Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0211

Kommissionens forordning (EU) nr. 211/2013 af 11. marts 2013 om certifikatkrav for import til Unionen af spirer og frø beregnet til produktion af spirer EØS-relevant tekst

OJ L 68, 12.3.2013, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 308 - 311

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/211/oj

12.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 211/2013

af 11. marts 2013

om certifikatkrav for import til Unionen af spirer og frø beregnet til produktion af spirer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 48, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 882/2004 er der fastsat generelle regler for offentlig kontrol med, om bestemmelserne overholdes korrekt, navnlig med henblik på at forebygge eller fjerne risici for mennesker og dyr eller nedbringe dem til et acceptabelt niveau enten direkte eller via miljøet.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (2) er der fastsat overordnede principper for fødevarer og foder i almindelighed og for fødevare- og fodersikkerheden i særdeleshed på EU-niveau og på nationalt plan. Ifølge denne forordning skal fødevarer og foder, der importeres til og er bestemt til markedsføring i Unionen overholde de relevante krav i fødevarelovgivningen eller betingelser, som Unionen har anerkendt som mindst svarende hertil.

(3)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (3) er der fastsat almindelige bestemmelser om fødevarehygiejne for fødevarevirksomhedsledere. I henhold til forordningen sikrer ledere af fødevarevirksomheder, at produktionen, forarbejdningen og distributionen i alle led, som er under deres kontrol, er i overensstemmelse med de relevante hygiejnebestemmelser, der er fasat heri. I henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 skal ledere af fødevarevirksomheder, der udfører primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter, jf. bilag I, navnlig overholde de almindelige hygiejnebestemmelser i del A i det bilag.

(4)

Efter udbruddet af shigatoksinproducerende E. coli (STEC) i maj 2011 i Unionen blev forbruget af spirer udpeget som den mest sandsynlige kilde til udbruddene.

(5)

Den 20. oktober 2011 vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) en videnskabelig udtalelse om risikoen ved shigatoksinproducerende Escherichia coli (STEC) og andre patogene bakterier i frø og spirer (4). EFSA konkluderer i sin udtalelse, at kontamineringen af tørre frø med bakteriepatogener er den mest sandsynlige oprindelige kilde til de spirerelaterede udbrud. Desuden fremgår det af udtalelsen, at som følge af den høje fugtighed og den gunstige temperatur under spiringen kan bakteriepatogener på tørre frø formere sig under spiringen og udgøre en risiko for folkesundheden.

(6)

Med henblik på at sikre beskyttelsen af folkesundheden i Unionen og i betragtning af EFSA's udtalelse blev Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013 (5) vedtaget. Ved den gennemførelsesforordning fastsættes der bestemmelser om sporbarheden af sendinger af spirer og frø beregnet til produktion af spirer.

(7)

For at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af folkesundheden bør spirer og frø beregnet til produktion af spirer, der importeres til Unionen, også opfylde bestemmelserne i forordning (EF) nr. 852/2004, og, for så vidt angår spirer, sporbarhedskravene i gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013 og de mikrobiologiske kriterier i Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 (6). Der bør derfor fastsættes hensigtsmæssige certifikatkrav for sådanne varer, der importeres til Unionen.

(8)

I øjeblikket omfatter EU-lovgivningen ikke certifikater for import til Unionen af spirer og frø beregnet til produktion af spirer. Der bør derfor i denne forordning fastsættes et standardcertifikat for importen af sådanne varer til Unionen.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på sendinger af spirer eller frø beregnet til produktion af spirer, der importeres til Unionen, bortset fra spirer, som har undergået en behandling, der eliminerer mikrobiologiske farer, og som er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »spirer«: definitionen i artikel 2, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013 finder anvendelse

b)   »sending«: en mængde spirer eller frø beregnet til produktion af spirer, som er:

Artikel 3

Certifikatkrav

1.   Sendinger af spirer eller frø beregnet til produktion af spirer importeret til Unionen og med oprindelse i eller afsendt fra tredjelande ledsages af et certifikat, jf. standardcertifikatet i bilaget, hvori det attesteres, at spirerne eller frøene produceres under forhold, der opfylder de almindelige hygiejnebestemmelser for primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 852/2004, og at spirerne produceres under forhold, som opfylder sporbarhedskravene i gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013, produceres i virksomheder, der er godkendt i henhold til kravene i artikel 2 i Kommissionens forordning (EU) nr. 210/2013 (7), og overholder de mikrobiologiske kriterier i bilag I til forordning (EF) 2073/2005.

Certifikatet skal være udformet på det eller de officielle sprog i afsendelsestredjelandet og på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor importen til EU finder sted, eller være ledsaget af en autoriseret oversættelse til det eller de pågældende sprog. Hvis bestemmelsesmedlemsstaten kræver det, skal certifikaterne også være ledsaget af en autoriseret oversættelse til denne medlemsstats officielle sprog. En medlemsstat kan dog indvillige i at bruge et andet officielt EU-sprog end sit eget.

2.   Originalen af certifikatet ledsager sendingen, til den når sit bestemmelsessted som angivet i certifikatet.

3.   I tilfælde af opdeling af sendingen ledsager en kopi af certifikatet hver del af sendingen.

Artikel 4

Overgangsbestemmelse

I en overgangsperiode indtil 1. juli 2013 kan sendinger af spirer eller frø beregnet til produktion af spirer med oprindelse i eller afsendt fra tredjelande fortsat importeres til Unionen uden det i artikel 3 omhandlede certifikat.

Artikel 5

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(4)  EFSA Journal 2011;9(11):2424.

(5)  Se side 16 i denne EUT.

(6)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1.

(7)  Se side 24 i denne EUT.


BILAG

STANDARDCERTIFIKAT FOR IMPORT AF SPIRER ELLER FRØ BEREGNET TIL PRODUKTION AF SPIRER

Image

Image


Top