Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0082

Kommissionens direktiv 2010/82/EU af 29. november 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udvidet anvendelse af aktivstoffet tetraconazol EØS-relevant tekst

OJ L 313, 30.11.2010, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; stiltiende ophævelse ved 32009R1107

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/82/oj

30.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/10


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/82/EU

af 29. november 2010

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udvidet anvendelse af aktivstoffet tetraconazol

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2009/82/EF (2) blev tetraconazol optaget som aktivstof i bilag I til direktiv 91/414/EØF til anvendelse som fungicid.

(2)

Optagelsen af tetraconazol er dog betinget af, at aktivstoffet kun i begrænsede mængder og med bestemte mellemrum anvendes på markafgrøder. Anvendelse på æbler og druer er helt udelukket. Nævnte begrænsninger var nødvendige, fordi der på optagelsestidspunktet manglede data i grundvandsvurderingen, navnlig vedrørende risikoen for forurening med to metabolitter, som anmelderen ikke havde identificeret. Hvad angår anvendelse på æbler og druer, manglede der data i risikovurderingen vedrørende forbrugerne.

(3)

Anmelderen Isagro har anmodet om en ændring af optagelsen af tetraconazol med henblik på at udvide stoffets anvendelse som fungicid ved at ophæve nævnte begrænsninger. Anmelderen har forelagt yderligere videnskabelige data til støtte for anmodningen.

(4)

Italien, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1490/2002 (3), vurderede nævnte data og forelagde den 10. februar 2010 Kommissionen et tillæg til udkastet til vurderingsrapport om tetraconazol, der blev rundsendt til de andre medlemsstater og til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) med henblik på fremsættelse af bemærkninger. Udkastet til vurderingsrapport og ovennævnte tillæg er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 28. oktober 2010 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om tetraconazol.

(5)

De nye data, som anmelderen har forelagt, og den nye vurdering, som den rapporterende medlemsstat har foretaget, viser, at den ønskede udvidede anvendelse ikke frembyder andre risici end dem, der allerede er taget i betragtning i de særlige bestemmelser om tetraconazol i bilag I til direktiv 91/414/EØF og i Kommissionens reviderede vurderingsrapport om tetraconazol. Med hensyn navnlig til risikoen for grundvandsforurening mente den rapporterende medlemsstat, at nævnte metabolitter identificeres i den nye undersøgelse, som anmelderen har forelagt, og at der ikke forekommer uacceptabel udvaskning. Med hensyn til anvendelse på æbler og druer konkluderede den, at de data vedrørende restkoncentrationer, der er suppleret med nye overvågede forsøg og markundersøgelser, viser, at der ikke er nogen risici med hensyn til forbrugernes akutte og kroniske optag.

(6)

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF er det derfor berettiget at ændre de særlige bestemmelser vedrørende tetraconazol ved at fjerne begrænsningerne for stoffets anvendelse som fungicid.

(7)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 91/414/EØF, bilag I, affattes rækken vedrørende »tetraconazol«, kolonnen »Særlige bestemmelser«, del A, således:

»DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.«

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. marts 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. april 2011.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 196 af 28.7.2009, s. 10.

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.


Top