Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0001

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/1/EU af 6. januar 2012 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 66/402/EØF for så vidt angår de betingelser, som afgrøden Oryza sativa skal opfylde EØS-relevant tekst

OJ L 4, 7.1.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 299 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2012/1/oj

7.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 4/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2012/1/EU

af 6. januar 2012

om ændring af bilag I til Rådets direktiv 66/402/EØF for så vidt angår de betingelser, som afgrøden Oryza sativa skal opfylde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (1), særlig artikel 21a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Af oplysninger og undersøgelser, som medlemsstaterne har forelagt for nylig, fremgår det, at der er behov for at indføre et loft over tilstedeværelsen af planter, som er inficeret med Fusarium fujikuroi, på marker, hvor der avles sædekorn af Oryza sativa, eftersom Fusarium fujikuroi forårsager skader på ris og ikke kan behandles effektivt med eksisterende plantebeskyttelsesmidler. De samme undersøgelser viser, at der er behov for at reducere tilstedeværelsen af vildtvoksende planter eller planter med røde kerner på marker, hvor der avles sædekorn af Oryza sativa, eftersom udbyttet og kvaliteten af de pågældende rissædekorn er blevet markant forringet med det nuværende loft.

(2)

På denne baggrund bør der indføres et loft over tilstedeværelsen af planter, der er inficeret med Fusarium fujikuroi, på marker, hvor der avles sædekorn af Oryza sativa, og loftet over tilstedeværelsen af vildtvoksende planter eller planter med røde kerner på marker, hvor der avles sædekorn af Oryza sativa, bør sænkes ved avl af kategorien certificeret sædekorn. Disse lofter bør fastsættes på grundlag af de undersøgelser, der er foretaget i medlemsstaterne.

(3)

Direktiv 66/402/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 66/402/EØF

I bilag I til direktiv 66/402/EØF affattes punkt 3.A således:

"A.

Oryza sativa:

Antallet af planter, som umiskendeligt er inficeret med Fusarium fujikuroi, må ikke overstige:

2 pr. 200 m2 ved avl af basissæd

4 pr. 200 m2 ved avl af certificeret sædekorn af første generation

8 pr. 200 m2 ved avl af certificeret sædekorn af anden generation.

Antallet af planter, som umiskendeligt er vildtvoksende planter eller planter med røde kerner, må ikke overstige:

0 ved avl af basissæd

1 pr. 100 m2 ved avl af certificeret sædekorn af første og anden generation."

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. maj 2012. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. januar 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66.


Top