EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0162

2013/162/EU: Kommissionens afgørelse af 26. marts 2013 om fastsættelse af medlemsstaternes årlige emissionstildelinger for perioden fra 2013 til 2020 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF (meddelt under nummer C(2013) 1708)

OJ L 90, 28.3.2013, p. 106–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 031 P. 136 - 140

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/08/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/162(1)/oj

28.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/106


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 26. marts 2013

om fastsættelse af medlemsstaternes årlige emissionstildelinger for perioden fra 2013 til 2020 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF

(meddelt under nummer C(2013) 1708)

(2013/162/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 (1), særlig artikel 3, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Drivhusgasemissioner fra anlæg, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (2), som de fremgår af Unionens register, Kommissionens beslutninger, nationale tildelingsplaner og officiel korrespondance mellem Kommissionen og de respektive medlemsstater, udgør verificerede emissionsdata som omhandlet i artikel 3, stk. 2, fjerde afsnit, i beslutning nr. 406/2009/EF.

(2)

De samlede drivhusgasemissioner fra gasser og aktiviteter som defineret i artikel 2, stk. 1, i beslutning nr. 406/2009/EF, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF af 11. februar 2004 om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen (3) i 2012 er rapporteret og fastsat efter den indledende evaluering i 2012, som Kommissionen gennemførte i henhold til retningslinjer for den tekniske gennemgang af drivhusgasemissionsopgørelser i 2012 (4), udgør evaluerede drivhusgasemissionsdata for 2005, 2008, 2009 og 2010 som omhandlet i artikel 3, stk. 2, fjerde afsnit, i beslutning nr. 406/2009/EF.

(3)

For at sikre overensstemmelse mellem fastsættelsen af de årlige emissionstildelinger og de drivhusgasemissioner, der rapporteres for hvert år, bør medlemsstaternes årlige emissionstildelinger også beregnes ved anvendelse værdierne for globalt opvarmningspotentiale fra den fjerde rapport fra Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer (IPCC) vedtaget ved beslutning 15/CP.17. De således beregnede årlige emissionstildelinger bør gælde fra det første år, for hvilket indberetningen om drivhusgasopgørelser, jf. artikel 3 i beslutning nr. 280/2004/EF, under anvendelse af disse nye værdier for globalt opvarmningspotentiale bliver obligatorisk.

(4)

De data, som i øjeblikket indberettes i de nationale drivhusgasopgørelser og i de nationale registre og Unionens register, er ikke tilstrækkelige til, at man for de enkelte medlemsstater kan bestemme de CO2-emissioner fra civil luftfart på nationalt plan, som ikke er omfattet af direktiv 2003/87/EF. CO2-emissioner fra flyvninger, som ikke er omfattet af direktiv 2003/87/EF, udgør kun en meget lille del af de samlede drivhusgasemissioner, og indsamling af supplerende oplysninger om disse emissioner vil føre til en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde. Mængden af CO2-emissioner fra opgørelseskategori »1.A.3.A civil luftfart« bør derfor sættes til lig nul ved fastsættelsen af de årlige emissionstildelinger.

(5)

De årlige emissionstildelinger for en medlemsstat for 2020 bør beregnes ved at trække mængden af verificerede drivhusgasemissioner fra anlæg, der eksisterede i 2005, fra de evaluerede drivhusgasemissioner for 2005 og justere resultatet ved hjælp af den procentsats, der er fastsat i bilag II i beslutning nr. 406/2009/EF.

(6)

Mængden af verificerede drivhusgasemissioner fra anlæg bør fastsættes på følgende måde:

For medlemsstater, der har deltaget i emissionshandelssystemet fra 2005: mængden af emissioner fra anlæg, som var omfattet af direktiv 2003/87/EF i 2005, justeret med mængden af drivhusgasemissioner fra de anlæg, som fra 2008 til 2012 blev omfattet af eller undtaget fra emissionshandelssystemet på grund af en tilpasning af det anvendelsesområde, som medlemsstaterne anvendte, og mængden af drivhusgasemissioner fra anlæg, der var midlertidigt undtaget fra emissionshandelssystemet i 2005, men ikke undtaget mellem 2008 og 2012.

For medlemsstater, der har deltaget i emissionshandelssystemet fra 2007: Mængden af drivhusgasemissioner fra anlæg, som var omfattet af direktiv 2003/87/EF i 2007.

For medlemsstater, der deltager i emissionshandelssystemet fra 2013: Mængden af drivhusgasemissioner fra anlæg, som var omfattet af direktiv 2003/87/EF i 2005 (ifølge de oplysninger, som er indberettet af den pågældende medlemsstat og evalueret af Kommissionen).

(7)

Den gennemsnitlige mængde af drivhusgasemissioner i 2009 for en medlemsstat med et positivt loft for drivhusgasemissioner i henhold til bilag II i beslutning nr. 406/2009/EF bør beregnes ved, at en gennemsnitlig mængde af verificerede drivhusgasemissioner fra anlæg, som var omfattet af direktiv 2003/87/EF i 2008, 2009 og 2010 i den pågældende medlemsstat, trækkes fra medlemsstatens gennemsnitlige samlede evaluerede drivhusgasemissioner for 2008, 2009 og 2010.

(8)

De årlige emissionstildelinger for en medlemsstat med et positivt loft for drivhusgasemissioner i henhold til bilag II i beslutning nr. 406/2009/EF for årene 2013 til 2019 bør defineres ved et lineært forløb, der begynder ved den pågældende medlemsstats gennemsnitlige mængde af drivhusgasemissioner i 2009 og slutter ved medlemsstatens årlige emissionstildeling for 2020.

(9)

Den årlige emissionstildeling for en medlemsstat med et negativt loft for drivhusgasemissioner i henhold til bilag II i beslutning nr. 406/2009/EF for 2013, bør beregnes ved, at den gennemsnitlige mængde af verificerede drivhusgasemissioner fra anlæg, der var omfattet af direktiv 2003/87/EF i 2008, 2009 og 2010 i den pågældende medlemsstat, trækkes fra medlemsstatens gennemsnitlige samlede evaluerede drivhusgasemissioner for 2008, 2009 og 2010.

(10)

Den årlige emissionstildeling for en medlemsstat med et negativt loft for drivhusgasemissioner i henhold til bilag II i beslutning nr. 406/2009/EF for årene 2014 til 2019 bør defineres ved et lineært forløb, der begynder ved den pågældende medlemsstats årlige emissionstildeling for 2013 og slutter ved medlemsstatens årlige emissionstildeling for 2020.

(11)

De verificerede drivhusgasemissioner fra anlæg, som er medtaget ensidigt i emissionshandelssystemet i henhold til artikel 24 i direktiv 2003/87/EF i perioden fra 2008 til 2012, bør ikke medregnes i den gennemsnitlige mængde af verificerede drivhusgasemissioner fra anlæg, der er omfattet af direktiv 2003/87/EF for 2008, 2009 og 2010, da dette vil føre til, at drivhusgasemissionerne ved fremtidige tilpasninger af de årlige emissionstildelinger i henhold til artikel 10 i beslutning nr. 406/2009/EF bliver regnet med to gange.

(12)

Med henblik på Kroatiens tiltrædelse af Unionen bør landets årlige emissionstildeling for hvert år i perioden fra 2013 til 2020 fastlægges efter samme fremgangsmåde som for de øvrige medlemsstater. Disse værdier bør finde anvendelse fra datoen for Kroatiens tiltrædelse.

(13)

På baggrund af vedtagelsen af Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU af 11. juli 2012 om ændring af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union (5) fra 2014 beregnes de årlige emissionstildelinger for Frankrig med virkning fra 2014 under hensyntagen til de relevante evaluerede drivhusgasemissioner.

(14)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De årlige emissionstildelinger for hver medlemsstat for hvert år i perioden fra 2013 til 2020 er fastsat i bilag I og finder anvendelse med forbehold af eventuelle tilpasninger, som offentliggøres i henhold til artikel 10 i beslutning nr. 406/2009/EF.

Artikel 2

Uanset artikel 1 gælder det, at når det i en retsakt, som er vedtaget i henhold til artikel 3 i beslutning nr. 280/2004/EF, foreskrives, at medlemsstaterne skal indgive opgørelser over drivhusgasemissioner, som er beregnet ved hjælp af værdier for globalt opvarmningspotentiale fra den fjerde IPCC-vurderingsrapport vedtaget ved beslutning 15/CP.17 på partskonferencen under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, finder de årlige emissionstildelinger i bilag II anvendelse fra det første år, for hvilket en sådan indberetning om drivhusgasopgørelser bliver obligatorisk.

Artikel 3

De årlige emissionstildelinger for Kroatien som fastsat i bilag I finder anvendelse fra datoen for ikrafttrædelsen af traktaten om Kroatiens tiltrædelse.

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2013.

På Kommissionens vegne

Connie HEDEGAARD

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136.

(2)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(3)  EUT L 49 af 19.2.2004, s. 1.

(4)  SWD (2012) 107 final af 26.4.2012.

(5)  EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131.


BILAG I

Årlige emissionstildelinger for medlemsstaterne for årene 2013 til 2020 beregnet ved anvendelse af værdierne for globalt opvarmningspotentiale fra den anden IPCC-vurderingsrapport

Land

Årlig emissionstildeling

(i tons kuldioxidækvivalent)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgien

81 206 753

79 635 010

78 063 267

76 491 523

74 919 780

73 348 037

71 776 293

70 204 550

Bulgarien

27 308 615

27 514 835

27 721 056

27 927 276

28 133 496

28 339 716

28 545 936

28 752 156

Tjekkiet

63 569 006

64 248 654

64 928 302

65 607 950

66 287 597

66 967 245

67 646 893

68 326 541

Danmark

35 873 692

34 996 609

34 119 525

33 242 442

32 365 359

31 488 276

30 611 193

29 734 110

Tyskland

487 095 510

480 020 642

472 945 774

465 870 905

458 796 037

451 721 169

444 646 301

437 571 432

Estland

6 111 145

6 133 644

6 156 143

6 178 641

6 201 140

6 223 639

6 246 137

6 268 636

Irland

45 163 667

44 066 074

42 968 480

41 870 887

40 773 293

39 675 700

38 578 106

37 480 513

Grækenland

58 909 882

59 158 791

59 407 700

59 656 609

59 905 518

60 154 427

60 403 336

60 652 245

Spanien

228 883 459

226 977 713

225 071 967

223 166 221

221 260 475

219 354 728

217 448 982

215 543 236

Frankrig

397 926 454

393 291 390

388 254 953

383 218 516

378 182 079

373 145 642

368 109 206

363 072 769

Kroatien

20 596 027

20 761 917

20 927 807

21 093 696

21 259 586

21 425 476

21 591 366

21 757 255

Italien

310 124 250

308 146 930

306 169 610

304 192 289

302 214 969

300 237 649

298 260 329

296 283 008

Cypern

5 552 863

5 547 275

5 541 687

5 536 100

5 530 512

5 524 924

5 519 336

5 513 749

Letland

9 005 483

9 092 810

9 180 137

9 267 464

9 354 791

9 442 119

9 529 446

9 616 773

Litauen

16 661 613

16 941 467

17 221 321

17 501 174

17 781 028

18 060 882

18 340 736

18 620 590

Luxembourg

9 737 871

9 535 962

9 334 053

9 132 144

8 930 235

8 728 326

8 526 417

8 324 508

Ungarn

49 291 591

50 388 303

51 485 014

52 581 726

53 678 437

54 775 149

55 871 861

56 968 572

Malta

1 113 574

1 112 781

1 111 988

1 111 195

1 110 402

1 109 609

1 108 816

1 108 023

Nederlandene

121 835 387

119 628 131

117 420 874

115 213 617

113 006 361

110 799 104

108 591 847

106 384 590

Østrig

53 598 131

53 032 042

52 465 953

51 899 864

51 333 775

50 767 686

50 201 597

49 635 508

Polen

197 978 330

198 929 081

199 879 833

200 830 584

201 781 336

202 732 087

203 682 838

204 633 590

Portugal

47 653 190

47 920 641

48 188 091

48 455 541

48 722 992

48 990 442

49 257 893

49 525 343

Rumænien

79 108 341

80 681 687

82 255 034

83 828 380

85 401 727

86 975 074

88 548 420

90 121 767

Slovenien

11 890 136

11 916 713

11 943 289

11 969 866

11 996 442

12 023 018

12 049 595

12 076 171

Slovakiet

25 095 979

25 413 609

25 731 240

26 048 870

26 366 500

26 684 130

27 001 761

27 319 391

Finland

32 732 387

32 232 553

31 732 719

31 232 885

30 733 051

30 233 217

29 733 383

29 233 549

Sverige

42 526 869

41 863 309

41 199 748

40 536 188

39 872 627

39 209 066

38 545 506

37 881 945

Det Forenede Kongerige

350 411 692

346 031 648

341 651 604

337 271 559

332 891 515

328 511 471

324 131 426

319 751 382


BILAG II

Årlige emissionstildelinger for medlemsstaterne for årene 2013 til 2020 beregnet ved anvendelse af værdierne for globalt opvarmningspotentiale fra den fjerde IPCC-vurderingsrapport

Land

Årlig emissionstildeling

(i tons kuldioxidækvivalent)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgien

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

75 967 124

74 364 823

72 762 523

71 160 222

Bulgarien

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

29 603 488

29 838 906

30 074 324

30 309 742

Tjekkiet

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

68 193 864

68 879 203

69 564 542

70 249 882

Danmark

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

33 213 195

32 309 203

31 405 210

30 501 218

Tyskland

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

467 232 888

460 109 832

452 986 776

445 863 720

Estland

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

6 394 284

6 418 608

6 442 932

6 467 256

Irland

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

42 677 670

41 540 523

40 403 377

39 266 230

Grækenland

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

62 160 642

62 449 850

62 739 057

63 028 265

Spanien

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

227 303 091

225 240 991

223 178 891

221 116 791

Frankrig

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

387 984 919

382 687 356

377 389 794

372 092 231

Kroatien

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

21 845 626

22 008 031

22 170 436

22 332 841

Italien

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

309 205 988

307 065 273

304 924 558

302 783 843

Cypern

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

5 933 008

5 936 493

5 939 977

5 943 461

Letland

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 642 546

9 733 370

9 824 194

9 915 019

Litauen

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 288 235

18 571 794

18 855 354

19 138 913

Luxembourg

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 997 423

8 793 100

8 588 777

8 384 454

Ungarn

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

55 237 728

56 348 094

57 458 460

58 568 826

Malta

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 161 608

1 159 881

1 158 155

1 156 428

Nederlandene

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

115 840 997

113 529 531

111 218 065

108 906 600

Østrig

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

52 311 023

51 727 971

51 144 920

50 561 869

Polen

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

208 747 175

209 789 121

210 831 068

211 873 014

Portugal

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

50 936 437

51 201 967

51 467 497

51 733 027

Rumænien

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

89 821 891

91 507 236

93 192 581

94 877 925

Slovenien

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 401 204

12 431 836

12 462 468

12 493 100

Slovakiet

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

27 181 786

27 507 779

27 833 772

28 159 765

Finland

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 418 191

30 898 477

30 378 764

29 859 050

Sverige

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

40 700 630

40 029 172

39 357 715

38 686 258

Det Forenede Kongerige

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

340 881 425

336 356 649

331 831 874

327 307 099


Top