Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0044

Kommissionens direktiv 2010/42/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår visse bestemmelser om fusioner af fonde, master-feeder-strukturer og anmeldelsesprocedure (EØS-relevant tekst)

OJ L 176, 10.7.2010, p. 28–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 105 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/44/oj

10.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/28


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/42/EU

af 1. juli 2010

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår visse bestemmelser om fusioner af fonde, master-feeder-strukturer og anmeldelsesprocedure

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (1), særlig artikel 43, stk. 5, artikel 60, stk. 6, litra a) og c), artikel 61, stk. 3, artikel 62, stk. 4, artikel 64, stk. 4, litra a), og artikel 95, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De oplysninger, der skal gives til deltagerne, jf. artikel 43, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, i forbindelse med en fusion, bør afspejle de forskellige behov hos det ophørende og det forsættende investeringsinstituts deltagere og bidrage til, at de forstår sagen.

(2)

Det bør ikke kræves, at det ophørende og det fortsættende investeringsinstitut medtager andre oplysninger i informationsdokumentet end dem, der er omhandlet i artikel 43, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF og artikel 3, 4 og 5 i nærværende direktiv. Det ophørende og det fortsættende investeringsinstitut kan dog supplere med andre oplysninger, der er relevante i forbindelse med den påtænkte fusion.

(3)

Selv om informationsdokumentet, jf. artikel 43, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, ledsages af et resumé, fritages investeringsinstitutterne ikke fra kravet om at undgå lange eller tekniske forklaringer i den øvrige del af informationsdokumentet.

(4)

I de oplysninger, der skal gives til det fortsættende investeringsinstituts deltagere, jf. artikel 43, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, bør det antages, at de pågældende deltagere i forvejen er rimelig bekendte med det fortsættende investeringsinstituts karakteristika, deres rettigheder i forhold til investeringsinstituttet og dets driftsmåde. Oplysningerne bør derfor fokusere på, hvordan fusionen foregår, og hvilke konsekvenser den kan have for det fortsættende investeringsinstitut.

(5)

Måden, hvorpå oplysningerne, jf. artikel 43 og 64 i direktiv 2009/65/EF, gives til deltagerne, bør harmoniseres. Oplysningerne har til formål at sætte deltagerne i stand til på et kvalificeret grundlag at vurdere, om de ønsker at fortsætte deres investering eller at forlange indløsning, når et investeringsinstitut indgår i en fusion, konverteres til et feeder-institut eller ændrer master-institut. Deltagerne bør have kendskab til, at sådanne større ændringer af investeringsinstitutter er i gang, og de bør have mulighed for at læse oplysningerne. Derfor bør oplysningerne stiles til deltagerne personligt enten i papirform eller på et andet varigt medium, f.eks. e-mail. Investeringsinstitutterne bør ved anvendelse af elektroniske midler kunne give oplysningerne på en omkostningseffektiv måde. Der bør i nærværende direktiv ikke fastsættes krav om, at investeringsinstitutterne informerer deres deltagere direkte, idet der bør tages behørigt hensyn til særlige forhold i visse medlemsstater, hvor investeringsinstitutterne eller deres administrationsselskaber af juridiske eller praktiske grunde ikke eri stand til at kontakte deltagerne direkte. Investeringsinstitutterne bør endvidere være i stand til at give oplysningerne ved at videregive dem til depositarer eller formidlere, forudsat at det sikres, at alle deltagere får oplysningerne i tide. Dette direktiv bør kun harmonisere måden, hvorpå oplysningerne, jf. artikel 43 og 64 i direktiv 2009/65/EF, gives til deltagerne. Medlemsstaterne kan selv fastsætte nationale regler om, at deltagerne skal have andre typer oplysninger.

(6)

I aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet bør der tages hensyn til særlige behov hos et feeder-institut, der investerer mindst 85 % af sine aktiver i master-instituttet, samtidig med at det fortsat skal overholde alle krav som et investeringsinstitut. Aftalen bør derfor sikre, at master-instituttet giver feeder-instituttet alle nødvendige oplysninger i tide, så feeder-instituttet kan overholde sine egne forpligtelser. Begge parters øvrige rettigheder og forpligtelser bør også fremgå af aftalen.

(7)

Medlemsstaterne bør ikke forlange, at aftalen mellem master- og feeder-instituttet, jf. artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter andre elementer end dem, der er omhandlet i kapitel VIII i direktiv 2009/65/EF og artikel 8-14 i nærværende direktiv. Aftalen kan dog omfatte andre elementer, hvis master-instituttet og feeder-instituttet fastsætter det.

(8)

Hvis handelsordningerne mellem master-instituttet og feeder-instituttet ikke er forskellige fra dem, der gælder for alle master-instituttets ikke-feeder-deltagere, og hvis de pågældende ordninger er fastlagt i master-instituttets prospekt, bør det ikke kræves, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet skal gentage de pågældende standardhandelsordningen, men den kan krydshenvise til de relevante dele af master-instituttets prospekt for at hjælpe branchen med at spare omkostninger og reducere den administrative byrde.

(9)

Aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet bør omfatte passende procedurer for håndtering af forespørgsler og klager fra deltagere med henblik på at behandle korrespondance, der ved en fejl er blevet sendt til master-instituttet i steder for feeder-instituttet eller omvendt.

(10)

For at spare transaktionsomkostninger og for at undgå negative skattemæssige konsekvenser kan master-instituttet og feeder-instituttet evt. aftale en overførsel af aktiver i form af naturalier, medmindre det er forbudt ifølge national lovgivning eller er inkompatibelt med master-instituttets eller feeder-instituttets fondsbestemmelser eller vedtægter. Muligheden for at overføre aktiver i form af naturalier til master-instituttet bør især hjælpe de feeder-institutter, der i forvejen har varetaget et investeringsinstituts aktiviteter, herunder et andet master-instituts feeder-institut, for at undgå transaktionsomkostninger som følge af salget af aktiver, som såvel feeder-instituttet som master-instituttet har investeret i. Feeder-instituttet bør endvidere, hvis det ønsker det, være i stand til at modtage aktiver i form af naturalier fra master-instituttet, da det kan hjælpe til at reducere transaktionsomkostningerne og undgå negative skattemæssige konsekvenser. En overførsel af aktiver i form af naturalier til feeder-instituttet bør ikke begrænses til kun at anvendes i tilfælde af master-instituttets likvidation, fusion eller opsplitning.

(11)

For at bevare den nødvendige fleksibilitet og samtidig tage hensyn til investorernes interesse bør et feeder-institut, der har modtaget aktiver ved en overførsel af aktiver i form af naturalier, være i stand til enten at overføre alle eller dele af disse aktiver til sit master-institut, hvis master-instituttet accepterer det, eller at realisere værdierne i kontanter med henblik på at investere kontanter i master-instituttet.

(12)

På grund af master-feeder-strukturens særlige kendetegn er det nødvendigt, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet indeholder lovvalgsregler, der fraviger artikel 3 og 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) (2), således at den lov, der finder anvendelse på den pågældende aftale, enten er loven i den medlemsstat, hvor feeder-instituttet er etableret, eller den, hvor master-instituttet er etableret. Det bør være op til parterne at vurdere fordele og ulemper ved valget og tage i betragtning, om master-instituttet har flere feeder-institutter, og om de pågældende feeder-institutter er etableret i én eller flere medlemsstater.

(13)

I tilfælde af en likvidation, fusion eller opsplitning af master-instituttet, hvor direktiv 2009/65/EF giver feeder-instituttets deltagere ret til at forlange indløsning, bør feeder-instituttet ikke undergrave den ret ved midlertidigt at udsætte tilbagekøb eller indløsning, medmindre ekstraordinære omstændigheder kræver det for at beskytte deltagernes interesser eller de kompetente myndigheder giver det instrukser om at gøre det.

(14)

Eftersom en fusion eller opsplitning af et master-institut kan få virkning i løbet af 60 dage, kan feeder-instituttets frist til at ansøge om og få godkendt sine nye investeringsplaner og til at give feeder-instituttets deltagere ret til at forlange tilbagekøb eller indløsning inden for 30 dage under ekstraordinære omstændigheder være for kort til, at feeder-instituttet kan vide med sikkerhed, hvor mange af dets deltagere der vil forlange indløsning. Under sådanne omstændigheder bør feeder-instituttet i princippet være forpligtet til at forlange indløsning af alle sine andele i master-instituttet. For at undgå unødvendige transaktionsomkostninger bør feeder-instituttet dog kunne anvende andre metoder til at sikre, at dets deltagere kan anvende deres ret til at forlange indløsning, samtidig med at det kan nedbringe transaktionsomkostningerne eller undgå andre negative konsekvenser. Feeder-instituttet bør bl.a. ansøge om godkendelse så tidligt som muligt. Endvidere bør feeder-instituttet f.eks. ikke være forpligtet til at forlange indløsning i det omfang, dets egne deltagere vælger ikke at benytte denne mulighed. Når feeder-instituttet forlanger indløsning fra master-instituttet, bør det overveje, om en indløsning i form af naturalier kan nedbringe transaktionsomkostningerne og undgå andre negative konsekvenser.

(15)

Aftalen om udveksling af oplysninger mellem master-instituttets og feeder-instituttets depositarer bør muliggøre, at feeder-instituttets depositar modtager alle relevante oplysninger og dokumenter, vedkommende har brug for for at kunne varetage sine forpligtelser. På grund af denne aftales særlige karakter bør den foreskrive samme lovvalgsregler som dem, der er fastlagt i aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, som fraviger artikel 3 og 4 i Rom I-forordningen. Aftalen om udveksling af oplysninger bør imidlertid indeholde krav om, at hverken master-instituttets og feeder-instituttets depositar varetager opgaver, der er forbudte eller ikke er foreskrevet i deres hjemlands nationale lovgivning.

(16)

Indberetningen af uregelmæssigheder, som master-instituttets depositar konstaterer i forbindelse med gennemførelsen af sit hverv som depositar i henhold til sit hjemlands nationale lovgivning, har til formål at beskytte feeder-instituttet. Der bør derfor ikke kræves indberetning, hvis de pågældende uregelmæssigheder ikke har negative konsekvenser for feeder-instituttet. Hvis uregelmæssigheder vedrørende master-instituttet har negative konsekvenser for feeder-instituttet, bør feeder-instituttet også orienteres om, hvorvidt og hvordan uregelmæssighederne er blevet klaret. Master-instituttets depositar bør derfor oplyse feeder-instituttets depositar om, hvordan master-instituttet har klaret eller agter at klare uregelmæssigheden. Hvis feeder-instituttets depositar ikke finder, at løsningen er i feeder-instituttets deltageres interesse, bør den pågældende straks indberette sin holdning til feeder-instituttet.

(17)

Aftalen om udveksling af oplysninger mellem master-instituttets og feeder-instituttets revisorer bør muliggøre, at feeder-instituttets revisor modtager alle relevante oplysninger og dokumenter, vedkommende har brug for for at kunne varetage sine forpligtelser. På grund af denne aftales særlige karakter bør den foreskrive samme lovvalgsregler som dem, der er fastlagt i aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, som fraviger artikel 3 og 4 i Rom I-forordningen.

(18)

Omfanget af de oplysninger, der skal gives elektronisk adgang til, jf. artikel 91, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF, bør specificeres, for at der kan herske retssikkerhed med hensyn til, hvilke kategorier af oplysninger der skal være omfattet.

(19)

For at skabe fælles rammer for, hvordan de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland bør have elektronisk adgang til de dokumenter, der er omhandlet i artikel 93, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF, er det nødvendigt at kræve, at hver enkelt investeringsinstitut eller dets administrationsselskab udpeger et websted, hvor sådanne dokumenter foreligger i et almindelig anvendt elektronisk format. Det er endvidere nødvendigt at fastsætte en procedure for elektronisk meddelelse om ændringer af sådanne dokumenter til de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland, jf. samme direktivs artikel 93, stk. 7.

(20)

For at investeringsinstitutterne og deres administrationsselskaber har mulighed for at tilpasse sig til de nye krav til, hvordan der gives oplysninger til deltagerne i tilfælde omhandlet i artikel 7 og 29 i direktiv 2009/65/EF, bør medlemsstaterne have en længere frist til at gennemføre kravene i deres nationale lovgivning. Dette er især vigtigt i de tilfælde, hvor investeringsinstitutterne eller deres administrationsselskaber af juridiske eller praktiske grunde ikke er i stand til at orientere deltagerne direkte. Investeringsinstitutter med dematerialiserede ihændehaveraktier bør være i stand til at træffe alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at deltagerne får oplysningerne i de tilfælde, der omhandlet i nævnte artikel 8 og 32. Investeringsinstitutter med ikke-dematerialiserede ihændehaveraktier bør være i stand til at konvertere dem til registrerede aktier eller dematerialiserede ihændehaveraktier, hvis de ønsker at kunne indgå i en fusion, konverteres til et feeder-institut eller ændre master-institut.

(21)

Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (3), er blevet hørt om tekniske spørgsmål.

(22)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

I dette direktiv fastsættes gennemførelsesbestemmelser til artikel 43, stk. 5, artikel 60, stk. 6, litra a) og c), artikel 61, stk. 3, artikel 62, stk. 4, artikel 64, stk. 4, litra a), og artikel 95, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)

»rebalancering af porteføljen«: en markant ændring af et investeringsinstituts porteføljesammensætning

2)

»syntetiske risk/reward-indikatorer«: syntetiske indikatorer som omhandlet i artikel 8 i Kommissionens forordning (EU) nr. 583/2010 af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår central investorinformation og de betingelser, der skal opfyldes, når central investorinformation eller prospektet udleveres på et andet varigt medium end papir eller via et websted] (4).

KAPITEL II

FUSIONER AF INVESTERINGSINSTITUTTER

AFDELING 1

Indholdet af fusionsoplysningerne

Artikel 3

Almindelige bestemmelser om, hvilke oplysninger der skal gives til deltagerne

1.   Medlemsstaterne kræver, at de oplysninger, der skal gives til deltagerne, jf. artikel 43, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, foreligger i skriftlig form, er kortfattede og er affattet i et ikke-teknisk sprog, således at deltagerne på et kvalificeret grundlag kan vurdere den påtænkte fusions konsekvenser for deres investering.

Ved en grænseoverskridende fusion skal det ophørende og det fortsættende investeringsinstitut hver især med simple formuleringer forklare alle vilkår eller procedurer i forbindelse med det andet investeringsinstitut, som er anderledes end dem, der almindeligvis anvendes i den anden medlemsstat.

2.   De oplysninger, der skal gives til det ophørende investeringsinstituts deltagere, skal opfylde behovene hos investorer, der ikke i forvejen har kendskab til det fortsættende investeringsinstituts karakteristika og dets driftsmåde. Oplysningerne skal henlede opmærksomheden på det fortsættende investeringsinstituts centrale investorinformation og understrege, at den helst skal læses.

3.   De oplysninger, der skal gives til det fortsættende investeringsinstituts deltagere, skal fokusere på, hvordan fusionen foregår, og hvilke konsekvenser den kan have for det fortsættende investeringsinstitut.

Artikel 4

Særlige bestemmelser om, hvilke oplysninger der skal gives til deltagerne

1.   Medlemsstaterne kræver, at de oplysninger, der skal gives til det ophørende investeringsinstituts deltagere, jf. artikel 43, stk. 3, litra b), i direktiv 2009/65/EF, også omfatter følgende:

a)

nærmere oplysninger om eventuelle forskelle i det ophørende investeringsinstituts deltageres rettigheder, før og efter at den påtænkte fusion er trådt i kraft

b)

en sammenligning mellem forskellene, hvis det ophørende og det fortsættende investeringsinstituts centrale investorinformation viser syntetiske risk/reward-indikatorer i forskellige kategorier eller peger på forskellige væsentlige risici i den ledsagende beskrivelse med ord

c)

en sammenligning mellem gebyrer, honorarer og udgifter hos begge investeringsinstitutter på grundlag af de beløb, der er angivet i deres respektive centrale investorinformation

d)

hvis det ophørende investeringsinstitut anvender et resultatbetinget honorar, en forklaring om, hvordan dette anvendes, indtil fusionen er trådt i kraft

e)

hvis det fortsættende investeringsinstitut anvender et resultatbetinget honorar, en forklaring om, hvordan dette efterfølgende vil blive anvendt for at sikre fair behandling af de deltagere, der før havde andele i det ophørende investeringsinstitut

f)

nærmere oplysninger om, hvordan omkostningerne fordeles, i tilfælde, hvor omkostninger forbundet med forberedelsen og gennemførelsen af fusionen i henhold til artikel 46 i direktiv 2009/65/EF kan påføres det ophørende eller det fortsættende investeringsinstitut eller nogle af deres deltagere

g)

en forklaring om, hvorvidt det ophørende investeringsinstituts administrationsselskab eller investeringsselskab agter at foretage en rebalancering af porteføljen, før fusionen er trådt i kraft.

2.   Medlemsstaterne kræver, at de oplysninger, der skal gives til det fortsættende investeringsinstituts deltagere, jf. artikel 43, stk. 3, litra b), i direktiv 2009/65/EF, også omfatter en forklaring om, hvorvidt det fortsættende investeringsinstituts administrationsselskab eller investeringsselskab forventer, at fusionen får væsentlige konsekvenser for det fortsættende investeringsinstituts portefølje, og hvorvidt det agter at foretage en rebalancering af porteføljen, før eller efter at fusionen er trådt i kraft.

3.   Medlemsstaterne kræver, at de oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 43, stk. 3, litra c), i direktiv 2009/65/EF, også omfatter følgende:

a)

nærmere oplysninger om, hvordan en eventuel periodeafgrænsningspost i de respektive investeringsinstitutter behandles

b)

angivelse af, hvordan der kan fås adgang til den uafhængige revisors eller depositarens rapport, jf. artikel 42, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF.

4.   Medlemsstaterne kræver, at hvis vilkårene for den påtænkte fusion omfatter bestemmelser om et kontant beløb, jf. artikel 2, stk. 1, litra p), nr. i) og ii), i direktiv 2009/65/EF, skal de oplysninger, der skal gives til det ophørende investeringsinstituts deltagere, omfatte nærmere oplysninger om et sådant påtænkt beløb, herunder hvornår og hvordan det ophørende investeringsinstituts deltagere modtager det kontante beløb.

5.   Medlemsstaterne kræver, at de oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 43, stk. 3, litra d), i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende:

a)

proceduren for at anmode deltagere om at godkende fusionsforslaget og de foranstaltninger, der træffes for at orientere dem om resultatet, hvis det er relevant i henhold til den nationale lovgivning for det pågældende investeringsinstitut

b)

nærmere oplysninger om eventuelle planer om udsættelse af handel med andele, for at fusionen kan gennemføres effektivt

c)

datoen for, hvornår fusionen træder i kraft, jf. artikel 47, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF.

6.   Medlemsstaterne sikrer, at hvis fusionsforslaget i henhold til den nationale lovgivning for det pågældende investeringsinstitut skal godkendes af deltagerne, kan oplysningerne omfatte en anbefaling fra administrationsselskabet eller investeringsselskabets bestyrelse om, hvordan fusionen skal foregå.

7.   Medlemsstaterne kræver, at de oplysninger, der skal gives til det ophørende investeringsinstituts deltagere omfatter følgende:

a)

tidsrummet, hvor deltagerne fortsat skal kunne tegne andele og forlange indløsning af andele i det ophørende investeringsinstitut

b)

tidspunktet for, hvornår de deltagere, der ikke benytter sig af deres rettigheder i henhold til artikel 45, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF inden den relevante frist, skal kunne udøve deres rettigheder som deltagere i det fortsættende investeringsinstitut

c)

en forklaring om, at hvis fusionsforslaget i henhold til den nationale lovgivning skal godkendes af det ophørende investeringsinstituts deltagere og forslaget godkendes af det fornødne flertal, bliver de deltagere, der stemmer imod forslaget eller ikke stemmer, og som ikke benytter sig af deres rettigheder i henhold til artikel 45, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF inden den relevante frist, deltagere i det fortsættende investeringsinstitut.

8.   Hvis der findes et resumé af fusionsforslagets hovedpunkter i begyndelsen af informationsdokumentet, skal det indeholde krydshenvisninger til de dele af informationsdokumenter, hvor der findes yderligere oplysninger.

Artikel 5

Central investorinformation

1.   Medlemsstaterne sikrer, at en ajourført udgave af det fortsættende investeringsinstituts centrale investorinformation gives til det ophørende investeringsinstituts eksisterende deltagere.

2.   Det fortsættende investeringsinstituts centrale investorinformation gives til det fortsættende investeringsinstituts eksisterende deltagere, hvis den er blevet ændret med henblik på den påtænkte fusion.

Artikel 6

Nye deltagere

Mellem det tidspunkt, hvor informationsdokumenter, jf. artikel 43, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, gives til deltagerne, og det tidspunkt, hvor fusionen træder i kraft, skal informationsdokumentet og det fortsættende investeringsinstituts opdaterede centrale investorinformation gives til alle, der ønsker at købe eller tegne andele i enten det ophørende eller det fortsættende investeringsinstitut, eller som beder om at få kopier af investeringsinstitutternes fondsbestemmelser eller vedtægter, prospekt eller centrale investorinformation.

AFDELING 2

Metode til udlevering af oplysningerne

Artikel 7

Metode til udlevering af oplysningerne til deltagerne

1.   Medlemsstaterne sikrer, at det ophørende og det fortsættende investeringsinstitut giver deltagerne oplysningerne, jf. artikel 43, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, på papir eller på et andet varigt medium.

2.   Hvis oplysningerne skal udleveres til alle eller visse deltagere på et andet varigt medium end papir, skal følgende betingelser opfyldes:

a)

Udleveringen af oplysningerne skal foregå på en måde, der er passende i forhold til, hvordan forretningerne mellem deltageren og det ophørende og det fortsættende investeringsselskab eller, hvis det er relevant, det pågældende administrationsselskab udføres eller skal udføres.

b)

Den deltager, som oplysningerne skal gives til, skal specifikt vælge at få oplysningerne på et andet varigt medium end papir, når den pågældende får valget mellem oplysninger på papir eller på et andet varigt medium.

3.   Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 anses udlevering af oplysninger ved hjælp af elektronisk kommunikation for at være foregået på en måde, der er passende i forhold til, hvordan forretningsrelationerne mellem det ophørende og det fortsættende investeringsselskab eller deres respektive administrationsselskaber og deltageren videreføres eller skal videreføres, hvis der er dokumentation for, at deltageren har adgang til internettet med jævne mellemrum. Hvis deltageren opgiver en e-mail-adresse med henblik på de pågældende forretninger, betragtes det som en sådan dokumentation.

KAPITEL III

MASTER-FEEDER-STRUKTURER

AFDELING 1

Aftale mellem feeder- og master-institut og interne regler om god forretningsskik

Underafdeling 1

Indholdet af aftalen mellem master-institut og feeder-institut

Artikel 8

Adgang til oplysninger

Medlemsstaterne kræver, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, jf. artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til adgang til oplysninger:

a)

bestemmelser om, hvordan og hvornår master-instituttet giver feeder-instituttet en kopi af sine fondsbestemmelser eller vedtægter, sit prospekt og sin centrale investorinformation eller eventuelle ændringer heraf

b)

bestemmelser om, hvordan og hvornår master-instituttet oplyser feeder-instituttet om delegering af investeringsforvaltnings- og risikostyringsopgaver til tredjemand, jf. artikel 13 i direktiv 2009/65/EF

c)

hvis det er relevant, bestemmelser om, hvordan og hvornår master-instituttet giver feeder-instituttet interne operationelle dokumenter, f.eks. sin risikostyringsproces og sine rapporter om overholdelse af reglerne

d)

bestemmelser om, hvilke nærmere oplysninger om master-instituttets overtrædelser af lovgivning, fondsbestemmelser eller vedtægter og aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet master-instituttet skal meddele feeder-instituttet, samt hvordan og hvornår

e)

bestemmelser om, hvordan og hvornår master-instituttet — når feeder-instituttet anvender finansielle afledte instrumenter til hedgingformål — oplyser feeder-instituttet om sin faktiske eksponering i forhold til finansielle afledte instrumenter, så feeder-instituttet kan beregne sin egen samlede eksponering, jf. artikel 58, stk. 2, andet afsnit, litra a), i direktiv 2009/65/EF

f)

en erklæring om, at master-instituttet oplyser feeder-instituttet om eventuelle andre aftaler om udveksling af oplysninger, der er indgået med tredjemand, og, hvis det er relevant, hvordan og hvornår master-instituttet giver feeder-instituttet adgang til sådanne andre aftaler om udveksling af oplysninger.

Artikel 9

Feeder-instituttets investerings- og afhændelsesgrundlag

Medlemsstaterne kræver, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, jf. artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til feeder-instituttets investerings- og afhændelsesgrundlag:

a)

en erklæring om, hvilke af master-instituttets aktieklasser der er til rådighed for feeder-instituttets investeringer

b)

de gebyrer og udgifter, der skal afholdes af feeder-instituttet, og nærmere oplysninger om master-instituttets eventuelle nedslag på eller eftergivelse af gebyrer eller udgifter

c)

hvis det er relevant, betingelserne for, at en første eller efterfølgende overførsel af aktiver i form af naturalier fra feeder-instituttet til master-instituttet kan foretages.

Artikel 10

Standardhandelsordninger

Medlemsstaterne kræver, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, jf. artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til standardhandelsordninger:

a)

koordinering af hyppigheden og timingen af beregningen af nettoværdien og offentliggørelsen af andeles priser

b)

koordinering af feeder-instituttets fremsendelse af handelsordrer, herunder, hvis det er relevant, transferagenters eller andre tredjemænds rolle

c)

hvis det er relevant, eventuelle ordninger, der er nødvendige for at tage hensyn til, at et af investeringsinstitutterne eller dem begge handles på et sekundært marked eller er opført på dets liste

d)

hvis det nødvendigt, andre relevante foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelse af kravene i artikel 60, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF

e)

hvis feeder-instituttet og master-instituttets andele udstedes i forskellige valutaer, grundlaget for omregningen af handelsordrer

f)

afviklingsperioder og nærmere oplysninger om betalinger i forbindelse med køb eller tegning og tilbagekøb eller indløsning af master-instituttets andele, og, når det sker efter aftale parterne imellem, vilkårene for, at master-instituttet kan afvikle krav om indløsning ved en overførsel af aktiver i form af naturalier til feeder-instituttet, navnlig i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 60, stk. 4 og 5, i direktiv 2009/65/EF

g)

procedurer for at sikre, at forespørgsler og klager fra deltagere håndteres på passende vis

h)

hvis master-instituttets fondsbestemmelser eller vedtægter og prospekt giver det visse rettigheder eller beføjelser i forhold til deltagerne og master-instituttet vælger at begrænse eller give afkald på udøvelsen af alle eller visse af sådanne rettigheder og beføjelser i forhold til feeder-instituttet, en erklæring om vilkårene for dette.

Artikel 11

Begivenheder, der påvirker handelsordninger

Medlemsstaterne kræver, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, jf. artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til begivenheder, der påvirker handelsordninger:

a)

bestemmelser om, hvordan og hvornår investeringsinstitutterne giver meddelelse om midlertidig udsættelse og genoptagelse af tilbagekøb, indløsning, køb eller tegning af deres egne andele

b)

ordninger for meddelelse om og løsning på prisfastsættelsesfejl i master-instituttet.

Artikel 12

Standardordninger for revisionsberetningen

Medlemsstaterne kræver, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, jf. artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til standardordninger for revisionsberetningen:

a)

hvis feeder-instituttet og master-instituttet har samme regnskabsår, koordinering af udarbejdelsen af deres periodiske beretninger

b)

hvis feeder-instituttet og master-instituttet har forskellige regnskabsår, ordninger, som sikrer, at feeder-instituttet får de fornødne oplysninger fra master-instituttet, der sætter det i stand til at udarbejde sine periodiske beretninger til tiden, og at master-instituttets revisor kan udarbejde en ad hoc-beretning på afslutningsdatoen for feeder-instituttet, jf. artikel 62, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF.

Artikel 13

Ændringer af eksisterende ordninger

Medlemsstaterne kræver, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, jf. artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til ændringer af eksisterende ordninger:

a)

bestemmelser om, hvordan og hvornår master-instituttet skal underrette om påtænkte eller gennemførte ændringer af sine fondsbestemmelser eller vedtægter, sit prospekt og sin centrale investorinformation, hvis disse er forskellige fra de standardordninger for underretning af deltagere, der er fastlagt i master-instituttets fondsbestemmelser, vedtægter eller prospekt

b)

bestemmelser om, hvordan og hvornår master-instituttet skal underrette om en planlagt eller foreslået likvidation, fusion eller opsplitning

c)

bestemmelser om, hvordan og hvornår master- og/eller feeder-instituttet skal underrette om, at det er ophørt eller vil ophøre med at opfylde betingelserne for at være et feeder-institut eller et master-institut

d)

bestemmelser om, hvordan og hvornår master- og/eller feeder-instituttet skal underrette om, at det agter at udskifte sit administrationsselskab, sin depositar, sin revisor eller en tredjemand, der har mandat til at varetage investeringsforvaltnings- og risikostyringsopgaver

e)

bestemmelser om, hvordan og hvornår der skal underrettes om andre ændringer af eksisterende ordninger, som master-instituttet tager initiativ til.

Artikel 14

Lovvalg

1.   Medlemsstaterne sikrer, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, jf. artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF, hvis feeder-instituttet og master-instituttet er etableret i samme medlemsstat, foreskriver, at den pågældende medlemsstats lovgivning finder anvendelse på aftalen, og at begge parter er enige om, at den pågældende medlemsstats domstole har enekompetence.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, jf. artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF, hvis feeder-instituttet og master-instituttet ikke er etableret i samme medlemsstat, foreskriver, at gældende lovgivning enten er lovgivningen i den medlemsstat, hvor feeder-instituttet er etableret, eller lovgivningen i den medlemsstat, hvor master-instituttet er etableret, og at begge parter er enige om, at det er domstolene i den medlemsstat, hvis lovgivning de har bestemt er gældende for aftalen, der har enekompetence.

Underafdeling 2

Indholdet af de interne regler om god forretningsskik

Artikel 15

Interessekonflikter

Medlemsstaterne sikrer, at administrationsselskabets interne regler om god forretningsskik, jf. artikel 60, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter relevante foranstaltninger til at afbøde interessekonflikter, der evt. kan opstå mellem feeder-instituttet og master-instituttet eller mellem feeder-instituttet og andre af master-instituttets deltagere, for så vidt som sådanne interessekonflikter ikke i tilstrækkelig grad imødegås ved foranstaltninger, som administrationsselskabet anvender for at opfylde kravene i artikel 12, stk. 1, litra b), og artikel 14, stk. 1, litra d), i direktiv 2009/65/EF og i kapitel III i Kommissionens direktiv 2010/43/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår organisatoriske krav, interessekonflikter, god forretningsskik, risikostyring og indholdet af aftalen mellem en depositar og et administrationsselskab (5).

Artikel 16

Feeder-instituttets investerings- og afhændelsesgrundlag

Medlemsstaterne sikrer, at administrationsselskabets interne regler om god forretningsskik, jf. artikel 60, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til feeder-instituttets investerings- og afhændelsesgrundlag:

a)

en erklæring om, hvilke af master-instituttets aktieklasser der er til rådighed for feeder-instituttets investeringer

b)

de gebyrer og udgifter, der skal afholdes af feeder-instituttet, og nærmere oplysninger om master-instituttets eventuelle nedslag på eller refusion af gebyrer eller udgifter

c)

hvis det er relevant, betingelserne for, at en første eller efterfølgende overførsel af aktiver i form af naturalier fra feeder-instituttet til master-instituttet kan foretages.

Artikel 17

Standardhandelsordninger

Medlemsstaterne sikrer, at administrationsselskabets interne regler om god forretningsskik, jf. artikel 60, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til standardhandelsordninger:

a)

koordinering af hyppigheden og timingen af beregningen af nettoværdien og offentliggørelsen af andeles priser

b)

koordinering af feeder-instituttets fremsendelse af handelsordrer, herunder, hvis det er relevant, transferagenters eller andre tredjemænds rolle

c)

hvis det er relevant, eventuelle ordninger, der er nødvendige for at tage hensyn til, at et af investeringsinstitutterne eller dem begge er noteret eller handles på et sekundært marked

d)

relevante foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelse af kravene i artikel 60, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF

e)

hvis feeder-instituttet og master-instituttet udsteder i forskellige valutaer, grundlaget for omregningen af handelsordrer

f)

afviklingsperioder og nærmere oplysninger om betalinger i forbindelse med master-instituttets køb og indløsning af andele, og, når det sker efter aftale parterne imellem, vilkårene for, at master-instituttet kan afvikle krav om indløsning ved en overførsel af aktiver i form af naturalier til feeder-instituttet, navnlig i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 60, stk. 4 og 5, i direktiv 2009/65/EF

g)

hvis master-instituttets fondsbestemmelser eller vedtægter og prospekt giver det visse rettigheder eller beføjelser i forhold til deltagerne og master-instituttet vælger at begrænse eller give afkald på udøvelsen af alle eller visse af sådanne rettigheder og beføjelser i forhold til feeder-instituttet, en erklæring om vilkårene for dette.

Artikel 18

Begivenheder, der påvirker handelsordninger

Medlemsstaterne sikrer, at administrationsselskabets interne regler om god forretningsskik, jf. artikel 60, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til begivenheder, der påvirker handelsordninger:

a)

bestemmelser om, hvordan og hvornår investeringsinstitutterne giver meddelelse om midlertidig udsættelse og genoptagelse af tilbagekøb, indløsning eller tegning af andele

b)

ordninger for meddelelse om og løsning på prisfastsættelsesfejl i master-instituttet.

Artikel 19

Standardordninger for revisionsberetningen

Medlemsstaterne sikrer, at administrationsselskabets interne regler om god forretningsskik, jf. artikel 60, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til standardordninger for revisionsberetningen:

a)

hvis feeder-instituttet og master-instituttet har samme regnskabsår, koordinering af udarbejdelsen af deres periodiske beretninger

b)

hvis feeder-instituttet og master-instituttet har forskellige regnskabsår, ordninger, som sikrer, at feeder-instituttet får de fornødne oplysninger fra master-instituttet, der sætter det i stand til at udarbejde sine periodiske beretninger til tiden, og at master-instituttets revisor kan udarbejde en ad hoc-beretning på afslutningsdatoen for feeder-instituttet, jf. artikel 62, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF.

AFDELING 2

Master-instituttets likvidation, fusion eller opsplitning

Underafdeling 1

Procedure i tilfælde af en likvidation

Artikel 20

Ansøgning om godkendelse

1.   Medlemsstaterne kræver, at feeder-instituttet senest 2 måneder efter den dato, hvor master-instituttet underrettede det om sin bindende beslutning om at træde i likvidation, fremsender følgende til sine kompetente myndigheder:

a)

hvis feeder-instituttet agter at investere mindst 85 % af sine aktiver i andele i et andet master-institut, jf. artikel 60, stk. 4, litra a), i direktiv 2009/65/EF:

i)

sin ansøgning om godkendelse af den pågældende investering

ii)

sin ansøgning om godkendelse af de foreslåede ændringer af sine fondsbestemmelser eller vedtægter

iii)

ændringerne af sit prospekt og sin centrale investorinformation, jf. henholdsvis artikel 74 og 82 i direktiv 2009/65/EF

iv)

de øvrige dokumenter, som kræves i henhold til artikel 59, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF

b)

hvis feeder-instituttet agter at konvertere til et investeringsinstitut, der ikke er et feeder-institut, jf. artikel 60, stk. 4, litra b), i direktiv 2009/65/EF:

i)

sin ansøgning om godkendelse af de foreslåede ændringer af sine fondsbestemmelser eller vedtægter

ii)

ændringerne af sit prospekt og sin centrale investorinformation, jf. henholdsvis artikel 74 og 82 i direktiv 2009/65/EF

c)

en meddelelse om, at feeder-instituttet agter at træde i likvidation, hvis dette er tilfældet.

2.   Uanset stk. 1 skal feeder-instituttet, hvis master-instituttet har underrettet feeder-instituttet om sin bindende beslutning om at træde i likvidation mere end 5 måneder, inden likvidationens begyndelse, senest tre måneder inden nævnte dato til sine kompetente myndigheder fremsende sin ansøgning eller meddelelse i henhold til stk. 1, litra a), b) eller c).

3.   Feeder-instituttet underretter sine deltagere om, at det agter hurtigst muligt at træde i likvidation.

Artikel 21

Godkendelse

1.   Feeder-instituttet underrettes senest 15 arbejdsdage efter, at samtlige dokumenter omhandlet i artikel 20, stk. 1, litra a) eller b), er blevet fremsendt, om, hvorvidt de kompetente myndigheder har givet de ønskede godkendelser.

2.   Når feeder-instituttet har modtaget de kompetente myndigheders godkendelse, jf. stk. 1, underretter det master-instituttet herom.

3.   Feeder-instituttet træffer de fornødne foranstaltninger til at opfylde kravene i artikel 64 i direktiv 2009/65/EF hurtigst muligt efter, at de kompetente myndigheder har givet de fornødne godkendelser i henhold til artikel 20, stk. 1, litra a), i nærværende direktiv.

4.   Hvis udlodningen af likvidationsprovenuet fra master-instituttet skal foretages før den dato, hvor feeder-instituttet skal begynde at investere i enten et andet master-institut, jf. artikel 20, stk. 1, litra a), eller i overensstemmelse med sine nye investeringsmål og sin nye investeringspolitik, jf. artikel 20, stk. 1, litra b), giver feeder-instituttets kompetente myndigheder deres godkendelse på følgende betingelser:

a)

Feeder-instituttet modtager likvidationsprovenuet:

i)

i kontanter eller

ii)

dele af eller hele provenuet som en overførsel af aktiver i form af naturalier, hvis feeder-instituttet ønsker det, og hvis aftalen mellem feeder-instituttet og master-instituttet eller de interne regler om god forretningsskik og den bindende beslutning om at træde i likvidation foreskriver dette.

b)

Eventuelle kontanter, der besiddes eller modtages i overensstemmelse med dette stykke, må kun af hensyn til en effektiv likviditetsstyring reinvesteres før den dato, hvor feeder-instituttet skal begynde at investere i enten et andet master-institut eller i overensstemmelse med sine nye investeringsmål og sin nye investeringspolitik.

Når første afsnit, litra a), nr. ii), finder anvendelse, kan feeder-instituttet når som helst realisere en valgfri del af de aktiver, der er overført i form af naturalier, i kontanter.

Underafdeling 2

Procedure i tilfælde af en fusion eller opsplitning

Artikel 22

Ansøgning om godkendelse

1.   Medlemsstaterne kræver, at feeder-instituttet senest 1 måned efter den dato, hvor feeder-instituttet modtog oplysningerne om den påtænkte fusion eller opsplitning, jf. artikel 60, stk. 5, andet afsnit, i direktiv 2009/65/EF, fremsender følgende til sine kompetente myndigheder:

a)

hvis feeder-instituttet agter at fortsætte med at være feeder-institut for det samme master-institut:

i)

sin ansøgning om godkendelse heraf

ii)

hvis det er relevant, sin ansøgning om godkendelse af de foreslåede ændringer af sine fondsbestemmelser eller vedtægter

iii)

hvis det er relevant, ændringerne af sit prospekt og sin centrale investorinformation, jf. henholdsvis artikel 74 og 82 i direktiv 2009/65/EF

b)

hvis feeder-instituttet agter at blive et feeder-institut for et andet master-institut, der er et resultat af den påtænkte fusion eller opsplitning af master-instituttet, eller hvis feeder-instituttet agter at investere mindst 85 % af sine aktiver i andele i et andet master-institut, der ikke er et resultat af fusionen eller opsplitningen:

i)

sin ansøgning om godkendelse af den pågældende investering

ii)

sin ansøgning om godkendelse af de foreslåede ændringer af sine fondsbestemmelser eller vedtægter

iii)

ændringerne af sit prospekt og sin centrale investorinformation, jf. henholdsvis artikel 74 og 82 i direktiv 2009/65/EF

iv)

de øvrige dokumenter, som kræves i henhold til artikel 59, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF

c)

hvis feeder-instituttet agter at konvertere til et investeringsinstitut, der ikke er et feeder-institut, jf. artikel 60, stk. 4, litra b), i direktiv 2009/65/EF:

i)

sin ansøgning om godkendelse af de foreslåede ændringer af sine fondsbestemmelser eller vedtægter

ii)

ændringerne af sit prospekt og sin centrale investorinformation, jf. henholdsvis artikel 74 og 82 i direktiv 2009/65/EF

d)

en meddelelse om, at feeder-instituttet agter at træde i likvidation, hvis dette er tilfældet.

2.   Ved anvendelsen af stk. 1, litra a) og b), bør følgende tages i betragtning:

Ved »fortsætter med at være feeder-institut for det samme master-institut« refereres der til tilfælde, hvor:

a)

master-instituttet er det fortsættende institut i en påtænkt fusion

b)

master-instituttet skal videreføres uden væsentlige ændringer som et af de investeringsinstitutter, der er resultatet af en påtænkt opsplitning.

Ved »bliver et feeder-institut for et andet master-institut, der er et resultat af den påtænkte fusion eller opsplitning af master-instituttet« refereres der til tilfælde, hvor:

a)

feeder-instituttet er det fortsættende institut, og feeder-instituttet bliver som følge af fusionen deltager i det fortsættende institut

b)

feeder-instituttet bliver deltager i et investeringsinstitut, som er et resultat af en opsplitning og er væsentligt forskelligt fra master-instituttet.

3.   Uanset stk. 1 skal feeder-instituttet, hvis master-instituttet har givet feeder-instituttet oplysningerne omhandlet i artikel 43 i direktiv 2009/65/EF eller sammenlignelige oplysninger mere end 4 måneder før den påtænkte gennemførelsesdato, senest 3 måneder inden den påtænkte gennemførelsesdato for master-instituttets fusion eller opsplitning til sine kompetente myndigheder fremsende sin ansøgning eller meddelelse i henhold til stk. 1, litra a), b), c) eller d) i nærværende artikel.

4.   Feeder-instituttet underretter sine deltagere og master-instituttet om, at det agter hurtigst muligt at træde i likvidation.

Artikel 23

Godkendelse

1.   Feeder-instituttet underrettes senest 15 arbejdsdage efter, at samtlige dokumenter omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra a), b) eller c), er blevet fremsendt, om, hvorvidt de kompetente myndigheder har givet de ønskede godkendelser.

2.   Når feeder-instituttet har modtaget oplysning om de kompetente myndigheders godkendelse, jf. stk. 1, underretter det master-instituttet herom.

3.   Feeder-instituttet træffer de fornødne foranstaltninger til at opfylde kravene i artikel 64 i direktiv 2009/65/EF hurtigst muligt efter, at det er blevet oplyst om, at de kompetente myndigheder har givet de fornødne godkendelser i henhold til artikel 22, stk. 1, litra b), i nærværende direktiv.

4.   I tilfælde som omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra b) og c), i nærværende direktiv skal feeder-instituttet udøve retten til at forlange tilbagekøb eller indløsning af sine andele i master-instituttet, jf. artikel 60, stk. 5, og artikel 45, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, hvis master-instituttets kompetente myndigheder ikke har givet de fornødne godkendelser, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 1, i nærværende direktiv, senest den arbejdsdag, der går forud for den sidste dag, hvor feeder-instituttet kan forlange tilbagekøb eller indløsning af sine andele i master-instituttet, inden fusionen eller opsplitningen gennemføres.

Feeder-instituttet udøver ligeledes denne rette for at sikre, at dets egne deltageres ret til at forlange tilbagekøb eller indløsning af deres andele i feeder-instituttet, jf. artikel 64, stk. 1, litra d), i direktiv 2009/65/EF, ikke påvirkes.

Inden feeder-instituttet udøver den ret, der er omhandlet i første afsnit, skal det overveje disponible alternative løsninger, der kan være med til at undgå eller reducere transaktionsomkostninger eller andre negative konsekvenser for dets egne deltagere.

5.   Hvis feeder-instituttet forlanger tilbagekøb eller indløsning af sine andele i master-instituttet, skal det modtage:

a)

tilbagekøbs- eller indløsningsprovenuet i kontanter eller

b)

dele af eller hele tilbagekøbs- eller indløsningsprovenuet som en overførsel i form af naturalier, hvis feeder-instituttet ønsker det, og hvis aftalen mellem feeder-instituttet og master-instituttet foreskriver dette.

Når første afsnit, litra b), finder anvendelse, kan feeder-instituttet når som helst realisere en valgfri del af de overførte aktiver, i kontanter.

6.   Feeder-instituttets kompetente myndigheder giver deres godkendelse, forudsat at eventuelle kontanter, der besiddes eller modtages i overensstemmelse med stk. 5, kun af hensyn til en effektiv likviditetsstyring må reinvesteres før den dato, hvor feeder-instituttet skal begynde at investere i enten det nye master-institut eller i overensstemmelse med sine nye investeringsmål og sin nye investeringspolitik.

AFDELING 3

Depositarer og revisorer

Underafdeling 1

Depositarer

Artikel 24

Indholdet af aftalen om informationsudveksling mellem depositarer

Aftalen om informationsudveksling mellem master-instituttets depositar og feeder-instituttets depositar, jf. artikel 61, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, skal omfatte følgende:

a)

angivelse af, hvilke dokumenter og kategorier af oplysninger de to depositarer skal udveksle rutinemæssigt, og om den ene depositar skal give de pågældende oplysninger og dokumenter til den anden eller de skal udleveres efter anmodning

b)

angivelse af, hvordan og hvornår, herunder relevante frister, master-instituttets depositar skal sende oplysninger til feeder-instituttets depositar

c)

koordinering af begge depositarers involvering i operationelle anliggender, for så vidt som det er relevant i forhold til deres respektive forpligtelser i henhold til national lovgivning, herunder:

i)

proceduren for beregning af hvert investeringsinstituts nettoværdi, herunder eventuelle foranstaltninger, der er relevante som beskyttelse mod markedstiming, jf. artikel 60, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF

ii)

behandlingen af instrukser fra feeder-instituttet om at købe, tegne eller forlange tilbagekøb eller indløsning af andele i master-instituttet og afviklingen af sådanne transaktioner, herunder eventuelle ordninger med henblik på overførsel af aktiver i form af naturalier

d)

koordinering af procedurer for afslutninger på regnskabsår

e)

bestemmelser om, hvilke nærmere oplysninger om master-instituttets overtrædelser af lovgivning, fondsbestemmelser eller vedtægter master-instituttets depositar skal meddele feeder-instituttets depositar, samt hvordan og hvornår

f)

proceduren for håndtering af ad hoc-anmodninger om bistand indbyrdes mellem depositarerne

g)

bestemmelser om, hvilke specifikke mulige begivenheder depositarerne skal meddele hinanden på ad hoc-basis, samt hvordan og hvornår.

Artikel 25

Lovvalg

1.   Medlemsstaterne sikrer, at aftalen mellem master-instituttets depositar og feeder-instituttets depositar, hvis feeder-instituttet og master-instituttet har indgået en aftale i overensstemmelse med artikel 60, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, foreskriver, at den medlemsstats lovgivning, der finder anvendelse på aftalen, jf. artikel 14 i nærværende direktiv, også finder anvendelse på aftalen om informationsudveksling mellem de to depositarer, og at begge depositarer er enige om, at den pågældende medlemsstats domstole har enekompetence.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at aftalen mellem master-instituttets depositar og feeder-instituttets depositar, hvis aftalen mellem feeder-instituttet og master-instituttet er blevet erstattet af interne regler om god forretningsskik, jf. artikel 60, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF, foreskriver, at den lov, der finder anvendelse på aftalen om informationsudveksling mellem de to depositarer, enten er lovgivningen i den medlemsstat, hvor feeder-instituttet er etableret, eller lovgivningen i den medlemsstat, hvor master-instituttet er etableret, hvis det der er tale om forskellige medlemsstater, og at begge depositarer er enige om, at det er domstolene i den medlemsstat, hvis lovgivning der er gældende for aftalen, der har enekompetence.

Artikel 26

Indberetning af uregelmæssigheder fra master-instituttets depositar

Uregelmæssigheder omhandlet i artikel 61, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF, som master-instituttets depositar får kendskab til ved varetagelsen af sine opgaver i henhold til national lovgivning, og som kan have negative konsekvenser for feeder-instituttet, omfatter bl.a.:

a)

fejl i beregningen af master-instituttets nettoværdi

b)

fejl i transaktioner eller afvikling vedrørende feeder-instituttets køb, tegning eller krav om tilbagekøb eller indløsning af andele i master-instituttet

c)

fejl i udbetaling eller kapitalisering af afkast fra master-instituttet eller i beregningen af tilbageholdt skat i den forbindelse

d)

brud på master-instituttets investeringsmål, -politik eller –strategi som beskrevet i dets fondsbestemmelser eller vedtægter, prospekt eller centrale investorinformation

e)

overtrædelser af investerings- og låntagningslofter, der er fastlagt i national lovgivning eller i fondsbestemmelser, vedtægter, prospekt eller central investorinformation.

Underafdeling 2

Revisorer

Artikel 27

Aftale om informationsudveksling mellem revisorer

1.   Aftalen om informationsudveksling mellem master-instituttets revisor og feeder-instituttets revisor, jf. artikel 62, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, skal omfatte følgende:

a)

angivelse af, hvilke dokumenter og kategorier af oplysninger de to revisorer skal udveksle rutinemæssigt

b)

angivelse af, om den ene revisor skal give de pågældende oplysninger og dokumenter omhandlet i litra a) til den anden eller de skal udleveres efter anmodning

c)

angivelse af, hvordan og hvornår, herunder relevante frister, master-instituttets revisor skal sende oplysninger til feeder-instituttets revisor

d)

koordinering af revisorernes involvering i de respektive investeringsinstitutters procedurer for afslutninger på regnskabsår

e)

angivelse af, hvad der skal betragtes som uregelmæssigheder, der oplyses om i master-instituttets revisors revisionsberetning, jf. artikel 62, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/65/EF

f)

bestemmelser om, hvordan og hvornår ad hoc-anmodninger om bistand indbyrdes mellem revisorer skal håndteres, herunder en anmodning om yderligere oplysninger om uregelmæssigheder, der oplyses om i master-instituttets revisors revisionsberetning.

2.   Aftalen omhandlet i stk. 1 skal omfatte bestemmelser om udarbejdelsen af revisionsberetningerne omhandlet i artikel 62, stk. 2, og artikel 73 i direktiv 2009/65/EF og om, hvordan og hvornår revisionsberetningen skal forelægges for master-instituttet og udkast til den for feeder-instituttets revisor.

3.   Hvis feeder-instituttet og master-instituttet ikke har samme dato for afslutning på regnskabsåret, skal aftalen omhandlet i stk. 1 omfatte bestemmelser om, hvordan og hvornår master-instituttets revisor skal udarbejde ad hoc-beretningen, jf. artikel 62, stk. 2, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF og sende den og udkast til den til feeder-instituttets revisor.

Artikel 28

Lovvalg

1.   Medlemsstaterne sikrer, at aftalen mellem master-instituttets revisor og feeder-instituttets revisor, hvis feeder-instituttet og master-instituttet har indgået en aftale i overensstemmelse med artikel 60, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, foreskriver, at den medlemsstats lovgivning, der finder anvendelse på aftalen, jf. artikel 14 i nærværende direktiv, også finder anvendelse på aftalen om informationsudveksling mellem de to revisorer, og at begge revisorer er enige om, at den pågældende medlemsstats domstole har enekompetence.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at aftalen mellem master-instituttets revisor og feeder-instituttets revisor, hvis aftalen mellem feeder-instituttet og master-instituttet er blevet erstattet af interne regler om god forretningsskik, jf. artikel 60, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF, foreskriver, at den lov, der finder anvendelse på aftalen om informationsudveksling mellem de to revisor, enten er lovgivningen i den medlemsstat, hvor feeder-instituttet er etableret, eller lovgivningen i den medlemsstat, hvor master-instituttet er etableret, hvis det der er tale om forskellige medlemsstater, og at begge revisorer er enige om, at det er domstolene i den medlemsstat, hvis lovgivning der er gældende for aftalen, der har enekompetence.

AFDELING 4

Metode til udlevering af oplysningerne til deltagerne

Artikel 29

Metode til udlevering af oplysningerne til deltagerne

Medlemsstaterne sikrer, at feeder-instituttet giver deltagerne oplysningerne omhandlet i artikel 64, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF på samme måde som foreskrevet i artikel 7 i nærværende direktiv.

KAPITEL IV

ANMELDELSESPROCEDURE

Artikel 30

Omfanget de oplysninger, medlemsstaterne skal give adgang til i henhold til artikel 91, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF

1.   Medlemsstaterne sikrer, at der er adgang til følgende kategorier af oplysninger om de relevante love og administrative bestemmelser i henhold til artikel 91, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF:

a)

definitionen af »markedsføringen (…) af andele i investeringsinstitutter« eller det tilsvarende juridiske udtryk anvendt i national lovgivning eller i praksis

b)

krav til markedsføringsmateriales indhold, form og præsentationsmåde, herunder alle obligatoriske advarsler og restriktioner for anvendelse af bestemte ord eller udtryk

c)

nærmere oplysninger om eventuel supplerende information, der kræves oplyst over for investorer, jf. dog kapitel IX i direktiv 2009/65/EF

d)

nærmere oplysninger om eventuelle undtagelser fra regler eller krav vedrørende ordninger med hensyn til markedsføring, som gælder i den pågældende medlemsstat for bestemte investeringsinstitutter, bestemte aktieklasser i investeringsinstitutter eller bestemte investorkategorier

e)

krav vedrørende indberetning eller fremsendelse af oplysninger til den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder og proceduren for indgivelse af opdaterede versioner af krævede dokumenter

f)

krav vedrørende honorarer eller andre beløb, der skal betales til de kompetente myndigheder eller andre lovfæstede organer i den pågældende medlemsstat, enten når markedsføringen begynder eller efterfølgende med regelmæssige mellemrum

g)

krav vedrørende foranstaltninger til sikring af deltagernes muligheder, jf. artikel 92 i direktiv 2009/65/EF

h)

betingelser for, at et investeringsinstitut i en anden medlemsstat kan afbryde markedsføring af andele af et investeringsinstitut i den pågældende medlemsstat

i)

nærmere oplysninger om indholdet af den information, en medlemsstat kræver, skal indgå i anmeldelsesbrevets del B, jf. artikel 1 i Kommissionens forordning (EU) nr. 584/2010 af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår form og indhold af standardmodellen til anmeldelse og erklæring om investeringsinstituttet, brug af elektronisk kommunikation mellem kompetente myndigheder i forbindelse med anmeldelser og procedurer i forbindelse med kontroller og undersøgelser på stedet samt udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder (6)

j)

den e-mail-adresse, der er angivet med henblik på anvendelsen af artikel 32.

2.   Medlemsstaterne giver oplysningerne omhandlet i stk. 1 i form af en beskrivelse med ord eller en kombination af en beskrivelse med ord og en række henvisninger eller link til kildedokumenter.

Artikel 31

Adgang til dokumenter for et investeringsinstituts værtsland

1.   Medlemsstaterne kræver, at investeringsinstitutterne sikrer, at der er adgang til et elektronisk eksemplar af alle dokumenter, der er omhandlet i artikel 93, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF, på investeringsinstituttets websted eller på et websted hos det administrationsselskab, der administrerer det pågældende investeringsinstitut, eller på et andet websted, som investeringsinstituttet har angivet i det anmeldelsesbrev, det har fremsendt i henhold til artikel 93, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, eller eventuelle opdateringer af det. Alle dokumenter, der gives adgang til på et websted, skal forelægges i et almindelig anvendt elektronisk format.

2.   Medlemsstaterne kræver, at investeringsinstitutterne sikrer, at investeringsinstituttets værtsland har adgang til webstedet omhandlet i stk. 1.

Artikel 32

Opdatering af dokumenter

1.   De kompetente myndighed angiver en e-mail-adresse, hvortil sendes anmeldelser af opdateringer og ændringer af dokumenterne omhandlet i artikel 93, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF, jf. artikel 93, stk. 7, i samme direktiv.

2.   Medlemsstaterne tillader, at investeringsinstitutterne anmelder opdateringer og ændringer af dokumenterne omhandlet i artikel 93, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF, jf. artikel 93, stk. 7, i direktiv 2009/65/EF, pr. e-mail, som sendes til e-mail-adressen omhandlet i stk. 1.

En e-mail, der anmelder en sådan opdatering eller ændring, kan enten indeholde en beskrivelse af opdateringen eller ændringen eller en ny version af dokumentet som en vedhæftet fil.

3.   Medlemsstaterne kræver, at dokumenter, der er vedhæftet en e-mail som omhandlet i stk. 2, fremsendes af investeringsinstituttet i et almindelig anvendt elektronisk format.

Artikel 33

Udvikling af fælles edb-systemer

1.   For at give de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland lettere adgang til oplysningerne eller dokumenterne omhandlet i artikel 93, stk. 1, 2 og 3, i direktiv 2009/65/EF, jf. artikel 93, stk. 7, i samme direktiv, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder koordinere, at der oprettes avancerede edb- og centrallagersystemer, der er fælles for alle medlemsstater.

2.   Koordineringen mellem medlemsstaterne omhandlet i stk. 1 foregår i Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 34

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 2011.

De sætter dog de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 7 og 29 senest den 31. december 2013.

De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 35

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 36

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32.

(2)  EUT L 177 af 4.7.2008, s. 6.

(3)  EUT L 25 af 29.1.2009, s. 18.

(4)  Se side 1 i denne EUT.

(5)  Se side 42 i denne EUT.

(6)  Se side 16 i denne EUT.


Top