Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0138

2012/138/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 1. marts 2012 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Anoplophora chinensis (Forster) (meddelt under nummer C(2012) 1310)

OJ L 64, 3.3.2012, p. 38–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 223 - 232

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/138/oj

3.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 64/38


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 1. marts 2012

om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Anoplophora chinensis (Forster)

(meddelt under nummer C(2012) 1310)

(2012/138/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, fjerde punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Erfaringerne generelt fra gennemførelsen af Kommissionens beslutning 2008/840/EF af 7. november 2008 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Anoplophora chinensis (Forster) (2), under særlig hensyntagen til de seneste udbrud og indberetninger fra Tyskland, Italien, Nederlandene og Det Forenede Kongerige samt erfaringerne med udryddelsestiltagene har vist, at der er behov for at ændre de foranstaltninger, der er fastsat i nævnte beslutning. Af hensyn til klarheden og i betragtning af omfanget af disse ændringer og af tidligere ændringer bør beslutning 2008/840/EF erstattes.

(2)

Anoplophora chinensis (Thomson) og Anoplophora malasiaca (Forster) er opført i afsnit I, del A, i bilag I til direktiv 2000/29/EF, selv om de to betegnelser dækker én og samme art, som i denne afgørelse betegnes Anoplophora chinensis (Forster), i det følgende benævnt »skadegøreren«, jf. beslutning 2008/840/EF.

(3)

Under hensyntagen til den indhøstede erfaring bør visse plantearter, som ikke indgik i anvendelsesområdet for beslutning 2008/840/EF, nu være omfattet, mens andre, som tidligere var omfattet, bør udgå. Planter og podekviste, hvis stængel eller rodhals er under en vis diameter, bør ikke være omfattet. Der bør medtages visse definitioner for at skabe større klarhed og læsbarhed.

(4)

Hvad angår import bør der med bestemmelserne tages hensyn til den plantesundhedsmæssige status i oprindelseslandet med hensyn til skadegøreren.

(5)

I lyset af erfaringerne med angrebne sendinger med oprindelse i Kina bør import fra Kina være omfattet af særlige bestemmelser. Da de fleste tilbageholdelser af planter, der importeres fra Kina, har omfattet planter af Acer spp., bør der opretholdes et forbud mod import heraf indtil den 30. april 2012, som tidligere fastsat.

(6)

Der bør fastsættes bestemmelser om flytning af planter inden for Unionen.

(7)

Medlemsstaterne bør gennemføre årlige undersøgelser og meddele resultaterne til Kommissionen og de øvrige medlemsstater. Der bør fastsættes bestemmelser om indberetning i tilfælde, hvor skadegøreren konstateres i en medlemsstat eller i en del af en medlemsstat, hvor der ikke tidligere er konstateret forekomst af skadegøreren, eller hvor skadegøreren blev anset for at være blevet udryddet. Medlemsstaterne bør have en frist på fem dage til at indberette forekomst af skadegøreren, så der hurtigt kan gennemføres EU-foranstaltninger, hvis det er relevant.

(8)

Medlemsstaterne bør fastlægge afgrænsede områder og træffe de nødvendige foranstaltninger for at udrydde skadegøreren og forhindre dens spredning. Som led i deres foranstaltninger bør medlemsstaterne gennemføre tiltag til at øge offentlighedens kendskab til den trussel, skadegøreren udgør. De bør endvidere fastsætte specifikke frister for gennemførelsen af disse foranstaltninger. I tilfælde, hvor det ikke længere er muligt at udrydde skadegøreren, bør medlemsstaterne træffe foranstaltninger til at begrænse dens udbredelse.

(9)

Under særlige omstændigheder bør medlemsstaterne have mulighed for at beslutte ikke at fastlægge afgrænsede områder og at begrænse foranstaltningerne til destruktion af det angrebne materiale, mod at de gennemfører intensiveret overvågning og sporing af planter, der sættes i forbindelse med det pågældende angreb.

(10)

Medlemsstaterne bør rapportere til Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de foranstaltninger, de har truffet eller påtænker at træffe, samt om årsagerne til undladelse af at fastlægge afgrænsede områder. De bør hvert år forelægge Kommissionen og de øvrige medlemsstater en ajourført udgave af denne rapport, som giver et effektivt overblik over situationen.

(11)

Beslutning 2008/840/EF bør derfor ophæves.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)   »planter«: planter til plantning, hvis stængel eller rodhals har en diameter på mindst 1 cm på det tykkeste sted, dog ikke frø, af Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. og Ulmus spp.

b)   »produktionssted«: produktionsstedet, som defineret i FAO's internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger (i det følgende benævnt »ISPM«) nr. 5 (3)

c)   »skadegøreren«: Anoplophora chinensis (Forster).

Artikel 2

Import af planter med oprindelse i tredjelande, bortset fra Kina

Planter med oprindelse i tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme, bortset fra Kina, må kun importeres til Unionen, hvis:

a)

de opfylder de særlige importkrav, der er fastsat i afsnit 1, del A, punkt 1, i bilag I

b)

de ved indførslen til Unionen kontrolleres af den kompetente offentlige myndighed i overensstemmelse med afsnit 1, del A, punkt 2, i bilag I for forekomst af skadegøreren, og der ikke er konstateret en sådan forekomst.

Artikel 3

Import af planter med oprindelse i Kina

1.   Planter med oprindelse i Kina må kun importeres til Unionen, hvis:

a)

de opfylder de særlige importkrav, der er fastsat i afsnit 1, del B, punkt 1, i bilag I

b)

de ved indførslen til Unionen kontrolleres af den kompetente offentlige myndighed i overensstemmelse med afsnit 1, del B, punkt 2, i bilag I for forekomst af skadegøreren, og der ikke er konstateret en sådan forekomst

c)

disse planters produktionssted:

i)

har et entydigt registreringsnummer, som er tildelt af den nationale plantesundhedsmyndighed i Kina

ii)

er opført i den seneste udgave af det register, som Kommissionen har givet medlemsstaterne meddelelse om, jf. stk. 3

iii)

ikke inden for de sidste to år har været omfattet af en meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne om, at det er fjernet fra registret, jf. stk. 3, og

iv)

ikke inden for de sidste to år har været omfattet af en meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne som omhandlet i stk. 4 eller 5.

2.   Planter af Acer spp. må dog ikke indføres til Unionen før den 30. april 2012.

Fra den 1. maj 2012 finder stk. 1 anvendelse på planter af Acer spp.

3.   Kommissionen giver medlemsstaterne meddelelse om det register over produktionssteder i Kina, som den kinesiske plantesundhedsmyndighed har oprettet i overensstemmelse med afsnit 1, del B, punkt 1, litra b), i bilag I.

Hvis denne myndighed ajourfører registret ved at fjerne et produktionssted, enten fordi den pågældende myndighed finder, at produktionsstedet ikke længere opfylder kravene i afsnit 1, del B, punkt 1, litra b), i bilag I, eller fordi Kommissionen har informeret Kina om, at det har bevis for, at skadegøreren forekommer på planter, der importeres fra det pågældende produktionssted, og Kina gør den ajourførte udgave af registret tilgængelig for Kommissionen, giver Kommissionen medlemsstaterne meddelelse om den ajourførte udgave af registret.

Hvis myndigheden ajourfører registret ved at tilføje et produktionssted, fordi myndigheden finder, at produktionsstedet opfylder kravene i afsnit 1, del B, punkt 1, litra b), i bilag I, og Kina gør den opdaterede udgave af registret tilgængelig for Kommissionen sammen med de nødvendige forklarende oplysninger, giver Kommissionen medlemsstaterne meddelelse om den ajourførte udgave og, hvis det er relevant, de forklarende oplysninger.

Via internetbaserede informationssider gør Kommissionen registret og ajourføringerne heraf tilgængelige for offentligheden.

4.   Hvis den kinesiske plantesundhedsmyndighed under en inspektion af det registrerede produktionssted, jf. afsnit 1, del B, punkt 1, litra b), nr. ii), iii) og iv), i bilag I, finder bevis for, at skadegøreren forekommer, og Kina underretter Kommissionen om dette fund, giver Kommissionen straks medlemsstaterne meddelelse herom.

Via internetbaserede informationssider gør Kommissionen også disse oplysninger tilgængelige for offentligheden.

5.   Hvis Kommissionen fra andre kilder end dem, der er omhandlet i stk. 3 og 4, har fået bevis for, at et produktionssted, der er opført i registret, ikke opfylder kravene i afsnit 1, del B, punkt 1, litra b), i bilag I, eller at skadegøreren er konstateret på planter, der importeres fra et sådant produktionssted, meddeler den oplysningerne vedrørende dette produktionssted til medlemsstaterne.

Via internetbaserede informationssider gør Kommissionen også disse oplysninger tilgængelige for offentligheden.

Artikel 4

Flytning af planter inden for Unionen

Planter med oprindelse i afgrænsede områder i Unionen, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 6, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder betingelserne i afsnit 2, punkt 1, i bilag I.

Planter, der ikke er blevet dyrket i afgrænsede områder, men føres ind i sådanne områder, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder betingelserne i afsnit 2, punkt 2, i bilag I.

Planter, der er importeret i overensstemmelse med artikel 2 og 3 fra tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder betingelserne i afsnit 2, punkt 3, i bilag I.

Artikel 5

Undersøgelser og indberetning af skadegøreren

1.   Medlemsstaterne gennemfører hvert år officielle undersøgelser for forekomst af skadegøreren og kontrollerer, om der er tegn på, at skadegøreren har angrebet værtsplanter på deres område.

Medlemsstaterne meddeler senest den 30. april hvert år resultaterne af disse undersøgelser til Kommissionen og de øvrige medlemsstater, jf. dog artikel 16, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF.

2.   Medlemsstaterne foretager inden for fem dage skriftligt indberetning til Kommissionen og de øvrige medlemsstater om forekomst af skadegøreren i en del af deres område, hvor der ikke tidligere er konstateret forekomst af skadegøreren, hvor skadegøreren blev anset for at være blevet udryddet, eller hvor angrebet blev opdaget på en planteart, der ikke tidligere har været kendt som værtsplante, jf. dog artikel 16, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF.

Artikel 6

Afgrænsede områder

1.   Hvis resultaterne af de i artikel 5, stk. 1, omhandlede undersøgelser bekræfter forekomst af skadegøreren i et område, eller hvis det på anden vis er dokumenteret, at skadegøreren er til stede, fastlægger den pågældende medlemsstat straks et afgrænset område bestående af det angrebne område og en stødpudezone, jf. afsnit 1 i bilag II.

2.   Medlemsstaterne kan undlade at fastlægge afgrænsede områder som omhandlet i stk. 1, hvis de betingelser, der er fastsat i afsnit 2, punkt 1, i bilag II, er opfyldt. I sådanne tilfælde træffer medlemsstaterne de foranstaltninger, der er fastsat i punkt 2 i samme afsnit.

3.   Medlemsstaterne træffer foranstaltninger i de afgrænsede områder, jf. afsnit 3 i bilag II.

4.   Medlemsstaterne fastsætter tidsfrister for gennemførelsen af de i stk. 2 og 3 omhandlede foranstaltninger.

Artikel 7

Rapportering om foranstaltninger

1.   Medlemsstaterne aflægger senest 30 dage efter en indberetning, som omhandlet i artikel 5, stk. 2, rapport til Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de foranstaltninger, de har truffet eller agter at træffe i overensstemmelse med artikel 6.

Rapporten skal desuden omfatte en beskrivelse af det afgrænsede område, der måtte være blevet fastlagt, og oplysninger om områdets placering, med et kort, der viser dets afgrænsning, samt oplysninger om den aktuelle status med hensyn til skadegørere og foranstaltninger med henblik på at opfylde kravene vedrørende flytning af planter inden for Unionen, jf. artikel 4.

Rapporten skal beskrive den dokumentation og de kriterier, som foranstaltningerne er baseret på.

I tilfælde, hvor medlemsstaten beslutter ikke at fastlægge et afgrænset område i henhold til artikel 6, stk. 2, skal rapporten indeholde de data og forhold, der er lagt til grund for fastlæggelsen af området.

2.   Medlemsstaterne forelægger senest den 30. april hvert år Kommissionen og de øvrige medlemsstater en rapport med en ajourført liste over alle afgrænsede områder fastlagt i henhold til artikel 6, herunder en beskrivelse af områderne og deres beliggenhed, med kort over deres afgrænsning, og foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe.

Artikel 8

Efterkommelse af denne afgørelse

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne afgørelse og tilpasser om nødvendigt de foranstaltninger, de har vedtaget for at beskytte sig mod indslæbning og spredning af skadegøreren, for at bringe dem i overensstemmelse med denne afgørelse. De underretter straks Kommissionen om foranstaltningerne.

Artikel 9

Ophævelse

Beslutning 2008/840/EF ophæves.

Artikel 10

Revision

Denne afgørelse tages op til revision senest den 31. maj 2013.

Artikel 11

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2012.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUT L 300 af 11.11.2008, s. 36.

(3)  Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No. 5, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom.


BILAG I

1.   Særlige importkrav

A.   Import af planter med oprindelse i tredjelande, bortset fra Kina

1.

Uden at bestemmelserne i bilag III, del A (9, 16 og 18), og bilag IV, del A, kapitel I (14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 og 46), til direktiv 2000/29/EF tilsidesættes, ledsages planter med oprindelse i tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme, med undtagelse af Kina, af et certifikat som omhandlet i direktivets artikel 13, stk. 1, hvor det i rubrikken »Supplerende erklæring« angives, at:

a)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og som er beliggende i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af den pågældende myndighed i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger. Navnet på det skadegørerfrie område skal være angivet i rubrikken »Oprindelsessted«, eller

b)

planterne i mindst to år forud for eksporten er blevet dyrket på et produktionssted, der er konstateret frit for Anoplophora chinensis (Forster) i overensstemmelse med internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og:

i)

som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og

ii)

som årligt er blevet underkastet mindst to officielle omhyggelige kontroller for tegn på Anoplophora chinensis (Forster), der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren, og

iii)

hvor planterne er blevet dyrket på et sted:

der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Anoplophora chinensis (Forster), eller

hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og som er omgivet af en stødpudezone med en bredde på mindst 2 km, hvor der årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på Anoplophora chinensis (Forster). Findes der tegn på Anoplophora chinensis (Forster), træffes der straks udryddelsesforanstaltninger for at genoprette stødpudezonens status som fri for skadegøreren, og

iv)

hvor sendinger af planterne umiddelbart forud for eksporten er blevet underkastet en officiel omhyggelig kontrol for forekomst af skadegøreren, særlig i planternes rødder og stængler. Denne kontrol skal omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode. Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %, eller

c)

planterne er produceret ved brug af grundstammer, der opfylder kravene i litra b), podet med podekviste, der opfylder følgende krav:

i)

De podede podekviste er på eksporttidspunktet ikke mere end 1 cm i diameter på det tykkeste sted.

ii)

De podede planter er blevet underkastet kontrol i overensstemmelse med litra b), nr. iv).

2.

Planter, der er importeret i overensstemmelse med punkt 1, underkastes en omhyggelig kontrol på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2004/103/EF (1). De anvendte kontrolmetoder skal sikre, at ethvert tegn på skadegøreren, særlig i planternes rødder og stængler, påvises. Denne kontrol skal omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode. Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %.

B.   Import af planter med oprindelse i Kina

1.

Uden at bestemmelserne i bilag III, del A (9, 16 og 18), og bilag IV, del A, kapitel I (14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 og 46), til direktiv 2000/29/EF tilsidesættes, ledsages planter med oprindelse i Kina af et certifikat som omhandlet i direktivets artikel 13, stk. 1, hvor det i rubrikken »Supplerende erklæring« angives, at:

a)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i Kina, og som er beliggende i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af den pågældende myndighed i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger. Navnet på det skadegørerfrie område skal være angivet i rubrikken »Oprindelsessted«, eller

b)

planterne i mindst to år forud for eksporten er blevet dyrket på et produktionssted, der er konstateret frit for Anoplophora chinensis (Forster) i overensstemmelse med internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og:

i)

som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i Kina, og

ii)

som årligt er blevet underkastet mindst to officielle kontroller for tegn på Anoplophora chinensis (Forster), der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren, og

iii)

hvor planterne er blevet dyrket på et sted:

der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Anoplophora chinensis (Forster), eller

hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og som er omgivet af en stødpudezone med en bredde på mindst 2 km, hvor der årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på Anoplophora chinensis (Forster). Findes der tegn på Anoplophora chinensis (Forster), træffes der straks udryddelsesforanstaltninger for at genoprette stødpudezonens status som fri for skadegøreren, og

iv)

hvor sendinger af planterne umiddelbart forud for eksporten er blevet underkastet en officiel omhyggelig kontrol, herunder målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode af hvert parti, for forekomst af Anoplophora chinensis (Forster), særlig i planternes rødder og stængler.

Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %, eller

c)

planterne er produceret ved brug af grundstammer, der opfylder kravene i litra b), podet med podekviste, der opfylder følgende krav:

i)

De podede podekviste er på eksporttidspunktet ikke mere end 1 cm i diameter på det tykkeste sted.

ii)

De podede planter er blevet underkastet kontrol i overensstemmelse med litra b), nr. iv)

d)

produktionsstedets registreringsnummer.

2.

Planter, der er importeret i overensstemmelse med punkt 1, underkastes en omhyggelig kontrol på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med direktiv 2004/103/EF. De anvendte kontrolmetoder, herunder målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode af hvert parti, skal sikre, at ethvert tegn på skadegøreren, særlig i planternes rødder og stængler, påvises. Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %.

Prøveudtagning ved den destruktive metode, jf. første afsnit, skal foretages i overensstemmelse med følgende skema:

Antal planter i partiet

Omfanget af prøveudtagningen ved den destruktive metode (antal planter, der skal gennemskæres)

1-4 500

10 % af det samlede parti

> 4 500

450

2.   Betingelser vedrørende flytning

1.

Planter med oprindelse (2) i afgrænsede områder i Unionen må kun flyttes inden for Unionen, hvis de ledsages af et plantepas, der er udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/105/EØF (3), og i mindst to år forud for flytning har været dyrket på et produktionssted:

i)

som er registreret i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/90/EØF (4), og

ii)

som årligt er blevet underkastet mindst to officielle omhyggelige kontroller for tegn på skadegøreren, der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren; denne kontrol skal, hvis det er relevant, omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode af planternes rødder og stængler; antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %, og

iii)

som er beliggende i et afgrænset område, hvor planterne er blevet dyrket på et sted:

der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af skadegøreren, eller

hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, eller hvor der udføres målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode af hvert parti af planter forud for flytning i overensstemmelse med skemaet i afsnit 1, del B, punkt 2, og hvor der under alle omstændigheder årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på skadegøreren inden for en radius af mindst én kilometer omkring stedet, uden at der er fundet forekomst af eller tegn på skadegøreren.

Grundstammer, der opfylder kravene i første afsnit, kan podes med podekviste, som ikke er dyrket under disse betingelser, men som er højst 1 cm i diameter på det tykkeste sted.

2.

Planter, der ikke har oprindelse (5) i de afgrænsede områder, men er indført til et produktionssted i sådanne områder, kan flyttes inden for Unionen, under forudsætning af at det pågældende produktionssted er i overensstemmelse med kravene i punkt 1, litra iii), og kun hvis planterne ledsages af et plantepas udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med direktiv 92/105/EØF.

3.

Planter, der er importeret fra tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme i henhold til afsnit 1, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de ledsages af det i punkt 1 omhandlede plantepas.


(1)  EUT L 313 af 12.10.2004, s. 16.

(2)  Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No. 5 og Phytosanitary certificates — Reference Standard ISPM No. 12, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom.

(3)  EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22.

(4)  EFT L 344 af 26.11.1992, s. 38.

(5)  Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No. 5 og Phytosanitary certificates — Reference Standard ISPM No. 12, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom.


BILAG II

FASTLÆGGELSE AF AFGRÆNSEDE OMRÅDER OG FORANSTALTNINGER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 6

1.   Fastlæggelse af afgrænsede områder

1.

Afgrænsede områder skal omfatte følgende:

a)

et angrebet område, dvs. et område, hvor der er bekræftet forekomst af skadegøreren, og som omfatter alle planter med symptomer på angreb af skadegøreren samt, hvis det er relevant, alle planter, der kommer fra samme parti på plantningstidspunktet, og

b)

en stødpudezone med en bredde på mindst 2 km uden for grænsen til det angrebne område.

2.

Den nøjagtige afgrænsning af områderne baseres på solide videnskabelige principper, skadegørerens biologi, omfanget af angrebet, den særlige fordeling af værtsplanterne i det pågældende område samt bevis for, at skadegøreren er etableret. I tilfælde, hvor den kompetente offentlige myndighed konkluderer, at det er muligt at udrydde skadegøreren, under hensyntagen til omstændighederne ved udbruddet, resultaterne af en specifik undersøgelse eller øjeblikkelig anvendelse af udryddelsesforanstaltninger, kan stødpudezonens bredde nedsættes til ikke under 1 km uden for grænsen til det angrebne område. I tilfælde, hvor det ikke længere er muligt at udrydde skadegøreren, kan bredden ikke reduceres til under 2 km.

3.

Bekræftes forekomst af skadegøreren uden for det angrebne område, revurderes og ændres afgræsningen af det angrebne område og stødpudezonen i overensstemmelse hermed.

4.

Påvises skadegøreren ikke ved de i artikel 5, stk. 1, omhandlede undersøgelser og den i afsnit 3, punkt 1, litra h) i bilag II, omhandlede overvågning i et afgrænset område i en periode, der omfatter mindst én livscyklus og yderligere et år, dog mindst fire på hinanden følgende år, kan denne afgrænsning ophæves. Den nøjagtige længde af en livscyklus afhænger af de oplysninger, der foreligger for det pågældende område eller en tilsvarende klimazone. Afgrænsningen kan også ophæves i tilfælde, hvor det efter yderligere undersøgelser findes godtgjort, at betingelserne i afsnit 2, punkt 1, er opfyldt.

2.   Betingelser, under hvilke det ikke er nødvendigt at fastlægge et afgrænset område

1.

I henhold til artikel 6, stk. 2, kan medlemsstaterne undlade at fastlægge et afgrænset område som omhandlet i artikel 6, stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Det er godtgjort, enten at skadegøreren er blevet indslæbt i det pågældende område med de planter, den blev fundet på, idet der er tegn på, at de pågældende planter var angrebet, før de blev ført ind i det pågældende område, eller at der er tale om et isoleret tilfælde, som kan eller ikke kan sættes i umiddelbar forbindelse med en plante, og som ikke forventes at ville føre til etablering af skadegøreren.

b)

Det er fastslået, at det på grund af skadegørerens biologi og under hensyntagen til resultaterne af en specifik undersøgelse og udryddelsesforanstaltninger, som kan bestå i præventiv fældning og bortskaffelse af planter, herunder deres rødder, efter at de er blevet undersøgt, ikke er muligt for skadegøreren at sprede og formere sig.

2.

Hvis betingelserne i punkt 1 er opfyldt, kan medlemsstaterne undlade at fastlægge afgrænsede områder, forudsat at de træffer følgende foranstaltninger:

a)

øjeblikkelige foranstaltninger for at sikre hurtig udryddelse af skadegøreren og udelukke muligheden for spredning

b)

overvågning i en periode, der omfatter mindst én livscyklus for skadegøreren og yderligere et år, dog mindst fire på hinanden følgende år, i en radius på mindst 1 km omkring de angrebne planter eller det sted, hvor skadegøreren er fundet; i som minimum det første år skal overvågningen være regelmæssig og intensiv

c)

destruktion af alt angrebet plantemateriale

d)

tilbagesporing til angrebets oprindelse og sporing af planter, der sættes i forbindelse med det pågældende angreb, i det omfang det er muligt, samt undersøgelse heraf for tegn på angreb; undersøgelsen skal omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode

e)

aktiviteter, der skal øge offentlighedens kendskab til den trussel, skadegøreren udgør

f)

andre foranstaltninger, der vil kunne bidrage til at udrydde skadegøreren, under hensyntagen til ISPM nr. 9 (1) og under anvendelse af en integreret metode i overensstemmelse med principperne i ISPM nr. 14 (2).

De i litra a)-f) omhandlede foranstaltninger fremlægges i form af en rapport som omhandlet i artikel 7.

3.   Foranstaltninger, der skal træffes i afgrænsede områder

1.

Medlemsstaterne træffer følgende foranstaltninger i afgrænsede områder for at udrydde skadegøreren:

a)

øjeblikkelig fældning af angrebne planter og planter med symptomer på angreb af skadegøreren samt fuldstændig fjernelse af deres rødder; i tilfælde, hvor de angrebne planter blev fundet uden for skadegørerens flyvetid, skal fældning og fjernelse ske før starten på den næste flyveperiode; i særlige tilfælde, hvor den kompetente offentlige myndighed konkluderer, at sådan fældning er uhensigtsmæssig, kan der gennemføres alternative udryddelsesforanstaltninger, der sikrer den samme grad af beskyttelse mod spredning af skadegøreren; de forhold, der ligger til grund for en sådan konklusion, skal sammen med en beskrivelse af de pågældende foranstaltninger meddeles til Kommissionen i den i artikel 7 omhandlede rapport

b)

fældning af alle planter inden for en radius af 100 m omkring de angrebne planter og undersøgelse af disse planter for tegn på angreb; i særlige tilfælde, hvor den kompetente offentlige myndighed konkluderer, at sådan fældning er uhensigtsmæssig, undersøges hver enkelt plante inden for denne radius, der ikke skal fældes, for tegn på angreb, og der gennemføres om nødvendigt foranstaltninger til at forhindre spredning af skadegøreren fra disse planter

c)

fjernelse, undersøgelse og bortskaffelse af planter, der er fældet i overensstemmelse med litra a) og b), og af deres rødder; der træffes alle nødvendige forholdsregler for at undgå spredning af skadegøreren under og efter fældning

d)

forhindring af enhver flytning af potentielt angrebet materiale fra det afgrænsede område

e)

tilbagesporing til angrebets oprindelse og sporing af planter, der sættes i forbindelse med det pågældende angreb, i det omfang det er muligt, samt undersøgelse heraf for tegn på angreb; undersøgelsen skal omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode

f)

hvis det er relevant, udskiftning af planter med planter, der ikke er omfattet af definitionen af planter i denne afgørelse

g)

nedlæggelse af forbud mod plantning af nye planter på friland i et område som omhandlet i afsnit 3, punkt 1, litra b) i bilag II, bortset fra produktionssteder som omhandlet i afsnit 2 i bilag I

h)

intensiv overvågning for forekomst af skadegøreren ved hjælp af årlige kontroller på passende tidspunkter af værtsplanter, med særlig fokus på stødpudezonen, herunder eventuelt målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode; antallet af prøver anføres i den i artikel 7 omhandlede rapport

i)

aktiviteter, der skal øge offentlighedens kendskab til den trussel, skadegøreren udgør, og til de foranstaltninger, der træffes for at forhindre indslæbning i og spredning inden for Unionen af skadegøreren, herunder betingelserne vedrørende flytning af planter fra afgrænsede områder fastlagt i henhold til artikel 6

j)

om nødvendigt særlige foranstaltninger for at tage højde for særlige forhold eller komplikationer, som med rimelighed kan forventes at ville hindre, besværliggøre eller forsinke skadegørerens udryddelse, navnlig foranstaltninger vedrørende adgang til og passende udryddelse af alle planter, der er angrebet eller mistænkes for at være angrebet, uanset hvor de befinder sig, uanset om de er privat eller offentligt ejet, og uanset hvilken person eller enhed der har ansvaret for dem

k)

andre foranstaltninger, der vil kunne bidrage til at udrydde skadegøreren, under hensyntagen til ISPM nr. 9 (3) og under anvendelse af en integreret metode i overensstemmelse med principperne i ISPM nr. 14 (4).

De i litra a)-k) omhandlede foranstaltninger fremlægges i form af en rapport som omhandlet i artikel 7.

2.

Hvis resultaterne af de i artikel 5 omhandlede undersøgelser i mere end fire på hinanden følgende år har bekræftet forekomst af skadegøreren i et område, og det er godtgjort, at det ikke længere er muligt at udrydde skadegøreren, kan medlemsstaterne nøjes med at træffe foranstaltninger til at begrænse dens udbredelse i det pågældende område. Sådanne foranstaltninger skal som minimum omfatte følgende:

a)

fældning af angrebne planter og planter med symptomer på angreb af skadegøreren samt fuldstændig fjernelse af deres rødder; fældningen skal påbegyndes omgående; i tilfælde, hvor de angrebne planter blev fundet uden for skadegørerens flyvetid, skal fældning og fjernelse dog ske før starten på den næste flyveperiode; i særlige tilfælde, hvor den kompetente offentlige myndighed konkluderer, at sådan fældning er uhensigtsmæssig, kan der gennemføres alternative udryddelsesforanstaltninger, der sikrer den samme grad af beskyttelse mod spredning af skadegøreren; de forhold, der ligger til grund for en sådan konklusion, skal sammen med en beskrivelse af de pågældende foranstaltninger meddeles til Kommissionen i den i artikel 7 omhandlede rapport

b)

fjernelse, undersøgelse og bortskaffelse af de fældede planter og deres rødder; der træffes alle nødvendige forholdsregler for at undgå spredning af skadegøreren efter fældning

c)

forhindring af enhver flytning af potentielt angrebet materiale fra det afgrænsede område

d)

hvis det er relevant, udskiftning af planter med planter, der ikke er omfattet af definitionen af planter i denne afgørelse

e)

nedlæggelse af forbud mod plantning af nye planter på friland i et angrebet område som omhandlet i afsnit 1, punkt 1, litra a) i bilag II, bortset fra produktionssteder som omhandlet i afsnit 2 i bilag I

f)

intensiv overvågning for forekomst af skadegøreren ved hjælp af årlige kontroller på passende tidspunkter af værtsplanter, herunder eventuelt målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode; antallet af prøver anføres i den i artikel 7 omhandlede rapport

g)

aktiviteter, der skal øge offentlighedens kendskab til den trussel, skadegøreren udgør, og til de foranstaltninger, der træffes for at forhindre indslæbning i og spredning inden for Unionen af skadegøreren, herunder betingelserne vedrørende flytning af planter fra afgrænsede områder fastlagt i henhold til artikel 6

h)

om nødvendigt særlige foranstaltninger for at tage højde for særlige forhold eller komplikationer, som med rimelighed kan forventes at ville hindre, besværliggøre eller forsinke begrænsningen af skadegørerens udbredelse, navnlig foranstaltninger vedrørende adgang til og passende udryddelse af alle planter, der er angrebet eller mistænkes for at være angrebet, uanset hvor de befinder sig, uanset om de er privat eller offentligt ejet, og uanset hvilken person eller enhed der har ansvaret for dem

i)

andre foranstaltninger, der kan bidrage til at begrænse skadegørerens udbredelse.

De i litra a)-i) omhandlede foranstaltninger fremlægges i form af en rapport som omhandlet i artikel 7.


(1)  Guidelines for pest eradication programmes — Reference Standard ISPM No. 9, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom.

(2)  The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management — Reference Standard ISPM No. 14, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom.

(3)  Guidelines for pest eradication programmes — Reference Standard ISPM No. 9, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom.

(4)  The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management — Reference Standard ISPM No. 14, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom.


Top