Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0756

2012/756/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 5. december 2012 for så vidt angår foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (meddelt under nummer C(2012) 8816)

OJ L 335, 7.12.2012, p. 49–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 256 - 261

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/756/oj

7.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/49


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 5. december 2012

for så vidt angår foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

(meddelt under nummer C(2012) 8816)

(2012/756/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, tredje punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Italien har meddelt Kommissionen, at en ny, aggressiv stamme af Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, i det følgende benævnt »skadegøreren«, som forårsager bakteriekræft i kiwifrugter, forekommer på Italiens område, og at landet har gennemført officielle foranstaltninger for at hindre yderligere indslæbning og spredning af skadegøreren på Italiens område. Af de foreliggende oplysninger fremgår det også, at den nye, aggressive stamme af skadegøreren forekommer i et tredjeland, der eksporterer formeringsmateriale af kiwiplanter, herunder pollen, til Unionen.

(2)

Skadegøreren er ikke opført i hverken bilag I eller bilag II til direktiv 2000/29/EF. Det fremgår af en foreløbig skadegørerrisikoanalyse, som Kommissionen har foretaget på grundlag af en vurdering udarbejdet af Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middelhavsområderne (EPPO), at skadegøreren forårsager skadelige virkninger på planter af Actinidia Lindl.

(3)

Da det er kompliceret at identificere den nye, aggressive stamme af skadegøreren taksonomisk, bør der vedtages bestemmelser, der gælder for skadegøreren som sådan og ikke er begrænset til den pågældende stamme.

(4)

Der bør vedtages bestemmelser vedrørende indførsel til Unionen af planter til plantning af Actinidia Lindl. fra tredjelande. Der bør ligeledes fastsættes regler for flytning inden for Unionen af sådanne planter med oprindelse i Unionen.

(5)

Der bør gennemføres undersøgelser for forekomst af skadegøreren i alle medlemsstater, og resultaterne bør skulle meddeles.

(6)

Medlemsstaterne bør om nødvendigt tilpasse deres lovgivning for at efterkomme denne afgørelse.

(7)

Denne afgørelse bør anvendes indtil den 31. marts 2016, så det er muligt at følge udviklingen i situationen.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Hasteforanstaltninger mod Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, i det følgende benævnt »skadegøreren«, må ikke indføres til eller spredes inden for Unionen.

Artikel 2

Indførsel af levende pollen og planter til plantning, bortset fra frø, af Actinidia Lindl. til Unionen

Levende pollen og planter til plantning, bortset fra frø, af Actinidia Lindl., i det følgende benævnt »planter«, med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionen, hvis de opfylder de krav vedrørende indførsel, der er fastsat i bilag I.

Artikel 3

Flytning af planter inden for Unionen

Planter må kun flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder de krav, der er fastsat i bilag II.

Artikel 4

Undersøgelser og indberetning af skadegøreren

1.   Medlemsstaterne gennemfører officielle årlige undersøgelser for forekomst af skadegøreren på planter.

Medlemsstaterne meddeler resultaterne af disse undersøgelser til Kommissionen og de øvrige medlemsstater senest den 31. januar året efter undersøgelsesåret.

2.   Hver medlemsstat underretter straks skriftligt Kommissionen og de øvrige medlemsstater om forekomst af skadegøreren i en del af medlemsstatens område, hvor skadegøreren ikke tidligere er fundet.

3.   Hvis skadegøreren findes eller mistænkes for at være til stede i et område, hvor den ikke tidligere er fundet, underrettes de ansvarlige officielle organer straks.

Artikel 5

Efterkommelse af denne afgørelse

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om de foranstaltninger, de træffer for at efterkomme denne afgørelse.

Artikel 6

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes indtil den 31. marts 2016.

Artikel 7

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2012.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.


BILAG I

KRAV VEDRØRENDE INDFØRSEL TIL EU, JF. ARTIKEL 2

Afsnit I

Plantesundhedscertifikat

1.

Planter med oprindelse i tredjelande skal ledsages af et plantesundhedscertifikat, jf. artikel 13, stk. 1, nr. ii), første afsnit, i direktiv 2000/29/EF (i det følgende benævnt »certifikatet«), som i rubrikken »Supplerende erklæring« indeholder de i punkt 2 og 3 omhandlede oplysninger.

2.

Certifikatet skal indeholde oplysningen om, at betingelserne i et af følgende litraer er opfyldt:

a)

Planterne er i hele deres levetid kun blevet dyrket i et land, hvor skadegøreren ikke vides at forekomme.

b)

Planterne er i hele deres levetid kun blevet dyrket i et skadegørerfrit område, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed (i det følgende benævnt »NPPO«) i oprindelseslandet i overensstemmelse med FAO's internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger (i det følgende benævnt »ISPM«) nr. 4 (1).

c)

Planterne er produceret på et/en skadegørerfri(t) produktionssted/lokalitet, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af NPPO i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 10 (2). Planterne er blevet dyrket i et system med en vis grad af isolering og beskyttelse mod det omgivende miljø, som effektivt holder skadegøreren ude. Planterne er på dette sted blevet officielt kontrolleret to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for eksport og er fundet frie for skadegøreren.

Produktionsstedet er omgivet af en zone med en radius på mindst 500 m, hvor der er foretaget officielle inspektioner to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for eksport, og alle planter med symptomer på infektion, der er fundet under disse inspektioner, og alle tilstødende planter inden for en afstand af 5 m er straks blevet destrueret.

d)

Planterne er produceret på et skadegørerfrit produktionssted, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af NPPO i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 10 (2).

Produktionsstedet er omgivet af en zone med en radius på 4 500 m. Der er gennemført officiel kontrol, prøveudtagning og testning på produktionsstedet og i hele den pågældende zone to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for eksport. Skadegøreren er ikke fundet under den officielle kontrol, prøveudtagning og testning.

3.

Hvis der fremlægges oplysninger som omhandlet i punkt 2, litra c) eller d), skal certifikatet desuden indeholde oplysningen om, at betingelserne i et af følgende litraer er opfyldt:

a)

Planterne er tiltrukket direkte fra moderplanter, der er dyrket under betingelser, som opfylder kravene i punkt 2, litra a), b) eller c).

b)

Planterne er tiltrukket direkte fra moderplanter, der er underkastet forudgående individuel testning, som har bekræftet, at de er frie for skadegøreren.

c)

Planterne er blevet testet efter en prøveudtagningsmetode, der gør det muligt med 99 % sikkerhed at bekræfte, at forekomsten af skadegøreren i planterne er på under 0,1 %.

4.

Hvis der fremlægges oplysninger som omhandlet i punkt 2, litra b), angives navnet på det skadegørerfrie område i rubrikken »Oprindelsessted« i certifikatet.

Afsnit II

Kontrol

Planter, der indføres til EU ledsaget af et plantesundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med afsnit I, undersøges nøje og, hvis det er relevant, testes for forekomst af skadegøreren på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet som fastlagt i henhold til Kommissionens direktiv 2004/103/EF (3).

Hvis planterne indføres til EU via en anden medlemsstat end planternes bestemmelsesmedlemsstat, underretter det ansvarlige officielle organ i indgangsmedlemsstaten det ansvarlige officielle organ i bestemmelsesmedlemsstaten herom.


(1)  Krav vedrørende fastlæggelse af de skadegørerfrie områder. ISPM nr. 4 (1995), FAO 2011.

(2)  Krav vedrørende fastlæggelse af skadegørerfrie produktionssteder/lokaliteter. ISPM nr. 10 (1999), FAO 2011.

(3)  EUT L 313 af 12.10.2004, s. 16.


BILAG II

KRAV VEDRØRENDE FLYTNING INDEN FOR EU, JF. ARTIKEL 3

1.

Planter med oprindelse i EU må kun flyttes inden for EU, hvis de ledsages af et plantepas udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/105/EØF (1), og hvis de opfylder kravene i punkt 2.

2.

Planterne skal opfylde betingelserne i et af følgende litraer:

a)

Planterne er i hele deres levetid kun blevet dyrket i en medlemsstat, hvor skadegøreren ikke vides at forekomme.

b)

Planterne er i hele deres levetid kun blevet dyrket i en beskyttet zone, der er anerkendt for så vidt angår skadegøreren, jf. artikel 2, stk. 1, litra h), i direktiv 2000/29/EF.

c)

Planterne er i hele deres levetid kun blevet dyrket i et skadegørerfrit område, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af en medlemsstats ansvarlige officielle organ i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 4 (2).

d)

Planterne er produceret på et/en skadegørerfri(t) produktionssted/lokalitet, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af det ansvarlige officielle organ i oprindelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 10 (3). Planterne er blevet dyrket i et system med en vis grad af isolering og beskyttelse mod det omgivende miljø, som effektivt holder skadegøreren ude. Planterne er på dette sted blevet officielt kontrolleret to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytningen og er fundet frie for skadegøreren.

Dyrkningsstedet er omgivet af en zone med en radius på mindst 500 m, hvor der er foretaget officielle inspektioner to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytningen, og alle planter med symptomer på infektion, der er fundet under disse inspektioner, og alle tilstødende planter inden for en afstand af 5 m er straks blevet destrueret.

e)

Planterne er produceret på et skadegørerfrit produktionssted, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af det ansvarlige officielle organ i oprindelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 10 (3).

Produktionsstedet er omgivet af en zone med en radius på 500 m, i det følgende benævnt »den omgivende zone«. Der er gennemført officiel kontrol, prøveudtagning og testning på produktionsstedet og i hele den omgivende zone to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytningen. Skadegøreren er ikke fundet under den officielle kontrol, prøveudtagning og testning.

Den omgivende zone er omgivet af en 4 km bred zone, hvor der — efter at der i hele zonen er gennemført officiel kontrol, prøveudtagning og testning to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytningen — er gennemført udryddelsesforanstaltninger i alle tilfælde, hvor skadegøreren er blevet identificeret på planter. Disse foranstaltninger har bestået i øjeblikkelig destruktion af de inficerede planter og alle tilstødende planter inden for en afstand af 5 m.

3.

Hvis kravene i punkt 2), litra d) eller e), er opfyldt, skal planterne tillige opfylde et af følgende krav:

a)

Planterne er tiltrukket direkte fra moderplanter, der er dyrket under betingelser, som opfylder kravene i punkt 2, litra a), b), c) eller d).

b)

Planterne er tiltrukket direkte fra moderplanter, der er underkastet forudgående individuel testning, som har bekræftet, at de er frie for skadegøreren.

c)

Planterne er blevet testet efter en prøveudtagningsmetode, der gør det muligt med 99 % sikkerhed at bekræfte, at forekomsten af skadegøreren i planterne er på under 0,1 %.

4.

Planter, der indføres til EU fra tredjelande i overensstemmelse med bilag I, må kun flyttes inden for EU, hvis de ledsages af det i punkt 1 omhandlede plantepas.


(1)  EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22.

(2)  Krav vedrørende fastlæggelse af de skadegørerfrie områder. ISPM nr. 4 (1995), FAO 2011.

(3)  Krav vedrørende fastlæggelse af skadegørerfrie produktionssteder/lokaliteter. ISPM nr. 10 (1999), FAO 2011.


Top