Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0036

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 36/2013 af 18. januar 2013 om en løbende licitation for produktionsåret 2012/13 for import af sukker under KN-kode 17011410 og 17019910 til nedsat toldsats

OJ L 16, 19.1.2013, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/36/oj

19.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 36/2013

af 18. januar 2013

om en løbende licitation for produktionsåret 2012/13 for import af sukker under KN-kode 1701 14 10 og 1701 99 10 til nedsat toldsats

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (1) (fusionsmarkedsordningen), særlig artikel 186 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I sukkerproduktionsåret 2011/2012 nåede EU-gennemsnitsprisen for sukker i løs ladning ab fabrik et niveau på 175 % af referenceprisen på 404 EUR pr. ton, og det var ca. 275 EUR højere pr. ton end prisen på verdensmarkedet. Prisen ligger nu stabilt på et niveau omkring 700 EUR pr. ton, hvilket er det højeste niveau siden reformen af den europæiske markedsordning for sukker og forhindrer en optimal smidighed i forsyningen på EU's sukkermarked. Den forventede stigning i dette allerede høje prisniveau i produktionsåret 2012/2013 udgør en risiko for alvorlige markedsforstyrrelser, hvilket der bør træffes de fornødne foranstaltninger for at forhindre.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1234/2007 kan der træffes foranstaltninger med henblik på at håndtere risikoen for markedsforstyrrelser, især som følge af vedvarende høje priser, hvis dette mål ikke kan nås ved hjælp af andre foranstaltninger under samme forordning. Forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsætter imidlertid ingen specifikke foranstaltninger, der under de nuværende markedsforhold kan reducere trægheden på sukkermarkedet og muliggøre en sukkerforsyning til rimelige priser, ud over de foranstaltninger, der er baseret på forordningens artikel 186.

(3)

På grundlag af estimeret udbud og efterspørgsel for 2012/2013 forventes sukkermarkedets slutlagre at blive mindst 0,5 mio. ton mindre end i 2011/2012. I dette tal er importen fra tredjelande, der har indgået visse præferenceaftaler, allerede medregnet.

(4)

For at forbedre forsyningssituationen på EU's sukkermarked er det nødvendigt at lette importen ved at sænke importtolden for visse mængder sukker under KN-kode 1701 14 10 og 1701 99 10. Sukkermængden og toldnedsættelsen bør vurderes i lyset af den aktuelle situation og den forventede udvikling på sukkermarkedet i EU. Mængden og nedsættelsen bør derfor afgøres ved licitation.

(5)

Minimumsbetingelserne for licitationen bør specificeres.

(6)

Der kræves en sikkerhed for hver enkelt bud. Denne sikkerhed udgør sikkerheden for importlicensansøgningen, hvis buddet antages, og frigives, hvis buddet afvises.

(7)

Medlemsstaternes ansvarlige myndigheder bør underrette Kommissionen om de gyldige bud. For at forenkle og standardisere disse meddelelser, stilles der forlæg til rådighed.

(8)

For hver dellicitation bør Kommissionen have mulighed for enten at fastsætte en minimumstoldsats og eventuelt en tildelingskoefficient for at nedbringe antallet af antagne bud eller at beslutte ikke at fastsætte en minimumstoldsats.

(9)

Medlemsstaterne bør inden for kort tid informere tilbudsgiverne om resultatet af deres deltagelse i dellicitationen.

(10)

De ansvarlige myndigheder bør underrette Kommissionen om antallet af udstedte importlicenser. Med henblik herpå stiller Kommissionen forlæg til rådighed.

(11)

Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den tidsfrist, som komitéens formand har fastsat —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der afholdes en licitation for produktionsåret 2012/2013 for import af sukker under KN-kode 1701 14 10 og 1701 99 10 til nedsat toldsats med referencenummer 09.4312.

Toldsatsen erstatter toldsatsen i den fælles toldtarif og tillægsimporttolden omhandlet i artikel 141 i forordning (EF) nr. 1234/2007 og artikel 36 i Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 (2).

Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (3) anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 2

1.   Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation udløber den 23. januar 2013, kl. 12 (belgisk tid).

2.   Der kan indgives bud til den anden og efterfølgende dellicitationer fra den første arbejdsdag efter udløbet af den foregående frist. Ansøgningsperioderne udløber den 27. februar 2013, den 15. maj 2013 og den 12. juni 2013, kl. 12.00 (belgisk tid).

3.   Kommissionen kan suspendere indgivelsen af bud for en eller flere dellicitationer.

Artikel 3

1.   Bud indgives af erhvervsdrivende, der er etableret i EU. De indgives til den ansvarlige myndighed i den medlemsstat, hvor en erhvervsdrivende er momsregistreret.

2.   Bud indgives ved hjælp af den importlicensansøgningsformular, der findes i bilag I til forordning (EF) nr. 376/2008.

3.   Ansøgningsformularen kan indgives elektronisk, idet de erhvervsdrivende gør brug af den metode, som den pågældende medlemsstat stiller til rådighed for dem. Medlemsstaternes ansvarlige myndigheder kan kræve, at elektroniske ansøgninger ledsages af en avanceret elektronisk signatur, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF (4).

4.   Et bud kan kun antages, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Buddet skal indeholde:

i)

i rubrik 4: tilbudsgiverens navn, adresse og momsnummer

ii)

i rubrik 17 og 18: mængden af sukker, der bydes på, som skal være mindst 20 tons og højst 45 000 tons afrundet uden decimaler

iii)

i rubrik 20: den foreslåede toldsats i euro pr. ton sukker afrundet til højst to decimaler

iv)

i rubrik 16: den ottecifrede KN-kode for sukkeret.

b)

Der foreligger inden udløbet af fristen for afgivelse af bud bevis for, at tilbudsgiveren har stillet den i artikel 4, stk. 1, nævnte sikkerhed.

c)

Buddet er affattet på det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor ansøgningen indgives.

d)

Buddet henviser til nærværende forordning og til sidste frist for afgivelse af bud.

e)

Buddet omfatter ikke andre betingelser end de i denne forordning fastlagte betingelser.

5.   Bud, der ikke er afgivet i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1 og 2, tages ikke i betragtning.

6.   Ansøgere må kun indgive ét bud for hver ottecifret KN-kode i hver enkel dellicitation.

7.   Et bud, der er givet, kan ikke trækkes tilbage eller ændres.

Artikel 4

1.   I overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EØF) nr. 282/2012 (5) stiller tilbudsgiveren en sikkerhed på 150 EUR pr. ton sukker, der skal importeres i henhold til denne forordning.

2.   Hvis buddet antages, udgør den sikkerheden for importlicensen.

3.   Sikkerheden omhandlet i stk. 1 frigives, hvis buddet ikke antages.

Artikel 5

1.   Medlemsstaternes ansvarlige myndigheder træffer beslutning om, hvorvidt buddene er gyldige, på grundlag af betingelserne i artikel 3.

2.   De personer, der er bemyndiget til at modtage og behandle buddene, må ikke videregive oplysninger herom til uvedkommende.

3.   Beslutter medlemsstaternes ansvarlige myndigheder, at et bud er ugyldigt, underretter de tilbudsgiveren herom.

4.   Den pågældende ansvarlige myndighed underretter Kommissionen pr. fax om de gyldige bud senest to timer efter, at ansøgningsfristen i artikel 2, stk. 1 og 2, er udløbet. Meddelelsen skal ikke indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, litra a), nr. i).

5.   Meddelelsernes form og indhold fastsættes på grundlag af modeller, som Kommissionen stiller til rådighed for medlemsstaterne. Hvis der ikke er indgivet bud, underretter de ansvarlige myndigheder Kommissionen herom pr. fax inden for samme frist.

Artikel 6

På baggrund af den nuværende situation og den forventede udvikling på EU-markedet for sukker kan Kommissionen for hver dellicitation og for hver ottecifrede KN-kode enten fastsætte en minimumstoldsats eller beslutte ikke at fastsætte en minimumstoldsats ved at vedtage en gennemførelsesforordning i overensstemmelse med proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

I samme gennemførelsesforordning fastsætter Kommissionen også om nødvendigt en tildelingskoefficient for de ansøgninger, der er indgivet for minimumstoldsatsen. I så fald frigives den i artikel 4 omhandlede sikkerhed i forhold til den tildelte mængde.

Artikel 7

1.   Fastsættes der ikke nogen minimumstoldsats, afvises alle bud.

2.   Den pågældende ansvarlige myndighed underretter inden for tre arbejdsdage efter offentliggørelsen af den i artikel 6 omhandlede gennemførelsesforordning ansøgerne om resultatet af deres deltagelse i dellicitationen.

Artikel 8

1.   Senest den sidste arbejdsdag i ugen efter, at gennemførelsesforordningen i artikel 6 er offentliggjort, udsteder den ansvarlige myndighed en importlicens til de tilbudsgivere, hvis tilbud indeholder en toldsats for den ottecifrede KN-kode, som mindst svarer til den minimumstoldsats, Kommissionen har fastsat for denne ottecifrede KN-kode. I forbindelse med de tildelte mængder tages der hensyn til den tildelingskoefficient, Kommissionen har fastsat i overensstemmelse med artikel 6.

Medlemsstaternes ansvarlige myndigheder udsteder ikke licenser for bud, der ikke er meddelt i henhold til artikel 5, stk. 4.

2.   Importlicenser skal indeholde følgende angivelser:

a)

i rubrik 16: den ottecifrede KN-kode for sukkeret

b)

i rubrik 17 og 18: mængden af sukker

c)

i rubrik 20: mindst én af angivelserne i del A i bilaget

d)

i rubrik 24: den gældende toldsats ved brug af en af angivelserne i del B i bilaget.

3.   Uanset artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 376/2008 kan rettighederne i forbindelse med importlicenser ikke overdrages.

4.   Artikel 153, stk. 3, første afsnit, første punktum, og andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1234/2007 finder anvendelse.

Artikel 9

Importlicenser, der udstedes i forbindelse med en dellicitation, gælder fra udstedelsesdatoen og indtil udgangen af den tredje kalendermåned efter den, hvori gennemførelsesforordningen om dellicitation som omhandlet i artikel 6 offentliggøres.

Artikel 10

Senest den sidste arbejdsdag i anden uge efter den, hvori gennemførelsesforordningen i artikel 6 offentliggøres, underretter de ansvarlige myndigheder Kommissionen om de mængder, for hvilke der er udstedt importlicenser i henhold til denne forordning. Meddelelsen sendes elektronisk i overensstemmelse med de modeller og metoder, som Kommissionen stiller til medlemsstaternes rådighed.

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den udløber den 30. september 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3.

(4)  EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12.

(5)  EUT L 92 af 30.3.2012, s. 4.


BILAG

A.

Påtegninger omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra c)

på bulgarsk

:

Внесена при намалена ставка на митото съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 36/2013; Референтен номер 09.4312

på spansk

:

Importado con derecho de aduana reducido en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 36/2013; Número de referencia 09.4312

på tjekkisk

:

Dovezeno se sníženou celní sazbou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 36/2013; Referenční číslo 09.4312

på dansk

:

Importeret til en nedsat toldsats i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 36/2013; Referencenummer 09.4312

på tysk

:

Eingeführt zum ermäßigten Zollsatz gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 36/2013; Referenznummer 09.4312

på estisk

:

Imporditud vähendatud tollimaksuga vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 36/2013; viitenumber 09.4312

på græsk

:

Εισαγωγή με μειωμένο δασμό δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2013 αριθμός αναφοράς 09.4312

på engelsk

:

Imported at reduced customs duty pursuant to Implementing Regulation (EU) No 36/2013; reference number 09.4312

på fransk

:

Importés à des taux de droits réduits conformément au règlement d'exécution (UE) no 36/2013; numéro de référence 09.4312

på italiensk

:

Importato applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013; Numero di riferimento 09.4312

på lettisk

:

Importēts ar samazinātu muitas nodokli saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 36/2013; Atsauces numurs 09.4312

på litauisk

:

Importuota taikant sumažintą muitą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 36/2013; Nuorodos numeris 09.4312

på ungarsk

:

Behozatal csökkentett vámtétel mellett a(z) 36/2013/EU végrehajtási rendelet alapján; Hivatkozási szám 09.4312

på maltesisk

:

Impurtat b’dazju doganali mnaqqas skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 36/2013; Numru ta’ referenza 09.4312

på nederlandsk

:

Ingevoerd tegen verlaagd douanerecht overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 36/2013; Referentienummer 09.4312

på polsk

:

Przywóz z zastosowaniem obniżonych stawek celnych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 36/2013; Numer referencyjny 09.4312

på portugisisk

:

Importado a taxa reduzida de direito aduaneiro ao abrigo do Regulamento de Execução (UE) n.o 36/2013; Número de referência 09.4312

på rumænsk

:

Importat cu taxă vamală redusă conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 36/2013; Număr de referință 09.4312

på slovakisk

:

Dovoz so zníženým clom podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 36/2013; referenčné číslo 09.4312

på slovensk

:

Uvoz po znižani carini v skladu z Izvedbeno uredbo (ES) št. 36/2013; Referenčna številka 09.4312

på finsk

:

Tuonti alennetuin tullein täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 36/2013 mukaisesti; Viitenumero 09.4312

på svensk

:

Importerad till nedsatt tullsats enligt genomförandeförordning (EU) nr 36/2013; Referensnummer 09.4312

B.

Angivelser omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra d)

på bulgarsk

:

Мито (мито върху приетата оферта)

på spansk

:

Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)

på tjekkisk

:

Clo: (clo platné pro vybranou nabídku)

på dansk

:

Toldsats: (toldsats for det antagne bud)

på tysk

:

Zollsatz: (Zollsatz für das erfolgreiche Angebot)

på estisk

:

Tollimaks: (hankelepingu suhtes kohaldatav tollimaks)

på græsk

:

Δασμός: (δασμός της κατακυρωθείσας προσφοράς)

på engelsk

:

Customs duty: (customs duty of the awarded tender)

på fransk

:

Droit de douane: (droit de douane du marché attribué)

på italiensk

:

Dazio doganale: (dazio doganale dell'aggiudicazione)

på lettisk

:

Muitas nodoklis: (konkursā uzvarējušā piedāvājuma muitas nodoklis)

på litauisk

:

Muitas (konkursą laimėjusiam pasiūlymui taikomas muitas)

på ungarsk

:

Vámtétel: (a nyertes ajánlat szerinti vámtétel)

på maltesisk

:

Dazju doganali:(dazju doganali tal-offerta magħżula)

på nederlandsk

:

Douanerecht: (douanerecht voor de gegunde inschrijving)

på polsk

:

Cło: (cło zatwierdzonej oferty)

på portugisisk

:

Direito aduaneiro: (direito aduaneiro aplicável à proposta adjudicada)

på rumænsk

:

Taxă vamală: (taxa vamală aplicabilă ofertei selecționate)

på slovakisk

:

Clo: (clo vybranej ponuky)

på slovensk

:

Carina: (carina dodeljene ponudbe)

på finsk

:

Tulli: (voittaneeseen tarjoukseen sovellettava tulli)

på svensk

:

Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet)


Top