Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0070

Kommissionens direktiv 2010/70/EU af 28. oktober 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udløbsdatoen for optagelse af aktivstoffet carbendazim i bilag I EØS-relevant tekst

OJ L 283, 29.10.2010, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/70/oj

29.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/27


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/70/EU

af 28. oktober 2010

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udløbsdatoen for optagelse af aktivstoffet carbendazim i bilag I

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2006/135/EF (2) blev carbendazim optaget som aktivstof i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Optagelsesperioden udløber den 31. december 2010.

(2)

Optagelsesperioden for et aktivstof kan efter anmodning forlænges i en periode på højst ti år. Kommissionen modtog den 6. august 2007 en anmodning fra anmelderen om forlængelse af optagelsesperioden for carbendazim.

(3)

Den 10. januar 2008 forelagde anmelderen et teknisk dossier for den rapporterende medlemsstat Tyskland til støtte for sin anmodning. Tyskland forelagde sit udkast til ny vurderingsrapport den 27. juli 2009. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet gennemførte derefter et peer review, der blev afsluttet den 30. april 2010.

(4)

Da det ikke er muligt at afslutte forlængelsesproceduren inden den dato, hvor optagelsesperioden for carbendazim udløber, og da anmodningen om forlængelse blev indgivet tilstrækkeligt tidligt, bør der i overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, i direktiv 91/414/EØF indrømmes en forlængelse for det tidsrum, der er nødvendigt for, at proceduren kan afsluttes.

(5)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I række 149 (carbendazim (ikke oplyst stereokemi), CAS-nr. 10605-21-7, CIPAC-nr. 263), sjette kolonne (udløbsdato for stoffets optagelse i listen), i bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres datoen »31. december 2010« til »13. juni 2011«.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2011.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 349 af 12.12.2006, s. 37.


Top