Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0002

Kommissionens direktiv 2010/2/EU af 27. januar 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udvidet anvendelse af aktivstoffet chlormequat (EØS-relevant tekst)

OJ L 24, 28.1.2010, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; stiltiende ophævelse ved 32009R1107

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/2/oj

28.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 24/11


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/2/EU

af 27. januar 2010

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udvidet anvendelse af aktivstoffet chlormequat

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2009/37/EF (2) blev chlormequat optaget som aktivstof i bilag I til direktiv 91/414//EØF.

(2)

I ansøgningen om optagelse af chlormequat forelagde anmelderen CCC Task Force data om anvendelse af stoffet som plantevækstreguleringsmiddel, som støttede den konklusion, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder chlormequat, generelt kan forventes at opfylde sikkerhedskravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF. Chlormequat er imidlertid optaget i bilag I til direktiv 91/414//EØF med den særlige bestemmelse, at medlemsstaterne kun må tillade dette aktivstof anvendt på korn.

(3)

Ud over dette anvendelsesformål har Belgien og Sverige nu ansøgt om en ændring af den særlige bestemmelse, således at det bliver tilladt at anvende chlormequat på henholdsvis prydplanter og græs til frøavl. Disse medlemsstater underrettede den 29. oktober 2009 og den 4. november 2009 Kommissionen om, at det kan konkluderes, at den ønskede udvidelse af anvendelsesformålet ikke giver anledning til andre risici end dem, der allerede er taget i betragtning i de særlige bestemmelser vedrørende chlormequat i bilag I til direktiv 91/414/EØF og i Kommissionens reviderede vurderingsrapport om dette stof. Udvidelsen vedrører især anvendelse på ikke-spiselige afgrøder, og der vil derfor ikke forekomme restkoncentrationer i fødevarer. Desuden forbliver de andre parametre for anvendelsen, jf. de særlige bestemmelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF, uændrede.

(4)

Det er derfor berettiget at ændre de særlige bestemmelser vedrørende chlormequat.

(5)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 28. maj 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 29. maj 2010.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 104 af 24.4.2009, s. 23.


BILAG

I bilag I til direktiv 91/414/EØF affattes række 281 således:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»281

Chlormequat

CAS-nr.: 7003-89-6 (chlormequat)

CAS-nr.: 999-81-5 (chlormequatchlorid)

CIPAC-nr.: 143 (chlormequat)

CIPAC-nr.: 143.302 (chlormequatchlorid)

2-chlorethyltrimethylammonium (chlormequat)

2-chlorethyltrimethylammoniumchlorid

(chlormequatchlorid)

≥ 636 g/kg

Urenheder

1,2-dichlorethan: højst 0,1 g/kg (af tørt indhold af chlormequatchlorid)

Chlorethen (vinylchlorid): højst 0,0005 g/kg (af tørt indhold af chlormequatchlorid)

1.12.2009

30.11.2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som plantevækstreguleringsmiddel til korn og ikke-spiselige afgrøder.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder chlormequat til andre anvendelsesformål end til rug og triticale, skal medlemsstaterne, især med hensyn til eksponeringen af forbrugerne, være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 1, litra b), ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om chlormequat, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 23. januar 2009.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på brugernes sikkerhed og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver brug af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på at beskytte fugle og pattedyr.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater skal anmode om fremlæggelse af yderligere oplysninger om skæbne og opførsel (udførelse af adsorptionsundersøgelser ved 20 °C, ny beregning af forudsete koncentrationer i grundvand, overfladevand og sedimenter), overvågningsmetoder til bestemmelse af stoffet i animalske produkter og vand samt risikoen for vandorganismer, fugle og pattedyr. De sørger for, at den anmelder, hvis ansøgning lå til grund for optagelsen af chlormequat i dette bilag, fremlægger disse oplysninger for Kommissionen senest den 30. november 2011.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffernes identitet og specifikationer fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


Top