Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0075

Kommissionens direktiv 2011/75/EU af 2. september 2011 om ændring af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe EØS-relevant tekst

OJ L 239, 15.9.2011, p. 1–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; ophævet ved 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/75/oj

15.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 239/1


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/75/EU

af 2. september 2011

om ændring af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr på skibe (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forbindelse med direktiv 96/98/EF bør internationale konventioner og prøvningsstandarder anvendes i den ajourførte affattelse.

(2)

Siden vedtagelsen af den seneste ændring af direktiv 96/98/EF er der foretaget en række ændringer i de internationale konventioner og gældende prøvningsstandarder. Disse ændringer bør indarbejdes i direktiv 96/98/EF.

(3)

I samme periode har Den Internationale Søfartsorganisation og de europæiske standardiseringsorganisationer også vedtaget standarder, herunder detaljerede prøvningsstandarder, for en del af det udstyr, der er opført i bilag A.2 til direktiv 96/98/EF, eller som anses for relevant i forbindelse med nævnte direktiv, selv om det ikke er opført i nævnte bilag. Sådant udstyr bør tilføjes i bilag A.1 eller overføres fra bilag A.2 til bilag A.1, alt efter omstændighederne.

(4)

Direktiv 96/98/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS) —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag A til direktiv 96/98/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Udstyr, der i bilag A.1 er betegnet som overført fra bilag A.2, og som er fremstillet inden 5. oktober 2012 i overensstemmelse med procedurer for typegodkendelse, der allerede var i kraft på en medlemsstats territorium inden den nævnte dato, kan fortsat markedsføres og installeres om bord på et EU-skib i 5. oktober 2014.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 5. oktober 2012 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser. Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 5. oktober 2012.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. september 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 46 af 17.2.1997, s. 25.


BILAG

»

BILAG A

Generel bemærkning for bilag A: hvor der henvises til SOLAS-regler, er henvisningerne til den konsoliderede SOLAS-version fra 2009.

Generel bemærkning for bilag A: For nogle udstyrsbetegnelser er der i kolonne 5 anført mulige produktvarianter under den samme udstyrsbetegnelse. Der gælder separate bestemmelser for hver produktvariant, og produktvarianterne er adskilt med en stiplet linje. I forbindelse med certificering vælges i givet fald kun den relevante produktvariant (eksempel: A.1/3.3)

Forkortelsesliste:

A.1: ændring 1 af ikke-IMO-standarddokumenter

A.2: ændring 2 af ikke-IMO-standarddokumenter

AC: korrigendum til ikke-IMO-standarddokumenter

CAT: kategori for radarudstyr: jf. punkt 1.3 i IEC 62388 (2007)

Circ: cirkulære

COLREG: internationale bestemmelser til forebyggelse af sammenstød på havet

COMSAR: IMO’s underudvalg for radiokommunikation og eftersøgning og redning

EN: europæisk standard

ETSI: Det Europæiske Institut for Telestandarder

FSS: International Code for Fire Safety Systems (international kode for brandsikkerhedssystemer)

FTP: International Code for Application of Fire Test Procedures (international kode for anvendelse af brandprøvningsprocedurer)

HSC: High Speed Craft Code (kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer)

IBC: International Bulk Chemical Code (international kode for kemikalier i bulk)

ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart

IEC: Den Internationale Elektrotekniske Kommission

IMO: Den Internationale Søfartsorganisation

ISO: Den Internationale Standardiseringsorganisation

ITU: Den Internationale Telekommunikationsunion

LSA: redningsudstyr

MARPOL: den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

MEPC: Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet

MSC: Komitéen for Sikkerhed på Søen

NOx: kvælstofoxider

SOLAS: den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen

SOx: svovloxider

Reg.: regel

Res.: resolution.

BILAG A.1

UDSTYR, SOM DER ALLEREDE FINDES DETALJEREDE PRØVNINGSSTANDARDER FOR I DE INTERNATIONALE INSTRUMENTER

Bemærkninger, der gælder for hele bilag A.1:

a)

Generelt: Ud over de internationale prøvningsstandarder, som er specifikt nævnt, indeholder de relevante internationale konventioner og IMO's resolutioner og cirkulærer en række bestemmelser, som skal efterprøves ved typeafprøvningen (typegodkendelsen) i henhold til modulerne for overensstemmelsesvurdering i bilag B.

b)

Kolonne 1: Artikel 2 i Kommissionens direktiv 2009/26/EF (1) finder måske anvendelse.

c)

Kolonne 1: Artikel 2 i Kommissionens direktiv 2010/68/EF (2) finder måske anvendelse.

d)

Kolonne 5: Hvis der henvises til IMO-resolutioner, drejer det sig om prøvningsstandarderne i de relevante dele af resolutionernes bilag, eksklusive bestemmelserne i selve resolutionerne.

e)

Kolonne 5: Internationale konventioner og prøvningsstandarder anvendes i seneste version. Af hensyn til korrekt henvisning til de relevante standarder anføres i prøvningsrapporter, overensstemmelsesattester og overensstemmelseserklæringer, hvilken prøvningsstandard og version der er anvendt.

f)

Kolonne 5: Er der anført to sæt prøvningsstandarder adskilt ved ordet »eller«, opfylder begge sæt samtlige prøvningskrav i henhold til IMO-ydeevnestandarder; prøvning i henhold til det ene sæt er derfor tilstrækkeligt til at godtgøre, at kravene i de relevante internationale instrumenter er opfyldt. Andre separatorer (komma) angiver derimod, at alle punkter i listen finder anvendelse.

g)

Kolonne 6: Modul H betyder modul H plus konstruktionsafprøvningsattest.

h)

Kravene i dette bilag indskrænker ikke anvendelsen af krav til transporter i internationale konventioner.

1.   Redningsudstyr

Kolonne 4: IMO MSC/ Circ.980 bør finde anvendelse, undtagen hvor der er henvist til særlige instrumenter i kolonne 4.

Nr.

Udstyrets betegnelse

SOLAS 74-regler, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

SOLAS 74-regler og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og –cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Redningskranse

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.2

Positionsangivende lys til redningsudstyr

a)

til redningsbåde

b)

til redningskranse

c)

til redningsveste

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.3

Selvtændende røgsignaler til redningskranse

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Redningsveste

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, ikke klassificeret som redningsveste:

isolerede eller uisolerede

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Redningsdragter og beskyttelsesdragter klassificeret som redningsveste

isolerede eller uisolerede

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Termiske beskyttelsesmidler (TPA)

Reg. III/4,

Reg. X/3

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Faldskærmssignaler (pyrotekniske)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Håndblus (pyrotekniske)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Røgsignaler (pyrotekniske)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Linekastningsapparater

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Oppustelige redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Faste redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Automatisk selvoprettende redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC 48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Overdækkede reversible redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Hydrostatiske udløsningsapparater til »flyde frit op«-redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Faste mand over bord-både

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Permanent oppustede mand over bord-både

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Hurtiggående mand over bord-både

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Udsætningsanordninger med falddavider

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

»Flyde frit op«-udsætningsanordninger

Flyttet til A.2/1.3

A.1/1.23

»Frit fald«-udsætningsanordninger

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Udsætningsanordninger til redningsflåder

(davider)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Udsætningsanordninger til hurtige mand over bord-både (fast rescue boats)

(davider)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Udløsningsanordninger til

a)

redningsbåde og

b)

redningsflåder,

der udsættes ved wirefald

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Marineevakueringssystemer (MES)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Redningsmidler

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Der henvises til note b) til dette bilag A.1

Indskibningslejdere

Reg. III/4,

Reg. III/11,

Reg. X/3.

Reg. III/11,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Retro-reflektive materialer

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Tovejs VHF-radiotelefonapparat til redningsfartøjer

Flyttet til A.1/5.17 og A.1/5.18

A.1/1.32

Radartransponder SART (9 GHz)

Flyttet til A.1/4.18

A.1/1.33

Radarreflektor til redningsbåde

(passiv)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.164(78).

ISO 8729-1 (2010),

EN 60945 (2002), inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

Eller:

ISO 8729-1 (2010),

IEC 60945 (2002), inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Kompas til redningsbåde

Flyttet til A.1/4.23

A.1/1.35

Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde

Flyttet til A.1/3.38

A.1/1.36

Motor til redningsbåd

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Motor til redningsbåd — påhængsmotor

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Søgelys til redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Åbne reversible redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, bilag 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, bilag 11.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bilag 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bilag 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

Mekanisk lodshejs

Flyttet til A.1/4.48

A.1/1.41

Spil til redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Lodslejder

Flyttet til A.1/4.49

A.1/1.43

Der henvises til note b) til dette bilag A.1

Faste/oppustelige mand over bord-både

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

2.   Forebyggelse af havforurening

Nr.

Udstyrets betegnelse

MARPOL 73/78, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

Regler i MARPOL 73/78 og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og –cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Oliefiltreringsudstyr (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm)

Bilag I, Reg 14.

Bilag I, Reg 14.

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Olie/vand-grænsefladedetektorer

Bilag I, Reg. 32.

Bilag I, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Oliemåler

Bilag I, Reg. 14.

Bilag I, Reg 14.

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Behandlingsenheder, som påsættes eksisterende olie/vand-behandlingsanlæg (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm)

Forsætligt ikke udfyldt.

A.1/2.5

System til overvågning og kontrol med olieudslip fra olietankskib

Bilag I, Reg. 31.

Bilag I, Reg. 31.

IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Spildevandsanlæg

Bilag IV, Reg. 9.

Bilag IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Forbrændingsanlæg om bord

Bilag VI, Reg. 16.

Bilag VI, Reg.16.

IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Der henvises til note b) til dette bilag A.1

Anlæg om bord til overvågning og registrering af NOx

Bilag VI, Reg. 13,

Teknisk kode for Nox, 2008

IMO Res. MEPC.177(58).

Bilag VI, Reg. 13,

Teknisk kode for Nox, 2008

IMO Res. MEPC.177(58),

IMO MEPC.1/Circ.638.

Teknisk kode for Nox, 2008

IMO Res. MEPC.177(58).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Der henvises til note b) til dette bilag A.1

Andre teknologiske metoder til begrænsning af SOx-emissioner

Bilag VI, Reg. 4.

Bilag VI, Reg. 4.

IMO Res. MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.10

Ex A.2/2.2

Anlæg om bord til rensning af udstødningsgasser

Bilag VI, Reg. 4.

Bilag VI Reg. 4.

IMO Res. MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.   Brandslukningsmateriel

Nr.

Udstyrets betegnelse

SOLAS 74-regler, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

SOLAS 74-regler og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og –cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Primær dæksbelægning

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code), bilag 1, del 2 og del 6, eller bilag 2,

IMO MSC/Circ.1102,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Transportable ildslukningsapparater

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. II-2/18,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

EN 3-7 (2004), inklusive A.1 (2007),

EN 3-8 (2006), inklusive AC (2007),

EN 3-9 (2006), inklusive AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd:

EN 469 (2005), inklusive A.1 (2006) og AC (2006)

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd – reflekterende beklædning til specialiseret bekæmpelse af brand:

EN 1486 (2007).

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd – beskyttelsesbeklædning med reflekterende yderside:

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Brandmandsudstyr: støvler

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 15090 (2006),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Brandmandsudstyr: handsker

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659 (2003), inklusive A.1 (2008) og AC (2009),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Brandmandsudstyr: hjelm

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Røgdykkerapparat med komprimeret luft (kompakt)

Bemærk: Ved brug i tilfælde af ulykker med farligt gods kræves der maske med overtryk.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 136 (1998), inklusive AC (2003),

EN 137 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Røgdykkerapparat med komprimeret luft (med slange)

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

Bemærk: Dette udstyr er kun til højhastighedsfartøjer konstrueret i henhold til bestemmelserne i HSC Code (1994).

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005), inklusive AC (2005),

EN 14594 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Komponenter til sprinkleranlæg til anvendelse i aptering, tjenesterum og kontrolrum i henhold til SOLAS 74 Reg. II-2/12 (kun dyser og disses ydeevne).

(Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastigheds-fartøjer (HSC) er medtaget under dette udstyr).

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/9,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO MSC/Circ.912.

IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Der henvises til note b) til dette bilag A.1

Dyser til fast installerede højtrykssprinkleranlæg til maskin- og lastpumperum

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC/Circ. 1165, tillæg A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Brandsikre klasse »A«- og »B«-inddelinger

a)

klasse »A«-inddelinger

b)

klasse »B«-inddelinger.

Klasse »A«:

Reg. II-2/3.2.

Klasse »B«:

Reg. II-2/3.4.

Reg.II-2/9, and,

Klasse »A«:

Reg. II-2/3.2.

Klasse »B«:

Reg. II-2/3.4.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bilag 1, del 3, og bilag 2,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

Reg II-2/4,

Reg II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

IMO MSC/Circ.677.

For andet udstyr end ventiler:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

For ventiler:

B + F

A.1/3.13

Ubrændbare materialer

Reg. II-2/3,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code), bilag 1, del 1,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Andet materiale end stål til rør, der går gennem klasse »A«- og »B«-inddelinger

Medtaget under A.1/3.26 og A.1/3.27.

A.1/3.15

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør

a)

rør og fittings

b)

ventiler

c)

fleksible rørsamlinger

Reg. II-2/4,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, 10,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. A.753(18),

ISO 15540 (2001)

ISO 15541 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Branddøre

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bilag 1, del 3,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1273,

IMO MSC.1/Circ.1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Komponenter til manøvresystemer til branddøre.

Bemærk: Når udtrykket »komponenter til systemer« benyttes i kolonne 2, kan det betyde, at en enkelt komponent, en gruppe komponenter eller et helt system skal prøves for at sikre, at de internationale krav er opfyldt.

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bilag 1, del 4.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne

a)

finerer til udsmykning

b)

malingssystemer

c)

dæksbelægninger

d)

overflader af rørisolationer

e)

klæbemidler, der benyttes i klasse »B«- og »C«-inddelinger

f)

brændbare kanaler

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bilag 1, del 2 og del 5, eller bilag 2,

IMO MSC/Circ.1120,

ISO 1716 (2002).

Bemærk: Hvis overfladematerialet skal have en bestemt maksimal brændværdi, måles denne i henhold til ISO 1716.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Forhæng, gardiner og andre ophængte vævede og uvævede materialer

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bilag 1, del 7,

IMO MSC/Circ.1102,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Polstrede møbler

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Reg.X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bilag 1, del 8,

IMO MSC/Circ.1102,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Sengeudstyr

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bilag 1, del 9,

IMO MSC/Circ.1102,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Brandspjæld

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bilag 1, del 3,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Ikke-brændbare gennemføringer for rør, kanaler, trunke mv. gennem klasse »A«-inddelinger

Flyttet til A.1/3.26

A.1/3.24

Gennemføringer for elektriske kabler gennem klasse »A«-inddelinger

Flyttet til A.1/3.26

A.1/3.25

Vinduer og koøjer i brandklasse »A« og »B«

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bilag 1, del 3,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1203.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Gennemføringer gennem klasse »A«-inddelinger

a)

elektriske kabelgennemføringer

b)

gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bilag 1, del 3,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Gennemføringer gennem klasse »B«-inddelinger

a)

elektriske kabelgennemføringer

b)

gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bilag 1, del 3,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinkleranlæg (kun selve sprinkleren)

(Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastigheds-fartøjer (HSC) er medtaget under dette udstyr).

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912.

ISO 6182-1 (2004).

Eller:

EN 12259-1 (1999), inklusive A.1 (2001), A.2 (2004) og A.3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Brandslanger

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 14540 (2004), inklusive A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Bærbart udstyr til iltanalyse og gasdetektion

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002), inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

og i givet fald for:

a)

Kategori 1: (sikkert område)

EN 50104 (2002), inklusive A.1 (2004) ilt,

EN 60079-29-1 (2007).

b)

Kategori 2: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas)

EN 50104 (2002), inklusive A.1 (2004) ilt,

EN 60079-29-1 (2007),

IEC 60079-0 (2007),

IEC 60079-1 (2007), inklusive IEC 60079-1 korrigendum 1 (2008).

IEC 60079-10-1 (2008),

IEC 60079-11 (2006),

IEC 60079-15 (2010),

IEC 60079-26 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastigheds-fartøjer (HSC)

Udgået, da udstyret er medtaget under A.1/3.9 og A.1/3.28

A.1/3.32

Brandhæmmende materialer (undtagen møbler) til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bilag 1, del 10.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Brandhæmmende materialer til møbler til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1102.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bilag 1, del 1, del 8 og del 10.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Brandbestandige inddelinger til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bilag 1, del 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Branddøre om bord på højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bilag 1, del 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Brandspjæld om bord på højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1102.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bilag 1, del 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Gennemføringer gennem brandmodstandsdygtige inddelinger på højhastighedsfartøjer

a)

elektriske kabelgennemføringer

b)

gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv.

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bilag 1, del 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. III/34,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

IMO MSC.1/Circ.1313.

EN 3-7 (2004) inklusive A1 (2007),

EN 3-8 (2006) inklusive AC (2007),

EN 3-9 (2006) inklusive AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Dyser til ækvivalente vandtågeslukningsanlæg til maskin- og lastpumperum

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Lavt placerede ledelys (low-location lighting systems) (kun komponenter)

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

IMO Res. A.752(18).

Eller:

ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Åndedrætsværn til evakueringsbrug (EEBD)

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO MSC/Circ.849.

ISO 23269-1 (2008), og alternativt:

Trykflaskeapparat og helmaske eller bidemundstykke til evakueringsbrug:

EN 402(2003).

Trykflaskeapparat med hætte til evakueringsbrug:

EN 1146(2005).

Kredsløbsapparat til evakueringsbrug

EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Komponenter til anlæg for inert gas

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. A.567(14),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC/Circ.353,

IMO MSC/Circ.387,

IMO MSC/Circ.485,

IMO MSC/Circ.450 Rev.1,

IMO MSC/Circ.731,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO MSC/Circ.353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Dyser til brandslukningsanlæg til friturekogere (automatiske eller manuelle)

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Brandmandsudstyr - livline

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bilag 1, del 1,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Komponenter (slukkemiddel, hovedventiler og dyser) til ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum og lastpumperum

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1313,

IMO MSC.1/Circ.1316,

IMO MSC.1/Circ.1317.

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1317.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum (aerosolsystemer)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC.1/Circ.1270,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1270.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrat til faste højekspanderende skumsluknings-anlæg i maskinrum og lastpumperum.

Bemærk: Det faste højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrum og lastpumperum (inkl. »inside air-anlæg«) skal stadig afprøves med det godkendte koncentrat til administrationens tilfredshed.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.

IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Komponenter til faste lokale vandbaserede brandsluknings-anlæg til brug i kategori »A«-maskinrum

(dyse- og funktionsprøvning)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO MSC/Circ.913,

IMO MSC.1/Circ.1276.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Der henvises til note b) til dette bilag A.1

Dyser til faste højtrykssprinkleranlæg til ro-ro-lastrum og speciallastrum, som svarer til de i resolution A.123(V) omhandlede.

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.123(V),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1272.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Kemikaliedragter

Flyttet til A.2/3.9.

A.1/3.51

Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,

IMO MSC.1/Circ.1242,

IMO MSC.1/Circ.1313.

Kontrol- og indikeringsudstyr. Elektrisk udstyr om bord på skibe:

EN 54-2 (1997), inklusive AC (1999) og A.1 (2006).

Strømforsyning:

EN 54-4 (1997), inklusive AC (1999), A.1 (2002) og A.2 (2006).

Varmedetektorer - Punktdetektorer:

EN 54-5 (2000), inklusive A.1 (2002).

Røgdetektorer - Punktdetektorer, der fungerer ved lysspredning, lystransmission eller ionisering:

EN 54-7 (2000), inklusive A.1 (2002) og A.2 (2006).

Flammedetektorer - Punktdetektorer:

EN 54-10 (2002), inklusive A.1 (2005).

Manuelle alarmtryk:

EN 54-11 (2001), inklusive A.1 (2005).

Og i relevant omfang, elektrisk og elektronisk udstyr om bord på skibe:

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Ikke-bærbare og transportable ildslukkere

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 1866-1 (2007).

Eller:

ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Brandalarmer – Akustiske alarmgivere

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,

IMO MSC.1/Circ.1313.

Akustiske alarmgivere:

EN 54-3 (2001) inklusive A1 (2002) og A2 (2006),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Fast udstyr til iltanalyse og gasdetektion

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008) eller IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

og i givet fald for:

a)

Kategori 4: (sikkert område)

EN 50104 (2002), inklusive A.1 (2004) ilt,

b)

Kategori 3: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas)

EN 50104 (2002), inklusive A.1 (2004) ilt,

EN 60079-29-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Der henvises til note b) til dette bilag A.1

Kombinationsstrålerør

(tåge/strålerør)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

Håndholdte strålerør til brandberedskab – Kombinationsstrålerør PN 16:

EN 15182-1 (2007) inklusive A1 (2009),

EN 15182-2 (2007) inklusive A1 (2009).

Håndholdte strålerør til brandberedskab – Strålerør med samlet stråle og/eller fast spredt stråle PN 16:

EN 15182-1 (2007) inklusive A1 (2009),

EN 15182-3 (2007) inklusive A1 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Der henvises til note b) til dette bilag A.1

Brandslanger (slangevinde)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 671-1 (2001) inklusive AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Der henvises til note b) til dette bilag A.1

Komponenter til middelekspanderende skumslukningsanlæg - faste skumslukningsanlæg på tankerdæk

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.8.1,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO MSC/Circ.798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Der henvises til note b) til dette bilag A.1

Komponenter til faste lavekspanderende skumslukningsanlæg til beskyttelse af maskinrum og tankerdæk

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Der henvises til note b) til dette bilag A.1

Skum til faste brandslukningsanlæg på kemikalietankskibe

Reg. II-2/1,

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code).

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code),

IMO MSC/Circ.553.

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Der henvises til note b) til dette bilag A.1

Dyser til fast installerede højtrykssprinkleranlæg til balkoner

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

Der henvises til note b) til dette bilag A.1

Højekspanderende skumslukningsanlæg (inside air-anlæg) til beskyttelse af maskinrum og lastpumperum

Bemærk: Det faste højekspanderende skumsluknings-anlæg (inside air-anlæg) i maskinrum og lastpumperum skal afprøves med det godkendte koncentrat til administrationens tilfredshed.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.

IMO MSC.1/Circ.1271.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Ex. A.2/3.32

Brandslukningsanlæg med tørt kemisk pulver

Reg. II-2/1.

Reg. II-2/1,

International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk: kapitel 11 (international kode for konstruktion af og udstyr på skibe til bulktransport af flydende gasser).

IMO MSC.1/Circ.1315.

B + D

B + E

B + F

4.   Navigationsudstyr

Bemærkninger, der gælder for del 4: Navigationsudstyr

Kolonne 5: Hvor der henvises til EN 61162-serien eller IEC 61162-serien, er udstyrets tilsigtede konstruktion bestemmende for, hvilken af standarderne i EN 61162-serien eller IEC 61162-serien der skal anvendes.

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

SOLAS 74-regler og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og –cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetkompas

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.382(X),

IMO Res. A.694(17).

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

Eller:

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Transmitterende kursvisende anordning (THD), magnetisk baseret

Reg. V/18,

Reg. V/19,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.116(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61162-serien;

ISO 22090-2 (2004), inklusive korrigendum 2005,

EN 62288 (2008).

Eller:

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61162-serien.

ISO 22090-2 (2004), inklusive korrigendum 2005,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gyrokompas

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.424(XI),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61162-serien,

EN 62288 (2008).

Eller:

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarudstyr

Flyttet til A.1/4.34, A.1/4.35 og A.1/4.36.

A.1/4.5

Automatisk radarplottingudstyr (ARPA)

Flyttet til A.1/4.34

A.1/4.6

Ekkolodudstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.224(VII),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.74(69) bilag 4,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 9875 (2001) inklusive ISO Technical Corrigendum 1: 2006,

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61162-serien,

EN 62288 (2008).

Eller:

ISO 9875 (2000) inklusive ISO Technical Corrigendum 1: 2006,

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Anordning til angivelse af fart og distance (SDME)

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.824(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.96(72),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61023 (2007),

EN 61162-serien,

EN 62288 (2008).

Eller:

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61023 (2007),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Rorindikator, skrueomdrejnings- og skruestigningsindikator

Flyttet til A.1/4.20, A.1/4.21 og A.1/4.22.

A.1/4.9

Der henvises til note b) til dette bilag A.1

Drejehastighedsindikator

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.526(13),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61162-serien,

ISO 20672 (2007),

EN 62288 (2008).

Eller:

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61162-serien,

ISO 20672 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Radiopejler

Forsætligt ikke udfyldt.

A.1/4.11

Loran C-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.818(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61075 (1993),

EN 61162-serien,

EN 62288 (2008).

Eller:

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Chayka-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694 (17),

IMO Res. A.818 (19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61075 (1993),

EN 61162-serien,

EN 62288 (2008).

Eller:

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Deccasystem

Forsætligt ikke udfyldt.

A.1/4.14

GPS-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO Res. MSC.112(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61108-1 (2003),

EN 61162-serien,

EN 62288 (2008).

Eller:

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61108-1 (2003),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

GLONASS-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.113(73