Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0068

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst)

OJ L 203, 5.8.2009, p. 52–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 135 - 140

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; ophævet ved 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/68/oj

5.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 203/52


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

af 13. juli 2009

om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 79/532/EØF af 17. maj 1979 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Direktiv 79/532/EØF er et af særdirektiverne i EF-typegodkendelsesordningen fastsat i Rådets direktiv 74/150/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, der er erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer (5), og det fastsætter de tekniske forskrifter for konstruktion og fremstilling af landbrugs- og skovbrugstraktorer med hensyn til lygter og lyssignaler. Disse tekniske forskrifter vedrører en tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning, så der for alle traktortyper kan anvendes den procedure for EF-typegodkendelse, som er omhandlet i direktiv 2003/37/EF. Bestemmelserne i direktiv 2003/37/EF om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer, finder derfor også anvendelse på nærværende direktiv.

(3)

Fælles forskrifter for montering af lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/61/EF af 13. juli 2009 om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (6). Disse lygter og lyssignaler har samme kendetegn som lygter og lyssignaler til motorkøretøjer; derfor vil udstyr, som er forsynet med et EF-komponenttypegodkendelsesmærke i medfør af allerede vedtagne direktiver herom inden for rammerne af EF-typegodkendelse af motordrevne køretøjer op påhængskøretøjer dertil, også kunne anvendes på traktorer.

(4)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1.   Ved »(landbrugs- eller skovbrugs)traktor« forstås i dette direktiv ethvert motordrevet køretøj med hjul eller med bælter, der har mindst to aksler, og hvis funktion i det væsentlige beror på dets trækkraft, og som er særlig konstrueret til at trække, skubbe, bære eller drive visse redskaber, maskiner eller påhængskøretøjer bestemt til benyttelse i landbrugs- eller skovbrugsbedrifter. Den kan være indrettet til transport af gods og passagerer.

2.   Dette direktiv finder kun anvendelse på de i stk. 1 definerede traktorer, der er forsynede med luftgummiringe, og som har en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mellem 6 og 40 km/h.

Artikel 2

Medlemsstaterne kan ikke afslå EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af en traktor af grunde, der vedrører følgende komponenter, hvis disse er forsynet med EF-komponenttypegodkendelsesmærke, jf. bilag I, og monteret som foreskrevet i direktiv 2009/61/EF:

a)

lygter til nærlys og/eller fjernlys samt elektriske glødelamper til disse lygter

b)

markeringslygter

c)

positionslygter fortil

d)

baglygter

e)

stoplygter

f)

retningsviserblinklys

g)

refleksanordninger

h)

bagnummerpladebelysning

i)

tågeforlygter samt lamper til disse lygter

j)

tågebaglygter

k)

baklygter

l)

parkeringslygter.

Artikel 3

Medlemsstaterne kan ikke afslå registrering eller forbyde salg, ibrugtagning eller brug af en traktor af grunde, der vedrører følgende komponenter, hvis disse er forsynet med EF-komponenttypegodkendelsesmærke, jr. bilag I, og monteret som foreskrevet i direktiv 2009/61/EF:

a)

lygter til nærlys og/eller fjernlys samt elektriske glødelamper til disse lygter

b)

markeringslygter

c)

positionslygter fortil

d)

baglygter

e)

stoplygter

f)

retningsviserblinklys

g)

refleksanordninger

h)

bagnummerpladebelysning

i)

tågeforlygter samt lamper til disse lygter

j)

tågebaglygter

k)

baklygter

l)

parkeringslygter.

Artikel 4

De ændringer, som er nødvendige for at tilpasse forskrifterne i bilag I til den tekniske udvikling, vedtages efter proceduren i artikel 20, stk. 3, i direktiv 2003/37/EF.

Artikel 5

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 6

Direktiv 79/532/EØF, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag II, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv og skal læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 7

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Det anvendes fra den 1. januar 2010.

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

E. ERLANDSSON

Formand


(1)  EUT C 162 af 25.6.2008, s. 40.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 17.6.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 22.6.2009.

(3)  EFT L 145 af 13.6.1979, s. 16.

(4)  Jf. bilag II, del A.

(5)  EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1.

(6)  Se side 19 i denne EUT.


BILAG I

1)

Lygter til nærlys og/eller fjernlys samt de elektriske glødelamper til disse lygter

 

EF-komponenttypegodkendelsesmærket er det, som er vist i Rådets direktiv 76/761/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende forlygter på motorkøretøjer, der fungerer som nærlys og/eller fjernlyslygter, samt vedrørende lyskilder (glødelamper og andet) til brug i godkendte lygter på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (1).

 

Bestemmelserne i direktiv 76/761/EØF finder også anvendelse på komponenttypegodkendelse af særlige lygter til landbrugs- og skovbrugstraktorer, der er beregnet til både fjern- og nærlys, og hvis diameter D er mindre end 160 mm med følgende ændringer:

a)

de i punkt 2.1 i bilag II-VI, VIII og IX i direktiv 76/761/EØF fastsatte mindsteværdier for lysstyrken nedsættes i forholdet:

((D – 45)/(160 – 45))2

under forudsætning af, at de ikke falder under nedennævnte absolutte mindsteværdier:

3 lux, såvel i punkt 75 R som i punkt 75 L

5 lux, såvel i punkt 50 R som i punkt 50 L

1,5 lux i zone IV.

Anmærkning: Såfremt reflektorens synlige overflade ikke er cirkelformet, er det diameteren i den cirkel, der har samme areal som reflektorens synlige nytteflade, der skal tages i betragtning.

b)

i stedet for det i punkt 5.2.3.5 i bilag I i direktiv 76/761/EØF fastsatte symbol CR anbringes på lygten symbolet M i en trekant, der står på spidsen.

2)

Markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter og stoplygter

EF-komponenttypegodkendelsesmærket er det, som er vist i Rådets direktiv 76/758/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter og sidemarkeringslygter på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (2).

3)

Retningsviserblinklys

EF-komponenttypegodkendelsesmærket er det, som er vist i Rådets direktiv 76/759/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om retningsviserblinklys på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (3).

4)

Refleksanordninger

EF-komponenttypegodkendelsesmærket er det, som er vist i Rådets direktiv 76/757/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende refleksanordninger på motordrevne køretøjer og på påhængskøretøjer dertil (4).

5)

Belysningsanordninger til bagnummerplade

EF-komponenttypegodkendelsesmærket er det, som er vist i Rådets direktiv 76/760/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om belysningsanordninger til bagnummerplade på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (5).

6)

Tågeforlygter

EF-komponenttypegodkendelsesmærket er det, som er vist i Rådets direktiv 76/762/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tågeforlygter på motordrevne køretøjer (6).

7)

Tågebaglygter

EF-komponenttypegodkendelsesmærket er det, som er vist i Rådets direktiv 77/538/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tågebaglygter på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (7).

8)

Baklygter

EF-komponenttypegodkendelsesmærket er det, som er vist i Rådets direktiv 77/539/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om baklygter på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (8).

9)

Parkeringslygter

EF-komponenttypegodkendelsesmærket er det, som er vist i Rådets direktiv 77/540/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om parkeringslygter på motordrevne køretøjer (9).


(1)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 96.

(2)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 54.

(3)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 71.

(4)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 32.

(5)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 85.

(6)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 122.

(7)  EFT L 220 af 29.8.1977, s. 60.

(8)  EFT L 220 af 29.8.1977, s. 72.

(9)  EFT L 220 af 29.8.1977, s. 83.


BILAG II

DEL A

Ophævet direktiv med oversigt over ændringer

(jf. artikel 6)

Rådets direktiv 79/532/EØF

(EFT L 145 af 13.6.1979, s. 16)

 

Rådets direktiv 82/890/EØF

(EFT L 378 af 31.12.1982, s. 45)

Kun for så vidt angår henvisningen til direktiv 79/532/EØF i artikel 1, stk. 1

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/54/EF

(EFT L 277 af 10.10.1997, s. 24)

Kun for så vidt henvisningen til direktiv 79/532/EØF i artikel 1, første led

DEL B

Frister for gennemførelse i national ret og anvendelse

(jf. artikel 6)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

Anvendelsesdato

79/532/EØF

21. november 1980

82/890/EØF

21. juni 1984

97/54/EF

22. september 1998

23. september 1998


BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 79/532/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, indledning og afslutning

Artikel 2, indledning

Artikel 2, led

Artikel 2, litra a)-l)

Artikel 3, indledning og afslutning

Artikel 3, indledning

Artikel 3, led

Artikel 3, litra a)-l)

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Bilag

Bilag I

Bilag II

Bilag III


Top