Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0063

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2013/63/EU af 17. december 2013 om ændring af bilag I og II til Rådets direktiv 2002/56/EF for så vidt angår mindstekrav for læggekartofler og partier af læggekartofler EØS-relevant tekst

OJ L 341, 18.12.2013, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2013/63/oj

18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/52


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2013/63/EU

af 17. december 2013

om ændring af bilag I og II til Rådets direktiv 2002/56/EF for så vidt angår mindstekrav for læggekartofler og partier af læggekartofler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/56/EF af 13. juni 2002 om handel med læggekartofler (1), særlig artikel 24, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er siden vedtagelsen af direktiv 2002/56/EF udviklet nye kartoffelavlsmetoder, og diagnosticeringsværktøjer til identificering af skadegørere og dyrkningspraksis til bekæmpelse af spredning af skadegørere er blevet forbedret.

(2)

Denne tekniske udvikling gør det muligt at producere læggekartofler, der opfylder strengere krav end dem, der er fastsat i bilag I og II til direktiv 2002/56/EF. Samtidig er der fremkommet viden om nye sygdomsagenser, og der er sket en udvikling i viden om eksisterende sygdomme, som viser, at nogle sygdomme kræver strengere foranstaltninger.

(3)

Normen fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) vedrørende afsætning og kontrol med handelskvaliteten for læggekartofler er derfor blevet tilpasset på baggrund af den tekniske og videnskabelige udvikling (2).

(4)

Under hensyntagen til denne udvikling bør visse mindstekrav og tolerancer som fastsat i bilag I og II til direktiv 2002/56/EF tilpasses, og der bør i bilag II tilføjes restriktioner vedrørende kartoffelrodfiltsvamp, kartoffelpulverskurv og læggekartofler, der er blevet alt for udtørrede og indskrumpede.

(5)

Der er siden vedtagelsen af direktiv 2002/56/EF udviklet videnskabelig viden om sammenhængen mellem antallet af generationer og forekomsten af skadegørere på læggekartofler. En begrænsning af antallet af generationer er et nødvendigt middel til mindskelse af den plantesundhedsmæssige risiko ved skadegørere i latent form. Denne begrænsning er nødvendig for at mindske denne risiko, og der findes ingen andre mindre strenge foranstaltninger til erstatning herfor. Med højst syv generationer for præ-basislæggekartofler og basislæggekartofler opnås der balance mellem behovet for at opformere et tilstrækkeligt stort antal læggekartofler til produktion af certificerede læggekartofler og beskyttelsen af deres sundhedsstatus.

(6)

Kravene vedrørende skadegøreren Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. bør udgå af bilag I, fordi dens forekomst på læggekartofler er reguleret ved Rådets direktiv 69/464/EØF (3). Kravene vedrørende skadegøreren Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh., hvis navn er erstattet af Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., bør udgå af bilag I og II, fordi dens forekomst på læggekartofler er reguleret ved Rådets direktiv 93/85/EØF (4). Kravene vedrørende skadegøreren Heterodera rostochiensis Woll., hvis navn er erstattet af Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, bør udgå af bilag II, fordi dens forekomst på læggekartofler er reguleret ved Rådets direktiv 2007/33/EF (5). Kravene vedrørende skadegøreren Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, hvis navn er erstattet af Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., bør udgå af bilag II, fordi dens forekomst på læggekartofler er reguleret ved Rådets direktiv 98/57/EF (6).

(7)

Bilag I og II til direktiv 2002/56/EF bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 2002/56/EF

Bilag I og II til direktiv 2002/56/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Gennemførelse

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2015 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2016.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 60.

(2)  UNECE-norm S-1 vedrørende afsætning og kontrol med handelskvaliteten af læggekartofler, 2011-udgaven, New York.

(3)  Rådets direktiv 69/464/EØF af 8. december 1969 om bekæmpelse af kartoffelbrok (EFT L 323 af 24.12.1969, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 93/85/EØF af 4. oktober 1993 om bekæmpelse af kartoflens ringbakteriose (EFT L 259 af 18.10.1993, s. 1).

(5)  Rådets direktiv 2007/33/EF af 11. juni 2007 om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder og om ophævelse af direktiv 69/465/EØF (EUT L 156 af 16.6.2007, s. 12).

(6)  Rådets direktiv 98/57/EF af 20. juli 1998 om bekæmpelser af Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (EFT L 235 af 21.8.1998, s. 1).


BILAG

I bilag I og II til direktiv 2002/56/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1 og 2 affattes således:

»1.

Basislæggekartofler skal opfylde følgende minimumsbetingelser:

a)

ved den officielle markinspektion må antallet af planter, der er angrebet af sortbensyge, ikke overstige 1,0 %

b)

antallet af ikke sortsægte planter og antallet af fremmede sorter må tilsammen ikke overstige 0,1 % og må i den direkte avl tilsammen ikke overstige 0,25 %

c)

i den direkte avl må antallet af planter, der viser symptomer på viroser, ikke overstige 4,0 %

d)

ved den officielle markinspektion må antallet af planter med symptomer på mosaiksyge og antallet af planter med symptomer fremkaldt af bladrullesyge tilsammen ikke overstige 0,8 %.

2.

Certificerede læggekartofler skal opfylde følgende minimumsbetingelser:

a)

ved den officielle markinspektion må antallet af planter, der er angrebet af sortbensyge, ikke overstige 4,0 %

b)

antallet af ikke sortsægte planter og antallet af fremmede sorter må tilsammen ikke overstige 0,5 % og må i den direkte avl tilsammen ikke overstige 0,5 %

c)

i den direkte avl må antallet af planter, der viser symptomer på viroser, ikke overstige 10,0 %

d)

ved den officielle markinspektion må antallet af planter med symptomer på mosaiksyge og antallet af planter med symptomer fremkaldt af bladrullesyge tilsammen ikke overstige 6,0 %.«

b)

Punkt 3 udgår.

c)

Punkt 4 affattes således:

»4.

De under punkt 1, litra c) og d), og punkt 2, litra c) og d), nævnte tolerancer gælder kun for viroser, som er fremkaldt af vira, der er udbredt i Europa.«

d)

Punkt 5 og 6 udgår.

e)

Følgende tilføjes som punkt 7:

»7.

For basiskartofler må antallet af generationer højst være fire, og for præ-basislæggekartofler på marken og basislæggekartofler må der højst være syv kombinerede generationer.

For certificerede læggekartofler må antallet af generationer højst være to.

Hvis generationen ikke er anført på den officielle etiket, skal de pågældende kartofler anses for at tilhøre den højest tilladte generation i den respektive kategori.«

2)

Bilag II affattes således:

»BILAG II

MINDSTEKRAV TIL KVALITETEN AF PARTIER AF LÆGGEKARTOFLER

Tolerancer for følgende urenheder, mangler og sygdomme hos læggekartofler:

1.

Forekomst af jord og fremmede stoffer: 1,0 % af vægten for basislæggekartofler og 2,0 % af vægten for certificerede læggekartofler.

2.

Kombineret våd forrådnelse og tør forrådnelse i det omfang, hvori dette ikke er frembragt af Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus eller Ralstonia solanacearum: 0,5 % af vægten, hvoraf våd forrådnelse 0,2 % af vægten.

3.

Ydre mangler (for eksempel: misdannede eller beskadigede knolde): 3,0 % af vægten.

4.

Kartoffelskurv på mere end en tredjedel af overfladen: 5,0 % af vægten.

5.

Kartoffelrodfiltsvamp på mere end 10 % af overfladen: 5,0 % af vægten.

6.

Kartoffelpulverskurv på mere end 10 % af overfladen: 3,0 % af vægten.

7.

Indskrumpede knolde som følge af for stor udtørring eller udtørring frembragt af sølvskurv: 1,0 % af vægten.

Totaltolerance for punkt 2-7: 6,0 % af vægten for basislæggekartofler og 8,0 % af vægten for certificerede læggekartofler.«


Top