Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0072

Kommissionens forordning (EU) nr. 72/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse af Kommissionens inspektioner på luftfartssikkerhedsområdet (EØS-relevant tekst)

OJ L 23, 27.1.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 67 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/72/oj

27.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 23/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 72/2010

af 26. januar 2010

om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse af Kommissionens inspektioner på luftfartssikkerhedsområdet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (1), særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på at overvåge medlemsstaternes anvendelse af forordning (EF) nr. 300/2008 bør Kommissionen foretage inspektioner. Der er behov for at tilrettelægge inspektioner under Kommissionens tilsyn for at verificere effektiviteten af nationale kvalitetskontrolprogrammer.

(2)

Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde under forberedelsen og gennemførelsen af Kommissionens inspektioner.

(3)

Kommissionen bør have mulighed for at lade kvalificeret nationalt kontrolpersonale, som stilles til rådighed af medlemsstaterne, deltage i sit inspektionshold.

(4)

Kommissionens inspektioner og rapportering bør gennemføres i henhold til en fast procedure, herunder en standardmetode.

(5)

Medlemsstaterne bør sikre en hurtig afhjælpning af mangler, som konstateres i forbindelse med Kommissionens inspektioner.

(6)

Kommissionen bør kunne foretage opfølgende inspektioner for at verificere, at manglerne er afhjulpet.

(7)

Der bør findes en proces til håndtering af mangler, der betragtes som så alvorlige, at de har væsentlig betydning for luftfartssikkerheden generelt i Fællesskabet.

(8)

De i denne forordning fastsatte bestemmelser er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 300/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges procedurer for Kommissionens gennemførelse af inspektioner med henblik på at overvåge medlemsstaternes anvendelse af forordning (EF) nr. 300/2008. Kommissionens inspektioner skal omfatte medlemsstaternes kompetente myndigheder og udvalgte lufthavne, operatører og enheder, som anvender luftfartssikkerhedsnormer. Disse inspektioner skal udføres på en gennemskuelig, effektiv, harmoniseret og konsekvent måde.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »kompetent myndighed«: den nationale myndighed, som en medlemsstat har udpeget i medfør af artikel 9 i forordning (EF) nr. 300/2008

2)   »Kommissionens inspektion«: en undersøgelse af eksisterende kvalitetskontrol og sikkerhedsforanstaltninger, -procedurer og -strukturer inden for civil luftfart, som Kommissionens inspektører foretager med henblik på at fastslå, i hvilket omfang forordning (EF) nr. 300/2008 er opfyldt

3)   »Kommissionens inspektør«: en behørigt kvalificeret person, der er ansat af Kommissionen, eller en person, som er ansat af medlemsstaten med henblik på at foretage kontrolovervågningsaktiviteter på nationalt niveau på vegne af den kompetente myndighed, og som er udpeget til at deltage i Kommissionens inspektioner

4)   »udvalg«: det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 300/2008

5)   »mangel«: manglende opfyldelse af kravene i forordning (EF) nr. 300/2008

6)   »nationalt kontrolpersonale«: af medlemsstaten ansatte personer, der foretager kontrolovervågningsaktiviteter på nationalt niveau på vegne af den kompetente myndighed

7)   »prøvning«: efterprøvning af sikkerhedsforanstaltninger på luftfartsområdet, hvorunder der simuleres hensigt til at begå en ulovlig handling, med henblik på at undersøge, hvor effektivt de gældende sikkerhedsforanstaltninger er gennemført

8)   »kompenserende foranstaltning«: en foreløbig foranstaltning eller række af foranstaltninger, som tilsigter i praktisk muligt omfang at begrænse mangler, der er konstateret under gennemførelsen af en inspektion, inden manglerne kan afhjælpes fuldstændigt.

KAPITEL II

GENERELLE KRAV

Artikel 3

Medlemsstaternes samarbejde

1.   Uden at det berører Kommissionens ansvar, skal medlemsstaterne samarbejde med Kommissionen om gennemførelsen af dennes inspektionsopgaver. Samarbejdet omfatter såvel forberedelsesfasen som kontrolovervågnings- og rapporteringsfasen.

2.   Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige forholdsregler for at sikre, at anmeldelsen af en inspektion holdes fortrolig, så det sikres, at inspektionsprocessen ikke skades.

Artikel 4

Udøvelse af Kommissionens beføjelser

1.   Hver medlemsstat sikrer, at Kommissionens inspektører kan udøve deres beføjelser til at inspicere aktiviteterne med hensyn til sikkerheden inden for civil luftfart hos den kompetente myndighed i henhold til forordning (EF) nr. 300/2008 og hos enhver lufthavn, operatør og enhed, som er omfattet af denne forordning.

2.   Hver medlemsstat sikrer, at Kommissionens inspektører efter anmodning får adgang til alle dokumenter af relevans for at vurdere overensstemmelsen med de fælles normer.

3.   Støder Kommissionens inspektører på vanskeligheder i forbindelse med udførelsen af deres hverv, bistår de pågældende medlemsstater på enhver måde inden for rammerne af deres beføjelser Kommissionen i fuldførelsen af dens opgave.

Artikel 5

Kvalifikationskrav til Kommissionens inspektører

For at være kvalificeret til at foretage Kommissionens inspektioner skal Kommissionens inspektører have relevant teoretisk og praktisk erfaring og have fuldført en uddannelse hertil.

Uddannelsen skal:

a)

gives af Kommissionen

b)

omfatte et grundkursus og løbende efteruddannelse

c)

sikre, at arbejdet udføres til en tilstrækkelig standard med henblik på at fastslå, om sikkerhedsforanstaltningerne er gennemført i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 300/2008.

Grundkurset skal omfatte en eksamen.

Artikel 6

Deltagelse af nationalt kontrolpersonale i Kommissionens inspektioner

1.   Medlemsstaterne stiller nationalt kontrolpersonale, som kan deltage i såvel Kommissionens inspektioner som i de tilhørende forberedelses- og rapporteringsfaser, til rådighed for Kommissionen.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen oplysninger om nationalt kontrolpersonale (mindst én og højst fem personer), som kan indkaldes til at deltage i Kommissionens inspektioner.

3.   En liste over alt nationalt kontrolpersonale, som er udpeget af medlemsstaterne, og som opfylder kriterierne i artikel 5, meddeles udvalget hvert år.

4.   Et medlem af det nationale kontrolpersonale må ikke deltage i Kommissionens inspektioner i den medlemsstat, hvor den pågældende er ansat.

5.   Anmodninger om kontrolpersonale, der skal deltage i Kommissionens inspektioner, skal meddeles den kompetente myndighed i god tid, normalt mindst to måneder inden inspektionen efter planen skal finde sted.

6.   Udgifter til det nationale kontrolpersonales deltagelse i Kommissionens inspektion dækkes af Kommissionen i overensstemmelse med Fællesskabets regler.

KAPITEL III

PROCEDURER VED KOMMISSIONENS INSPEKTIONER

Artikel 7

Anmeldelse af inspektioner

1.   Mindst to måneder inden inspektionen underretter Kommissionen den kompetente myndighed, på hvis område inspektionen skal foretages.

2.   Et spørgeskema, der skal udfyldes af den kompetente myndighed inden inspektionen, skal i givet fald forelægges samtidig med varslingen af inspektionen sammen med en anmodning om eventuel relevant dokumentation. Det udfyldte spørgeskema og den dokumentation, der måtte være anmodet om, forelægges Kommissionen mindst to uger før, inspektionen efter planen skal påbegyndes.

3.   Hvis Kommissionen råder over oplysninger, der lader formode, at der i en lufthavn findes mangler, som kan have væsentlig betydning for luftfartssikkerheden generelt i Fællesskabet, konsulteres den pågældende medlemsstats kompetente myndighed, og varselsperioden forud for inspektionen kan efterfølgende afkortes til to uger. I så fald finder stk. 1 og 2 i denne artikel ikke anvendelse.

Artikel 8

Forberedelse af inspektioner

1.   Kommissionens inspektører foretager forberedelser for at sikre effektivitet, præcision og konsekvens i inspektionerne.

2.   Den kompetente myndighed oplyses om navnene på Kommissionens inspektører, der er blevet bemyndiget til at foretage en inspektion, sammen med andre relevante oplysninger.

3.   For hver inspektion udpeger den kompetente myndighed en koordinator, som står for de praktiske foranstaltninger i forbindelse med de inspektioner, der skal foretages. Medlemsstaterne oplyser Kommissionen om koordinatorens navn og kontaktoplysninger senest tre uger efter modtagelsen af underretningen om inspektionen.

Artikel 9

Inspektionernes gennemførelse

1.   Kommissionens inspektører foretager inspektioner på en omkostningseffektiv og effektiv måde med behørig hensyntagen til egen og andres sikkerhed og sikring. Hvis Kommissionens inspektører i forbindelse med en inspektion ikke lever op til disse normer, kan de udelukkes fra Kommissionens fremtidige inspektioner.

2.   Der anvendes en standardmetode til at overvåge, at kravene til sikkerheden inden for civil luftfart i forordning (EF) nr. 300/2008 er opfyldt.

Gennemførelsen af inspektioner skal bygge på en systematisk informationsindsamling, hvor en eller flere af følgende teknikker anvendes:

a)

observationer

b)

verifikation

c)

interviews

d)

granskning af dokumenter og

e)

prøvning.

3.   Kommissionens inspektører ledsages af en repræsentant for den kompetente myndighed under gennemførelsen af inspektionsaktiviteterne. Denne ledsagers handlinger må ikke påvirke omkostningseffektiviteten eller effektiviteten af inspektionsaktiviteterne.

4.   Kommissionens inspektører medbringer et identitetskort, der bemyndiger dem til at udføre inspektioner på Kommissionens vegne, og et lufthavns-id-kort, der giver dem adgang til alle de områder, som skal inspiceres. Dette lufthavns-id-korts format må ikke påvirke omkostningseffektiviteten eller effektiviteten af inspektionsaktiviteterne.

5.   Prøvninger må kun udføres efter forudgående anmeldelse til og i nært samarbejde med den kompetente myndighed.

6.   Medlemsstaterne sikrer, at Kommissionens inspektører har bemyndigelse til at medbringe genstande, der skal anvendes i forbindelse med prøvninger, herunder genstande, som er (eller forekommer at være) forbudte genstande, i alle områder, hvortil adgangen er påkrævet i løbet af en inspektion, og i forbindelse med transit til eller fra en inspektion i overensstemmelse med eventuelle aftalte protokoller.

7.   Den kompetente myndighed underrettes, så snart det er praktisk muligt, om eventuelle alvorlige mangler, som konstateres i forbindelse med Kommissionens inspektion. Derudover, og uden at dette berører artikel 10, giver Kommissionens inspektører, når det er praktisk muligt, på stedet et uformelt, mundtligt resumé af resultaterne af inspektionen.

Artikel 10

Inspektionsrapport

1.   Senest seks uger efter afslutningen af en inspektion forelægger Kommissionen en inspektionsrapport for den kompetente myndighed.

Den kompetente myndighed videresender omgående resultaterne til de inspicerede lufthavne, operatører eller enheder.

2.   Rapporten skal indeholde inspektørernes konstateringer, herunder eventuelle påpegede mangler. Rapporten kan indeholde henstillinger om afhjælpende tiltag.

3.   Ved vurderingen af gennemførelsen af forordning (EF) nr. 300/2008 anvendes følgende klassifikation:

a)

fuld efterlevelse

b)

efterlevelsen kan forbedres

c)

manglende efterlevelse

d)

manglende efterlevelse med alvorlige mangler

e)

ikke relevant eller

f)

ikke bekræftet.

Artikel 11

Den kompetente myndigheds svar

1.   Senest tre måneder efter afsendelsen af en inspektionsrapport skal den kompetente myndighed forelægge Kommissionen et skriftligt svar på rapporten, hvori den:

a)

kommenterer resultaterne og henstillingerne og

b)

forelægger en handlingsplan med specificerede tiltag til og tidsfrister for afhjælpning af eventuelle påpegede mangler.

2.   Foretages der en opfølgende inspektion, forelægges den kompetente myndigheds svar senest seks uger efter datoen for afsendelsen af inspektionsrapporten.

3.   Hvis der i inspektionsrapporten ikke konstateres mangler, kræves der intet svar.

Artikel 12

Afhjælpning af mangler

1.   Mangler, der er påpeget i forbindelse med inspektioner, skal omgående afhjælpes. Kan afhjælpningen ikke finde sted omgående, gennemføres kompenserende foranstaltninger.

2.   Den kompetente myndighed skal skriftligt over for Kommissionen bekræfte, at manglerne er afhjulpet. Denne bekræftelse foretages med den kompetente myndigheds kontrolovervågningsaktiviteter som grundlag.

3.   Den kompetente myndighed underrettes, når det ifølge inspektionsrapporten ikke er nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger.

Artikel 13

Opfølgende inspektioner

1.   Efter modtagelse af den kompetente myndigheds svar og eventuelle yderligere påkrævede præciseringer kan Kommissionen foretage en opfølgende inspektion.

2.   Den kompetente myndighed skal gives mindst to ugers varsel, inden en opfølgende inspektion kan foretages på dens område.

3.   De opfølgende inspektioner rettes hovedsagelig mod de områder, hvor der blev konstateret mangler i forbindelse med Kommissionens første inspektion.

KAPITEL IV

GENERELLE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 14

Oplysninger til udvalget

Udvalget informeres med jævne mellemrum om gennemførelsen af Kommissionens inspektionsprogram og resultaterne af dennes vurderinger.

Artikel 15

Underretning af de kompetente myndigheder om alvorlige mangler

1.   En kompetent myndighed informeres omgående, hvis en inspektion af en lufthavn på dens område afslører en alvorlig mangel, der skønnes at have væsentlig betydning for luftfartssikkerheden generelt i Fællesskabet. Denne information sendes desuden omgående til de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder.

2.   De kompetente myndigheder informeres også omgående, hvis Kommissionen råder over troværdige oplysninger om afhjælpende foranstaltninger, herunder kompenserende foranstaltninger, der bekræfter, at de mangler, som er anmeldt i medfør af denne artikel, ikke længere har væsentlig betydning for luftfartssikkerheden generelt i Fællesskabet.

Artikel 16

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den dato, der fastsættes i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages efter proceduren i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008, dog ikke senere end den 29. april 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. januar 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.


Top