Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0886

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 886/2013 af 15. maj 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU hvad angår data og procedurer for vederlagsfri tilrådighedsstillelse, om muligt, af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation EØS-relevant tekst

OJ L 247, 18.9.2013, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/886/oj

18.9.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 247/6


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 886/2013

af 15. maj 2013

om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU hvad angår data og procedurer for vederlagsfri tilrådighedsstillelse, om muligt, af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer (1), særlig artikel 3, litra c), og artikel 6, stk. 1,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 3, litra c), i direktiv 2010/40/EU fastslår, at data og procedurer for vederlagsfri tilrådighedsstillelse, når dette er muligt, af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation er en prioriteret foranstaltning.

(2)

I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 2010/40/EU skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter om de nødvendige specifikationer til sikring af kompatibilitet, interoperabilitet og kontinuitet med henblik på indførelse og praktisk anvendelse af intelligente transportsystemer (ITS) i henhold til de prioriterede foranstaltninger.

(3)

I meddelelsen »På vej mod et europæisk trafiksikkerhedsområde: politiske retningslinjer for trafiksikkerheden for 2011-2020« (2) erkendes det, at »Intelligente transportsystemer har potentiale til at spille en betydelig rolle for forbedring af trafiksikkerheden, f.eks. gennem indførelse af systemer til detektion af hændelser og overvågning af trafikken, som vil kunne give realtidsinformation til trafikanterne«.

(4)

Hvad angår levering af informationstjenester fastsætter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (3) et minimum af regler for videreanvendelse af den offentlige sektors informationer i Unionen og opfordrer medlemsstaterne til at bevæge sig ud over minimumsreglerne og vedtage politikker, der muliggør en bred anvendelse af de informationer, som offentlige myndigheder råder over.

(5)

Gennemførelse og anvendelse af ITS-applikationer og -tjenester indebærer behandling af personoplysninger, som skal foretages i overensstemmelse med EU-lovgivningen, således som den især er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (5). Derfor bør principperne om formålsbegrænsning og dataminimering gælde for ITS-applikationer og -tjenester.

(6)

For at opnå kompatibilitet, interoperabilitet og kontinuitet er det nødvendigt at stille minimumskrav til trafiksikkerhedstjenester. Disse krav bør vedrøre fastlæggelse og anvendelse af en standardiseret liste over sikkerhedsrelaterede trafikhændelser eller forhold, som bør meddeles brugerne, såvel som indholdet af den information, der stilles til rådighed for brugerne. Hvis brugerne modtager oplysninger fra en række forskellige kanaler, som kontrolleres af offentlige og/eller private vejoperatører, tjenesteudbydere og radiostationer, der sender trafikinformation, bør disse oplysninger ikke være indbyrdes modstridende og bør derfor bestå af de samme elementer og være baseret på samme beskrivelse af den pågældende hændelse eller de pågældende forhold.

(7)

Trafiksikkerhedsdata er afgørende for tilrådighedsstillelse af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation. Disse data indsamles og opbevares af offentlige og/eller private operatører og tjenesteudbydere. For at dataene let kan udveksles og videreanvendes til tilrådighedsstillelse af informationstjenester, bør offentlige og/eller private operatører og tjenesteudbydere gøre dem tilgængelige via individuelle adgangspunkter eller sikre, at de er tilgængelige via nationale adgangspunkter, som etableres og forvaltes af medlemsstaterne. Disse nationale adgangspunkter kan have form af arkiver, registre, webportaler eller lignende.

(8)

Tilgængeliggørelse af trafiksikkerhedsdata skal ske i overensstemmelse med kravene om databeskyttelse (f.eks. anonymisering af personoplysninger). Hvis informationstjenesten skal være baseret på dataindsamling, herunder geografisk lokalisering, fra slutbrugerne selv eller — i fremtiden — via systemer, der samarbejder, skal slutbrugerne informeres fuldt ud om, at sådanne data indsamles, hvordan de indsamles, muligheden for sporing, samt hvor længe dataene bliver opbevaret. Offentlige og/eller private vejoperatører, tjenesteudbydere og bilindustrien skal træffe de nødvendige tekniske foranstaltninger for at sikre, at de data, de modtager fra slutbrugerne og deres køretøjer, anonymiseres.

(9)

For de medlemsstater, hvor der allerede stilles en form for trafiksikkerhedsinformation til rådighed, bør det være muligt at fortsætte med at anvende de eksisterende metoder, for så vidt at disse er forenelige med kravene i denne forordning. For at maksimere de positive virkninger ved informationstjenesterne om vejsikkerhed og trafikforhold, dvs. nedbringe antallet af trafikulykker og dræbte i Unionen, bør tilrådighedsstillelsen af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation være kompatibel, interoperabel og kontinuerlig i alle medlemsstater, ligesom den skal holde et vist kvalitetsniveau og, om muligt, være vederlagsfri for alle slutbrugere.

(10)

For at alle medlemsstater kan udvikle en harmoniseret og gnidningsfri tilgang til tilrådighedsstillelse af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation i hele Unionen, er det relevant at fastsætte krav, der skal gælde i hele Unionen for tilrådighedsstillelse af enhver form for tjeneste til levering af et minimum af generel trafikinformation. Medlemsstaterne kan forlade sig på eksisterende tekniske løsninger og åbne standarder, som de europæiske og internationale standardiseringsorganisationer har udarbejdet for at sikre interoperabilitet og kontinuitet i tilrådighedsstillelsen af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation i Unionen.

(11)

For at sikre, at tilrådighedsstillelsen af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation er både pålidelig og umagen værd, skal der holdes et vist kvalitetsniveau. Medlemsstaterne bør arbejde videre og udveksle erfaringer med fastsættelse af relevante kvalitetskriterier, metoder til kvalitetsmåling og -kontrol og kvalitetsmål for hver type vejsikkerhedsrelateret hændelse eller forhold, vejnet og/eller driftsmiljøer. Medlemsstaterne bør videreformidle deres viden og bedste praksis ved at underrette Kommissionen om resultaterne af deres analyser og erfaringer på området.

(12)

Selvom et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation om muligt bør stilles til rådighed for brugerne uden vederlag, kan der være resterende omkostninger, som brugerne må afholde i form af telekommunikationsafgifter og radiolicens eller køb af udstyr, der gør det muligt at modtage informationen.

(13)

Et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation bør nå så mange slutbrugere som muligt, da det er teknisk muligt at tage højde for køretøjernes forskellige tekniske formåen, samt de distributionskanaler og modtagerenheder, der findes på markedet.

(14)

Offentlige og private vejoperatører og tjenesteudbydere bør stile mod at harmonisere præsentationen af den information, som formidles til slutbrugerne, uanset sprog. De medlemsstater, der har underskrevet Wienerkonventionen om færdselstavler og -signaler, som FN's Økonomiske og Sociale Råd nåede til enighed om den 8. november 1968, især den konsoliderede resolution om færdselstavler og -signaler, der er udarbejdet af arbejdsgruppen om færdselssikkerhed (6), bør henholde sig hertil.

(15)

På baggrund af en national vurdering skal det være muligt for medlemsstaterne at afgrænse dækningen af tjenesten til levering af et minimum af generel trafikinformation langs det transeuropæiske vejnet i deres område med det formål at fokusere på vejsektioner og områder, hvor trafik- og sikkerhedsforholdene kræver informationstjenester og berettiger den dermed forbundne investering. Eftersom der findes mange forskellige situationer og interessenter, erkendes det dog, at denne forordnings krav ikke bør gælde for byknudepunkter. Medlemsstaterne bør underrette Kommissionen om informationstjenestens nationale afgrænsning.

(16)

Ifølge artikel 17, stk. 4, i direktiv 2010/40/EU skal Kommissionen hvert tredje år fremlægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af dette direktiv. Rapporten skal ledsages af en analyse af funktionen og gennemførelsen af direktivets artikel 5-11 og artikel 16, og skal, når det er relevant, vurdere behovet for eventuelt at ændre direktivet. Denne gennemgang skal ligeledes vurdere behovet for at ændre og/eller supplere de specifikationer, der vedtages i forbindelse med de prioriterede foranstaltninger, når det er relevant, på baggrund af den nationale gennemførelse, den teknologiske udvikling og standardiseringsfremskridtene —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning fastsætter de specifikationer, der er nødvendige for at sikre kompabilitet, interoperabilitet og kontinuitet i forbindelse med indførelse og anvendelse af data og procedurer for vederlagsfri tilrådighedsstillelse for brugerne, om muligt, af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation på EU-plan i henhold til direktiv 2010/40/EU.

Forordningen gælder for tilrådighedsstillelse af tjenester til levering af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation på det transeuropæiske vejnet.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»det transeuropæiske vejnet«: vejnettet som beskrevet i afsnit 2 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 661/2010/EU (7) med undtagelse af byknudepunkter

b)

»midlertidigt glat vej«: ethvert uforudset forhold, som gør vejens overflade glat for et vist tidsrum, og som giver køretøjer et dårligere vejgreb

c)

»dyr, mennesker, hindringer, genstande på vejen«: enhver situation, hvor dyr, genstande, hindringer eller mennesker befinder sig på vejen, hvor de ikke forventes at være, så man som bilist kan blive nødt til at foretage en undvigemanøvre for at undgå dem

d)

»uafsikret ulykkesområde«: et område, hvor der er sket en ulykke, og som endnu ikke er blevet afsikret af den kompetente myndighed

e)

»kortvarigt vejarbejde«: enhver form for midlertidigt vejarbejde, som udføres på vejen eller i vejkanten, og som kun angives med få skilte pga. arbejdets kortvarige karakter

f)

»nedsat sigtbarhed«: det forhold at sigtbarheden er påvirket af omstændigheder, som nedsætter trafikanternes synsvidde og kan påvirke sikker kørsel

g)

»spøgelsesbilist«: et køretøj, som kører i den forkerte side af en vej med midteradskillelse imod de andre trafikanter

h)

»uskiltet blokering af vej«: enhver hel eller delvis blokering af en vej, som ikke er tilstrækkelig afsikret og skiltet

i)

»usædvanlige vejrforhold« usædvanlige eller alvorlige vejrforhold eller vejrforhold, som er atypiske for sæsonen, og som kan påvirke sikker kørsel

j)

»bruger af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation«: enhver juridisk eller fysisk person, som indgår i tilrådighedsstillelsen af tjenester til levering af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation, såsom offentlige og private vejoperatører, trafikstyringspersonale, tjenesteudbydere og radiostationer, der sender trafikinformation

k)

»slutbruger«: enhver bilist, der benytter tjenester til levering af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation

l)

»tjeneste til levering af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation«: en trafikinformationstjeneste i realtid, som leverer et aftalt minimum af sikkerhedsrelateret indhold, og som kan tilgås ved en minimal indsats af et maksimalt antal slutbrugere

m)

»trafiksikkerhedsdata«: de data, der er nødvendige for at stille tjenesten til levering af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation til rådighed, og som stammer fra en hvilken som helst privat eller offentlig kilde

n)

»et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation«: enhver form for uddraget, aggregeret og behandlet trafiksikkerhedsdata, som tilbydes af offentlige og/eller private operatører og/eller tjenesteudbydere til slutbrugerne via enhver form for distributionskanal

o)

»adgangspunkt«: et digitalt adgangspunkt, hvor de trafiksikkerhedsdata, som er nødvendige for at generere et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation, indsamles, formateres og gøres tilgængelige for udveksling og videreanvendelse

p)

»uden vederlag«: tilrådighedsstillelse af tjenesten til levering af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation uden ekstra omkostninger for slutbrugerne i anvendelsessituationen.

Artikel 3

Liste over vejsikkerhedsrelaterede hændelser eller forhold

De hændelser eller forhold, som er omfattet af tjenesten til levering af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation, omfatter mindst én af følgende kategorier:

a)

midlertidigt glat vej

b)

dyr, mennesker, hindringer, genstande på vejen

c)

uafsikret ulykkesområde

d)

kortvarigt vejarbejde

e)

nedsat sigtbarhed

f)

spøgelsesbilist

g)

uskiltet blokering af vej

h)

usædvanlige vejrforhold.

Artikel 4

Informationsindhold

1.   De informationer, som formidles om vejsikkerhedsrelaterede hændelser eller forhold skal indeholde følgende elementer:

a)

hvor hændelsen eller forholdet finder sted

b)

hvilken kategori af hændelser eller forhold som nævnt i artikel 3, det drejer sig om, og, hvis det er passende, en kort beskrivelse heraf

c)

anbefalet kørselsadfærd, hvis det er hensigtsmæssigt.

2.   Hvis hændelsen eller forholdet ophører, skal informationen skal trækkes tilbage, og hvis hændelsen eller forholdet ændrer sig, skal informationen tilpasses.

Artikel 5

Tilrådighedsstillelse af informationstjenesten

1.   Medlemsstaterne udpeger sektioner af det transeuropæiske vejnet, hvor trafik- og sikkerhedsforholdene kræver indførelse af en tjeneste til levering af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation.

De underretter Kommissionen om disse vejsektioner.

2.   Informationstjenesten skal stilles til rådighed i henhold til kravene i artikel 6-8.

Artikel 6

Detektion af hændelser eller forhold samt dataindsamling

Offentlige og private vejoperatører og/eller tjenesteudbydere etablerer eller anvender midler til at detektere hændelser eller identificere forhold og indsamler trafiksikkerhedsdata med det ene formål at stille informationstjenesten til rådighed.

Anvendelsen af disse metoder skal stemme overens med de betingelser og krav, der er fastsat i den nationale lovgivning.

Artikel 7

Tilgængelighed, udveksling og videreanvendelse af data

1.   Offentlige og/eller private vejoperatører og/eller tjenesteudbydere videreformidler og udveksler de data, som de indsamler i henhold til artikel 6. Til det formål gør de disse data tilgængelige i formatet DATEX II (CEN/TS 16157) eller et andet maskinlæsbart format, som via et adgangspunkt er fuldt kompatibelt og interoperabelt med DATEX II.

2.   Medlemsstaterne forvalter et nationalt adgangspunkt til dataene, jf. stk. 1, som samler de adgangspunkter, som offentlige og/eller private vejoperatører og/eller tjenesteudbydere har etableret på deres område.

3.   Enhver bruger af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation har adgang til udveksling og videreanvendelse af disse data:

a)

uden forskelsbehandling

b)

inden for Unionen, uanset hvilken medlemsstat vedkommende er etableret i

c)

i overensstemmelse med de adgangsrettigheder og procedurer, som er fastlagt i direktiv 2003/98/EF

d)

inden for en tidsramme, som sikrer rettidig levering af informationstjenesten

e)

via det nationale adgangspunkt.

4.   Offentlige og private vejoperatører og tjenesteudbydere sikrer rettidig ajourføring og kvaliteten af de data, som gøres tilgængelige via deres adgangspunkt.

Artikel 8

Formidling af information

1.   Offentlige vejoperatører, tjenesteudbydere og radiostationer, som sender trafikinformation, stiller et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation til rådighed for slutbrugerne, før enhver anden form for ikke-sikkerhedsrelateret trafikinformation stilles til rådighed.

2.   Informationstjenesten skal opfylde følgende betingelser:

a)

Den stilles til rådighed på en sådan vis, at den kan nå flest muligt slutbrugere, som er berørt af den pågældende hændelse eller forhold nævnt i artikel 3

b)

Den stilles til rådighed af offentlige og/eller private vejoperatører og/eller tjenesteudbydere og/eller radiostationer, som leverer trafikinformation, om muligt uden vederlag for slutbrugerne.

3.   Offentlige og private vejoperatører og tjenesteudbydere samarbejder for at harmonisere præsentationen af den information, som stilles til rådighed for slutbrugerne.

De informerer slutbrugerne om eksistensen af informationstjenesten og dens dækning.

Artikel 9

Vurdering af overholdelsen af kravene

1.   Medlemsstaterne udpeger et neutralt og uafhængigt nationalt organ, som har kompetence til at vurdere, hvorvidt kravene i artikel 3-8 er opfyldt af de offentlige og private vejoperatører og tjenesteudbydere og de radiostationer, som sender trafikinformation. To eller flere medlemsstater kan udpege ét fælles organ, som har kompetence til at vurdere, hvorvidt kravene opfyldes på deres områder.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de udpegede nationale organer.

2.   Offentlige og private vejoperatører, tjenesteudbydere og radiostationer, som sender trafikinformation, stiller deres identifikationsoplysninger og en beskrivelse af den tjeneste, som de udbyder, til rådighed for de udpegede nationale organer og fremlægger en erklæring om, at de overholder kravene i artikel 3-8.

Erklæringen skal indeholde følgende elementer, hvor det er relevant:

a)

de vejsikkerhedsrelaterede kategorier og det vejnet, som er omfattet af informationstjenesten

b)

information om adgangspunktet for trafiksikkerhedsdata og betingelserne for anvendelse heraf

c)

formatet på de trafiksikkerhedsdata, som er tilgængelige via adgangspunktet

d)

hvilke midler der anvendes til at formidle informationerne til slutbrugerne.

Offentlige og private vejoperatører, tjenesteudbydere og radiostationer, som sender trafikinformation, ajourfører straks deres erklæringer om overholdelse af kravene, hvis der sker ændringer i tilrådighedstillelsen af tjenesten.

3.   De udpegede nationale organer foretager stikprøvekontrol blandt en række offentlige og private vejoperatører, tjenesteudbydere og radiostationer, som sender trafikinformation, for at sikre, at erklæringerne er korrekte, og anmoder om bevis for, at kravene i artikel 3-8 overholdes.

De udpegede nationale organer underretter hvert år de nationale myndigheder om de indgivne erklæringer og resultaterne af deres stikprøvekontrol.

Artikel 10

Opfølgning

1.   Medlemsstaterne underretter senest 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden Kommissionen om følgende:

a)

det nationale organ, som er udpeget til at vurdere overholdelsen af kravene i artikel 3-8

b)

en beskrivelse af de eksisterende eller planlagte nationale adgangspunkter.

2.   Senest 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden og hvert kalenderår herefter underretter medlemsstaterne Kommissionen om følgende:

a)

de fremskridt, der er gjort i gennemførelsen af informationstjenesten, herunder de kriterier, som bruges til at fastsætte kvalitetsniveauet, og de metoder, der anvendes til at kontrollere kvaliteten

b)

resultaterne af vurderingen af, hvorvidt kravene i artikel 3-8 overholdes

c)

om relevant, en beskrivelse af ændringer af det nationale adgangspunkt.

Artikel 11

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2013. Med hensyn til de informationstjenester, som allerede er indført på datoen for denne forordnings ikrafttræden, anvendes den imidlertid fra 1. oktober 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 207 af 6.8.2010, s. 1.

(2)  KOM(2010) 389 endelig.

(3)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90.

(4)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(5)  EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.

(6)  FN — ECE/TRANS/WP.1/119/Rev.2 af 27.5.2010.

(7)  EUT L 204 af 5.8.2010, s. 1.


Top