EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0020

Rådets direktiv 2013/20/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse

OJ L 158, 10.6.2013, p. 234–239 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 073 P. 5 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/20/oj

10.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 158/234


RÅDETS DIREKTIV 2013/20/EU

af 13. maj 2013

om tilpasning af visse direktiver vedrørende fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til traktaten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til akten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 50,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 50 i akten om Kroatiens tiltrædelse fastsættes det, at hvis retsakter vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen kræver tilpasning på grund af tiltrædelsen, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i den nævnte tiltrædelsesakt eller i bilagene hertil, vedtager Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, de fornødne retsakter, hvis den oprindelige retsakt ikke er vedtaget af Kommissionen.

(2)

I slutakten fra den konference, hvor traktaten om Kroatiens tiltrædelse blev udfærdiget og vedtaget, blev det anført, at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter vedtaget af institutionerne, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

(3)

Direktiv 64/432/EØF (1), 89/108/EØF (2), 91/68/EØF (3), 96/23/EF (4), 97/78/EF (5), 2000/13/EF (6), 2000/75/EF (7), 2002/99/EF (8), 2003/85/EF (9), 2003/99/EF (10) og 2009/156/EF (11) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 64/432/EØF, 89/108/EØF, 91/68/EØF, 96/23/EF, 97/78/EF, 2000/13/EF, 2000/75/EF, 2002/99/EF, 2003/85/EF, 2003/99/EF og 2009/156/EF ændres som anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest på datoen for Kroatiens tiltrædelse af Unionen de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra datoen for Kroatiens tiltrædelse af Unionen.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Kroatiens tiltrædelse og da på datoen herfor.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2013.

På Rådets vegne

S. COVENEY

Formand


(1)  Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64).

(2)  Rådets direktiv 89/108/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om dybfrosne levnedsmidler (EFT L 40 af 11.2.1989, s. 34).

(3)  Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19).

(4)  Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10).

(5)  Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29).

(7)  Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 74).

(8)  Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11).

(9)  Rådets direktiv 2003/85/EF af 29. september 2003 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge (EUT L 306 af 22.11.2003, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF af 17. november 2003 om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31).

(11)  Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1).


BILAG

DEL A

LOVGIVNING OM FØDEVARESIKKERHED

1.

I artikel 8, stk. 1, litra a), i direktiv 89/108/EØF føjes følgende til listen:

»—   på kroatisk: »brzo smrznuto«.«

2.

Direktiv 2000/13/EF ændres således:

a)

I artikel 5, stk. 3, andet afsnit, affattes listen, der begynder med »på bulgarsk« og slutter med »»bestrålad« eller »behandlad med joniserande strålning««, således:

»—   på bulgarsk: »облъчено« eller »обработено с йонизиращо лъчение«

—   på spansk: »irradiado« eller »tratado con radiación ionizante«

—   på tjekkisk: »ozářeno« eller »ošetřeno ionizujícím zářením«

—   på dansk: »bestrålet/…« eller »strålekonserveret« eller »behandlet med ioniserende stråling« eller »konserveret med ioniserende stråling«

—   på tysk: »bestrahlt« eller »mit ionisierenden Strahlen behandelt«

—   på estisk: »kiiritatud« eller »töödeldud ioniseeriva kiirgusega«

—   på græsk: »επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία« eller »ακτινοβολημένο«

—   på engelsk: »irradiated« eller »treated with ionising radiation«

—   på fransk: »traité par rayonnements ionisants« eller »traité par ionisation«

—   på kroatisk: »konzervirano zračenjem« eller »podvrgnuto ionizirajućem zračenju«

—   på italiensk: »irradiato« eller »trattato con radiazioni ionizzanti«

—   på lettisk: »apstarots« eller »apstrādāts ar jonizējošo starojumu«

—   på litauisk: »apšvitinta« eller »apdorota jonizuojančiąja spinduliuote«

—   på ungarsk: »sugárkezelt« eller »ionizáló energiával kezelt«

—   på maltesisk: »ittrattat bir-radjazzjoni« eller »ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti«

—   på nederlandsk: »doorstraald« eller »door bestraling behandeld« eller »met ioniserende stralen behandeld«

—   på polsk: »napromieniony« eller »poddany działaniu promieniowania jonizującego«

—   på portugisisk: »irradiado« eller »tratado por irradiação« eller »tratado por radiação ionizante«

—   på rumænsk: »iradiate« eller »tratate cu radiații ionizate«

—   på slovakisk: »ošetrené ionizujúcim žiarením«

—   på slovensk: »obsevano« eller »obdelano z ionizirajočim sevanjem«

—   på finsk: »säteilytetty« eller »käsitelty ionisoivalla säteilyllä«

—   på svensk: »bestrålad« eller »behandlad med joniserande strålning«.«

b)

I artikel 10, stk. 2, indsættes følgende i listen efter angivelsen for Frankrig:

»—   på kroatisk: »upotrijebiti do« «.

DEL B

VETERINÆRLOVGIVNING

1.

I artikel 2, stk. 2, litra p), i direktiv 64/432/EØF føjes følgende til listen:

»—   Kroatien: županija«.

2.

I artikel 2, litra b), i direktiv 91/68/EØF føjes følgende til listen i nr. 14):

»—   Kroatien: županija«.

3.

I artikel 8, stk. 3, i direktiv 96/23/EF indsættes følgende afsnit efter tredje afsnit:

»Kroatien skal for første gang inden den 31. marts 2014 meddele Kommissionen resultaterne af planen for undersøgelse for restkoncentrationer og stoffer og af de kontrolaktioner, der er gennemført.«

4.

Bilag I til direktiv 97/78/EF affattes således:

»BILAG I

OMFATTEDE OMRÅDER, JF. ARTIKEL 1

1.

Kongeriget Belgiens område.

2.

Republikken Bulgariens område.

3.

Den Tjekkiske Republiks område.

4.

Kongeriget Danmarks område, bortset fra Færøerne og Grønland.

5.

Forbundsrepublikken Tysklands område.

6.

Republikken Estlands område.

7.

Irlands område.

8.

Den Hellenske Republiks område.

9.

Kongeriget Spaniens område, bortset fra Ceuta og Melilla.

10.

Den Franske Republiks område.

11.

Republikken Kroatiens område.

12.

Den Italienske Republiks område.

13.

Republikken Cyperns område.

14.

Republikken Letlands område.

15.

Republikken Litauens område.

16.

Storhertugdømmet Luxembourgs område.

17.

Ungarns område.

18.

Maltas område.

19.

Kongeriget Nederlandenes europæiske område.

20.

Republikken Østrigs område.

21.

Republikken Polens område.

22.

Den Portugisiske Republiks område.

23.

Rumæniens område.

24.

Republikken Sloveniens område.

25.

Den Slovakiske Republiks område.

26.

Republikken Finlands område.

27.

Kongeriget Sveriges område.

28.

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands område.«

5.

I bilag II til direktiv 2000/75/EF føjes følgende til del A's titel efter angivelsen »LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON«:

»REFERENTNI LABORATORIJ ZAJEDNICE ZA BOLEST PLAVOG JEZIKA«.

6.

Bilag II til direktiv 2002/99/EF ændres således:

(a)

I første led i punkt 2 indsættes følgende ISO-kode efter koden »GR«:

»HR«.

(b)

I tredje led i punkt 2 indsættes følgende sæt forbogstaver:

»EZ«.

7.

I bilag XI til direktiv 2003/85/EF indsættes følgende i tabellen i del A efter angivelsen for Frankrig:

»HR

Kroatien

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

Kroatien«

8.

I artikel 9, stk. 1, i direktiv 2003/99/EF affattes andet afsnit således:

»Hvert år inden udgangen af maj forelægger de enkelte medlemsstater — og for Bulgariens og Rumæniens vedkommende første gang inden udgangen af maj 2008, og for Kroatiens vedkommende første gang inden udgangen af maj 2014 — Kommissionen en rapport om tendenser i og kilder til zoonoser, zoonotiske agenser og antimikrobiel resistens, som omfatter de data, der i henhold til artikel 4, 7 og 8 er indsamlet i løbet af det foregående år. Rapporterne og enhver sammenfatning heraf gøres offentligt tilgængelige.«

9.

I artikel 4, stk. 6., første afsnit, i direktiv 2009/156/EF affattes den indledende ordlyd således:

»Såfremt en medlemsstat opstiller eller har opstillet et fakultativt eller obligatorisk program til bekæmpelse af en sygdom, som kan ramme enhovede dyr, kan den forelægge Kommissionen dette program, inden for seks måneder regnet fra den 4. juli 1990 for så vidt angår Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal og Det Forenede Kongerige, regnet fra den 1. januar 1995 for så vidt angår Østrig, Finland og Sverige, regnet fra 1. maj 2004 for så vidt angår Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien samt Slovakiet, regnet fra den 1. januar 2007 for så vidt angår Bulgarien og Rumænien og regnet fra den 1. juli 2013 for så vidt angår Kroatien, med oplysning, navnlig om følgende:«.


Top