EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0340

2012/340/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 25. juni 2012 om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg i henhold til Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF for så vidt angår besigtigelse under officielt tilsyn af basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet (meddelt under nummer C(2012) 4169) EØS-relevant tekst

OJ L 166, 27.6.2012, p. 90–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 293 - 295

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/340/oj

27.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 166/90


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 25. juni 2012

om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg i henhold til Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF for så vidt angår besigtigelse under officielt tilsyn af basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet

(meddelt under nummer C(2012) 4169)

(EØS-relevant tekst)

(2012/340/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (1), særlig artikel 13a,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (2), særlig artikel 13a,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/54/EF af 13. juni 2002 om handel med bederoefrø (3), særlig artikel 19,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (4), særlig artikel 33,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 om handel med frø af olie- og spindplanter (5), særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Officielle besigtigelser af afgrøder er en betingelse for certificering af basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet. Med hensyn til certificeret frø har det dog i nogen tid været muligt at vælge mellem officielle markbesigtigelser og markbesigtigelser under officielt tilsyn.

(2)

Muligheden for at vælge mellem officielle markbesigtigelser og markbesigtigelser under officielt tilsyn kan også være et bedre alternativ til kravet om officiel besigtigelse for så vidt angår basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet. Der bør derfor gennemføres et tidsbegrænset forsøg for at vurdere dette alternativ.

(3)

Under hensyntagen til de erfaringer, der er indsamlet vedrørende certificeret frø i forbindelse med markbesigtigelser under officielt tilsyn, bør forsøget gennemføres i henhold til samme bestemmelser, som er gældende for certificeret frø, for at det kan vurderes, om disse bestemmelser kan anvendes i forbindelse med basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet.

(4)

De medlemsstater, der deltager i forsøget, bør fritages for de forpligtelser vedrørende officielle markbesigtigelser, der er omhandlet i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF.

(5)

Medlemsstater, der deltager i forsøget, bør afgive en rapport hvert år.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Der gennemføres et tidsbegrænset forsøg på EU-plan med henblik på at vurdere, om muligheden for at vælge mellem officielle markbesigtigelser og markbesigtigelser under officielt tilsyn, der foretages i overensstemmelse med artikel 2 og 3, for så vidt angår certificering af basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet, kan udgøre et bedre alternativ til officielle markbesigtigelser, og om de samme bestemmelser, som finder anvendelse på certificeret frø, skal finde anvendelse på basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet.

Formålet med forsøget er at fastslå, om kravet om officielle markbesigtigelser vedrørende basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet kan erstattes med et krav om enten officielle markbesigtigelser eller markbesigtigelser under officielt tilsyn i forbindelse med følgende bestemmelser:

a)

artikel 2, stk. 1, afsnit B, punkt 1, litra d), og artikel 14a, litra a), i direktiv 66/401/EØF og punkt 6 i samme direktivs bilag I

b)

artikel 2, stk. 1, afsnit C, litra d), artikel 2, stk. 1, afsnit Ca, litra c), artikel 2, stk. 1, afsnit D, punkt 1, litra d), artikel 2, stk. 1, afsnit D, punkt 2, litra b), artikel 2, stk. 1, afsnit D, punkt 3, litra c), og artikel 14a, litra a), i direktiv 66/402/EØF og punkt 7 i samme direktivs bilag I

c)

artikel 2, stk. 1, litra c), nr. iv), og artikel 21, litra a), i direktiv 2002/54/EF og punkt 4 i del A i samme direktivs bilag I

d)

artikel 2, stk. 1, litra c), nr. iv), og artikel 35, litra a), i direktiv 2002/55/EF og punkt 2 i samme direktivs bilag I

e)

artikel 2, stk. 1, litra c), nr. iv), artikel 2, stk. 1, litra d), punkt 1, nr. ii), artikel 2, stk. 1, litra d), punkt 2, nr. iii), og artikel 18, litra a), i direktiv 2002/57/EF og punkt 5 i samme direktivs bilag I.

Artikel 2

Inspektører, der gennemfører besigtigelser under officielt tilsyn

De deltagende medlemsstater sørger for, at de inspektører, der gennemfører besigtigelser under officielt tilsyn, opfylder nedenstående betingelser:

a)

De har de nødvendige tekniske kvalifikationer.

b)

De må ikke drage personlig fordel af besigtigelserne.

c)

De er officielt autoriseret af frøcertificeringsmyndigheden i den pågældende medlemsstat til at foretage besigtigelser under officielt tilsyn; autorisationen består i, at inspektørerne enten aflægger ed eller underskriver et skriftligt tilsagn om at ville overholde reglerne for officielle besigtigelser.

d)

De gennemfører besigtigelser under den kompetente frøcertificeringsmyndigheds tilsyn.

Artikel 3

Besigtigelser af afgrøder og høstede frø

1.   Deltagende medlemsstater sørger for, at besigtigelser af afgrøder og høstede frø opfylder kravene i stk. 2-5.

2.   Den afgrøde, der besigtiges, skal være dyrket af frø, som har været underkastet officiel efterkontrol med et resultat, der viser, at kravene i bilag I til hhv. direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF er opfyldt.

3.   Hvad angår grøntsager omfattet af direktiv 2002/55/EF, skal en andel på mindst 20 % af afgrøden kontrolleres af den kompetente myndighed. For alle andre afgrøders vedkommende skal andelen udgøre mindst 5 %. Der anvendes følgende andele for at gøre det muligt at fastsætte et passende niveau for kontroltestning af kategorierne basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet: 5, 10, 15 og 20 %.

4.   En vis andel prøver af frøpartierne fra afgrøderne skal udtages til officiel efterkontrol og, hvis det er relevant, til officiel laboratorieundersøgelse for sortsidentitet og sortsrenhed. Medlemsstaterne mærker de frøpartier, som er blevet besigtiget under officielt tilsyn.

5.   De medlemsstater, der deltager i forsøget, sammenligner de officielle markbesigtigelser med de besigtigelser, der er foretaget af samme mark under officielt tilsyn.

Artikel 4

Medlemsstaternes deltagelse

Enhver medlemsstat kan deltage i forsøget.

Medlemsstater, der beslutter sig for at deltage i forsøget (»deltagende medlemsstater«), underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de arter, kategorier og regioner, der er omfattet af forsøget, og om eventuelle restriktioner.

De kan til enhver tid trække sig ud af forsøget ved at informere Kommissionen herom.

Artikel 5

Fritagelse

I forbindelse med forsøget vedrørende officielle besigtigelser af basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet fritages de deltagende medlemsstater for forpligtelserne i artikel 2, stk. 1, afsnit B, punkt 1, litra d), og artikel 14a, litra a), i direktiv 66/401/EØF og punkt 6 i samme direktivs bilag I, artikel 2, stk. 1, afsnit C, litra d), artikel 2, stk. 1, afsnit Ca, litra c), artikel 2, stk. 1, afsnit D, punkt 1, litra d), artikel 2, stk. 1, afsnit D, punkt 2, litra b), artikel 2, stk. 1, afsnit D, punkt 3, litra c), og artikel 14a, litra a), i direktiv 66/402/EØF og punkt 7 i samme direktivs bilag I, artikel 2, stk. 1, litra c), nr. iv), og artikel 21, litra a), i direktiv 2002/54/EF og punkt 4 i del A i samme direktivs bilag I, artikel 2, stk. 1, litra c), nr. iv), og artikel 35, litra a), i direktiv 2002/55/EF og punkt 2 i samme direktivs bilag I og artikel 2, stk. 1, litra c), nr. iv), artikel 2, stk. 1, litra d), punkt 1, nr. ii), artikel 2, stk. 1, litra d), punkt 2, nr. iii), og artikel 18, litra a), i direktiv 2002/57/EF og punkt 5 i samme direktivs bilag I.

Artikel 6

Rapporteringspligt

1.   Deltagende medlemsstater forelægger senest den 31. marts hvert år Kommissionen og de øvrige medlemsstater en rapport om resultaterne af det forsøg, der er gennemført i det foregående år i overensstemmelse med artikel 2 og 3.

2.   Ved forsøgets afslutning og under alle omstændigheder ved afslutningen på deres deltagelse forelægger de deltagende medlemsstater senest den 31. marts det følgende år Kommissionen og de øvrige medlemsstater en rapport om resultaterne af det forsøg, der er gennemført i overensstemmelse med artikel 2 og 3.

Rapporten kan omfatte andre oplysninger, som de anser for relevante i betragtning af formålet med forsøget.

Artikel 7

Varighed

Forsøget iværksættes den 1. januar 2013 og afsluttes den 31. december 2017.

Artikel 8

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2012.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298.

(2)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309.

(3)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 12.

(4)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

(5)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74.


Top