EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0078

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/78/EU af 17. juni 2014 om ændring af bilag I, II, III, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

OJ L 183, 24.6.2014, p. 23–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/78/oj

24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2014/78/EU

af 17. juni 2014

om ændring af bilag I, II, III, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 14, stk. 2, litra c) og d),

efter høring af de berørte medlemsstater, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I betragtning af den øgede internationale handel og for at beskytte planter, planteprodukter og andre objekter er det teknisk begrundet og i overensstemmelse med den skadegørerrisiko, der er tale om, at opføre skadegørerne Agrilus anxius Gory og Anthonomus eugenii Cano i del A, kapitel I, i bilag I til direktiv 2000/29/EF.

(2)

For at beskytte produktionen af og handelen med planter, planteprodukter og andre objekter er det teknisk begrundet og i overensstemmelse med den skadegørerrisiko, der er tale om, at slette skadegørerne Agrilus planipennis Fairmaire, Citrus greening bacterium og Diaphorina citri Kuway i del A, kapitel I, i bilag II til direktiv 2000/29/EF og opføre dem i del A, kapitel I, i bilag I til direktiv 2000/29/EF.

(3)

Tilstedeværelsen af skadegørerne Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. og Trioza erytreae Del Guercio udgør en uacceptabel risiko for produktionen af og handelen med planter, planteprodukter og andre objekter. Det er derfor teknisk begrundet og i overensstemmelse med den skadegørerrisiko, der er tale om, at flytte disse skadegørere fra bilag II til direktiv 2000/29/EF til bilag I. Det fremgår af oplysninger indsendt af Portugal, at disse skadegørere nu vides at forekomme i Unionen. De bør derfor opføres i del A, kapitel II, i bilag I til direktiv 2000/29/EF.

(4)

Det er teknisk begrundet og i overensstemmelse med den skadegørerrisiko, der er tale om, at slette skadegøreren Monilinia fructicola (Winter) Honey i del A, kapitel I, i bilag I og Ciborinia camelliae Kohn i del A, kapitel I, i bilag II til direktiv 2000/29/EF, da disse skadegørere har spredt sig og er etableret i store dele af Unionen, og da der ikke er nogen foranstaltninger, der kan udrydde dem eller forhindre, at de spredes yderligere.

(5)

Det er teknisk begrundet og i overensstemmelse med den skadegørerrisiko, der er tale om, at slette skadegøreren Citrus vein enation woody gall i del A, kapitel II, i bilag II til direktiv 2000/29/EF i betragtning af dens ringe betydning.

(6)

Visse planter, planteprodukter og andre objekter kan være værter for skadegørerne Agrilus anxius Gory, Agrilus planipennis Fairmaire, Amauromyza maculosa (Malloch), Anthonomus eugenii Cano, Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., Citrus greening bacterium, Diaphorina citri Kuway, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, Helicoverpa armigera (Hübner), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, Spodoptera litura (Fabricius), Spodoptera littoralis (Boisd.) og Trioza erytreae Del Guercio, som er opført eller skal opføres i del A i bilag I eller II til direktiv 2000/29/EF. Den videnskabelige og tekniske udvikling har vist, at de særlige krav, der er beskrevet i del A i bilag IV til direktiv 2000/29/EF er utilstrækkelige til at nedbringe den plantesundhedsmæssige risiko ved indførslen af disse planter, planteprodukter og andre objekter til Unionen og deres flytning inden for Unionen. Der er derfor nødvendigt at ændre disse særlige krav og supplere dem med yderligere særlige krav. Hvad angår Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. bør de særlige krav i del A, kapitel I, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF også ændres for at bringe dem i overensstemmelse med EU-reglerne for intern flytning hvad angår denne skadegører.

(7)

For visse planter, planteprodukter og andre objekter, der ikke er opført i del A i bilag IV til direktiv 2000/29/EF, har den videnskabelige og tekniske udvikling vist, at deres indførsel til Unionen og deres flytning inden for Unionen kan udgøre en uacceptabel plantesundhedsmæssig risiko, fordi de kan være værter for de skadegørere, der er omhandlet i betragtning 6. Det er derfor nødvendigt at opføre disse planter, planteprodukter og andre objekter i del A i bilag IV.

(8)

Herudover bør de i betragtning 6 omhandlede planter, planteprodukter eller andre objekter underkastes plantesundhedskontrol, før de føres ind i eller flyttes inden for Unionen. Disse planter, planteprodukter og andre objekter bør derfor opføres i del A og B i bilag V til direktiv 2000/29/EF.

(9)

Ved hyppige tilbageholdelser af Manihot esculenta Crantz, Limnophila L. og Eryngium L. samt Capsicum L. ved import har det vist sig, at blade af Manihot esculenta Crantz, bladgrøntsager af Limnophila L. og Eryngium L. samt frugter af Capsicum L. kan være værter for skadegørere opført i bilag I og II til direktiv 2000/29/EF. Disse planter bør derfor underkastes plantesundhedskontrol, inden de føres ind i Unionen, og indførsel bør kun tillades, hvis de er ledsaget af et plantesundhedscertifikat. De bør følgelig opføres i del B, kapitel I, i bilag V.

(10)

Under hensyntagen til FAO's reviderede International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) nr. 15 om regler for emballeringsmateriale af træ i international handel findes det, at den nuværende tilgang i direktiv 2000/29/EF med forskellige krav, afhængigt af om træemballeringsmaterialet faktisk anvendes eller ej, bør opgives, da den ikke længere er teknisk begrundet. Del A, kapitel I, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

I lighed hermed bør træ, der anvendes til at fastkile eller understøtte alle former for last, anses for at være en type træemballeringsmateriale i overensstemmelse med definitionerne i International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) nr. 15, eftersom der ikke længere er nogen teknisk begrundelse for ikke at lade det være omfattet af de samme regler som andre typer træemballeringsmateriale. Del A, kapitel I, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Det anses for nødvendigt at ændre formuleringen af de plantesundhedsmæssige krav vedrørende varmebehandling af træ og isoleret bark for at gøre det klart, at den anførte opvarmningstid skal forstås som sammenhængende minutter, og at den anførte temperatur skal opnås i hele træets eller den isolerede barks profil for at fjerne træskadegørere effektivt. Del A, kapitel I, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Det er nødvendigt at ajourføre KN-koderne for træ af nåletræ i del B i bilag V til direktiv 2000/29/EF, så de kommer til også at omfatte træ af nåletræ af tykkelse ikke over 6 mm, som ifølge en nylig skadegørerrisikoanalyse også udgør en risiko for indslæbning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

(14)

Navnene Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. og Citrus greening bacterium bør ændres i overensstemmelse med de reviderede videnskabelige betegnelser for disse skadegørere. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith bør angives som Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. bør angives som Solanum lycopersicum L. Citrus greening bacterium bør angives som Candidatus Liberibacter spp., som er det agens, der forårsager Huanglongbing-sygdom (citrus greening) hos citrustræer.

(15)

I Rådets direktiv 2007/33/EF (2) er der fastsat foranstaltninger, som skal træffes mod europæiske populationer af kartoffelcystenematoder (Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) for at klarlægge udbredelsen af disse, forhindre spredning af dem og bekæmpe dem. De nuværende bestemmelser i direktiv 2000/29/EF vedrørende kartoffelcystenematoder (Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) bør ajourføres for at bringe dem i overensstemmelse med kravene i direktiv 2007/33/EF. Bilag IV og V til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(16)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 (3) anerkendes visse zoner som beskyttede zoner for så vidt angår forskellige skadegørere. Forordning (EF) nr. 690/2008 er blevet ændret for at tage hensyn til den seneste udvikling med hensyn til beskyttede zoner inden for Unionen og følgende skadegørere: Citrus tristeza-virus (europæiske stammer), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. og Grapevine flavescence dorée MLO. Det er derfor nødvendigt at ændre bilag I-V til direktiv 2000/29/EF for at sikre, at kravene vedrørende beskyttede zoner for så vidt angår de pågældende skadegørere er i overensstemmelse hermed.

(17)

Herudover opfylder en række områder i Unionen, der er blevet anerkendt som beskyttede zoner for så vidt angår visse skadegørere, ikke længere kravene, fordi de pågældende skadegørere nu er etableret dér. Der er tale om følgende områder: de selvstyrende regioner Castilla la Mancha, Murcia, Navarra og Rioja samt vindyrkningsområdet Calatayud (Aragón) og provinsen Guipuzcoa (Baskerlandet) (Spanien), Friuli-Venezia Giulia og provinsen Sondrio (Lombardia) (Italien), kommunerne Ohrady, Topo'níky og Trhová Hradská (Slovakiet) for så vidt angår Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. samt regionalenhederne Argolida og Chania (Grækenland), Korsika (Frankrig) og Algarve (Portugal) for så vidt angår Citrus tristeza-virus (europæiske stammer). Del B i bilag II, del B i bilag III og del B i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(18)

For at beskytte produktionen af og handelen med planter, planteprodukter og andre objekter er det teknisk begrundet og i overensstemmelse med den skadegørerrisiko, der er tale om, at opføre skadegørerne Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu og Thaumatopoea processionea L. i del B i bilag I til direktiv 2000/29/EF.

(19)

Det fremgår af oplysninger indsendt af Irland, Portugal og Det Forenede Kongerige, at disse landes territorier er frie for Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, og at disse territorier opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 1, litra h), i direktiv 2000/29/EF for oprettelse af en beskyttet zone for så vidt angår nævnte skadegører. Del B i bilag I og del B i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. I lighed hermed bør del B i bilag IV og del A i bilag V til direktiv 2000/29/EF ændres for at indføre krav vedrørende flytning af visse planter, planteprodukter og andre objekter til de beskyttede zoner.

(20)

Det fremgår af oplysninger indsendt af Irland og Det Forenede Kongerige, at Irlands territorium og en del af Det Forenede Kongeriges territorium er frie for Thaumatopoea processionea L., og at disse områder opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 1, litra h), i direktiv 2000/29/EF for oprettelse af en beskyttet zone for så vidt angår nævnte skadegører. Del B i bilag I og del B i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. I lighed hermed bør del B i bilag IV og del A i bilag V til direktiv 2000/29/EF ændres for at indføre krav vedrørende flytning af visse planter, planteprodukter og andre objekter til de beskyttede zoner.

(21)

Det fremgår af en nylig skadegørerrisikoanalyse foretaget af Frankrig, at Ips amitinus Eichhof ikke udgør en uacceptabel plantesundhedsmæssig risiko på Korsika (Frankrig). Korsika bør derfor fjernes fra listen over beskyttede zoner for så vidt angår denne skadegører. Del B i bilag II og del B i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(22)

Det fremgår af oplysninger indsendt af Det Forenede Kongerige, at Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ikke forekommer på Isle of Man, og at Isle of Man opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 1, litra h), i direktiv 2000/29/EF for oprettelse af en beskyttet zone for så vidt angår nævnte skadegører. Del B i bilag II og del B i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(23)

Det fremgår af en nylig skadegørerrisikoanalyse, at de nuværende krav vedrørende indførsel til og flytning inden for visse beskyttede zoner af planter, planteprodukter og andre objekter for så vidt angår Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr er utilstrækkelige til at reducere den pågældende plantesundhedsmæssige risiko til et acceptabelt niveau. Disse krav bør ajourføres. Del B i bilag II, del B i bilag IV og del A, kapitel II, i bilag V og del B, kapitel II, i bilag V til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(24)

Det fremgår af oplysninger indsendt af Frankrig og Italien, at Picardie (departementet l'Aisne) og Ile de France (kommunerne Citry, Nanteuil-sur-Marne og Saâcy-sur-Marne) og Apulia er fri for Grapevine flavescence dorée MLO, og at de opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 1, litra h), i direktiv 2000/29/EF for oprettelse af en beskyttet zone for så vidt angår denne skadegører. Del B i bilag II og del B i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(25)

Det fremgår af oplysninger indsendt af Schweiz, at Schweiz (med undtagelse af kantonen Ticini og Moesa-dalen) er fri for Grapevine flavescence dorée MLO. Schweiz (med undtagelse af kantonen Ticini og Moesa-dalen) bør derfor medtages som et område, hvorfra planter af Vitis L. kan føres ind i zoner, der er beskyttet for så vidt angår skadegøreren. Del B i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(26)

Direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres.

(27)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I, II, III, IV og V til direktiv 2000/29/EF ændres som angivet i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. september 2014 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. oktober 2014.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 2007/33/EF af 11. juni 2007 om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder og om ophævelse af direktiv 69/464/EØF (EUT L 156 af 16.6.2007, s. 12).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 af 4. juli 2008 om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet (EUT L 193 af 22.7.2008, s. 1).


BILAG

I bilag I, II, III, IV og V til direktiv 2000/29/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

I kapitel I foretages følgende ændringer:

I litra a) indsættes som punkt 1.1 efter punkt 1:

»1.1.

Agrilus anxius Gory«.

I litra a) indsættes som punkt 1.2 efter punkt 1.1:

»1.2.

Agrilus planipennis Fairmaire«.

I litra a) indsættes som punkt 1.3 efter punkt 1.2:

»1.3.

Anthonomus eugenii Cano«.

I litra a) indsættes som punkt 10.5 efter punkt 10.4:

»10.5.

Diaphorina citri Kuway«.

I litra b) indsættes som punkt 0.1 før punkt 1:

»0.1.

Candidatus Liberibacter spp., det agens, der forårsager Huanglongbing-sygdom (citrus greening) hos citrustræer«.

I litra c) udgår punkt 9.

ii)

I kapitel II foretages følgende ændringer:

I litra a) indsættes som punkt 0.01 før punkt 0.1:

»0.01.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.«

I litra a) indsættes som punkt 10 efter punkt 9:

»10.

Trioza erytreae Del Guercio«

I litra b), punkt 2, ændres »Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith« til »Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.«

b)

I del B, litra a), foretages følgende ændringer:

i)

Følgende indsættes som punkt 1.2 efter punkt 1.1:

»1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, P, UK«

ii)

Følgende indsættes som punkt 5 efter punkt 4:

»5.

Thaumatopoea processionea L.

IRL, UK (undtagen kommunerne Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge District, Epsom and Ewell District, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, Runnymede District, Slough, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth og West Berkshire)«.

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

I kapitel I foretages følgende ændringer:

I litra a) foretages følgende ændringer:

Punkt 1.1 udgår.

Punkt 8 udgår.

Punkt 10 udgår.

Punkt 31 udgår.

I litra b) udgår punkt 1.

I litra c) udgår punkt 7.

I litra d), punkt 5.1, højre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«.

ii)

I kapitel II foretages følgende ændringer:

I litra b) foretages følgende ændringer:

I punkt 2, højre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«

I punkt 9, højre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«.

I litra d) foretages følgende ændringer:

Punkt 5 udgår.

I punkt 15, højre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«

I punkt 16, højre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«.

b)

I del B foretages følgende ændringer:

i)

Litra a), punkt 6, litra a), tredje kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»EL, IRL, UK«.

ii)

Litra b), punkt 2, tredje kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»E (undtagen de selvstyrende regioner Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra og Rioja samt vindyrkningsområdet Calatayud (Aragón) og provinsen Guipuzcoa (Baskerlandet)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinserne Mantua og Sondrio), Marche, Molise, Piedmont, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venezia, kommunerne Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og området beliggende syd for hovedvej A4 i provinsen Verona)), LV, LT, P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topo'níky og Trhová Hradská (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské K'ačany (regionen Levice), Dvory nad Žitavou (regionen Nové Zámky), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Ve'ké Ripňany (regionen Topo'čany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

iii)

Litra c), punkt 0.1, affattes således:

»0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Træ, bortset fra afbarket træ, isoleret bark og planter af Castanea Mill. til udplantning

CZ, IRL, S, UK«.

iv)

I litra d) foretages følgende ændringer:

Punkt 1, tredje kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»EL (undtagen regionalenhederne Argolida og Chania), M, P (undtagen Algarve og Madeira)«.

Punkt 2, tredje kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»CZ, FR (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (departementet l'Aisne), Ile de France (kommunerne Citry, Nanteuil-sur-Marne og Saâcy-sur-Marne) og Lorraine), I (Apulia, Basilicata og Sardinien)«.

3)

I bilag III, del B, foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1, anden kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»E (undtagen de selvstyrende regioner Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra og Rioja samt vindyrkningsområdet Calatayud (Aragón) og provinsen Guipuzcoa (Baskerlandet)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinserne Mantua og Sondrio), Marche, Molise, Piedmont, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venezia, kommunerne Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og området beliggende syd for hovedvej A4 i provinsen Verona)), LV, LT, P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topo'níky og Trhová Hradská (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské K'ačany (regionen Levice), Dvory nad Žitavou (regionen Nové Zámky), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Ve'ké Ripňany (regionen Topo'čany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

b)

Punkt 2, anden kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»E (undtagen de selvstyrende regioner Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra og Rioja samt vindyrkningsområdet Calatayud (Aragón) og provinsen Guipuzcoa (Baskerlandet)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinserne Mantua og Sondrio), Marche, Molise, Piedmont, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venezia, kommunerne Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og området beliggende syd for hovedvej A4 i provinsen Verona)), LV, LT, P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topo'níky og Trhová Hradská (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské K'ačany (regionen Levice), Dvory nad Žitavou (regionen Nové Zámky), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Ve'ké Ripňany (regionen Topo'čany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

4)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

I kapitel I foretages følgende ændringer:

Punkt 1.1 affattes således:

»1.1.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), bortset fra Thuja L. og Taxus L., dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

træ af Libocedrus decurrens Torr., såfremt der foreligger bevis for, at træet er blevet forarbejdet eller fremstillet til blyanter ved varmebehandling, hvorved der er opnået en minimumstemperatur på 82 °C i en periode på 7-8 dage,

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at træet har undergået passende:

a)

varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane og på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)

eller

b)

rygning i overensstemmelse med en specifikation, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, træets minimumstemperatur, forhold (g/m3) og behandlingstid (t)

eller

c)

kemisk trykimprægnering med et produkt, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentration (%)

og

det er officielt konstateret, at træet efter behandlingen er blevet transporteret uden for vektoren Monochamus' flyvningssæson, indtil det forlod det erklæringsudstedende land, med en sikkerhedsmargen på fire ekstra uger i begyndelsen og slutningen af den forventede flyvningssæson, eller, bortset fra træ, der er helt frit for bark, med beskyttende tildækning, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller vektoren.«

Punkt 1.2 affattes således:

»1.2.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer

med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at træet har undergået passende:

a)

varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne), hvilket skal anføres på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)

eller

b)

rygning i overensstemmelse med en specifikation, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, træets minimumstemperatur, forhold (g/m3) og behandlingstid (t)

og

det er officielt konstateret, at træet efter behandlingen er blevet transporteret uden for vektoren Monochamus' flyvningssæson, indtil det forlod det erklæringsudstedende land, med en sikkerhedsmargen på fire ekstra uger i begyndelsen og slutningen af den forventede flyvningssæson, eller, bortset fra træ, der er helt frit for bark, med beskyttende tildækning, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller vektoren.«

Punkt 1.3 affattes således:

»1.3.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af Thuja L. og Taxus L., dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at træet:

a)

er afbarket

eller

b)

er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K.D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane

eller

c)

har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane og på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)

eller

d)

har undergået passende rygning i overensstemmelse med en specifikation, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, træets minimumstemperatur, forhold (g/m3) og behandlingstid (t)

eller

e)

har undergået passende kemisk trykimprægnering med et produkt, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentration (%).«

Punkt 1.4 udgår.

Punkt 1.5 affattes således:

»1.5.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Kasakhstan, Rusland og Tyrkiet

Det er officielt konstateret, at træet:

a)

har oprindelse i områder, der vides at være fri for:

Monochamus spp. (ikke-europæisk)

Pissodes spp. (ikke-europæisk)

Scolytidae spp. (ikke-europæisk)

Området anføres på de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i rubrikken »Oprindelsessted«

eller

b)

er afbarket og frit for ormehuller forårsaget af slægten Monochamus spp. (ikke-europæisk); ved ormehuller forstås her huller med en diameter på over 3 mm

eller

c)

er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K.D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane

eller

d)

har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane og på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)

eller

e)

har undergået passende rygning i overensstemmelse med en specifikation, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, træets minimumstemperatur, forhold (g/m3) og behandlingstid (t)

eller

f)

har undergået passende kemisk trykimprægnering med et produkt, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentration (%).«

Punkt 1.6 affattes således:

»1.6.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i andre tredjelande end:

Kasakhstan, Rusland og Tyrkiet

europæiske tredjelande

Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at træet:

a)

er afbarket og frit for ormehuller forårsaget af slægten Monochamus spp. (ikke-europæisk); ved ormehuller forstås her huller med en diameter på over 3 mm

eller

b)

er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K.D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane

eller

c)

har undergået passende rygning i overensstemmelse med en specifikation, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, træets minimumstemperatur, forhold (g/m3) og behandlingstid (t)

eller

d)

har undergået passende kemisk trykimprægnering med et produkt, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentration (%)

eller

e)

har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane og på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii).«

Punkt 1.7, højre kolonne, litra e), affattes således:

»e)

har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne), hvilket skal anføres på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii).«

Punkt 2 affattes således:

»2.

Træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, bortset fra råtræ af tykkelse 6 mm og derunder, forarbejdet træ fremstillet ved hjælp af lim, varme og tryk eller en kombination deraf, og garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen, fra tredjelande, bortset fra Schweiz

Træemballeringsmaterialet skal:

være underkastet en af de godkendte behandlinger, der er fastsat i bilag I til FAO's International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) nr. 15 om regler for emballeringsmateriale af træ i international handel, og

fremvise et mærke som specificeret i bilag II til nævnte internationale norm, med en angivelse af, at træemballeringsmaterialet har været underkastet en godkendt plantesundhedsmæssig behandling i overensstemmelse med denne norm.«

Punkt 2.1, venstre kolonne, affattes således:

»Træ af Acer saccharum Marsh., inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, dog ikke træ i form af

træ til fremstilling af finér

flis, spåner, savsmuld og affald

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

med oprindelse i USA og Canada.«

Punkt 2.3 affattes således:

»2.3.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra disse træer

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, samt møbler og andre genstande fremstillet af ubehandlet træ

med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Det er officielt konstateret at:

a)

træet har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Områdets navn anføres på de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)

eller

b)

barken og mindst 2,5 cm af det ydre splintved er fjernet på et anlæg, som er godkendt og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed

eller

c)

træet har undergået ioniserende stråling for at opnå en absorberet dosis på mindst 1 kGy i hele træet.«

Punkt 2.4 affattes således:

»2.4.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Det er officielt konstateret, at træet har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Områdets navn anføres på de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii).«

Punkt 2.5 affattes således:

»2.5.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, isoleret bark og genstande fremstillet af bark af Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Det er officielt konstateret, at barken har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Områdets navn anføres på de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii).«

Punkt 3, venstre kolonne, affattes således:

»Træ af Quercus L., dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald

fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, herunder tøndestaver, såfremt der foreligger dokumentarisk bevis for, at træet er blevet forarbejdet eller fremstillet ved varmebehandling, hvorved der er opnået en minimumstemperatur på 176 °C i 20 minutter

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA«

Følgende indsættes som punkt 4.1, 4.2 og 4.3 efter punkt 3:

»4.1.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af Betula L., dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra disse træer

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, samt møbler og andre genstande fremstillet af ubehandlet træ, med oprindelse i Canada og USA, hvor Agrilus anxius Gory vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at:

a)

barken og mindst 2,5 cm af det ydre splintved er fjernet på et anlæg, som er godkendt og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed

eller

b)

træet har undergået ioniserende stråling for at opnå en absorberet dosis på mindst 1 kGy i hele træet.

4.2.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra Betula L.

Det er officielt konstateret, at træet har oprindelse i et land, der vides at være fri for Agrilus anxius Gory.

4.3.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, bark og genstande fremstillet af bark af Betula L. med oprindelse i Canada og USA, hvor Agrilus anxius Gory vides at forekomme

Det er officielt konstateret at barken er fri for træ.«

Punkt 5, venstre kolonne, affattes således:

»Træ af Platanus L., dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA eller Armenien«.

Punkt 6, venstre kolonne, affattes således:

»Træ af Populus L., dog ikke træ i form af:

flis, spåner, savsmuld og affald

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i lande på det amerikanske kontinent«.

Punkt 7.1, højre kolonne, litra d), affattes således:

»d)

har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne), hvilket skal anføres på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)«.

Punkt 7.2, højre kolonne, litra c), affattes således:

»c)

har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne), hvilket skal anføres på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)«.

Punkt 7.3, højre kolonne, affattes således:

»Det er officielt konstateret, at den isolerede bark:

a)

har undergået passende rygning med et desinfektionsmiddel, der er godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Dette skal være godtgjort ved, at der på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), er angivet det aktive stof, barkens minimumstemperatur, forhold (g/m3) og behandlingstid (t)

eller

b)

har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele barkens profil (inklusive dets kerne), hvilket skal anføres på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)

og

det er officielt konstateret, at barken efter behandlingen er blevet transporteret uden for vektoren Monochamus' flyvningssæson, indtil den forlod det erklæringsudstedende land, med en sikkerhedsmargen på fire ekstra uger i begyndelsen og slutningen af den forventede flyvningssæson, eller med beskyttende tildækning, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller vektoren.«

Punkt 8 udgår.

Punkt 11.4 affattes således:

»11.4.

Planter af Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., dog ikke frugter og frø, men inklusive afskårne grene med eller uden løv, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Det er officielt konstateret, at planterne har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Områdets navn anføres på de certifikater, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii).«

Følgende indsættes som punkt 11.5 efter punkt 11.4:

»11.5.

Planter af Betula L., dog ikke frugter og frø, men inklusive afskårne grene af Betula L. med eller uden løv

Det er officielt konstateret, at planterne har oprindelse i et land, der vides at være fri for Agrilus anxius Gory.«

Punkt 15 og 16 udgår.

Følgende indsættes som punkt 18.1, 18.2 og 18.3 efter punkt 18:

»18.1.

Planter af Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. og Vepris Comm., dog ikke frugter (men inklusive frø); og frø af Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf. og hybrider heraf, med oprindelse i tredjelande

Uden at dette berører bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 18.2 og 18.3, er det officielt konstateret, at planterne har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende fri for Candidatus Liberibacter spp., det agens, der forårsager Huanglongbing-sygdom (citrus greening) hos citrustræer, efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

18.2.

Planter af Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm. og Zanthoxylum L., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i tredjelande

Uden at dette berører bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 18.1 og 18.3, er det officielt konstateret, at:

a)

planterne har oprindelse i et land, hvor Trioza erytreae Del Guercio vides ikke at forekomme

eller

b)

planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Trioza erytreae Del Guercio af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der omhandles i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i dette direktiv, i rubrikken »Supplerende erklæring«.

18.3.

Planter af Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. og Zanthoxylum L., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i tredjelande

Uden at dette berører bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 18.1 og 18.2, er det officielt konstateret, at:

a)

planterne har oprindelse i et land, hvor Diaphorina citri Kuway vides ikke at forekomme

eller

b)

planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Diaphorina citri Kuway af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der omhandles i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i dette direktiv, i rubrikken »Supplerende erklæring«.«

I punkt 25.4, litra aa) og bb), ændres »Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith« til »Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.«

I punkt 25.4.1, højre kolonne, ændres »Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith« til »Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.«

I punkt 25.6, venstre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«

Punkt 25.7 affattes således:

»25.7.

Planter af Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. og Solanum melongena L. til udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. vides at forekomme

Uden at dette berører bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag III, del A, punkt 11 og 13, og bilag IV, del A, kapitel I, punkt 25.5 og 25.6, er det officielt konstateret, at

a)

planterne har oprindelse i områder, der er fundet fri for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

eller

b)

der ikke er iagttaget symptomer på Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. hos planterne på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.«

Punkt 27.1 affattes således:

»27.1.

Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. og Pelargonium l'Hérit. ex Ait. til udplantning, dog ikke frø

Det er officielt konstateret, at

aa)

planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Helicoverpa armigera (Hübner) og Spodoptera littoralis (Boisd.) af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger

eller

a)

der ikke er iagttaget symptomer på Helicoverpa armigera (Hübner) eller Spodoptera littoralis (Boisd.) på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode

eller

b)

planterne har gennemgået egnet behandling til at beskytte dem mod nævnte skadegørere.«

Punkt 27.2 affattes således:

»27.2.

Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. og Pelargonium l'Hérit. ex Ait., dog ikke frø

Uden at dette berører bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 27.1, er det officielt konstateret, at

aa)

planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith og Spodoptera litura (Fabricius) af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger

eller

a)

der ikke er iagttaget symptomer på Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith eller Spodoptera litura (Fabricius) på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode

eller

b)

planterne har gennemgået egnet behandling til at beskytte dem mod nævnte skadegørere.«

I punkt 28.1, venstre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«

I punkt 32.1, højre kolonne, tilføjes følgende som litra d) efter litra c):

»eller

d)

stammer fra plantemateriale (eksplantat), der er fri for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch), er dyrket in vitro på et sterilt substrat under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch), og er sendt i transparente beholdere under sterile forhold.«

I punkt 32.3, højre kolonne, tilføjes følgende som litra d) efter litra c):

»eller

d)

at planterne stammer fra plantemateriale (eksplantat), der er fri for Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess), er dyrket in vitro på et sterilt substrat under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess), og er sendt i transparente beholdere under sterile forhold.«

Punkt 33 affattes således:

»33.

Frilandsplanter, rodede, plantede eller til udplantning

Det er officielt konstateret, at

a)

dyrkningsstedet er fri for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. og Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

og

b)

planterne kommer fra en mark, der vides at være fri for Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.«

I punkt 36.1, højre kolonne, tilføjes følgende som litra d) efter litra c):

»eller

d)

stammer fra plantemateriale (eksplantat), der er fri for Thrips palmi Karny, er dyrket in vitro på et sterilt substrat under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af Thrips palmi Karny, og er sendt i transparente beholdere under sterile forhold.«

Følgende indsættes som punkt 36.3 efter punkt 36.2:

»36.3.

Frugter af Capsicum L. med oprindelse i Belize, Costa Rica, Den Dominikanske Republik, El Salvador, Fransk Polynesien, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico og USA, hvor Anthonomus eugenii Cano vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at frugterne

a)

har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Anthonomus eugenii Cano af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der omhandles i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i dette direktiv, i rubrikken »Supplerende erklæring«

eller

b)

har oprindelse på et produktionssted, hvorom den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i udførselslandet har fastslået, at det er fri for Anthonomus eugenii Cano i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og som er angivet i de certifikater, der omhandles i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i dette direktiv, i rubrikken »Supplerende erklæring«, og er erklæret fri for Anthonomus eugenii Cano ved officielle undersøgelser, som mindst er gennemført en gang om måneden i de sidste to måneder inden udførsel på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed.«

Punkt 38.1 udgår.

I punkt 45.1, højre kolonne, tilføjes følgende som litra d) efter litra c):

»eller

d)

at planterne stammer fra plantemateriale (eksplantat), der er fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), er dyrket in vitro på et sterilt substrat under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), og er sendt i transparente beholdere under sterile forhold.«

I punkt 45.3, venstre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«

I punkt 46, højre kolonne, tilføjes følgende som litra d) efter litra c):

»eller

d)

at planterne stammer fra plantemateriale (eksplantat), der er fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), og som ikke har vist symptomer på de pågældende skadegørere, er dyrket in vitro på et sterilt substrat under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), og er sendt i transparente beholdere under sterile forhold.«

I punkt 48, venstre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«

I punkt 49.1, højre kolonne, tilføjes følgende som litra c) efter litra b):

»eller

c)

frøene har gennemgået egnet fysisk behandling mod Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev og er fundet fri for denne skadegører ved laboratorieundersøgelser af en repræsentativ prøve.«

ii)

I kapitel II foretages følgende ændringer:

Punkt 10 affattes således:

»10.

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

Det er officielt konstateret, at

a)

planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili og Citrus tristeza-virus (europæiske stammer)

eller

b)

planterne er tiltrukket efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, som er blevet vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officielle prøver for i hvert fald Citrus tristeza-virus (europæiske stammer) ved brug af passende prøver eller metoder i overensstemmelse med de internationale normer og til stadighed har vokset i insekttæt væksthus eller i isoleret bur, og hos hvilke der ikke er iagttaget symptomer på Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili og Citrus tristeza-virus (europæiske stammer)

eller

c)

planterne

er tiltrukket efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, som er blevet vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officielle prøver for i hvert fald Citrus tristeza-virus (europæiske stammer) ved brug af passende prøver eller metoder i overensstemmelse med de internationale normer og ved sådanne prøver er fundet fri for Citrus tristeza-virus (europæiske stammer) og certificeret som fri for i hvert fald Citrus tristeza-virus (europæiske stammer) ved officielle prøver af planterne enkeltvis efter de i dette led omhandlede metoder

og

er blevet inspiceret, og at der ikke er iagttaget symptomer på Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili og Citrus tristeza-virus (europæiske stammer) siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.«

Følgende indsættes som punkt 10.1 efter punkt 10:

»10.1.

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf. og hybrider heraf samt Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm. og Zanthoxylum L., dog ikke frugter og frø

Det er officielt konstateret, at planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Trioza erytreae Del Guercio af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger.«

Punkt 18.1 affattes således:

»18.1.

Knolde af Solanum tuberosum L. til udplantning

Det er officielt konstateret, at

a)

EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival er efterkommet

og

b)

knoldene har oprindelse i et område, der vides at være fri for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., eller EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. er efterkommet

og

d)

aa)

knoldene har enten oprindelse i et område, hvor Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. vides ikke at forekomme, eller

bb)

i områder, hvor Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. vides at forekomme, har knoldene oprindelse på et dyrkningssted, der er fundet fri for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. eller betragtes som værende fri herfor som følge af gennemførelsen af en passende foranstaltning til udryddelse af Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

og

e)

knoldene har oprindelse i områder, hvor Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og Meloidogyne fallax Karssen vides ikke at forekomme, eller i områder, hvor Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og Meloidogyne fallax Karssen vides at forekomme:

knoldene kommer fra et dyrkningssted, der er fundet fri for Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og Meloidogyne fallax Karssen på grundlag af en årlig undersøgelse af værtsplanter ved visuel inspektion af værtsplanter på relevante tidspunkter og ved visuel inspektion såvel udvendig som ved gennemskæring efter høst af knolde fra kartoffelplanter dyrket på dyrkningsstedet, eller

der er efter høst taget stikprøver af knoldene, som er kontrolleret for tilstedeværelse af symptomer efter en passende metode til at inducere symptomer, eller de er laboratoriemæssigt undersøgt såvel som visuelt inspiceret både udvendigt og ved gennemskæring af knoldene på relevante tidspunkter og i alle tilfælde ved lukningen af emballage eller containere før afsætning efter bestemmelserne om lukning i Rådets direktiv 66/403/EØF, og der er ikke fundet symptomer på Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og Meloidogyne fallax Karssen.«

Følgende indsættes som punkt 18.1.1 efter punkt 18.1:

»18.1.1

Knolde af Solanum tuberosum L. til udplantning, bortset fra knolde, der skal plantes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, litra b), i Rådets direktiv 2007/33/EF

Uden at dette berører kravene, der gælder for knolde af Solanum tuberosum L. til udplantning som anført i bilag IV, del A, kapitel II, punkt 18.1, er det officielt konstateret, at EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens efterkommes.«

I punkt 18.3, højre kolonne, ændres »Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith« til »Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.«

Punkt 18.5 affattes således:

»18.5.

Knolde af Solanum tuberosum L., dog ikke knolde som omhandlet i bilag IV, del A, kapitel II, punkt 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 og 18.4

Det er ved et registreringsnummer anbragt på emballagen eller — i tilfælde af kartofler i løs afladning, der transporteres som bulkvare — anbragt på det transportmiddel, hvori kartoflerne transporteres, godtgjort, at de er avlet af en officielt registreret avler eller har oprindelse i officielt registrerede andelslagre eller forsendelsescentre, der ligger i dyrkningsområdet, og at knoldene er fri for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., samt at

a)

EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

og

b)

EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

og

c)

EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens efterkommes.«

Følgende indsættes som punkt 18.6.1 efter punkt 18.6:

»18.6.1

Planter, rodede, til udplantning af Capsicum spp. og Solanum lycopersicum L. og Solanum melongena L., bortset fra planter, der skal plantes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, litra a), i Rådets direktiv 2007/33/EF

Uden at dette berører kravene, der gælder for planter som anført i bilag IV, del A, kapitel II, punkt 18.6, er det officielt konstateret, at EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens efterkommes.«

Punkt 18.7 affattes således:

»18.7.

Planter af Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. og Solanum melongena L., til udplantning, dog ikke frø

Uden at dette berører kravene, der gælder for planter som anført i bilag IV, del A, kapitel II, punkt 18.6, er det officielt konstateret, at

a)

planterne har oprindelse i områder, der er fundet fri for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

eller

b)

der ikke er iagttaget symptomer på Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. hos planterne på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.«

Punkt 20 affattes således:

»20.

Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. og Pelargonium l'Hérit. ex Ait., til udplantning, dog ikke frø

Det er officielt konstateret, at

aa)

planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Helicoverpa armigera (Hübner) og Spodoptera littoralis (Boisd.) af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger

eller

a)

der ikke er iagttaget symptomer på Helicoverpa armigera (Hübner) eller Spodoptera littoralis (Boisd.) på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode,

eller

b)

planterne har været underkastet egnet behandling til at beskytte dem mod nævnte skadegørere.«

I punkt 23, højre kolonne, tilføjes følgende som litra d) efter litra c):

»eller

d)

at planterne stammer fra plantemateriale (eksplantat), der er fri for Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess), er dyrket in vitro på et sterilt substrat under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess), og er sendt i transparente beholdere under sterile forhold.«

Punkt 24 affattes således:

»24.

Frilandsplanter, rodede, plantede eller til udplantning

Det er godtgjort, at dyrkningsstedet er fri for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. og Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.«

Følgende indsættes som punkt 24.1 efter punkt 24:

»24.1.

Frilandsplanter, rodede, til udplantning, af Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. og Fragaria L.

og

løg, rodknolde og jordstængler, frilands, af Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn., ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. og Tulipa L., bortset fra planter, løg, rodknolde og jordstængler, der skal plantes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, litra a) eller c), i Rådets direktiv 2007/33/EF

Uden at dette berører kravene, der gælder for planter som anført i bilag IV, del A, kapitel II, punkt 24, er det godtgjort, at EU-bestemmelserne om bekæmpelse af Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens efterkommes.«

I punkt 26.1, venstre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«

I punkt 27, venstre kolonne, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«

I punkt 28.1, højre kolonne, tilføjes følgende som litra c) efter litra b):

»eller

c)

frøene har gennemgået egnet fysisk behandling mod Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev og er fundet fri for denne skadegører ved laboratorieundersøgelser af en repræsentativ prøve.«

b)

I del B foretages følgende ændringer:

Punkt 4, 10 og 14.2, tredje kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»EL, IRL, UK«.

Punkt 6.3 og 14.9, tredje kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»CZ, IRL, S, UK«.

Følgende indsættes som punkt 19.1 efter punkt 19:

»19.1.

Planter af Castanea Mill., til udplantning

Uden at dette berører bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag III, del A, punkt 2, og bilag IV, del A, kapitel I, punkt 11.1 og 11.2, er det officielt konstateret, at

a)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på produktionssteder i lande, hvor Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr vides ikke at forekomme

eller

b)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket i et område fastlagt som værende fri for Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantesundhedsforanstaltninger

eller

c)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket i de beskyttede zoner, der er anført i højre kolonne.

CZ, IRL, S, UK«.

Punkt 20.3 affattes således:

»20.3.

Frilandsplanter, rodede, plantede eller til udplantning

Det er godtgjort, at planterne kommer fra en mark, der vides at være fri for Globodera pallida (Stone) Behrens.

FI, LV, SI, SK«.

Punkt 21, tredje kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»E (undtagen de selvstyrende regioner Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra og Rioja samt vindyrkningsområdet Calatayud (Aragón) og provinsen Guipuzcoa (Baskerlandet)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinserne Mantua og Sondrio), Marche, Molise, Piedmont, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venezia, kommunerne Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og området beliggende syd for hovedvej A4 i provinsen Verona)), LV, LT, P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topo'níky og Trhová Hradská (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské K'ačany (regionen Levice), Dvory nad Žitavou (regionen Nové Zámky), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Ve'ké Ripňany (regionen Topo'čany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

Punkt 21.3, tredje kolonne (Beskyttede zoner), affattes således:

»E (undtagen de selvstyrende regioner Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra og Rioja samt vindyrkningsområdet Calatayud (Aragón) og provinsen Guipuzcoa (Baskerlandet)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinserne Mantua og Sondrio), Marche, Molise, Piedmont, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venezia, kommunerne Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano og Vescovana i provinsen Padova og området beliggende syd for hovedvej A4 i provinsen Verona)), LV, LT, P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topo'níky og Trhová Hradská (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské K'ačany (regionen Levice), Dvory nad Žitavou (regionen Nové Zámky), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Ve'ké Ripňany (regionen Topo'čany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

Punkt 31 affattes således:

»31.

Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf. og hybrider heraf med oprindelse i BG, HR, SI, EL (regionalenhederne Argolida og Chania), P (Algarve og Madeira), E, F, CY og I

Uden at dette berører kravet om, at emballagen skal være forsynet med oprindelsesmærke, jf. bilag IV, del A, kapitel II, punkt 30.1:

a)

er frugterne fri for blade og stilke, eller

b)

er det, når det gælder frugter med blade og stilke, officielt konstateret, at frugterne er emballeret i lukkede beholdere, som er blevet officielt forseglet og forbliver officielt forseglet under transporten gennem en beskyttet zone, som er anerkendt for disse frugter, og er forsynet med et mærke, der gengives i plantepasset.

EL (undtagen regionalenhederne Argolida og Chania), M, P (undtagen Algarve og Madeira)«.

Punkt 32 affattes således:

»32.

Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø

Uden at dette berører bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag III, del A, punkt 15, bilag IV, del A, kapitel II, punkt 17, og bilag IV, del B, punkt 21.1, er det officielt konstateret:

a)

at planterne har oprindelse på og er dyrket på et produktionssted i et land, hvor Grapevine flavescence dorée MLO ikke vides at forekomme, eller

b)

at planterne har oprindelse på og er dyrket på et produktionssted i et område, hvorom den nationale plantebeskyttelsesmyndighed har fastslået, at det er fri for Grapevine flavescence dorée MLO i overensstemmelse med de relevante internationale normer, eller

c)

at planterne har oprindelse i og er dyrket i enten Tjekkiet, Frankrig (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (departementet l'Aisne), Ile de France (kommunerne Citry, Nanteuil-sur-Marne og Saâcy-sur-Marne) og Lorraine) eller (Apulia, Basilicata og Sardinien), eller

cc)

at planterne har oprindelse i og er dyrket i Schweiz (undtagen kantonen Ticino og Moesa-dalen), eller

d)

at planterne har oprindelse på og er dyrket på et produktionssted, hvor:

aa)

der ikke er iagttaget symptomer på Grapevine flavescence dorée MLO på moderstokkene siden begyndelsen af de sidste to afsluttede vækstperioder, og hvor

bb)

enten

i)

der ikke er konstateret symptomer på Grapevine flavescence dorée MLO på planterne på produktionsstedet, eller

ii)

planterne er blevet behandlet med varmt vand med en temperatur på mindst 50 °C i 45 minutter med henblik på at eliminere Grapevine flavescence dorée MLO.

CZ, FR (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (departementet l'Aisne), Ile de France (kommunerne Citry, Nanteuil-sur-Marne og Saâcy-sur-Marne) og Lorraine), I (Apulia, Basilicata og Sardinien)«.

Følgende indsættes som punkt 33 efter punkt 32:

»33.

Planter af Castanea Mill., dog ikke planter i vævskultur, frugter og frø

Uden at dette berører bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag III, del A, punkt 2, og bilag IV, del A, kapitel I, punkt 11.1 og 11.2, er det officielt konstateret, at

a)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på produktionssteder i lande, hvor Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu vides ikke at forekomme

eller

b)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket i et område fastlagt som værende fri for Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantesundhedsforanstaltninger

eller

c)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket i de beskyttede zoner, der er anført i højre kolonne.

IRL, P, UK«.

5)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

I kapitel I foretages følgende ændringer:

Punkt 1.4 affattes således:

»1.4.

Planter af Fortunella Swingle og Poncirus Raf. og hybrider heraf samt Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. og Vitis L., dog ikke frugter og frø.«

Punkt 2.1 affattes således:

»2.1.

Planter til udplantning, dog ikke frø, af slægterne Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. og hybrider, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., alle sorter af Ny Guinea-hybrider af Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. og Verbena L. og andre planter af urteagtige arter, bortset fra planter af Gramineae-familien, til udplantning, dog ikke løg, stængelknolde, jordstængler, frø og rodknolde.«

I punkt 2.4, tredje led, ændres »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« til »Solanum lycopersicum L.«

Punkt 3 affattes således:

»3.

Løg, stængelknolde, rodknolde og jordstængler af Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston »Golden Yellow«, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., miniaturekultivarer og hybrider heraf af slægten Gladiolus Tourn. ex L., såsom Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. og Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. og Tulipa L., til udplantning, fremstillet af producenter, som har tilladelse til at producere eller sælge til personer, der har planteavl som erhverv, bortset fra planter, planteprodukter og andre objekter, som er forberedt og rede til salg til den endelige forbruger, og for hvilke medlemsstatens ansvarlige officielle organer sikrer, at produktionen er klart adskilt fra andre produkter.«

ii)

I kapitel II foretages følgende ændringer:

Punkt 1.2 affattes således:

»1.2.

Planter til udplantning, dog ikke frø, af Populus L., Beta vulgaris L. og Quercus spp., bortset fra Quercus suber«

I punkt 1.3 indsættes », Castanea Mill.« efter »Amelanchier Med.«

I punkt 1.8 indsættes », Castanea Mill.« efter »Beta vulgaris L.«

b)

I del B foretages følgende ændringer:

i)

I kapitel I foretages følgende ændringer:

Punkt 1 og 2 affattes således:

»1.

Planter til udplantning, bortset fra frø, dog også frø af Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., med oprindelse i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, New Zealand og Uruguay, slægterne Triticum, Secale og X Triticosecale fra Afghanistan, Indien, Iran, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan, Sydafrika og USA, Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf. og hybrider heraf, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. og Phaseolus L.

2.

Dele af planter, bortset fra frugter og frø, af:

Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. og afskårne blomster af Orchidaceae

nåletræer (Coniferales)

Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA og Canada

Prunus L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

afskårne blomster af Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. og Trachelium L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

bladgrøntsager af Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. og Eryngium L.

blade af Manihot esculenta Crantz

afskårne grene af Betula L. med eller uden løv

afskårne grene af Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. med eller uden løv, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. og Zanthoxylum L.«

Følgende indsættes som punkt 2.1 efter punkt 2:

»2.1.

Dele af planter, dog ikke frugter, men inklusive frø, af Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. og Vepris Comm.«

I punkt 3 indsættes følgende led:

»—

Capsicum L.«

Punkt 5 og 6 affattes således:

»5.

Isoleret bark af:

nåletræer (Coniferales), med oprindelse i ikke-europæiske lande

Acer saccharum Marsh., Populus L., og Quercus L., bortset fra Quercus suber L.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Betula L., med oprindelse i Canada og USA.

6.

Træ i henhold til artikel 2, stk. 2, første afsnit, såfremt det:

a)

helt eller delvis kommer fra en af nedenstående ordener, slægter eller arter, bortset fra træemballeringsmateriale som defineret i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 2:

Quercus L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA, bortset fra træ, der svarer til beskrivelsen i litra b) i KN-kode 4416 00 00, såfremt der foreligger dokumentarisk bevis for, at træet er blevet forarbejdet eller fremstillet ved varmebehandling, hvorved der er opnået en minimumstemperatur på 176 °C i 20 minutter

Platanus L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA eller Armenien

Populus L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i lande på det amerikanske kontinent

Acer saccharum Marsh., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA og Canada

Nåletræer (Coniferales), herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i ikke-europæiske lande, Kasakhstan, Rusland og Tyrkiet

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Betula L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada og USA og

b)

svarer til en af nedenstående beskrivelser, som er fastsat i del II i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87:

KN-kode

Varebeskrivelse

4401 10 00

Brænde

4401 21 00

Træ af nåletræ i form af flis eller spåner

4401 22 00

Andet træ end nåletræ i form af flis eller spåner

ex 4401 30 40

Savsmuld, ikke agglomereret til briketter eller lignende former

ex 4401 30 80

Andet træaffald, ikke agglomereret til briketter eller lignende former

4403 10 00

Ubearbejdet træ, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler, ikke afbarket, afgrenet eller groft firhugget

4403 20

Ubearbejdet træ af nåletræ, ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler, også afbarket, afgrenet eller groft firhugget

4403 91

Træ af eg (Quercus spp.), ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler, også afbarket, afgrenet eller groft firhugget

ex 4403 09

Andet ubearbejdet træ end nåletræ (dog ikke tropisk træ som specificeret i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 eller andet tropisk træ, eg (Quercus spp.), bøg (Fagus spp.) eller birk (Betula L.)), også afbarket, afgrenet eller groft firhugget, ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

4403 99 51

Ubearbejdet rundtræ af birk (Betula L.), også afbarket, afgrenet eller groft firhugget

4403 99 59

Ubearbejdet træ af birk (Betula L.), også afbarket, afgrenet eller groft firhugget, undtagen rundtræ

ex 4404

Stolper, pæle, stokke og lign. af træ, kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen

4406

Jernbane- og sporvejssveller af træ

4407 10

Træ af nåletræ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4407 91

Træ af eg (Quercus spp.), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

ex 4407 93

Træ af Acer saccharum Marsh., savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4407 95

Asketræ (Fraxinus spp.), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

ex 4407 99

Andet træ end nåletræ (dog ikke tropisk træ som specificeret i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 eller andet tropisk træ, eg (Quercus spp.), bøg (Fagus spp.), ahorn (Acer spp.), kirsebær (Prunus spp.) eller ask (Fraxinus spp.)), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4408 10

Nåletræsplader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ), til fremstilling af krydsfinér eller lignende lamineret træ samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet, splejset eller samlet ende-til-ende, af tykkelse ikke over 6 mm

4416 00 00

Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver

9406 00 20

Præfabrikerede bygninger af træ«

ii)

I kapitel II, punkt 5, indsættes »Castanea Mill.,« før »Dolichos Jacq.«


Top