Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0071

2010/71/: Kommissionens afgørelse af 8. februar 2010 om, at diazinon ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (meddelt under nummer K(2010) 749) (EØS-relevant tekst)

OJ L 36, 9.2.2010, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 70 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/71(1)/oj

9.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/34


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 8. februar 2010

om, at diazinon ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter

(meddelt under nummer K(2010) 749)

(EØS-relevant tekst)

(2010/71/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (2), er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

(2)

Denne liste omfatter diazinon til anvendelse i produkttype 18, insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr, jf. bilag V til direktiv 98/8/EF.

(3)

Fristen for indsendelse af et fuldstændigt dossier for aktive stoffer til anvendelse i produkttype 18 var den 30. april 2006. Der er imidlertid ikke inden fristens udløb modtaget noget fuldstændigt dossier.

(4)

Kommissionen har underrettet medlemsstaterne herom. Kommissionen har den 14. juni 2006 også offentliggjort denne oplysning elektronisk.

(5)

Inden for tre måneder efter den elektroniske offentliggørelse af oplysningerne tilkendegav en virksomhed interesse for at indtræde som deltager for diazinon til anvendelse i produkttype 18.

(6)

Ved Kommissionens beslutning 2007/794/EF af 29. november 2007 om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges i forbindelse med det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF (3), fastsattes den nye frist for indsendelse af et dossier til den 30. april 2008.

(7)

Inden udløbet af denne frist og inden indsendelse af dossieret forespurgte ansøgeren hos Portugal, der er udpeget som referentmedlemsstat for vurderingen af diazinon, om det pågældende produkt, et loppehalsbånd, skulle anses for et biocidholdigt produkt eller et veterinærlægemiddel.

(8)

Efter at have rådført sig med Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelte Portugal ansøgeren, at de fleste medlemsstater ikke ville betragte et loppehalsbånd som det, ansøgeren havde bragt i omsætning, som et biocidholdigt produkt, men som et veterinærlægemiddel som defineret i artikel 1, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF (4).

(9)

På baggrund af denne oplysning har ansøgeren ikke indgivet noget dossier med henblik på optagelse af diazinon i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 18. I medfør af artikel 12, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1451/2007 kan hvervet som deltager for diazinon i produkttype 18 ikke længere overtages.

(10)

Da ansøgeren ikke har indsendt noget dossier inden den fastsatte frist, bør diazinon ikke optages i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 18.

(11)

Der er behov for at fastsætte en længere periode til udfasning af loppehalsbånd, der er i omsætning i nogle medlemsstater som biocidholdige produkter, så de kan blive godkendt som veterinærlægemidler i overensstemmelse med direktiv 2001/82/EF.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Diazinon (CAS-nummer 333-41-5, EF-nummer 206-373-8) optages ikke i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 18.

Artikel 2

Loppehalsbånd, der er i omsætning som biocidholdige produkter og indeholder diazinon til anvendelse i produkttype 18, må ikke være i omsætning fra den 1. marts 2013.

Andre biocidholdige produkter, der indeholder diazinon til anvendelse i produkttype 18, må ikke være i omsætning fra den 1. marts 2011.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2010.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.

(3)  EUT L 320 af 6.12.2007, s. 35.

(4)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1.


Top