Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0063

Kommissionens direktiv 2011/63/EU af 1. juni 2011 om tilpasning til den tekniske udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie

OJ L 147, 2.6.2011, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 127 - 128

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/63/oj

2.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/15


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/63/EU

af 1. juni 2011

om tilpasning til den tekniske udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF (1), særlig artikel 10, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 98/70/EF fastsættes miljøspecifikationer og analysemetoder for benzin og diesel, der markedsføres.

(2)

I disse analysemetoder henvises til visse standarder, der er fastsat af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN). Da CEN som følge af den tekniske udvikling har erstattet nogle af disse standarder med nye, er det hensigtsmæssigt at ajourføre henvisningerne til disse standarder i bilag I og II til direktiv 98/70/EF.

(3)

I bilag III til direktiv 98/70/EF specificeres den tilladte damptryksafvigelse for benzin, der indeholder bioethanol. Tallene i dette bilag er afrundet til anden decimal. I standarden EN ISO (Den Internationale Standardiseringsorganisation) 4259:2006 defineres reglerne for afrunding af resultaterne i overensstemmelse med prøvningsmetodens nøjagtighed og kræver afrunding til den første decimal. Tallene i bilag III til direktiv 98/70/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel 11, stk. 1, i direktiv 98/70/EF nedsatte Udvalg om Brændstofkvalitet —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 98/70/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Fodnote 1 affattes således:

»(1)

Prøvningsmetoderne er de i EN 228:2008 anførte metoder. Medlemsstaterne kan vedtage en anden analysemetode end EN 228:2008, hvis dens nøjagtigheds- og præcisionsniveau er mindst lige så højt som for den analysemetode, den erstatter.«

b)

Fodnote 6 affattes således:

»(6)

Andre monovalente alkoholer og ethere, hvis slutkogepunkt ikke er højere end det slutkogepunkt, der er fastsat i EN 228:2008.«

2)

Fodnote 1 i bilag II affattes således:

»(1)

Prøvningsmetoderne er de i EN 590:2009 anførte metoder. Medlemsstaterne kan vedtage en anden analysemetode end EN 590:2009, hvis dens nøjagtigheds- og præcisionsniveau er mindst lige så højt som for den analysemetode, den erstatter.«

3)

Bilag III affattes som anført i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv senest 12 måneder efter deres offentliggørelse i EU-Tidende.

De anvender disse bestemmelser senest 12 måneder efter offentliggørelsen af dette direktiv i EU-Tidende.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58.


BILAG

»BILAG III

TILLADT DAMPTRYKSAFVIGELSE FOR BENZIN MED INDHOLD AF BIOETHANOL

Bioethanolindhold (% v/v)

Tilladt damptryksafvigelse (kPa) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

Den tilladte damptryksafvigelse for bioethanolindhold mellem de anførte værdier beregnes ved lineær interpolation mellem det umiddelbart højere og umiddelbart lavere bioethanolindhold.«


(1)  De anførte værdier er »sande værdier«. Opstillingen af grænseværdierne bygger på EN ISO 4259:2006 »Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test«, og ved fastsættelsen af en minimumsværdi er der medregnet en minimumsdifference på 2R over nul (R = reproducerbarhed). Resultaterne af de individuelle målinger skal fortolkes på grundlag af kriterierne i EN ISO 4259:2006.


Top