Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0058

Kommissionens direktiv 2010/58/EU af 23. august 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udvidet anvendelse af aktivstoffet iprodion EØS-relevant tekst

OJ L 221, 24.8.2010, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/58/oj

24.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 221/12


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/58/EU

af 23. august 2010

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udvidet anvendelse af aktivstoffet iprodion

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2003/31/EF (2) blev iprodion optaget som aktivstof i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(2)

I ansøgningen om optagelse af iprodion forelagde anmelderen Bayer data om anvendelse af stoffet som fungicid, som støttede den konklusion, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder iprodion, generelt kan forventes at opfylde sikkerhedskravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(3)

Ud over dette anvendelsesformål har en anden anmelder, DEVGEN, anmodet om en ændring, således at iprodion tillades anvendt som nematicid. Til støtte for denne udvidelse af anvendelsesformålet forelagde anmelderen DEVGEN supplerende oplysninger.

(4)

Frankrig har evalueret de forelagte oplysninger og underrettede den 12. januar 2010 Kommissionen om sine konklusioner med hensyn til, at den ønskede udvidelse af anvendelsesformålet ikke giver anledning til andre risici end dem, der allerede er taget i betragtning i de særlige bestemmelser vedrørende iprodion i bilag I til direktiv 91/414/EØF og i Kommissionens reviderede vurderingsrapport om dette stof. Frankrig har især udarbejdet en række tillæg til vurderingsrapporten om de pågældende områder i risikovurderingen, hvoraf det kan konkluderes, at et sådant udvidet anvendelsesområde er acceptabelt.

(5)

Det er derfor berettiget at ændre de særlige bestemmelser vedrørende iprodion.

(6)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 24. december 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 25. december 2010.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. august 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 101 af 23.4.2003, s. 3.


BILAG

I bilag I til direktiv 91/414/EØF affattes række 50 således:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnummer

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»50

Iprodion

CAS-nr.: 36734-19-7

CIPAC-nr.: 278

3-(3,5-dichlorphenyl)-nisopropyl-2,4-dioxo-imidazolidin-1-carboximid

960 g/kg

1.1.2004

31.12.2013

Må kun tillades anvendt som fungicid og nematicid.

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om iprodion, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. december 2002. I denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på den potentielle risiko for kontaminering af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i store doser (navnlig ved anvendelse på græstørv) på sur jordbund (pH under 6) og/eller under sårbare klimaforhold

omhyggeligt vurdere risikoen for hvirvelløse vanddyr, hvis aktivstoffet anvendes direkte ved siden af overfladevand. Der bør træffes risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


Top