EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010O0030

2010/794/EU: Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 13. december 2010 om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2010/30)

EUT L 336 af 21.12.2010, p. 63–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; ophævet ved 32011O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2010/794/oj

21.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/63


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 13. december 2010

om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer

(ECB/2010/30)

(2010/794/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.1 og artikel 14.3, i sammenholdt med artikel 3.1, første led, samt artikel 18.2 og artikel 20, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Til indførelse af en fælles pengepolitik kræves definition af de instrumenter og procedurer, der skal anvendes af Eurosystemet bestående af de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har indført euroen (i det følgende benævnt »de deltagende medlemsstater«), og Den Europæiske Centralbank (ECB), således at denne politik kan gennemføres på en ensartet måde i de deltagende medlemsstater.

(2)

ECB har beføjelse til at fastsætte de nødvendige retningslinjer for gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitik, og de nationale centralbanker er forpligtede til at handle i overensstemmelse med disse retningslinjer.

(3)

Retningslinje ECB/2000/7 af 31. august 2000 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (1) bør ændres for at afspejle ændringer af Eurosystemets pengepolitiske grundlag, navnlig: a) for at indføre kriterier for belånbarhed for egen brug af særligt dækkede obligationer med pant i erhvervsejendomme som underliggende aktiver, der ikke er i overensstemmelse med reglerne for investeringsforeninger (non-UCITS-compliant), b) for at tilføje tidsindskud som belånbar sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer og intradag kredit og c) for at ændre appendiks 5 til bilag I med henblik på at afspejle, at Estland vil indføre euroen den 1. januar 2011 og at navnet på Central Bank and Financial Services Authority of Ireland er ændret —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Ændringer til bilag I

Bilag I til retningslinje ECB/2000/7 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne retningslinje.

Artikel 2

Verifikation

1.   De nationale centralbanker skal senest den 31.december 2010 fremsende meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler de vil anvende for at efterkomme punkt 1, 3 og 4 i bilaget til denne retningslinje.

2.   De nationale centralbanker skal senest den 8. januar 2011 fremsende meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler de vil anvende for at efterkomme punkt 2 i bilaget til denne retningslinje.

Artikel 3

Ikrafttræden

1.   Denne retningslinje træder i kraft to dage efter dens vedtagelse.

2.   Punkt 1,3 og 4 i bilaget til denne retningslinje finder anvendelse fra den 1. januar 2011.

3.   Punkt 2 i bilaget til denne retningslinje finder anvendelse fra 1. februar 2011.

Artikel 4

Adressater

Denne retningslinje er rettet til de deltagende medlemsstaters nationale centralbanker.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 13. december 2010.

For ECB's Styrelsesråd

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 310 af 11.12.2000, s. 1.


BILAG

Bilag I til retningslinje ECB/2000/7 ændres således:

1.

I kapitel 6.2.2 erstattes første afsnit af følgende:

»Tre typer af ikke-omsættelige aktiver kan anvendes som sikkerhed i henhold til den fælles ramme for belånbare aktiver: tidsindskud fra godkendte modparter, gældsfordringer og ikke-omsættelige detailgældsinstrumenter med pant i fast ejendom (RMBD) (1)

2.

Kapitel 6.2.3. affattes således:

a)

Syvende afsnit (femte afsnit under overskriften (»Regler for anvendelse af belånbare aktiver«) erstattes af følgende:

»Ovennævnte bestemmelser om snævre forbindelser finder ikke anvendelse på: a) snævre forbindelser mellem modparten og en enhed i den offentlige sektor inden for EØF, der kan udskrive skatter, eller i tilfælde, hvor et gældsinstrument er garanteret af en enhed i den offentlige sektor inden for EØF, der kan udskrive skatter; b) særligt dækkede obligationer, der er udstedt i henhold til kriterierne i artikel 22, stk. 4, i direktivet om investeringsinstitutter (UCITs-direktivet), eller c) i tilfælde, hvor gældsinstrumenter er beskyttet af særlige retlige sikkerheder svarende til bestemmelserne for instrumenterne under b), som det fx er tilfældet med (i) ikke-omsættelige detailgældsinstrumenter med pant i fast ejendom (RMBD), der ikke er værdipapirer, eller ii) strukturerede særligt dækkede obligationer med pant i boligejendomme eller med pant i erhvervsejendomme dvs. visse obligationer, som ikke er erklæret i overensstemmelse med reglerne for investeringsforeninger (UCITS-konforme) af Europakommissionen, som opfylder alle kriterier, der gælder for værdipapirer af asset-backed typen, som angivet i kapitel 6.2. og 6.3., samt følgende yderligere kriterier (2):

For strukturerede særligt dækkede obligationer med sikkerhed i lån med pant i boligejendomme:

Alle lån mod pant i boligejendomme, som grundlag for strukturerede særligt dækkede obligationer, skal være denomineret i euro, udsteder og debitor og garant (såfremt de er juridiske personer) skal have hjemsted i en medlemsstat, de aktiver, der er givet pant i, skal være beliggende i en medlemsstat, og den gældende lov skal være loven i en medlemsstat.

Lån mod pant i boligejendomme er belånbare i sikkerhedspuljen for de relevante strukturerede særligt dækkede obligationer, såfremt de er garanteret ved en godkendt garanti eller af pant i fast ejendom. En godkendt garanti bag sådanne garanterede lån skal være betalbar inden for 24 måneder efter misligholdelse. Godkendte garantier med hensyn til disse garanterede lån kan stilles i forskellige kontraktsformer, herunder forsikringskontrakter, på betingelse af af de er ydet af en enhed inden for den offentlige sektor eller en finansiel institution, der er underlagt offentligt tilsyn. Garanten for sådanne garanterede lån må ikke have snævre forbindelser til udstederen af de særligt dækkede obligationer og skal være bedømt til mindst [A+/A1/AH] af et godkendt eksternt kreditvurderingsbureau (ECAI) i transaktionens løbetid.

Alternativ sikkerhed af høj kvalitet indtil 10 pct. af sikkerhedspuljen kan godkendes. Denne grænse kan kun overskrides, efter at den pågældende nationale centralbank har foretaget en dybdegående kontrol.

Den højeste del af hvert enkelt belånbart lån, som kan finansieres gennem udstedelse af strukturerede særligt dækkede obligationer, udgør 80 pct. af belåningsprocenten. Beregningen af belåningsprocenten skal foretages ud fra en konservativ markedsvurdering.

Den mindste obligatoriske yderligere sikkerhedsstillelse er 8 pct..

Det højeste lånebeløb for lån med pant i boligejendom udgør 1 mio. euro.

Den enkeltstående kreditvurdering af sikkerhedspuljen skal svare til et årlig PD-niveau på 10 basispoint i overensstemmelse med »single A« grænseværdi (jf. kapitel 6.3.1).

En langfristet mindste grænseværdi på »single A« (»A-« hos Fitch eller Standard & Poor’s eller »A3« hos Moody’s eller »AL« hos DBRS) skal anvendes på udsteder og tilknyttede enheder, som har del i eller er relevante for transaktionen om den strukturerede særligt dækkede obligation.

For strukturerede særligt dækkede obligationer med sikkerhed i lån med pant i erhvervsejendomme:

Alle lån mod pant i erhvervsejendomme, som udgør grundlag for strukturerede særligt dækkede obligationer, skal være denomineret i euro, udsteder og debitor og garant, såfremt de er juridiske personer, skal have hjemsted i en medlemsstat, deres underliggende aktiver skal være beliggende i en medlemsstat, og den gældende lov skal være loven i en medlemsstat.

Alternativ sikkerhed af høj kvalitet indtil 10 pct. af sikkerhedspuljen kan godkendes. Denne grænse kan kun overskrides, efter at den pågældende nationale centralbank har foretaget en dybdegående kontrol.

Den største del af hvert enkelt belånbart lån, som kan finansieres gennem udstedelse af strukturerede særligt dækkede obligationer, udgør 60 pct. af belåningsprocenten. Beregningen af belåningsprocenten skal foretages ud fra en konservativ markedsvurdering.

Den mindste obligatoriske ekstra sikkerhedsstillelse er 10 pct..

Ingen låntagers andel af sikkerhedspuljen efter sammenlægning af alle individuelle udestående lånebeløb til en bestemt låntager må overstige 5 pct. af summen af sikkerhedspuljen.

Den enkeltstående kreditvurdering af sikkerhedspuljen skal svare til kreditkvalitet trin 1 i overensstemmelse med Eurosystemets rating-skala (jf. kapitel 6.3.1).

Kreditkvalitet trin 2 skal anvendes for en udsteder og tilknyttede enheder, som er del af eller væsentlige for transaktionen i forbindelse med den strukturerede særligt dækkede obligation.

Alle underliggende lån mod pant i erhvervsejendomme skal vurderes mindst én gang årligt. Prisfald på ejendomme skal afspejles fuldt ud i vurderingen I tilfælde af prisstigninger anvendes en haircut på 15 pct. Lån som ikke opfylder grænsen for belåningsprocenten, skal erstattes af nye lån eller der skal stilles ekstrasikkerhed, med forbehold af den pågældende nationale centralbanks godkendelse. Den primære vurderingsmetode, der skal anvendes, er markedsværdien, dvs. en skønnet pris, som kunne opnås, såfremt aktiverne blev solgt på markedet med anvendelse af en rimelig salgsindsats. Dette skøn skal bero på de mest konservative forudsætninger. Statistiske metoder kan også anvendes, men alene som en subsidiær vurderingsmetode.

En likviditetsmæssig stødpude i form af et kontantbeløb i euro, der indskydes hos en godkendt modpart, skal opretholdes til enhver tid til dækning af alle rentebetalinger i forbindelse med særligt dækkede obligationer for den efterfølgende 6-månedersperiode.

Når låntagers kortfristede kreditværdighed vedrørende et underliggende realkreditlån med pant i erhvervsejendomme falder under kreditkvalitet trin 2 i de 9 måneder før dækket bankobligation til straksindfrielse forfalder, skal denne låntager stille et kontantbeløb i euro, der er tilstrækkeligt til at dække betaling af den relevante del af den særligt dækkede obligations hovedstol samt tilknyttede omkostninger, der på fastsatte tidspunkter af udsteder i henhold til den særligt dækkede obligation skal indbetales til den likviditetsmæssige stødpude.

I tilfælde af likviditetsmæssige vanskeligheder kan den oprindelige forfaldsdag forlænges i op til 12 måneder til at opveje manglende overensstemmelse mellem det amortiserende lån i sikkerhedspuljen og straksindfrielsen af den særligt dækkede obligation. Den særligt dækkede obligation vil dog ophøre med at være belånbar til egen brug efter den oprindelige forfaldsdato.

b)

Ottende afsnit (sjette afsnit under overskriften (»Regler for anvendelse af belånbare aktiver«) erstattes af følgende:

»For strukturerede særligt dækkede obligationer med sikkerhed i pant i boligejendomme og strukturerede særligt dækkede obligationer med sikkerhed i pant i erhvervsejendomme skal modparter dog tilvejebringe juridisk bekræftelse fra et anerkendt advokatkontor, der bekræfter, at følgende betingelser er opfyldt:

Udstederen af den særligt dækkede obligation er et kreditinstitut med hjemsted i en medlemsstat i EU og ikke er et special-purpose vehicle, uanset at sådanne særligt dækkede obligationer er garanterede af et kreditinstitut med hjemsted i en medlemsstat i EU.

Udsteder/udstedelse af særligt dækkede obligationer er i henhold til loven i den medlemsstat, hvor udsteder har hjemsted, eller hvor de særligt dækkede obligationer blev udstedt, undergivet særligt offentligt tilsyn til beskyttelse af indehaverne af de dækkede obligationer.

I tilfælde af udsteders insolvens har indehaverne af de særligt dækkede obligationer fortrinsstilling med hensyn til tilbagebetaling af hovedstol og rentebetaling fra de (underliggende) belånbare aktiver.

Beløb fra udstedelse af de særligt dækkede obligationer skal investeres (ifølge de investeringsregler, der er angivet i dokumentationen for de særligt dækkede obligationer) i overensstemmelse med den relevante nationale lovgivning om særligt dækkede obligationer eller anden lovgivning, der finder anvendelse på de pågældende aktiver.«

3.

I kapitel 6.4.3 tilføjes følgende underafsnit:

For tidsindskud gælder intet haircut ved vurdering«.

4.

Tabellen i Appendiks 5 erstattes af følgende:

»Eurosystemets websteder

Central Bank

Websted

Den Europæiske Centralbank

www.ecb.europa.eu

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be eller www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Eesti Pank

www.eestipank.ee

Central Bank of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Národná banka Slovenska

www.nbs.sk

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi«


(1)  Mellem 1. januar 2007 og 31. december 2011, gælder en overgangsordning for gældsfordringer, som giver de enkelte nationale centralbanker mulighed for at fastsætte mindstebeløbet for de gældsfordringer, der er belånbare i forbindelse med sikkerhedsstillelse bortset fra grænseoverskridende anvendelse, og at bestemme hvorvidt der skal opkræves et ekspeditionsgebyr. Fra 1. januar 2012 gælder en enhedsordning.«

(2)  Strukturerede særligt dækkede obligationer med sikkerhed i lån med pant i boligejendomme, der er udstedt før den 10. oktober 2010, men som ikke opfylder disse kriterier, kan fortsat anvendes indtil den 31. marts 2011. Strukturerede særligt dækkede obligationer med sikkerhed i lån med pant i erhvervsejendomme, der er udstedt før den 1. februar 2011, men som ikke opfylder disse kriterier, kan fortsat anvendes indtil den 31. marts 2011.«


Top