EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0392

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012 af 1. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningstørretumblere EØS-relevant tekst

OJ L 123, 9.5.2012, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 279 - 304

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/392/oj

9.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 392/2012

af 1. marts 2012

om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningstørretumblere

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen skal i henhold til direktiv 2010/30/EU vedtage delegerede retsakter om mærkning af energirelaterede produkter, der rummer betydelige energisparemuligheder og udviser stor spredning i præstationsniveauerne ved ens funktionsegenskaber.

(2)

Der er fastsat bestemmelser om energimærkning af husholdningstørretumblere i Kommissionens direktiv 95/13/EF af 23. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af tørretumblere (2).

(3)

Husholdningstørretumblere tegner sig for en væsentlig del af husholdningernes samlede elforbrug i EU. Oven i de forbedringer af energieffektiviteten, der allerede er opnået, er der stadig store muligheder for at nedbringe energiforbruget i husholdningstørretumblere.

(4)

Direktiv 95/13/EF bør ophæves, og der bør ved denne forordning fastsættes nye bestemmelser, som sikrer, at energimærket giver producenterne et dynamisk incitament til yderligere at forbedre husholdningstørretumbleres energieffektivitet, og som fremskynder markedets omstilling til energieffektiv teknologi.

(5)

Kombinerede husholdningsvaske/tørremaskiner er omfattet af Kommissionens direktiv 96/60/EF af 19. september 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af kombinerede husholdningsvaske-/tørremaskiner (3). Kombinerede vaske/tørremaskiner har særlige karakteristika og bør derfor undtages fra denne forordnings anvendelsesområde.

(6)

Oplysningerne på mærkningen bør fremkomme ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, herunder harmoniserede standarder fra de europæiske standardiseringsorganer, når sådanne er vedtaget, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (4).

(7)

Denne forordning bør fastlægge en ensartet udformning og et ensartet indhold for energimærket til husholdningstørretumblere, herunder gastørretumblere.

(8)

Desuden bør forordningen fastsætte krav til den tekniske dokumentation og databladet for husholdningstørretumblere.

(9)

Nærværende forordning bør også fastlægge krav til de oplysninger, der skal stilles til rådighed i forbindelse med enhver form for postordresalg, fjernsalg og annoncering for husholdningstørretumblere og i forbindelse med enhver form for teknisk salgsmateriale for sådanne apparater.

(10)

Forordningen bør indeholde en bestemmelse om fornyet gennemgang af forskrifterne for at tage højde for den teknologiske udvikling.

(11)

For at lette overgangen fra direktiv 95/13/EF til nærværende forordning bør husholdningstørretumblere, som er forsynet med et energimærke i overensstemmelse med nærværende forordning, anses for at opfylde kravene i direktiv 95/13/EF.

(12)

Direktiv 95/13/EF bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter krav til mærkningen af og til angivelsen af supplerende oplysninger for eldrevne husholdningstørretumblere, gasdrevne husholdningstørretumblere og husholdningstørretumblere til indbygning, herunder tørretumblere, som sælges til anden brug end i husholdninger.

2.   Forordningen finder ikke anvendelse på kombinerede husholdningsvaske/tørremaskiner og husholdningstørrecentrifuger.

Artikel 2

Definitioner

Ud over definitionerne i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU finder følgende definitioner anvendelse i denne forordning:

1)   »husholdningstørretumbler«: et apparat til tørring af tekstiler ved hjælp af tumbling i en roterende tromle med gennemstrømning af varm luft, og som først og fremmest er konstrueret til ikke-erhvervsmæssig brug

2)   »husholdningstørretumbler til indbygning«: en husholdningstørretumbler beregnet på indbygning i et skab, en vægniche eller lignende, og som kræver montering af afsluttende beklædning

3)   »kombineret husholdningsvaske/tørremaskine«: en husholdningsvaskemaskine, som både har en centrifugeringsfunktion og kan tørre tekstiler, normalt ved hjælp af varm luft og tumbling

4)   »husholdningstørrecentrifuge«: et apparat (kommerciel betegnelse »centrifuge«) med en roterende tromle med huller, hvorigennem vandet fra tekstilerne slynges bort og udledes via en automatisk pumpe, og som først og fremmest er konstrueret til ikke-erhvervsmæssig brug

5)   »aftrækstørretumbler«: en tørretumbler, som suger frisk luft ind, blæser den hen over tøjet og sender den resulterende fugtige luft ud i lokalet eller udendørs

6)   »kondenstørretumbler«: en tørretumbler med en anordning, som fjerner fugten fra den luft, der benyttes til tørreprocessen (enten ved hjælp af kondensering eller på anden vis)

7)   »automatisk tørretumbler«: en tørretumbler, som standser tørreprocessen, når der måles et bestemt fugtindhold i tøjfyldningen, f.eks. ved hjælp af konduktivitets- eller temperaturmåling

8)   »ikke-automatisk tørretumbler«: en tørretumbler, som standser tørreprocessen efter en forud fastlagt periode, sædvanligvis styret af en timer, men som også kan standses manuelt

9)   »program«: en række funktioner, som er foruddefinerede, og som af leverandøren er erklæret egnede til tørring af visse typer tekstiler

10)   »cyklus«: en komplet tørreproces som defineret for det valgte program

11)   »programvarighed«: den tid, der går fra programmets start til programmets afslutning, ekskl. eventuel brugerindstillet forskudt start

12)   »nominel kapacitet«: den maksimale vægt i kg som angivet af leverandøren (i intervaller på 0,5 kg) af tørt tøj af en bestemt type, som husholdningstørrretumbleren kan behandle i henhold til det valgte program, når den er fyldt efter leverandørens anvisninger

13)   »halv fyldning«: halvdelen af en husholdningstørretumblers nominelle kapacitet for et givet program

14)   »tørreevne«: forholdet mellem massen af den fugt, der kondenseres af en kondenstørretumbler, og massen af den fugt, der er fjernet fra tøjfyldningen ved afslutningen af en cyklus

15)   »slukket tilstand«: en tilstand, hvor der er slukket for husholdningstørretumbleren ved hjælp af betjeningsanordninger eller knapper, som slutbrugeren har adgang til, og som det er meningen, at slutbrugeren under normal anvendelse skal bruge for at opnå det laveste elforbrug, der kan vare ved i et ubestemt tidsrum, så længe husholdningstørretumbleren er tilsluttet en strømkilde og bruges i overensstemmelse med leverandørens anvisninger; hvis der ikke findes betjeningsanordninger eller knapper, som slutbrugeren har adgang til, forstås ved »slukket tilstand« den tilstand, der indtræder, når man lader husholdningstørretumbleren gå tilbage til steady state-strømforbrug af sig selv

16)   »left on-tilstand«: den tilstand med det laveste effektforbrug, som kan vedvare i et ubestemt tidsrum efter afslutning af programmet og tømning af tørretumbleren, uden at slutbrugeren foretager sig yderligere

17)   »ækvivalent husholdningstørretumbler«: en model af en husholdningstørretumbler, der er bragt i omsætning med samme nominelle kapacitet, samme tekniske egenskaber og samme egenskaber med hensyn til ydeevne, energiforbrug og tørreevne, hvis det er relevant, samt varigheden af normalprogrammet til bomuld, og emission af luftbåren støj som en anden husholdningstørretumbler, der af samme leverandør er bragt i omsætning under en anden handelskode

18)   »slutbruger«: en forbruger, som køber eller forventes at købe en husholdningstørretumbler

19)   »salgssted«: lokalitet, hvor husholdningstørretumblere udstilles eller udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling.

20)   »normalprogrammet til bomuld«: den cyklus, som tørrer bomuldstøj med et oprindeligt fugtindhold i tøjfyldningen på 60 % til et resterende fugtindhold i tøjfyldningen på 0 %.

Artikel 3

Leverandørernes ansvarsområder

Leverandører sørger for:

a)

at hver husholdningstørretumbler leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag I

b)

at der foreligger et datablad, jf. bilag II

c)

at den tekniske dokumentation, jf. bilag III, på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen

d)

at enhver reklame for en specifik husholdningstørretumblermodel angiver energieffektivitetsklassen, hvis reklamen omfatter energirelaterede oplysninger eller pris

e)

at alt teknisk salgsmateriale vedrørende en specifik husholdningstørretumbler, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, anfører den pågældende models energieffektivitetsklasse.

Artikel 4

Forhandlernes ansvarsområder

Forhandlerne sørger for:

a)

at det energimærke, som leverandøren har leveret, jf. artikel 3, litra a), er anbragt udvendigt på for- eller oversiden af hver husholdningstørretumbler på salgsstedet, så det er let at få øje på

b)

at husholdningstørretumblere, der udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet, jf. artikel 7 i direktiv 2010/30/EU, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. nærværende forordnings bilag IV

c)

at enhver reklame for en specifik husholdningstørretumblermodel omfatter en henvisning til energieffektivitetsklassen, hvis reklamen omfatter energirelaterede oplysninger eller pris

d)

at alt teknisk salgsmateriale vedrørende en specifik husholdningstørretumblermodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, indeholder en henvisning til den pågældende models energieffektivitetsklasse.

Artikel 5

Målemetoder

De i artikel 3 og 4 omhandlede oplysninger tilvejebringes ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder.

Artikel 6

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaterne følger fremgangsmåden i bilag V, når de vurderer overensstemmelsen af den angivne energieffektivitetsklasse, energiforbruget pr. cyklus, tørreevneklassen, hvis det er relevant, den nominelle kapacitet, effektforbruget i slukket tilstand og left on-tilstand, varigheden af left on-tilstanden, programvarigheden og emissionen af luftbåren støj.

Artikel 7

Revision

Kommissionen tager denne forordning op til revision i lyset af de tekniske fremskridt senest fem år efter dens ikrafttræden. Ved revisionen vurderes navnlig måletolerancerne i bilag V.

Artikel 8

Ophævelse

Direktiv 95/13/EF ophæves fra den 29. maj 2012.

Artikel 9

Overgangsbestemmelser

1.   Artikel 3, litra d) og e), og artikel 4, litra b), c) og d), gælder ikke for trykte reklamer og trykt teknisk salgsmateriale, der er offentliggjort inden den 29. september 2012.

2.   Husholdningstørretumblere bragt i omsætning inden den 29. maj 2012 skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 95/13/EF.

3.   Husholdningstørretumblere, som overholder bestemmelserne i nærværende forordning, og som bringes i omsætning eller udbydes til salg, leje eller leje med køberet før den 29. maj 2012, anses for at opfylde kravene i direktiv 95/13/EF.

Artikel 10

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra den 29. maj 2012. Artikel 3, litra d) og e), og artikel 4, litra b), c) og d), anvendes dog fra den 29. september 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.

(2)  EFT L 136 af 21.6.1995, s. 28.

(3)  EFT L 266 af 18.10.1996, s. 1.

(4)  EFT L 204 af 21.7.1998, p. 37.


BILAG I

Energimærke

1.   ENERGIMÆRKE TIL AFTRÆKSTØRRETUMBLER TIL HUSHOLDNINGSBRUG

Image

1.1.

Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket til aftrækstørretumblere til husholdningsbrug:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

II.

Leverandørens modelidentifikation, der er den kode (oftest alfanumerisk), hvormed en specifik model husholdningstørretumbler skelnes fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn.

III.

Energieffektivitetsklasse, jf. bilag VI, punkt 1; den pilespids, der angiver husholdningstørretumblerens energieffektivitetsklasse, sættes ud for pilespidsen på den relevante energieffektivitetsklasse.

IV.

Vægtet årligt elforbrug (AEC ) i kWh/år, rundet op til nærmeste hele tal, og beregnet i overensstemmelse med bilag VII.

V.

Oplysninger om, hvilken type husholdningstørretumbler der er tale om.

VI.

Varigheden af den cyklus, der svarer til normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i minutter afrundet til nærmeste minut.

VII.

Nominel kapacitet i kg for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning.

VIII.

Lydeffektniveauet (vægtet gennemsnitsværdi — LWA) i tørrefasen, i dB afrundet til nærmeste hele tal, for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning.

1.2.

Energimærket til aftrækstørretumblere til husholdningsbrug udformes i overensstemmelse med dette bilags punkt 4. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 (1), kan der også anbringes en kopi af EU-miljømærket.

2.   ENERGIMÆRKE TIL KONDENSTØRRETUMBLER TIL HUSHOLDNINGSBRUG

Image

2.1.

Ud over de oplysninger, der er anført i punkt 1.1, skal energimærket til kondenstørretumblere til husholdningsbrug angive:

IX.

Tørreevneklasse, jf. bilag VI, punkt 2.

2.2.

Energimærket til kondenstørretumblere til husholdningsbrug udformes i overensstemmelse med dette bilags punkt 4. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan der også anbringes en kopi af EU-miljømærket.

3.   ENERGIMÆRKE TIL GASDREVEN HUSHOLDNINGSTØRRETUMBLER

Image

3.1.

Oplysningerne i punkt 1.1 skal angives på energimærket til gasdrevne husholdningstørretumblere.

3.2.

Energimærket til gasdrevne husholdningstørretumblere udformes i overensstemmelse med dette bilags punkt 4. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan der også anbringes en kopi af EU-miljømærket.

4.   UDFORMNING AF ENERGIMÆRKET

4.1.

For aftrækstørretumblere til husholdningsbrug skal energimærket være i overensstemmelse med figuren herunder.

Image

Forklaringer:

a)

Mærket skal have en bredde på mindst 110 mm og en højde på mindst 220 mm. Hvis mærket trykkes i større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

b)

Baggrunden skal være hvid.

c)

Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 5 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

EU-logo — farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Image

Energimærkelogo: farve: X-00-00-00. piktogram som vist; EU-logo og energilogo (tilsammen): bredde: 92 mm, højde: 17 mm.

Image

Linje under logoer: 1 pt — farve: cyan 100 % — længde: 92,5 mm.

Image

Skala fra A til G

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 0,75 mm — farver:

Bedste klasse: X-00-X-00

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

Tredjebedste klasse: 30-00-X-00

Fjerdebedste klasse: 00-00-X-00

Femtebedste klasse: 00-30-X-00

Sjettebedste klasse: 00-70-X-00

Dårligste klasse: 00-X-X-00.

Tekst: Calibri bold 18 pt, versaler og hvid; »+«-symboler: Calibri bold 12 pt, hvid, på én linje.

Image

Energieffektivitetsklasse

Pil: bredde: 26 mm, højde: 14 mm, 100 % sort.

Tekst: Calibri bold 29 pt, versaler og hvid; »+«-symboler: Calibri bold18 pt, hvid, på én linje.

Image

Energi

Tekst: Calibri regular 11 pt, versaler, 100 % sort.

Image

Vægtet årligt energiforbrug:

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold 30 pt, 100 % sort.

Anden linje: Calibri regular, 14 pt, 100 % sort.

Image

Type husholdningstørretumbler:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

Program:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold 24 pt, 100 % sort, og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

Image

Nominel kapacitet:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold 24 pt, 100 % sort og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

Image

Lydeffektniveau:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold, 24 pt, 100 % sort, og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

Image

Stjerne (asterisk): Calibri regular 6 pt, 100 % sort

Image

Leverandørens navn eller varemærke

Image

Leverandørens modelidentifikation

Image

Leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikation skal kunne stå i et felt på 92 × 15 mm.

Image

Forordningens nummer: Calibri bold 9 pt, 100 % sort

4.2.

For kondenstørretumblere til husholdningsbrug skal energimærket være i overensstemmelse med figuren herunder.

Image

Forklaringer:

a)

Mærket skal have en bredde på mindst 110 mm og en højde på mindst 220 mm. Hvis mærket trykkes i større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

b)

Baggrunden skal være hvid.

c)

Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 5 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

EU-logo — farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Image

Energimærkelogo: farve: X-00-00-00. Piktogram som vist; EU-logo og energilogo (tilsammen): bredde: 92 mm, højde: 17 mm.

Image

Linje under logoer: 1 pt — farve: cyan 100 % — længde: 92,5 mm.

Image

Skala fra A til G

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 0,75 mm — farver:

Bedste klasse: X-00-X-00

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

Tredjebedste klasse: 30-00-X-00

Fjerdebedste klasse: 00-00-X-00

Femtebedste klasse: 00-30-X-00

Sjettebedste klasse: 00-70-X-00

Dårligste klasse: 00-X-X-00.

Tekst: Calibri bold 18 pt, versaler og hvid; »+«-symboler: Calibri bold 12 pt, hvid, på én linje.

Image

Energieffektivitetsklasse

Pil: bredde: 26 mm, højde: 14 mm, 100 % sort.

Tekst: Calibri bold 29 pt, versaler og hvid; »+«-symboler: Calibri bold18 pt, hvid, på én linje.

Image

Energi

Tekst: Calibri regular 11 pt, versaler, 100 % sort.

Image

Vægtet årligt energiforbrug:

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold 30 pt, 100 % sort.

Anden linje: Calibri regular 14 pt, 100 % sort.

Image

Type husholdningstørretumbler:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

Program:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold 24 pt, 100 % sort, og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

Image

Nominel kapacitet:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold, 24 pt, 100 % sort, og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

Image

Lydeffektniveau:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold, 24 pt, 100 % sort, og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

Image

Stjerne (asterisk): Calibri regular 6 pt, 100 % sort

Image

Leverandørens navn eller varemærke

Image

Leverandørens modelidentifikation

Image

Leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikation skal kunne stå i et felt på 92 × 15 mm.

Image

Forordningens nummer: Calibri bold 9 pt, 100 % sort

Image

Tørreevneklasse:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri regular 16 pt, horisontal skala 75 %, 100 % sort og Calibri bold 22 pt, horisontal skala 75 %, 100 % sort.

4.3.

For husholdningstørretumblere til gas skal energimærket være i overensstemmelse med figuren herunder.

Image

Forklaringer:

a)

Mærket skal have en bredde på mindst 110 mm og en højde på mindst 220 mm. Hvis mærket trykkes i større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

b)

Baggrunden skal være hvid.

c)

Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 5 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

EU-logo — farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Image

Energimærkelogo: farve: X-00-00-00. Piktogram som vist; EU-logo og energilogo (tilsammen): bredde: 92 mm, højde: 17 mm.

Image

Linje under logoer: 1 pt — farve: cyan 100 % — længde: 92,5 mm.

Image

Skala fra A til G

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 0,75 mm — farver:

Bedste klasse: X-00-X-00

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

Tredjebedste klasse: 30-00-X-00

Fjerdebedste klasse: 00-00-X-00

Femtebedste klasse: 00-30-X-00

Sjettebedste klasse: 00-70-X-00

Dårligste klasse: 00-X-X-00.

Tekst: Calibri bold 18 pt, versaler og hvid; »+«-symboler: Calibri bold 12 pt, hvid, på én linje.

Image

Energieffektivitetsklasse

Pil: bredde: 26 mm, højde: 14 mm, 100 % sort.

Tekst: Calibri bold 29 pt, versaler og hvid; »+«-symboler: Calibri bold 18 pt, hvid, på én linje.

Image

Energi

Tekst: Calibri regular 11 pt, versaler, 100 % sort.

Image

Vægtet årligt energiforbrug:

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold 30 pt, 100% sort.

Anden linje: Calibri regular 14 pt, 100 % sort.

Image

Type husholdningstørretumbler:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

Program:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold 24 pt, 100 % sort, og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

Image

Nominel kapacitet:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold 24 pt, 100 % sort, og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

Image

Lydeffektniveau:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold, 24 pt, 100% sort, og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

Image

Stjerne (asterisk): Calibri regular 6 pt, 100 % sort

Image

Leverandørens navn eller varemærke

Image

Leverandørens modelidentifikation

Image

Leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikation skal kunne stå i et felt på 92 × 15 mm.

Image

Forordningens nummer: Calibri bold 9 pt, 100 % sort


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, p. 1.


BILAG II

Datablad

1.

Oplysningerne i databladet for husholdningstørretumblere gives i følgende rækkefølge og medtages i produktbrochuren og andet materiale, der følger med produktet:

a)

leverandørens navn eller varemærke

b)

leverandørens modelidentifikation, der er den kode (oftest alfanumerisk), hvormed en specifik model husholdningstørretumbler skelnes fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn

c)

nominel kapacitet i kg bomuldsvasketøj for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

d)

hvorvidt der er tale om en aftræks- eller kondenstørretumbler til husholdningsbrug eller en gasdrevet husholdningstørretumbler

e)

energieffektivitetsklasse, jf. bilag VI, punkt 1

f)

for husholdningstørretumblere med elnettilslutning:

det vægtede årlige energiforbrug (AEC ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: »Energiforbrug »X« kWh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.«

for gasdrevne husholdningstørretumblere:

 

det vægtede årlige energiforbrug (AEC(Gas) ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: »Energiforbrug »X« kWh-Gas/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.«

og

 

det vægtede årlige energiforbrug (AE C(Gas)el ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: »Energiforbrug »X« kWh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.«

g)

hvorvidt husholdningstørretumbleren er en »automatisk tørretumbler« eller en »ikke-automatisk tørretumbler«

h)

har husholdningstørretumbleren fået tildelt et »EU-miljømærke« i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan dette oplyses her

i)

energiforbruget (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning

j)

strømforbruget i slukket tilstand (Po ) og i left on-tilstand (Pl ) for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

k)

varigheden af left on-tilstanden, hvis husholdningstørretumbleren er udstyret med et energistyringssystem

l)

angivelse af, at »normalprogrammet til bomuld« ved hel og halv fyldning er det normale tørreprogram, som energimærket og databladet henviser til, at dette program er egnet til tørring af normalvådt bomuldstøj, og at det er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug for bomuld

m)

den vægtede programvarighed (Tt ) for »normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning« i minutter afrundet til nærmeste minut samt programvarigheden for »normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning« (Tdry ) og programvarigheden for »normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning« (Tdry½ ) i minutter afrundet til nærmeste minut

n)

hvis husholdningstørretumbleren er en kondenstørretumbler, tørreevneklassen i overensstemmelse med bilag VI, punkt 2, udtrykt som »Tørreevneklasse »X« på skalaen A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)«. Den kan udtrykkes på anden måde, forudsat at det klart fremgår, at skalaen går fra G (højt forbrug) til A (lavt forbrug)

o)

hvis husholdningstørretumbleren er en kondenstørretumbler, den gennemsnitlige tørreevne Cdry og Cdry½ for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning og den vægtede tørreevne (Ct ) for « normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning« i procent afrundet til nærmeste hele procent

p)

lydeffektniveauet (vægtet gennemsnitsværdi — LWA) i tørrefasen, i dB afrundet til nærmeste hele tal, for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

q)

hvis husholdningstørretumbleren er beregnet til indbygning, skal dette anføres.

2.

Et datablad kan omfatte flere husholdningstørretumblermodeller fra samme leverandør.

3.

Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver eller sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 1, der ikke optræder på energimærket, også anføres.


BILAG III

Teknisk dokumentation

1.

Den tekniske dokumentation, jf. artikel 3, litra c), skal omfatte:

a)

leverandørens navn og adresse

b)

en generel beskrivelse af husholdningstørretumblermodellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne

c)

i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt

d)

hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer

e)

navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift

f)

de tekniske parametre for målingerne som følger:

i)

for husholdningstørretumblere med elnettilslutning:

energiforbruget (Edry, Edry½, Egdry, Egdry½, Egdry,a, Egdry½,a ) for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning

for gasdrevne husholdningstørretumblere:

 

det vægtede årlige energiforbrug (AE C(Gas) ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: »Energiforbrug »X« kWh-Gas/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.«

og

 

det vægtede årlige energiforbrug (AEC(Gas)el ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: »Energiforbrug »X« kWh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.«

ii)

effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand

iii)

programvarigheden for »normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning« (Tdry ) og programvarigheden for »normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning« (Tdry½ ) i minutter afrundet til nærmeste hele minut

iv)

varigheden af left on-tilstanden, hvis husholdningstørretumbleren er udstyret med et energistyringssystem

v)

hvis husholdningstørretumbleren er en kondenstørretumbler, den gennemsnitlige tørreevne Cdry for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning og den gennemsnitlige tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning Cdry½

vi)

lydeffektniveauet

g)

resultaterne af beregninger udført i overensstemmelse med bilag VII.

2.

Hvis de oplysninger, der indgår i den tekniske dokumentation for en bestemt model husholdningstørretumbler, er fremkommet ved beregninger på grundlag af design af eller ekstrapolering ud fra andre ækvivalente husholdningstørretumblere eller begge dele, skal dokumentationen nøje beskrive sådanne beregninger og ekstrapoleringer samt prøvninger, som leverandører har udført for at bekræfte nøjagtigheden af beregningsresultaterne. Dokumentationen skal også omfatte en fortegnelse over alle andre modeller ækvivalente husholdningstørretumblere, hvor oplysningerne er fremkommet på samme grundlag.


BILAG IV

Oplysninger, der skal forelægges i tilfælde, hvor slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet

1.

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:

a)

nominel kapacitet i kg bomuld for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

b)

hvorvidt der er tale om en aftræks- eller kondenstørretumbler til husholdningsbrug eller en gasdrevet husholdningstørretumbler

c)

energieffektivitetsklasse, jf. bilag VI, punkt 1.

d)

for husholdningstørretumblere med elnettilslutning:

det vægtede årlige energiforbrug (AEC ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: »Energiforbrug »X« kWh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.«

for gasdrevne husholdningstørretumblere:

 

det vægtede årlige energiforbrug (AEC(Gas) ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: »Energiforbrug »X« kWh-Gas/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.«

og

 

det vægtede årlige energiforbrug (AE C(Gas)el ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: »Energiforbrug »X« kWh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.«

e)

hvorvidt husholdningstørretumbleren er en »automatisk tørretumbler« eller en »ikke-automatisk tørretumbler«

f)

energiforbruget (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning rundet op til to decimaler og beregnet i overensstemmelse med bilag VII

g)

strømforbruget i slukket tilstand (Po ) og i left on-tilstand (Pl ) for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

h)

programvarigheden for »normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning« (Tdry ) og programvarigheden for »normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning« (Tdry½ ) i minutter afrundet til nærmeste hele minut og beregnet i overensstemmelse med bilag VII

i)

hvis husholdningstørretumbleren er en kondenstørretumbler, tørreevneklassen i overensstemmelse med bilag VI, punkt 2

j)

lydeffektniveauet (vægtet gennemsnitsværdi — LWA) i tørrefasen, i dB afrundet til nærmeste hele tal, for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

k)

hvis husholdningstørretumbleren er beregnet til indbygning, skal dette anføres.

2.

Angives yderligere oplysninger fra databladet, udformes de og anføres i den rækkefølge, der er vist i bilag II.

3.

Alle de oplysninger, der er omhandlet i dette bilag, skal trykkes eller vises i en størrelse og skrifttype, der gør dem let læselige.


BILAG V

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Med henblik på overholdelse og kontrol med overholdelsen af kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder, og som fører til resultater med lille usikkerhed.

Ved kontrol af overensstemmelse med kravene i artikel 3 og 4 tester medlemsstaternes myndigheder en enkelt husholdningstørretumbler. Hvis de målte parametre ikke stemmer overens med de af leverandøren angivne værdier inden for de måletolerancer, der er fastlagt i tabel 1, udføres der målinger af yderligere tre husholdningstørretumblere. Gennemsnittet af de målte værdier for disse tre yderligere husholdningstørretumblere skal opfylde kravene inden for de tolerancer, der er angivet i tabel 1.

I modsat fald anses modellen og alle andre ækvivalente modeller af husholdningstørretumblere for ikke at være i overensstemmelse med kravene i artikel 3 og 4.

Tabel 1

Målt parameter

Tolerancer

Vægtet årligt energiforbrug

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi (1) for AEC med mere end 6 %.

Vægtet energiforbrug

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi for Et med mere end 6 %.

Vægtet tørreevne

Den målte værdi må ikke ligge mere end 6 % under den nominelle værdi for Ct .

Vægtet programvarighed

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi for Tt med mere end 6 %.

Effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand

Den målte værdi for effektforbrug Po og Pl på over 1,00 W må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 6 %. Den målte værdi for effektforbrug Po og Pl på højst 1,00 W må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 0,10 W.

Varighed af left on-tilstand

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi for Tl med mere end 6 %.

Lydeffektniveau

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi.


(1)  »Nominel værdi«: den værdi, der er oplyst af leverandøren. De 6 % måleusikkerhed er den gældende acceptable prøvningslaboratoriefejlmargin ved målingen af de oplyste parametre ved hjælp af den nye målemetode, som anvendes i forbindelse med de nye krav til energimærkning/miljørigtigt design, herunder cyklusser med hel og halv fyldning.


BILAG VI

Energieffektivitetsklasser og tørreevneklasser

1.   ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER

Energieffektivitetsklassen for en husholdningstørretumbler bestemmes ud fra dens energieffektivitetsindeks (EEI), jf. tabel 1.

Energieffektivitetsindekset (EEI) for en husholdningstørretumbler bestemmes i overensstemmelse med punkt 1 i bilag VII.

Tabel 1

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklasse

Energi-effektivitetsindeks

A+++ (mest effektiv)

EEI < 24

A++

24 ≤ EEI < 32

A+

32≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 65

B

65 ≤ EEI < 76

C

76 ≤ EEI < 85

D (mindst effektiv)

85 ≤ EEI

2.   TØRREEVNEKLASSER

Tørreevneklassen for en kondenstørretumbler til husholdningsbrug bestemmes ud fra dens vægtede tørreevne (Ct ), jf. tabel 2.

Den vægtede tørreevne (Ct ) for en kondenstørretumbler til husholdningsbrug bestemmes i overensstemmelse med punkt 2 i bilag VII.

Tabel 2

Tørreevneklasser

Tørreevneklasse

Vægtet tørreevne

A (mest effektiv)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60 < Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (mindst effektiv)

Ct ≤ 40


BILAG VII

Metode til beregning af energieffektivitetsindeks og vægtet tørreevne

1.   BEREGNING AF ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKS

Ved beregningen af energieffektivitetsindekset (EEI) for en husholdningstørretumblermodel sammenlignes det vægtede årlige energiforbrug for en husholdningstørretumbler for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning med dens årlige standard-energiforbrug.

a)

Energieffektivitetsindekset (EEI) beregnes som følger og afrundes til 1 decimal:

Formula

hvor:

AEC

=

vægtet årligt energiforbrug for husholdningstørretumbleren

SAEC

=

årligt standard-energiforbrug for husholdningstørretumbleren.

b)

Det årlige standardenergiforbrug (SAEC ) beregnes i kWh/år som følger og afrundes til to decimaler:

for alle husholdningstørretumblere, som ikke er aftrækstørretumblere:

SAEC  = 140 × c 0,8

for aftrækstørretumblere til husholdningsbrug:

Formula

hvor:

c

er den nominelle kapacitet for husholdningstørretumbleren for normalprogrammet til bomuld

Tt

er den vægtede programvarighed for normalprogrammet til bomuld.

c)

Det vægtede årlige energiforbrug (AEC ) beregnes i kWh/år som følger og afrundes til to decimaler:

i)

Formula

hvor:

Et

=

vægtet energiforbrug, i kWh afrundet til to decimaler

Po

=

effekt i »slukket tilstand« for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i W afrundet til to decimaler

Pl

=

effekt i »slukket tilstand« for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i W afrundet til to decimaler

Tt

=

vægtet programvarighed, i minutter afrundet til nærmeste hele minut

160

=

det samlede antal tørrecyklusser pr. år

ii)

hvis husholdningstørretumbleren har et energistyringssystem, og husholdningstørretumbleren automatisk skifter til slukket tilstand efter programmets afslutning, beregnes det årlige vægtede energiforbrug (AEC ) under hensyntagen til den faktiske varighed af left on-tilstanden efter følgende formel:

Formula

hvor:

Tl

=

varighed af »left on-tilstand« for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i minutter afrundet til nærmeste hele minut.

d)

Den vægtede programvarighed (Tt ) for normalprogrammet til bomuld beregnes i minutter som følger og afrundes til nærmeste hele minut:

Tt = (3 × Tdry + 4 × Tdry½ )/7

hvor:

Tdry

=

varigheden af normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i minutter afrundet til nærmeste minut

Tdry½

=

varigheden af normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, i minutter afrundet til nærmeste minut.

e)

Det vægtede energiforbrug (Et ) beregnes i kWh som følger og afrundes til to decimaler:

Et = (3 × Edry + 4 × Edry½ )/7

hvor:

Edry

=

energiforbruget for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i kWh afrundet til to decimaler

Edry½

=

energiforbruget for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, i kWh afrundet til to decimaler.

f)

For gasdrevne husholdningstørretumblere beregnes energiforbruget for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning i kWh som følger og afrundes til to decimaler:

Formula Formula

hvor:

Egdry

=

gasforbruget for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning i kWh afrundet til to decimaler

Egdry½

=

gasforbruget for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning i kWh afrundet til to decimaler

Egdry,a

=

supplerende elforbrug for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i kWh afrundet til to decimaler

Egdry½,a

=

supplerende elforbrug for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning i kWh afrundet til to decimaler

fg

=

2,5.

2.   BEREGNING I FORBINDELSE MED PRODUKTOPLYSNINGERNE I »BILAG II — DATABLAD«, »BILAG III — TEKNISK DOKUMENTATION« OG »BILAG IV — OPLYSNINGER, DER SKAL FORELÆGGES I TILFÆLDE, HVOR SLUTBRUGERNE IKKE KAN FORVENTES AT SE PRODUKTET UDSTILLET«

For gasdrevne husholdningstørretumblere beregnes gasforbruget til normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning i forbindelse med oplysningerne i bilag II, III og IV i kWhGas afrundet til to decimaler således:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry1/2 )/7

For gasdrevne husholdningstørretumblere beregnes elforbruget til normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning i forbindelse med oplysningerne i bilag II, III og IV i kWh afrundet til to decimaler således::

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  × 160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000.

3.   BEREGNING AF DEN VÆGTEDE TØRREEVNE

Et programs tørreevne er forholdet mellem den masse af fugt, der kondenseres og samles i en beholder i en kondenstørretumbler til husholdningsbrug, og massen af den fugt, som programmet fjerner fra tøjfyldningen, hvorved sidstnævnte er differencen mellem den våde prøvefyldnings masse og massen af prøvefyldningen efter tørreprocessen. Beregningen af den vægtede tørreevne tager hensyn til den gennemsnitlige tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved både hel og halv fyldning.

Den vægtede tørreevne (Ct ) for et program beregnes som følger i procent og afrundes til nærmeste hele procent:

Ct = (3 × Cdry + 4 × Cdry½ )/7

hvor:

Cdry

=

den gennemsnitlige tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

Cdry½

=

den gennemsnitlige tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning.

Den gennemsnitlige tørreevne C beregnes ud fra den konstaterede tørreevne i forbindelse med prøvetørringer og udtrykkes i procent:

Formula

hvor:

n

er antallet af prøvetørringer, hvori der indgår mindst fire gyldige prøvetørringer for det valgte program

j

er prøvetørringens nummer

Wwj

er massen af vand, der opsamles i kondenseringsbeholderen under prøvetørring j

Wi

er massen af den våde prøvefyldning før tørring

Wf

er massen af prøvefyldningen efter tørring.


Top