Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0440

Kommissionens forordning (EU) nr. 440/2010 af 21. maj 2010 om gebyrer til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EØS-relevant tekst)

OJ L 126, 22.5.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 230 - 234

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/440/oj

22.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 440/2010

af 21. maj 2010

om gebyrer til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (1), særlig artikel 24, stk. 2, og artikel 37, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En producent, importør eller downstreambruger af et stof i en blanding kan indsende en anmodning til Det Europæiske Kemikalieagentur, i det følgende benævnt »agenturet«, om at måtte anvende et alternativt kemisk navn.

(2)

Sådanne anmodninger i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1272/2008 skal ledsages af et gebyr.

(3)

En producent, importør eller downstreambruger kan til agenturet fremsende et forslag til harmoniseret klassificering og mærkning af et stof, forudsat at der ikke er en indgang i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 for denne fareklasse eller opdeling.

(4)

Sådanne forslag skal ledsages af et gebyr i de tilfælde, der er fastsat i artikel 37, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1272/2008.

(5)

Størrelsen af de gebyrer, som agenturet opkræver, samt de nærmere regler for betaling bør fastsættes.

(6)

Gebyrernes størrelse bør stå i forhold til det arbejde, som ved forordning (EF) nr. 1272/2008 pålægges agenturet, og bør fastsættes således, at det sikres, at de indtægter, gebyrerne giver, i kombination med agenturets andre indtægtskilder i henhold til artikel 96, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (2) er tilstrækkelige til at dække omkostningerne ved den ydede service.

(7)

I »Small Business Act« for Europa (3) har Den Europæiske Union placeret de små og mellemstore virksomheders (SMV'er) behov centralt i Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse. Navnlig EU's evne til at bygge på SMV'ernes potentiale for vækst og innovation vil derfor være af afgørende betydning for EU's fremtidige velstand. SMV'ernes byrde med hensyn til regler og administration er imidlertid uforholdsmæssig stor i forhold til de store virksomheders byrde. Derfor bør gebyrniveauet for SMV'er nedsættes.

(8)

For at kunne identificere SMV'er bør definitionerne i Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (4) følges.

(9)

De nedsatte gebyrer for forslag til harmoniseret klassificering og mærkning bør tages op til fornyet vurdering senest tre år efter forordningens ikrafttræden med henblik på at ændre eller fjerne dem, hvis det anses for nødvendigt.

(10)

Denne forordning bør hurtigst muligt træde i kraft, da det har været muligt at indsende anmodninger om anvendelse af et alternativt kemisk navn og forslag til harmonisering af klassificering og mærkning af stoffer til agenturet siden den 20. januar 2009, hvor forordning (EF) nr. 1272/2008 trådte i kraft.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastlægges dels størrelsen af de gebyrer, der i medfør af forordning (EF) nr. 1272/2008 opkræves af Det Europæiske Kemikalieagentur, i det følgende benævnt »agenturet«, dels reglerne for betaling af disse gebyrer.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »SMV'er«: mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder som defineret i henstilling 2003/361/EF

2)   »mellemstore virksomheder«: mellemstore virksomheder som defineret i henstilling 2003/361/EF

3)   »små virksomheder«: små virksomheder som defineret i henstilling 2003/361/EF

4)   »mikrovirksomheder«: mikrovirksomheder som defineret i henstilling 2003/361/EF.

KAPITEL II

GEBYRER

Artikel 3

Gebyrer for anmodning om anvendelse af et alternativt kemisk navn

1.   Agenturet opkræver et gebyr som fastsat i bilag I for en anmodning om anvendelse af et alternativt kemisk navn for et stof i op til fem blandinger i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.   Er ansøgeren en SMV, opkræver agenturet et nedsat gebyr, jf. bilag I.

3.   For anvendelse af det alternative kemiske navn for stoffet i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1272/2008 i yderligere blandinger opkræves et tillægsgebyr for op til 10 yderligere blandinger, og det samme tillægsgebyr opkræves for hver 10 yderligere blandinger, jf. afsnit 3 i bilag I.

4.   Anmodningen anses for at være indgivet på den dato, agenturet modtager betaling af gebyret.

Artikel 4

Gebyrer for forslag til harmoniseret klassificering og mærkning af et stof

1.   Agenturet opkræver et gebyr som fastsat i bilag II for indsendelse af forslag til harmonisering af klassificering og mærkning i overensstemmelse med artikel 37, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.   Er den part, der fremsender forslaget, en SMV, opkræver agenturet et nedsat gebyr, jf. bilag II.

3.   Forslaget anses for at være indgivet på den dato, agenturet modtager betaling af gebyret.

Artikel 5

Nedsættelser

1.   En fysisk eller juridisk person, som har ret til gebyr- eller afgiftsnedsættelse i henhold til artikel 3 og 4, oplyser agenturet herom i forbindelse med indgivelse af anmodningen.

2.   Agenturet kan til enhver tid forlange dokumentation for, at betingelserne for gebyrnedsættelse er opfyldt.

3.   Kan en fysisk eller juridisk person, der hævder at have ret til en nedsættelse, ikke dokumentere sin ret til en sådan nedsættelse, opkræver agenturet det fulde gebyr.

Har en fysisk eller juridisk person, der hævder at have ret til en nedsættelse uden at kunne dokumentere det, allerede betalt et nedsat gebyr, opkræver agenturet restbeløbet op til det fulde gebyr.

KAPITEL III

BETALINGER

Artikel 6

Betalingsmåde

1.   Gebyrer betales i euro.

2.   Betaling skal først ske, når agenturet har udstedt en faktura.

3.   Betaling foregår ved overførsel til agenturets bankkonto.

Artikel 7

Identifikation af betalingen

1.   Ved indbetalinger angives fakturanummeret i referencefeltet.

2.   Hvis det ikke er muligt at fastslå formålet med betalingen, giver agenturet indbetaleren en frist til at give meddelelse om formålet med betalingen. Modtager agenturet ikke en meddelelse om formålet med betalingen inden fristens udløb, anses betalingen for at være ugyldig, og det pågældende beløb betales tilbage til indbetaleren.

Artikel 8

Betalingsdato

Betalingen anses for effektueret den dag, det fulde beløb er gået ind på agenturets konto.

Artikel 9

Tilbagebetaling af overskydende betalinger

1.   Ordningerne for tilbagebetaling til indbetaleren af overskydende betalinger for gebyrer fastsættes af agenturets administrerende direktør og offentliggøres på agenturets websted.

Er det overskydende beløb mindre end 100 EUR, og har den pågældende indbetaler ikke udtrykkeligt anmodet om tilbagebetaling, tilbagebetales det overskydende beløb imidlertid ikke.

2.   Overskydende beløb kan ikke fratrækkes eventuelle fremtidige betalinger til agenturet.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 10

Foreløbigt overslag

Agenturets bestyrelse, som i henhold til artikel 96, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1907/2006 udarbejder et overslag over agenturets indtægter og udgifter det følgende regnskabsår, inkluderer heri et særligt foreløbigt overslag over indtægter fra gebyrer, som holdes adskilt fra indtægter fra et eventuelt tilskud fra Fællesskabet.

Artikel 11

Justeringer

1.   De gebyrer, der opkræves i henhold til denne forordning, justeres hvert år efter den inflationsrate, der er udmålt ved hjælp af forbrugerprisindekset, som offentliggøres af Eurostat i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 (5). Justering foretages første gang den 1. juni 2011.

2.   Det nedsatte gebyr for SMV'er for harmoniseret klassificering og mærkning tages op til fornyet vurdering senest tre år efter denne forordnings ikrafttræden.

3.   Kommissionen vurderer også løbende denne forordning i lyset af vigtige oplysninger, der fremkommer vedrørende de til grund liggende antagelser om agenturets forventede indtægter og udgifter.

4.   Senest den 1. januar 2013 tager Kommissionen denne forordning op til revision med henblik på eventuelle ændringer under hensyntagen til navnlig agenturets omkostninger.

Artikel 12

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. maj 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(2)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(3)  KOM(2008) 394 endelig.

(4)  EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

(5)  EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1.


BILAG I

Gebyrer for anmodning i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1272/2008:

Afsnit 1 —   Grundgebyr for et stof i op til fem blandinger

4 000 EUR

Afsnit 2 —   Nedsatte gebyrer for SMV’er for et stof i op til fem blandinger

2.1.   Nedsat gebyr for mellemstore virksomheder

2 800 EUR

2.2.   Nedsat gebyr for små virksomheder

1 600 EUR

2.3.   Nedsat gebyr for mikrovirksomheder

400 EUR

Afsnit 3 —   Gebyr for anvendelse af alternativt kemisk navn pr. 10 yderligere blandinger

3.1.   Grundgebyr

500 EUR

3.2.   Nedsat gebyr for mellemstore virksomheder

350 EUR

3.3.   Nedsat gebyr for små virksomheder

200 EUR

3.4.   Nedsat gebyr for mikrovirksomheder

100 EUR


BILAG II

Gebyrer for indsendelse af forslag i henhold til artikel 37, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1272/2008:

Afsnit 1 —   Grundgebyr

12 000 EUR

Afsnit 2 —   Nedsatte gebyrer for SMV'er

2.1.   Nedsat gebyr for mellemstore virksomheder

8 400 EUR

2.2.   Nedsat gebyr for små virksomheder

4 800 EUR

2.3.   Nedsat gebyr for mikrovirksomheder

1 200 EUR


Top