælde i tre år.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Tilladelse til at indrømme undtagelser

Uanset artikel 5, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF sammenholdt med del A, kapitel I, punkt 2, i bilag IV til nævnte direktiv kan medlemsstaterne tillade indførsel til deres område af træemballeringsmateriale af nåletræer (Coniferales) i form af kasser, der anvendes til transport af ammunition, og som blev fremstillet senest den 31. august 2007 og har oprindelse i USA, under kontrol af USA's forsvarsministerium, i det følgende benævnt »kasserne«, der opfylder de betingelser, der er fastsat i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Meddelelsespligt

1.   Importøren skal mindst fem arbejdsdage i forvejen meddele det officielle ansvarlige organ i den eller de medlemsstater, hvor indgangsstedet og det første opbevaringssted efter indgangsstedet befinder sig, at vedkommende påtænker at indføre en sending.

2.   Den i stk. 1 omhandlede meddelelse skal indeholde følgende oplysninger:

a)

dato for den påtænkte indførsel

b)

en fortegnelse over den pågældende sendings indhold med identifikation af de kasser, der indgår i den

c)

importørens navn og adresse

d)

indgangssted for den påtænkte indførsel

e)

adressen på det første opbevaringssted efter indgangsstedet.

Artikel 3

De officielle ansvarlige organers kontrol

Det officielle ansvarlige organ i dem medlemsstat, hvor det første opbevaringssted efter indgangsstedet befinder sig, kontrollerer en repræsentativ stikprøve af hver sending for overholdelse af følgende punkter i bilaget:

a)

punkt 1 og 2 om kravene til de respektive mærker

b)

punkt 4 om afbarkning

c)

punkt 5 om vandindholdet

d)

punkt 7 om ledsagedokumentet.

Artikel 4

Opbevaring og flytning

1.   Før og efter kontrollen, jf. artikel 3, opbevares kasserne i lukkede bygninger.

2.   Hvis kasserne flyttes før eller efter kontrollen, jf. artikel 3, skal de flyttes i lukkede beholdere eller under fuldstændig beskyttende tildækning.

3.   Hvis kasserne flyttes efter kontrollen, jf. artikel 3, skal den person, der flytter dem, underrette det officielle ansvarlige organ eller de officielle ansvarlige organer om afgangsstedet og bestemmelsesstedet samt om mængden og identiteten af de pågældende kasser.

Hvis kasserne opbevares efter kontrollen, jf. artikel 3, på et andet sted end det sted, hvor kontrollen er udført, skal den person, der opbevarer dem, underrette det officielle ansvarlige organ om opbevaringsstedet samt om mængderne og identiteten af de pågældende kasser.

Artikel 5

Meddelelse om manglende overholdelse

Medlemsstaterne giver Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse om hver sending, der ikke opfylder betingelserne i bilaget.

Denne meddelelse gives senest tre arbejdsdage efter den dato, hvor det officielle ansvarlige organ bliver opmærksom på en sådan sending.

Artikel 6

Indberetning om import

Den medlemsstat, hvor det første opbevaringssted befinder sig efter indgangsstedet, jf. artikel 2, stk. 1, skal senest den 31. januar hvert år forelægge Kommissionen og de øvrige medlemsstater oplysninger om antallet af sendinger, der er indført til deres territorier, og en rapport om den i artikel 3 omhandlede kontrol udført mellem den 1. januar og den 31. december det foregående år.

Artikel 7

Udløbsdato

Denne afgørelse udløber den 31. december 2017.

Artikel 8

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  ISPM 15. 2009. Regulation of wood packaging material in international trade. Rom, IPPC, FAO.


BILAG

BETINGELSER VEDRØRENDE KASSERNE SOM OMHANDLET I ARTIKEL 1

De i artikel 1 omhandlede kasser skal opfylde følgende betingelser:

1)

De fremviser et mærke, der bekræfter, at de er fremstillet senest den 31. august 2007.

2)

De fremviser et mærke med en angivelse af, at de er blevet behandlet med et træbeskyttelsesmiddel, der er godkendt af USA's miljøbeskyttelsesagentur (Environmental Protection Agency).

3)

Hvis kasserne er blevet repareret efter den 1. september 2007, opfylder det dertil anvendte træ betingelserne i del A, kapitel I, punkt 2, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF.

4)

Kasserne er fremstillet af afbarket træ med undtagelse af visuelt separate og klart adskilte små barkstykker (uanset antal), der opfylder en af følgende betingelser:

a)

De er mindre end 3 cm brede (uanset længden).

b)

Hvis de er større end 3 cm brede, skal hvert barkstykkes overflade være mindre end 50 cm2.

5)

Vandindholdet er højst 20 %.

6)

De er altid blevet opbevaret i lukkede bygninger og transporteret i lukkede beholdere eller under fuldstændig beskyttende tildækning.

7)

De ledsages af et dokument udstedt af USA's forsvarsministerium, der bekræfter overholdelse af betingelserne i punkt 4), 5) og 6).


Top