EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0531

2014/531/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. august 2014 om overensstemmelse mellem de europæiske standarder EN 16433:2014 og EN 16434:2014 samt visse paragraffer i den europæiske standard EN 13120:2009+A1:2014 for indvendig afskærmning til døre og vinduer og det almindelige sikkerhedskrav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF og om offentliggørelse af referencerne til disse standarder i Den Europæiske Unions Tidende EØS-relevant tekst

OJ L 243, 15.8.2014, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; ophævet ved 32019D1698

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/531/oj

15.8.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 243/54


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 14. august 2014

om overensstemmelse mellem de europæiske standarder EN 16433:2014 og EN 16434:2014 samt visse paragraffer i den europæiske standard EN 13120:2009+A1:2014 for indvendig afskærmning til døre og vinduer og det almindelige sikkerhedskrav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF og om offentliggørelse af referencerne til disse standarder i Den Europæiske Unions Tidende

(EØS-relevant tekst)

(2014/531/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (1), særlig artikel 4, stk. 2, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/95/EF fastsættes det, at producenter kun må markedsføre sikre produkter.

(2)

I henhold til artikel 3, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2001/95/EF formodes et produkt at være sikkert for så vidt angår de risici og risikokategorier, der er omfattet af de pågældende nationale standarder, når det er i overensstemmelse med ikke-bindende nationale standarder, der gennemfører europæiske standarder, for hvilke Kommissionen i overensstemmelse med direktivets artikel 4, stk. 2, har offentliggjort referencer i Den Europæiske Unions Tidende.

(3)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2001/95/EF fastlægges europæiske standarder af europæiske standardiseringsorganer efter mandat fra Kommissionen.

(4)

I henhold til artikel 4, stk. 2, i direktiv 2001/95/EF offentliggør Kommissionen referencerne for sådanne standarder.

(5)

Den 27. juli 2011 vedtog Kommissionen afgørelse 2011/477/EU (2). I denne afgørelse fastsættes det, at for at mindske risikoen for strangulering og indre kvælning skal indvendige persienner (og vinduesafskærmninger med snore) være konstrueret med integreret sikkerhed, og at tilgængelige snor(e), kæde(r), kuglekæde(r) og lignende ikke må danne en farlig løkke. Hvis produktets konstruktion ikke fjerner risikoen for, at der kan dannes en farlig løkke, skal produktet endvidere være forsynet med egnede sikkerhedsanordninger, der reducerer risikoen for strangulering mest muligt. Hvis der forefindes en sikkerhedsanordning, må denne ikke kunne betjenes af små børn. Desuden må sikkerhedsanordningerne ikke frigive smådele, som vil kunne medføre indre kvælning af et barn, de må ikke indebære risici for, at børn kan komme fysisk til skade, f.eks. som følge af skarpe kanter, fingre, der kommer i klemme, eller udragende dele, de skal gennemgå bestandighedsprøvning og udmattelsesprøvning (slid), og de skal være modstandsdygtige mod ældning som følge af vejrpåvirkninger.

(6)

Den 4. september 2012 gav Kommissionen de europæiske standardiseringsorganer mandat M/505 til at udarbejde europæiske standardarder, således at der tages højde for visse risici for børn i forbindelse med indvendige persienner til vinduer og døre, vinduesafskærmninger med snore og sikkerhedsanordninger.

(7)

Den 19. februar 2014 offentliggjorde Den Europæiske Standardiseringsorganisation for første gang de europæiske standarder EN 16433:2014 og EN 16434:2014 og den reviderede europæiske standard EN 13120:2009+A1:2014 for indvendig afskærmning til døre og vinduer som svar på Kommissionens mandat.

(8)

De europæiske standarder EN 16433 og EN 16434 og visse paragraffer i den europæiske standard EN 13120+A1 opfylder mandat M/505 og er i overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/EF. Referencerne hertil bør derfor offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved direktiv 2001/95/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende europæiske standarder er i overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/EF for så vidt angår de omfattede risici:

a)

EN 16433:2014 »Indvendig afskærmning til døre og vinduer — Beskyttelse mod kvælningsfare — Prøvningsmetoder«

b)

EN 16434:2014 »Indvendig afskærmning til døre og vinduer — Beskyttelse mod kvælningsfare — Krav og prøvningsmetoder for sikkerhedsanordninger« og

c)

paragraf 8.2 og 15 i den europæiske standard EN 13120:2009+A1:2014 »Indvendig afskærmning til døre og vinduer — Krav til ydeevne, herunder sikkerhed«.

Artikel 2

Referencerne for standarderne EN 16433:2014 og EN 16434:2014 og for paragraf 8.2 og 15 i den europæiske standard EN 13120:2009+A1:2014 offentliggøres i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. august 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

(2)  Kommissionens afgørelse af 2011/477/EU af 27. juli 2011 om de sikkerhedskrav, som de europæiske standarder skal indeholde, for så vidt angår visse risici for børn i forbindelse med indvendige persienner til vinduer og døre, vinduesafskærmninger med snore og sikkerhedsanordninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF (EUT L 196 af 28.7.2011, s. 21).


Top