Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0020

Kommissionens direktiv 2010/20/EU af 9. marts 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at slette tolylfluanid som aktivstof og om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder tolylfluanid (EØS-relevant tekst)

OJ L 60, 10.3.2010, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; stiltiende ophævelse ved 32009R1107

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/20/oj

10.3.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/20


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/20/EU

af 9. marts 2010

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at slette tolylfluanid som aktivstof og om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder tolylfluanid

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, tredje led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tolylfluanid er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, der indeholder en liste over aktivstoffer, som er godkendt til brug i plantebeskyttelsesmidler.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2007/322/EF af 4. maj 2007 om beskyttelsesforanstaltninger mod forurening af drikkevand som følge af anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende tolylfluanid (2) blev det bestemt, at medlemsstater, der anvender ozon til behandling af drikkevand, skal forbyde enhver anvendelse af tolylfluanid, der kan resultere i, at drikkevand forurenes med nitrosaminer. Baggrunden for denne foranstaltning var, at det ved en sådan behandling bevisligt kan forekomme, at en metabolit af dette aktivstof, N,N-dimethylsulfamid, omdannes til nitrosaminer, som er skadelige for menneskers sundhed.

(3)

I henhold til beslutning 2007/322/EF skulle medlemsstaterne endvidere sørge for, at den anmelder, hvis ansøgning lå til grund for optagelsen af tolylfluanid i bilag I til direktiv 91/414/EØF, forelagde undersøgelser om nedsivningsmønstret for dette aktivstof og om forhold, der forhindrer dannelse af nitrosaminer.

(4)

Anmelderen, Bayer CropScience, forelagde den 5. juli 2007 de undersøgelser, der var anmodet om, for den rapporterende medlemsstat, herunder undersøgelser og oplysninger om metabolitten N,N-dimethylsulfamids fysiske, kemiske og toksikologiske skæbne og adfærd og økotoksikologiske egenskaber.

(5)

Den rapporterende medlemsstat forelagde den 20. februar 2008 Kommissionen et tillæg til vurderingsrapporten med en evaluering af de pågældende undersøgelser og oplysninger. Dette tillæg blev behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 22. januar 2010.

(6)

I tillægget blev det konkluderet, at problemerne vedrørende nedsivningsmønstret for tolylfluanid og dannelsen af nitrosaminer ikke kunne løses. Det blev derudover konstateret, at anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder tolylfluanid, kan medføre uacceptable koncentrationer af metabolitten N,N-dimethylsulfamid i grundvandet. Det blev derfor konkluderet, at tolylfluanid ikke længere opfylder betingelserne i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(7)

Anmelderen har fremsat sine bemærkninger til tillægget til vurderingsrapporten. Kommissionen har gennemgået disse nøje. Selv med de af anmelderen fremsatte argumenter kan de påpegede problemer dog ikke siges at være løst, og de vurderinger, der er foretaget på baggrund af de forelagte oplysninger og evalueringen heraf, har ikke underbygget forventningen om, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder tolylfluanid, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(8)

Tolylfluanid bør derfor udgå af bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(9)

Det bør sikres, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder tolylfluanid, trækkes tilbage inden for så kort en frist som muligt og ikke forlænges, og at der ikke gives nye godkendelser for sådanne produkter.

(10)

På grund af risiciene ved det pågældende aktivstof bør enhver frist, som en medlemsstat indrømmer til bortskaffelse, opbevaring, markedsføring eller anvendelse af bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder tolylfluanid, være så kort som muligt og udløbe senest et år fra dette direktivs ikrafttræden.

(11)

Dette direktiv er ikke til hinder for, at der indgives en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF med henblik på eventuel optagelse af tolylfluanid i dets bilag I.

(12)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Række 122 vedrørende tolylfluanid i bilag I til direktiv 91/414/EØF udgår.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. august 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. september 2010.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Medlemsstaterne sikrer, at:

a)

godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder tolylfluanid, trækkes tilbage senest den 30. november 2010

b)

der fra den 1. december 2010 ikke gives godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder tolylfluanid.

Artikel 4

Eventuelle frister, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 31. maj 2011.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft den 1. juni 2010.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 119 af 9.5.2007, s. 49.


Top