Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0605

Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union (EØS-relevant tekst )

OJ L 175, 10.7.2010, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 016 P. 458 - 481

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/605/oj

10.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 605/2010

af 2. juli 2010

om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 4), og artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (2), særlig artikel 12,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (3), særlig artikel 9,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (4), særlig artikel 11, stk. 1, artikel 14, stk. 4, og artikel 16

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (5), særlig artikel 48, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter (6) indeholder bestemmelser om, at der skal opstilles en liste over de tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af mælk eller mælkebaserede produkter, og at sådanne varer skal ledsages af et sundhedscertifikat og opfylde visse krav, herunder varmebehandlingskrav, og garantier.

(2)

Kommissionens beslutning 2004/438/EF af 29. april 2004 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikat for varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter og rå mælk til konsum, der føres ind i Fællesskabet (7), blev derfor vedtaget.

(3)

Siden vedtagelsen af denne beslutning er der fastsat en række nye dyre- og folkesundhedsmæssige krav, der udgør en ny lovgivningsmæssig ramme på dette område, som bør tages i betragtning i denne forordning. Derudover blev direktiv 92/47/EF ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF af 21. april 2004 om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser for produktion og afsætning af visse animalske produkter til konsum (8).

(4)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (9) er der fastsat overordnede principper for fødevarer og foder i almindelighed og for fødevare- og fodersikkerheden i særdeleshed på EU-plan og på nationalt plan.

(5)

Ved Rådets direktiv 2002/99/EF er der fastsat bestemmelser for indførsel fra tredjelande af animalske produkter bestemt til konsum. Det er i direktivet fastsat, at sådanne produkter ikke må føres ind i Den Europæiske Union, medmindre de opfylder bestemmelserne for alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled for sådanne produkter i Den Europæiske Union, eller hvis der gives tilsvarende dyresundhedsmæssige garantier.

(6)

Ved forordning (EF) nr. 852/2004 er der fastsat generelle hygiejnebestemmelser for fødevarer i alle led i fødevarekæden, herunder i primærproduktionen, gældende for ledere af fødevarevirksomheder.

(7)

Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer gældende for ledere af fødevarevirksomheder. I henhold til forordningen skal lederen af en fødevarevirksomhed, der fremstiller rå mælk og mejeriprodukter til konsum, overholde de relevante bestemmelser i forordningens bilag III.

(8)

I forordning (EF) nr. 854/2004 er der fastsat særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter.

(9)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (10) er fastsat de mikrobiologiske kriterier for visse mikroorganismer og de gennemførelsesbestemmelser, som fødevarevirksomhedslederne skal opfylde, når de gennemfører de almindelige og særlige hygiejnebestemmelser, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 852/2004. I forordning (EF) nr. 2073/2005 er det endvidere fastsat, at fødevarevirksomhedslederne skal sikre, at fødevarerne opfylder de relevante mikrobiologiske kriterier, der er fastsat i samme forordning.

(10)

I henhold til Rådets direktiv 92/46/EØF kan rå mælk og produkter heraf kun komme fra køer, får, geder eller bøfler. Definitionerne af rå mælk og mejeriprodukter i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 udvider imidlertid anvendelsesområdet for hygiejnebestemmelserne for mælk, således at de omfatter alle pattedyrarter, og definerer rå mælk som mælk, der er produceret ved sekretion fra husdyrs mælkekirtler, og som ikke er blevet opvarmet til over 40 °C eller behandlet på anden måde, som har en ligestillet virkning. Desuden defineres mejeriprodukter som forarbejdede produkter, der fremkommer ved forarbejdning af rå mælk eller ved en videre forarbejdning af sådanne forarbejdede produkter.

(11)

Det er på baggrund af anvendelsen af forordning (EF) nr. 852/2004, 853/2004 og 854/2004 og gennemførelsesbestemmelserne til disse forordninger nødvendigt at ændre og opdatere Den Europæiske Unions folke- og dyresundhedsmæssige betingelser og krav for udstedelse af certifikater vedrørende indførsel til Den Europæiske Union af rå mælk og mejeriprodukter til konsum.

(12)

Af hensyn til sammenhængen i EU-lovgivningen bør nærværende forordning også tage hensyn til reglerne i Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (11) og gennemførelsesbestemmelserne hertil, der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer (12), og Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (13).

(13)

Ved Rådets direktiv 96/93/EF af 17. december 1996 om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter (14) er der fastsat bestemmelser, der skal overholdes ved udstedelse af de certifikater, som kræves i henhold til veterinærlovgivningen for at forhindre udstedelse af vildledende eller falske certifikater. Det bør sikres, at de kompetente myndigheder i de eksporterende tredjelande anvender krav for udstedelse af certifikater, der mindst svarer til de krav, der er fastsat i dette direktiv,

(14)

Endvidere er der ved Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet henblik på gennemførelse af det indre marked (15) fastsat bestemmelser om et edb-system for forbindelserne mellem veterinærmyndighederne, som er blevet udviklet i Den Europæiske Union. Formatet på alle standardcertifikater bør ændres for at sikre deres kompatibilitet med eventuelle elektroniske certifikater i Trade Control and Expert System (Traces), som fastsat i direktiv 90/425/EØF. Reglerne i nærværende forordning bør derfor tage hensyn til Traces.

(15)

Ved Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (16), er der fastsat bestemmelser, herunder visse krav for udstedelse af certifikater, vedrørende veterinærkontrollen af animalske produkter, der føres ind i Den Europæiske Union fra tredjelande som import eller til transitforsendelse. Disse regler gælder for de varer, der er omfattet af nærværende forordning.

(16)

På grund af Kaliningrads geografiske beliggenhed, som kun berører Letland, Litauen og Polen, bør der fastsættes særlige betingelser for transit via Den Europæiske Union af sendinger til og fra Rusland.

(17)

Af hensyn til klarheden i EU-lovgivningen bør Kommissionens beslutning 2004/438/EØF ophæves og afløses af nærværende forordning.

(18)

For at undgå handelsforstyrrelser bør det i en overgangsperiode tillades at anvende sundhedscertifikater udstedt i henhold til beslutning 2004/438/EF.

(19)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Emne og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes:

a)

folke- og dyresundhedsmæssige betingelser og krav for udstedelse af certifikater vedrørende sendinger af rå mælk og mejeriprodukter, der føres ind i Den Europæiske Union

b)

listen over tredjelande, hvorfra indførsel til Den Europæiske Union af sådanne sendinger tillades.

Artikel 2

Import af rå mælk og mejeriprodukter fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på listen i kolonne A i bilag I

Medlemsstaterne tillader import af sendinger af rå mælk og mejeriprodukter fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på listen i kolonne A i bilag I.

Artikel 3

Import af visse mejeriprodukter fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på listen i kolonne B i bilag I

Medlemsstaterne tillader import af sendinger af mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra køer, får, geder eller bøfler, fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der ikke er risiko for mund- og klovesyge, og som er opført på listen i kolonne B i bilag I, forudsat at mejeriprodukterne eller den rå mælk, som de er fremstillet af, har undergået en pasteurisering, der indebærer en enkelt varmebehandling:

a)

med en opvarmningseffekt, som mindst svarer til den, der opnås ved pasteurisering ved en temperatur på mindst 72 °C i 15 sekunder

b)

som i givet fald er tilstrækkelig til at sikre en negativ reaktion på en alkalisk fosfataseprøve umiddelbart efter varmebehandlingen.

Artikel 4

Import af visse mejeriprodukter fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på listen i kolonne C i bilag I

1.   Medlemsstaterne tillader import af sendinger af mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra køer, får, geder og bøfler, fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der er risiko for mund- og klovesyge, og som er opført på listen i kolonne C i bilag I, forudsat at mejeriprodukterne eller den rå mælk, som de er fremstillet af, har undgået en varmebehandling, der indebærer:

a)

en sterilisering, hvorved der er opnået en F0-værdi på mindst tre

b)

en UHT-behandling ved ultrahøj temperatur på mindst 135 °C i et passende tidsrum

c)

i)

en HTST-behandling (pasteurisering i kort tid ved høj temperatur (72 °C i 15 sekunder), der i givet fald medfører en negativ reaktion på en alkalisk fosfataseprøve umiddelbart efter varmebehandlingen) i to omgange af mælk med en pH-værdi på mindst 7,0 eller

ii)

en behandling med en pasteuriseringseffekt, der svarer til den i nr. i), og som i givet fald medfører en negativ reaktion på en alkalisk fosfataseprøve umiddelbart efter varmebehandlingen

d)

en HTST-behandling af mælk med en pH-værdi under 7,0 eller

e)

en HTST-behandling kombineret med en anden fysisk behandling, der består i:

i)

nedsættelse af pH-værdien til < 6 i en time eller

ii)

yderligere opvarmning til mindst 72 °C kombineret med tørring.

2.   Medlemsstaterne tillader import af sendinger af mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra andre dyr end dem, der er nævnt i stk. 1, fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der er risiko for mund- og klovesyge, og som er opført på listen i kolonne C i bilag I, forudsat at mejeriprodukterne eller den rå mælk, som de er fremstillet af, har undgået en varmebehandling, der indebærer:

a)

en sterilisering, hvorved der er opnået en F0-værdi på mindst tre eller

b)

en UHT-behandling ved ultrahøj temperatur på mindst 135 °C i et passende tidsrum.

Artikel 5

Certifikater

Sendinger, der er godkendt til import i overensstemmelse med artikel 2, 3 og 4, skal ledsages af et sundhedscertifikat for den pågældende vare, der er udfærdiget i overensstemmelse med det relevante standardcertifikat i del 2 i bilag II og udfyldt i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i del 1 i samme bilag.

Kravene i denne artikel udelukker dog ikke, at der kan anvendes elektroniske certifikater eller andre godkendte systemer, som er harmoniseret på EU-plan.

Artikel 6

Transit- og oplagringsbetingelser

Sendinger af rå mælk og mejeriprodukter, som ikke er bestemt til import til Den Europæiske Union, men bestemt til et tredjeland enten ved øjeblikkelig transit eller efter oplagring i Den Europæiske Union i henhold til artikel 11, 12 eller 13 i Rådets direktiv 97/78/EF, tillades kun indført i Den Europæiske Union, hvis de opfylder følgende betingelser:

a)

De stammer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk eller mejeriprodukter til Den Europæiske Union, og opfylder de relevante varmebehandlingskrav for sådanne sendinger, jf. artikel 2, 3 og 4.

b)

De overholder de særlige dyresundhedsbetingelser for import til Den Europæiske Union af den pågældende rå mælk eller de pågældende mejeriprodukter, der er fastsat i dyresundhedserklæringen i del II.1 i det relevante standardsundhedscertifikat i del 2 i bilag II.

c)

De ledsages af et sundhedscertifikat for den pågældende sending, der er udfærdiget i overensstemmelse med det relevante standardcertifikat i del 3 i bilag II og udfyldt i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i del 1 i samme bilag.

d)

Embedsdyrlægen på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Den Europæiske Union, har i det fælles veterinærdokument til brug ved import, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 (17), attesteret, at de kan godkendes til transit, herunder oplagring, hvis det er relevant.

Artikel 7

Undtagelsesbestemmelser vedrørende transit- og oplagringsbetingelser

1.   Uanset artikel 6 tillades transit ad landevej eller jernbane gennem Den Europæiske Union mellem de grænsekontrolsteder i Letland, Litauen og Polen, der er opført i bilaget til Kommissionens beslutning 2009/821/EF (18), af sendinger, der kommer fra og er bestemt til Rusland, enten direkte eller via et andet tredjeland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Sendingen plomberes med en plombering med løbenummer på det grænsekontrolsted, hvor varerne føres ind i Den Europæiske Union, af den kompetente myndigheds veterinærtjeneste.

b)

De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, stemples på hver side med »KUN TIL TRANSIT TIL RUSLAND VIA EU« af den kompetente myndigheds embedsdyrlæge på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Den Europæiske Union.

c)

De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, er opfyldt.

d)

Embedsdyrlægen på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Den Europæiske Union, attesterer i det fælles veterinærdokument til brug ved import, at sendingen kan godkendes til transit.

2.   Det er ikke tilladt at aflæsse eller oplagre sådanne sendinger på Den Europæiske Unions område, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF.

3.   Den kompetente myndighed skal foretage regelmæssig audit for at sikre, at antallet af sendinger og mængden af produkter, der føres ud af Den Europæiske Unions område, stemmer overens med det antal og de mængder, der føres ind i Den Europæiske Union.

Artikel 8

Særlig behandling

Indførslen af sendinger af mejeriprodukter, som er godkendt til indførsel i Den Europæiske Union i overensstemmelse med artikel 2, 3, 4, 6 eller 7 fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der har været udbrud af eller er blevet vaccineret mod mund- og klovesyge inden for 12 måneder forud for datoen for udstedelse af sundhedscertifikatet, tillades kun, hvis produkterne har undergået en af de behandlinger, der er opført i artikel 4.

Artikel 9

Ophævelse

Beslutning 2004/438/EF ophæves.

Henvisninger til beslutning 2004/438/EF betragtes som henvisninger til denne forordning.

Artikel 10

Overgangsforanstaltninger

I en overgangsperiode indtil den 30. november 2010 kan sendinger af rå mælk og mælkebaserede produkter, jf. definitionen i beslutning 2004/438/EF, for hvilke de relevante sundhedscertifikater er blevet udstedt i overensstemmelse med beslutning 2004/438/EF, fortsat føres ind i Den Europæiske Union.

Artikel 11

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. august 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juli 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(5)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 206.

(6)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1.

(7)  EUT L 154 af 30.4.2004, s. 72.

(8)  EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33.

(9)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(10)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1.

(11)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(12)  EUT L 15 af 20.1.2010, s. 1.

(13)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(14)  EFT L 13 af 16.1.1997, s. 28.

(15)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(16)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(17)  EUT L 21 af 28.1.2004, s. 11.

(18)  EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1.


BILAG I

Liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk eller mejeriprodukter til Den Europæiske Union, med angivelse af, hvilken type varmebehandling der kræves for disse varer

»+«

:

Tredjelandet er godkendt

»0«

:

Tredjelandet er ikke godkendt


Tredjelandets ISO-kode

Tredjeland eller del af tredjeland

Kolonne A

Kolonne B

Kolonne C

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albanien

0

0

+

AN

De Nederlandske Antiller

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australien

+

+

+

BR

Brasilien

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Belarus

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosnien-Hercegovina

0

0

+

CA

Canada

+

+

+

CH

Schweiz (1)

+

+

+

CL

Chile

0

+

+

CN

Kina

0

0

+

CO

Colombia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

DZ

Algeriet

0

0

+

ET

Etiopien

0

0

+

GL

Grønland

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Kroatien

0

+

+

IL

Israel

0

0

+

IN

Indien

0

0

+

IS

Island

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Marokko

0

0

+

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (2)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

0

+

+

MR

Mauretanien

0

0

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Mexico

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

New Zealand

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (3)

Serbien

0

+

+

RU

Rusland

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thailand

0

0

+

TN

Tunesien

0

0

+

TR

Tyrkiet

0

0

+

UA

Ukraine

0

0

+

US

USA

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Sydafrika

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Certifikater i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002. s. 132).

(2)  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: den endelige nomenklatur for dette land vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(3)  Ekskl. Kosovo, som i øjeblikket er under international administration i henhold til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.


BILAG II

DEL 1

Standardsundhedscertifikater

»Milk-RM«

:

Sundhedscertifikat for rå mælk fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne A i bilag I til videreforarbejdning i Den Europæiske Union før anvendelse til konsum.

»Milk-RMP«

:

Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fremstillet af rå mælk fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne A i bilag I til import til Den Europæiske Union.

»Milk-HTB«

:

Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fremstillet af mælk fra køer, får, geder og bøfler fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne B i bilag I til import til Den Europæiske Union.

»Milk-HTC«

:

Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne C i bilag I til import til Den Europæiske Union.

»Milk-T/S«

:

Dyresundhedscertifikat for rå mælk eller mejeriprodukter til konsum, der er bestemt til transit/oplagring i Den Europæiske Union.

Forklarende bemærkninger

a)

De kompetente myndigheder i oprindelsestredjelandet udsteder sundhedscertifikater som vist i del 2 i dette bilag for den pågældende rå mælk og de pågældende mejeriprodukter. Certifikaterne skal i den nummerorden, der er fulgt i standardcertifikatet, indeholde de erklæringer, der kræves for det pågældende tredjeland, og eventuelt de supplerende garantier, der kræves for det pågældende eksporttredjeland.

b)

Originalen af sundhedscertifikatet skal bestå af et enkelt ark med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle siderne udgør et samlet hele, der ikke kan opsplittes.

c)

Der skal forelægges ét særskilt sundhedscertifikat for hver sending af den pågældende vare, der eksporteres til samme bestemmelsessted fra et tredjeland, der er anført i kolonne 2 i skemaet i bilag I, og transporteres med samme jernbanevogn, vejkøretøj, fly eller skib.

d)

Det originale sundhedscertifikat og de etiketter, der er nævnt i standardcertifikatet, skal være udfærdiget på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor grænsekontrollen finder sted, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade, at det udfærdiges på et andet EU-sprog end deres eget, eventuelt vedlagt en officiel oversættelse.

e)

Hvis sundhedscertifikatet vedhæftes yderligere sider med henblik på identifikation af enkeltprodukter i sendingen, skal disse sider også betragtes som en del af det originale certifikat, forudsat at hver af disse sider er forsynet med den udstedende embedsdyrlæges underskrift og stempel.

f)

Hvis sundhedscertifikatet består af mere end én side, skal hver side nederst på siden pagineres med sidetal af samlet sidetal (x (sidetal) af y (samlet sidetal) —) og øverst forsynes med det af myndighederne tildelte certifikatreferencenummer.

g)

Originalen af sundhedscertifikatet skal være udfyldt og underskrevet af en repræsentant for de myndigheder, som skal kontrollere og bekræfte, at den rå mælk eller mejeriprodukterne er i overensstemmelse med de sundhedskrav, der er fastsat i afsnit IX, kapitel I, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 og i direktiv 2002/99/EC.

h)

Myndighederne i det eksporterende tredjeland sørger for, at der følges samme principper for udfærdigelse af certifikatet som dem, der er fastsat i direktiv 96/93/EF (1).

i)

Farven på embedsdyrlægens underskrift skal afvige fra de øvrige angivelser på sundhedscertifikatet. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

j)

Det originale certifikat skal ledsage sendingen til det grænsekontrolsted, hvor den føres ind i Den Europæiske Union.

k)

Hvis det i standardcertifikatet anføres, at det ikke gældende overstreges, kan de erklæringer, der ikke er relevante, overstreges og forsynes med certifikatudstederens initialer og stempel, alternativt kan erklæringerne helt fjernes fra certifikatet.

DEL 2

Standardcertifikat Milk-RM

Sundhedscertifikat for rå mælk fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne A i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 til videreforarbejdning i Den Europæiske Union før anvendelse til konsum

Image

Image

Image

Standardcertifikat Milk-RMP

Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fremstillet af rå mælk fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne A i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 til import til Den Europæiske Union

Image

Image

Image

Standardcertifikat Milk-HTB

Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fremstillet af mælk fra køer, får, geder og bøfler fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne B i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 til import til Den Europæiske Union

Image

Image

Image

Standardcertifikat Milk-HTC

Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne C i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 til import til Den Europæiske Union

Image

Image

Image

Image

DEL 3

Standardcertifikat Milk-T/S

Dyresundhedscertifikat for rå mælk eller mejeriprodukter til konsum, der er bestemt til [transit]/[oplagring] (1) (2) i Det Europæiske Union

Image

Image

Image


(1)  EFT L 13 af 16.1.1997, s. 28.


Top