Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1014

Rådets forordning (EU) nr. 1014/2012 af 6. november 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus

OJ L 307, 7.11.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 013 P. 249 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1014/oj

7.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1014/2012

af 6. november 2012

om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2012/642/FUSP af 15. oktober 2012 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus (2) foreskriver indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende præsident Lukashenka og visse embedsmænd i Belarus samt personer, der er ansvarlige for bl.a. alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition eller overtrædelse af internationale valgstandarder. Forordningen foreskriver også indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende personer og enheder, der drager fordel af eller støtter Lukashenkaregimet.

(2)

Ved afgørelse 2012/642/FUSP besluttede Rådet at præcisere kriterierne for at opføre fysiske eller juridiske personer, enheder og organer i bilagene til Rådets afgørelse 2010/639/FUSP (3) og at samle disse bilag i ét fælles bilag.

(3)

Da denne forordning falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for at kunne gennemføre den, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender den på samme måde.

(4)

Forordning (EF) nr. 765/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der er opført på listen i bilag I, indefryses.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er opført på listen i bilag I.

3.   Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller virkning at omgå de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger, er forbudt.

4.   Bilag I omfatter en liste over de fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets afgørelse 2012/642/FUSP af 15. oktober 2012 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland (4) er blevet udpeget af Rådet som værende ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition, eller hvis aktiviteter på anden måde alvorligt undergraver demokratiet eller retsstaten i Hviderusland, eller fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der har tilknytning til disse, samt juridiske personer, enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af disse.

5.   Bilag I indeholder ligeledes en liste over de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), i afgørelse 2012/642FUSP er blevet udpeget af Rådet som dragende fordel af eller ydende støtte til Lukashenkaregimet, samt juridiske personer, enheder og organer, der ejes eller kontrolleres af disse.

2)

I artikel 2b, stk. 1 og 2, artikel 3, stk. 1, litra a), artikel 4a og artikel 8a, stk. 1 og 4, ændres henvisninger til »bilag I, IA og IB« eller til »bilag I eller IA« til henvisninger til »bilag I«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT L 285 af 17.10.2012, s. 1

(2)  EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1.

(3)  EUT L 280 af 26.10.2010, s. 18.

(4)  EUT L 285 af 17.10.2012, s. 1.«.


Top