Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0176

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 176/2012 af 1. marts 2012 om ændring af bilag B, C og D til Rådets direktiv 90/429/EØF for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med brucellose og Aujeszkys sygdom EØS-relevant tekst

OJ L 61, 2.3.2012, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 46 - 54

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/176/oj

2.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 176/2012

af 1. marts 2012

om ændring af bilag B, C og D til Rådets direktiv 90/429/EØF for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med brucellose og Aujeszkys sygdom

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 90/429/EØF er der fastsat dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handel inden for Unionen med ornesæd og indførsel heraf fra tredjelande.

(2)

I henhold til direktiv 90/429/EØF skal sæd, der indgår i samhandelen, være udtaget fra orner, hvis sundhedstilstand opfylder bestemmelserne i bilag B til direktivet. Kapitel I i bilag B indeholder de krav, der skal være opfyldt ved indsættelse af orner på godkendte ornestationer. I kapitel II i samme bilag beskrives de obligatoriske rutineprøver på orner på en godkendt ornestation.

(3)

Herudover skal sæd, der indgår i samhandelen, i henhold til direktiv 90/429/EØF være opsamlet, behandlet, opbevaret og transporteret i overensstemmelse med bilag C til direktivet. Dette bilag indeholder de krav, som sæd, der opsamles på godkendte ornestationer, skal opfylde for at kunne indgå i samhandelen inden for Unionen. I henhold til punkt 4 i bilag C til direktiv 90/429/EØF kan medlemsstaterne forbyde, at sæd fra ornestationer, hvor orner, der er vaccineret mod Aujeszkys sygdom, indsættes, føres ind på deres område eller i en region på deres område, når den er anerkendt som værende fri for Aujeszkys sygdom.

(4)

Endelig indeholder bilag D til direktiv 90/429/EØF en model til sundhedscertifikat for den pågældende vare.

(5)

I Kommissionens beslutning 2008/185/EF af 21. februar 2008 om supplerende garantier med hensyn til Aujeszkys sygdom i medlemsstaternes samhandel med svin og om kriterier for de oplysninger, der skal gives om sygdommen (2), er der fastsat bestemmelser om supplerende garantier med hensyn til Aujeszkys sygdom i samhandelen med svin inden for Unionen. Af hensyn til sammenhængen i EU-lovgivningen bør de i bilag B til direktiv 90/429/EØF omhandlede dyresundhedsmæssige krav, der gælder for donororner og ornesæd, bringes i overensstemmelse med beslutning 2008/185/EF.

(6)

Der bør desuden indsættes en bestemmelse i punkt 4 i bilag C til direktiv 90/429/EØF for at forpligte medlemsstaterne til at underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen, hvis de gør brug af deres ret til at afvise sæd produceret på ornestationer, der holder svin, som er vaccineret mod Aujeszkys sygdom.

(7)

Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) om at vurdere egnetheden af brucella-stødpudeantigentesten (Rose Bengal-testen), der i øjeblikket er den eneste tilladte prøve til diagnosticering af brucellose i henhold til bilag B til direktiv 90/429/EØF, og om at afgive en videnskabelig udtalelse om andre tilgængelige diagnosticeringsprøvers egnethed med henblik på medtagelse i nævnte bilag.

(8)

Den 5. juni 2009 vedtog EFSA en videnskabelig udtalelse om svinebrucellose (Brucella suis) afgivet af Ekspertpanelet for Dyrs Sundhed og Velfærd (AHAW) efter anmodning fra Kommissionen (3). EFSA fastslog, at en kompetitiv ELISA-test (cELISA) og en indirekte ELISA-test (iELISA) til påvisning af antistoffer mod Brucella suis kan komme i betragtning med henblik på undersøgelse af donororner, der skal indsættes på ornestationer, og i forbindelse med de obligatoriske rutinetest under deres ophold på disse stationer, eller når de forlader dem. Disse prøver bør derfor medtages i bilag B til direktiv 90/429/EØF sammen med den nugældende brucella-stødpudeantigentest (Rose Bengal-test).

(9)

Herudover er det nødvendigt at ændre protokollen i kapitel I i bilag B til direktiv 90/429/EØF, der har til formål at udelukke eller bekræfte en mistanke om brucellose ved indsættelse af dyr på ornestationer, og at indsætte en bestemmelse i kapitel II i nævnte bilag om, at genetableringen af en ornestations sundhedsstatus skal foregå under ansvar af en medlemsstats kompetente myndighed.

(10)

Det er endvidere nødvendigt at bringe modellen til sundhedscertifikat til brug ved handel med ornesæd inden for Unionen, jf. bilag D til direktiv 90/429/EØF, i overensstemmelse med ændringerne i bilag B og C. Denne model bør desuden stemme overens med standardveterinærcertifikaterne i Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004 af 30. marts 2004 om en model for certifikat og erklæring om kontrol i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet med dyr og animalske produkter (4).

(11)

Bilag B, C og D til direktiv 90/429/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

For at undgå handelsforstyrrelser bør det i en overgangsperiode på visse betingelser tillades at anvende sundhedscertifikater, som er udstedt i overensstemmelse med bilag D til direktiv 90/429/EØF inden de ved denne forordning indførte ændringer.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag B, C og D til direktiv 90/429/EØF erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

I en overgangsperiode indtil den 31. juli 2012 kan medlemsstaterne tillade handel med ornesæd, der ledsages af et sundhedscertifikat, som er udstedt senest den 31. maj 2012 i overensstemmelse med modellen i bilag D til direktiv 90/429/EØF i den udgave, der var gældende inden de ved denne forordning indførte ændringer.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juni 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62.

(2)  EUT L 59 af 4.3.2008, s. 19.

(3)  EFSA Journal (2009) 1144, s. 1-112 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1144.pdf).

(4)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 44.


BILAG

»

BILAG B

KAPITEL I

Krav, der skal være opfyldt ved indsættelse af orner på en ornestation

1.

Det gælder for alle orner (»dyr«), der indsættes på en ornestation, at de forud for indsættelsen:

1.1.

skal have været isoleret i mindst 30 dage i faciliteter, der er godkendt til dette formål af den kompetente myndighed, og som kun rummer dyr med mindst samme sundhedsstatus (karantæne)

1.2.

inden de isoleres, jf. punkt 1.1:

1.2.1.

skal være udvalgt fra besætninger eller bedrifter:

a)

som er frie for brucellose i henhold til kapitlet om svinebrucellose i terrestriske dyrs sundhedskodeks fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE)

b)

hvor der i de foregående 12 måneder ikke har været dyr, som var vaccineret mod mund- og klovesyge

c)

hvor der i de foregående 12 måneder ikke er konstateret kliniske, serologiske virologiske eller patologiske symptomer på Aujeszkys sygdom

d)

som ikke ligger i et område, for hvilket der er indført restriktioner som defineret efter bestemmelserne i EU-lovgivningen, fordi der er opstået en infektiøs eller smitsom sygdom hos tamsvin, herunder mund- og klovesyge, smitsomt blæreudslæt hos svin, vesikulær stomatitis, klassisk svinepest og afrikansk svinepest

1.2.2.

ikke må have været holdt i en besætning med en lavere status end den, der er omhandlet i punkt 1.2.1

1.3.

i løbet af de 30 dage, der går forud for den i punkt 1.1 omhandlede isolation, skal have gennemgået følgende prøver, som er udført efter de normer, der er fastsat eller omhandlet i den relevante EU-lovgivning, med negativt resultat:

a)

for brucellose, en brucella-stødpudeantigentest (Rose Bengal-test) eller en cELISA-test eller en iELISA-test

b)

for Aujeszkys sygdom,

i)

når der er tale om ikke-vaccinerede dyr, en ELISA-test til påvisning af antistoffer mod Aujeszkyhelvirus eller dens glycoprotein B (ADV-gB) eller glycoprotein D (ADV-gD) eller en serumneutralisationsprøve

ii)

når der er tale om dyr, der er vaccineret med en gE-deleteret vaccine, en ELISA-test til påvisning af antistoffer mod Aujeszkyvirus-glycoprotein E (ADV-gE)

c)

for klassisk svinepest, en ELISA-test for antistoffer eller en serumneutralisationsprøve.

Hvis der er dyr, som reagerer positivt på de i litra a) nævnte brucelloseprøver, må dyr på samme bedrift, som har reageret negativt, ikke indsættes i isolationsfaciliteten, inden de positive reagenters oprindelsesbesætningers eller -bedrifters brucellosefrie status er bekræftet.

Den kompetente myndighed kan give tilladelse til, at de i dette punkt nævnte prøver udføres i isolationsfaciliteten, hvis resultaterne foreligger, inden den i punkt 1.1 fastsatte isolationsperiode begynder.

Hvad angår Aujeszkys sygdom skal de serologiske prøver, der foretages i overensstemmelse med dette direktiv, opfylde normerne i bilag III til Kommissionens beslutning 2008/185/EF af 21. februar 2008 om supplerende garantier med hensyn til Aujeszkys sygdom i medlemsstaternes samhandel med svin og om kriterier for de oplysninger, der skal gives om sygdommen (1).

1.4.

skal have gennemgået følgende prøver udført på prøver, som er opsamlet i de sidste 15 dage af den i punkt 1.1 fastsatte isolationsperiode:

a)

for brucellose, en brucella-stødpudeantigentest (Rose Bengal-test) eller en cELISA-test eller en iELISA-test

b)

for Aujeszkys sygdom,

i)

når der er tale om ikke-vaccinerede dyr, en ELISA-test til påvisning af antistoffer mod Aujeszkyhelvirus eller dens glycoprotein B (ADV-gB) eller glycoprotein D (ADV-gD) eller en serumneutralisationsprøve

ii)

når der er tale om dyr, der er vaccineret med en gE-deleteret vaccine, en ELISA-test til påvisning af antistoffer mod Aujeszkyvirus-glycoprotein E (ADV-gE).

Hvis der er dyr, som reagerer positivt på de i litra a) nævnte brucelloseprøver, og mistanken om brucellose ikke er blevet udelukket i overensstemmelse med punkt 1.5.2, skal de pågældende dyr straks fjernes fra isolationsfaciliteten.

Hvis der er dyr, som reagerer positivt på de i litra b) nævnte prøver for Aujeszkys sygdom, skal de pågældende dyr straks fjernes fra isolationsfaciliteten.

Hvis en gruppe af dyr isoleres, skal den kompetente myndighed træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de resterende dyr, der reagerede negativt på de i litra a) og b) nævnte prøver, har en tilfredsstillende sundhedsstatus, inden de indsættes på ornestationen i overensstemmelse med dette bilag.

1.5.

Foranstaltninger ved mistanke om brucellose:

1.5.1.

Følgende protokol skal gennemføres for dyr, som har reageret positivt på den i punkt 1.4, litra a), nævnte brucelloseprøve:

a)

de positive sera underkastes mindst en af de alternative prøver, der er nævnt i punkt 1.4, litra a), og som ikke er blevet udført på de i punkt 1.4 omhandlede prøver

b)

der foretages en epidemiologisk undersøgelse på de reagerende dyrs oprindelsesbedrift(er)

c)

på dyr, som har reageret positivt på de i punkt 1.4, litra a), og punkt 1.5.1, litra a), nævnte prøver, udføres mindst en af følgende prøver på prøver, som er opsamlet mindst syv dage efter datoen for opsamlingen af de i punkt 1.4 omhandlede prøver:

i)

brucella-stødpudeantigentest (Rose Bengal-test)

ii)

serumagglutinationsprøve

iii)

komplementbindingsprøve:

iv)

cELISA-test

v)

iELISA-test.

1.5.2.

Mistanken om brucellose kan udelukkes, hvis:

a)

enten gentagelsen af prøven, jf. punkt 1.5.1, litra a), har givet negativt resultat, den epidemiologiske undersøgelse på oprindelsesesdriften/oprindelsesbedrifterne ikke har afsløret forekomst af svinebrucellose, og den i punkt 1.5.1, litra c), omhandlede prøve er udført med negativt resultat, eller

b)

den epidemiologiske undersøgelse på oprindelsesbedriften/oprindelsesbedrifterne ikke har afsløret forekomst af svinebrucellose, og alle de dyr, der har reageret positivt på de i punkt 1.5.1, litra a) eller c), omhandlede prøver, har gennemgået en post mortem-undersøgelse og en agensidentifikationstest for svinebrucellose med negativt resultat i hvert enkelt tilfælde.

1.5.3.

Når mistanken om brucellose er blevet udelukket, kan alle dyrene fra isolationsfaciliteten, jf. punkt 1.4, andet afsnit, indsættes på ornestationen.

2.

Alle prøver skal foretages på et godkendt laboratorium.

3.

Der må kun indsættes dyr på en ornestation, hvis stationens dyrlæge udtrykkeligt giver tilladelse hertil. Alle flytninger af dyr til og fra ornestationen skal registreres.

4.

Dyr, der indsættes på en ornestation, må ikke udvise kliniske tegn på sygdom på indsættelsesdatoen.

5.

Alle dyrene skal med forbehold af punkt 6 være kommet direkte fra isolationsfaciliteter, der på afsendelsesdatoen opfylder følgende betingelser:

a)

de ligger ikke i et område, for hvilket der er indført restriktioner som defineret efter bestemmelserne i EU-lovgivningen, fordi der er opstået en infektiøs eller smitsom sygdom hos tamsvin, herunder mund- og klovesyge, smitsomt blæreudslæt hos svin, vesikulær stomatitis, klassisk svinepest og afrikansk svinepest

b)

der er i de sidste 30 dage forud for afsendelsen ikke konstateret kliniske, serologiske, virologiske eller patologiske tegn på Aujeszkys sygdom.

6.

Dyr kan flyttes direkte fra en ornestation til en anden med samme sundhedsstatus uden isolation eller prøver, hvis betingelserne i punkt 5 er opfyldt, og de i kapitel II omhandlede obligatoriske rutineprøver er blevet foretaget i løbet af de 12 måneder, der går forud for flytningen.

De pågældende dyr må hverken komme i direkte eller indirekte kontakt med klovbærende dyr med lavere sundhedstilstand, og det transportmiddel, der anvendes, skal være blevet rengjort og desinficeret inden brugen.

7.

I forbindelse med punkt 6 og i samhandelen mellem medlemsstaterne skal dyrene ledsages af et sundhedscertifikat for avlssvin i overensstemmelse med model 2 i bilag F til direktiv 64/432/EØF, hvor en af følgende supplerende garantier, alt efter dyrenes status, attesteres ved i certifikatets del C at tilføje:

»7.

Dyrene kommer direkte fra

(1) enten

[en ornestation, som er i overensstemmelse med direktiv 90/429/EØF.]

(1) eller

[en isolationsfacilitet og opfylder betingelserne for indsættelse på ornestationer i kapitel I i bilag B til direktiv 90/429/EØF.]

(1) eller

[en bedrift, hvor de har gennemgået en protokol med henblik på anbringelse i isolation, og opfylder betingelserne for anbringelse i isolation i punkt 1.2 og 1.3 samt punkt 2 i kapitel I i bilag B til direktiv 90/429/EØF.]«

KAPITEL II

Obligatoriske rutinetest på dyr på en ornestation

1.

De obligatoriske rutinetest skal gennemføres som følger:

1.1.

Alle dyr, der holdes på en ornestation, skal underkastes følgende prøver med negativt resultat:

a)

for brucellose, en brucella-stødpudeantigentest (Rose Bengal-test) eller en cELISA-test eller en iELISA-test

b)

for Aujeszkys sygdom,

i)

når der er tale om ikke-vaccinerede dyr, en ELISA-test til påvisning af antistoffer mod Aujeszkyhelvirus eller dens glycoprotein B (ADV-gB) eller glycoprotein D (ADV-gD) eller en serumneutralisationsprøve

ii)

når der er tale om dyr, der er vaccineret med en gE-deleteret vaccine, en ELISA-test til påvisning af antistoffer mod Aujeszkyvirus-glycoprotein E (ADV-gE)

c)

for klassisk svinepest, en ELISA-test for antistoffer eller en serumneutralisationsprøve.

1.2.

De i punkt 1.1 nævnte prøver skal foretages på prøver udtaget:

a)

enten fra alle dyrene, umiddelbart inden de forlader ornestationen, eller ved ankomsten til slagteriet og under ingen omstændigheder senere end 12 måneder efter indsættelsen på ornestationen, eller

b)

fra mindst 25 % af dyrene på ornestationen hver tredje måned, idet stationens dyrlæge skal sørge for, at de dyr, der udtages prøver af, er repræsentative for hele populationen på stationen, navnlig med hensyn til aldersgruppe og opstaldning.

1.3.

Hvis der foretages undersøgelser i henhold til punkt 1.2, litra b), skal stationens dyrlæge sørge for, at de udføres på alle dyrene i overensstemmelse med punkt 1.1 mindst én gang under deres ophold på ornestationen og mindst hver tolvte måned, hvis deres ophold er af mere end et års varighed.

2.

Alle prøver skal foretages på et godkendt laboratorium.

3.

Hvis en eller flere af prøverne i punkt 1.1 er positive, skal dyrene isoleres, og den sæd, der er opsamlet siden den sidste negative prøve, må ikke indgå i samhandelen inden for Unionen.

Sæd, der er opsamlet fra hvert enkelt dyr på ornestationen siden datoen for dyrets sidste negative prøve, skal opbevares isoleret og må ikke indgå i samhandelen inden for Unionen, før stationens sundhedsstatus er blevet genetableret under ansvar af medlemsstatens kompetente myndighed.

BILAG C

Krav, som sæd, der opsamles på en ornestation, skal opfylde for at kunne indgå i samhandelen inden for Unionen

1.

Sæden skal komme fra dyr, som

a)

ikke udviser kliniske tegn på sygdom på opsamlingsdatoen

b)

ikke er vaccineret mod mund- og klovesyge

c)

opfylder kravene i kapitel I i bilag B

d)

ikke anvendes til naturlig bedækning

e)

holdes på ornestationer, som ikke må ligge i et område, for hvilket der er indført restriktioner som defineret efter bestemmelserne i EU-lovgivningen, fordi der er opstået en infektiøs eller smitsom sygdom hos tamsvin, herunder mund- og klovesyge, smitsomt blæreudslæt hos svin, vesikulær stomatitis, klassisk svinepest og afrikansk svinepest

f)

holdes på ornestationer, hvor der i de sidste 30 dage umiddelbart forud for opsamlingsdatoen ikke er konstateret kliniske, serologiske, virologiske eller patologiske tegn på Aujeszkys sygdom.

2.

Der skal tilsættes en effektiv kombination af antibiotika, navnlig mod leptospirer, til sæden efter den endelige fortynding eller til fortyndingsmidlet.

Når der er tale om frosset sæd, skal antibiotikaene tilsættes, inden sæden fryses.

2.1.

Den kombination af antibiotika, der er omhandlet i punkt 2, skal have en virkning, der mindst svarer til en koncentration i den endeligt fortyndede sæd på:

a)

mindst 500 μg streptomycin pr. ml endelig fortynding

b)

mindst 500 IU penicillin pr. ml endelig fortynding

c)

mindst 150 μg lincomycin pr. ml endelig fortynding

d)

mindst 300 μg spectinomycin pr. ml endelig fortynding.

2.2.

Umiddelbart efter at antibiotikaene er tilsat, skal den fortyndede sæd opbevares ved en temperatur på mindst 15 °C i mindst 45 minutter.

3.

Sæd, der indgår i samhandelen inden for Unionen, skal

a)

inden afsendelsen opbevares efter bestemmelserne i punkt 2, litra d), i kapitel I og punkt 6, litra a), b), e) og f), i kapitel II i bilag A

b)

forsendes til bestemmelsesmedlemsstaten i beholdere, der er rengjort og desinficeret eller steriliseret inden brugen, og som er blevet forseglet inden afsendelsen fra ornestationen.

4.

Medlemsstaterne kan forbyde, at sæd fra ornestationer, hvor dyr, der er vaccineret mod Aujeszkys sygdom, indsættes, føres ind på deres område eller i en region på deres område, når den er anerkendt som værende fri for Aujeszkys sygdom i henhold til artikel 10 i direktiv 64/432/EØF.

Medlemsstater, der agter at gøre brug af bestemmelserne i første afsnit, skal underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater forud herfor.

BILAG D

Standardsundhedscertifikat til brug ved samhandel med sæd fra orner inden for Unionen

Image

Image

«

(1)  EUT L 59 af 4.3.2008, s. 19.


Top