Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0064

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/64/EU af 15. maj 2014 om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår EDB-databaser, som udgør en del af overvågningsnetværket i medlemsstaterne

OJ L 189, 27.6.2014, p. 161–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/64/oj

27.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/161


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/64/EU

af 15. maj 2014

om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår EDB-databaser, som udgør en del af overvågningsnetværket i medlemsstaterne

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 64/432/EØF (3) finder anvendelse på handel inden for Unionen med kvæg og svin. Det fastsætter, at den kompetente myndighed i en medlemsstat kan indføre et overvågningsnetværk. Sådanne netværk omfatter en elektronisk database, der som minimum skal indeholde en række elementer, der er fastsat i direktiv 64/432/EØF, herunder identifikationskoden for hvert enkelt dyr.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 (4) indføres en ordning for identifikation og registrering af kvæg. Det kræves i almindelighed, at de to officielle identifikationsmærker, der tildeles ét dyr, bærer samme identifikationskode. I den indledende fase med tilpasning til brugen af elektroniske identifikatorer som officielle identifikationsmærker kan det dog ikke udelukkes, at tekniske begrænsninger i konfigurationen af et dyrs oprindelige identifikationskode i visse tilfælde kan gøre det umuligt at reproducere koden på en elektronisk identifikator. Dette kan være tilfældet, når tegnene, som udgør dyrets oprindelige identifikationskode, er til hinder for, at koden kan konverteres til et elektronisk format. Der er derfor fastsat særlige midlertidige undtagelser i forordning (EF) nr. 1760/2000 for at gøre det muligt også at anvende en elektronisk identifikator på sådanne dyr, dog under forudsætning af, at der er sikret fuld sporbarhed, og at det er muligt at identificere det enkelte dyr, herunder den bedrift, hvor det er født. Muligheden for at bruge en sådan elektronisk identifikator bør fremgå af listen over elementer i de EDB-databaser, der er fastsat i direktiv 64/432/EØF.

(3)

Af hensyn til sammenhængen i EU-lovgivningen bør typen af elektronisk identifikator, hvis en sådan anvendes på dyrene, også tilføjes listen over elementer, som skal indgå i de EDB-databaser, der er fastsat i direktiv 64/432/EØF.

(4)

Direktiv 64/432/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Artikel 14, stk. 3, afsnit C, nr. 1), i direktiv 64/432/EØF affattes således:

»1)

For hvert enkelt dyr:

den eller de entydige identifikationskoder for så vidt angår de tilfælde, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, artikel 4b, artikel 4c, stk. 1, og artikel 4d i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 (5)

fødselsdato

køn

race eller farve

moderens identifikationskode eller, hvis der er tale om et dyr, der er indført fra et tredjeland, den entydige identifikationskode på det individuelle identifikationsmærke, det har fået af bestemmelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1760/2000

identifikationsnummer for den bedrift, hvor dyret er født

identifikationsnumre for alle de bedrifter, hvor dyret har været, og datoerne for hver enkelt flytning

dato for død eller slagtning

type af elektronisk identifikator, hvis en sådan anvendes på dyret.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 18. januar 2016. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 18. juli 2019.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og administrative bestemmelser, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

D. KOURKOULAS

Formand


(1)  EUT C 43 af 15.2.2012, s. 64.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 2.4.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 6.5.2014.

(3)  Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1).


Top