Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0007

Kommissionens direktiv 2009/7/EF af 10. februar 2009 om ændring af bilag I, II, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

OJ L 40, 11.2.2009, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 112 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/7/oj

11.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 40/12


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/7/EF

af 10. februar 2009

om ændring af bilag I, II, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 14, stk. 2, litra c) og d),

efter høring af de berørte medlemsstater, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2000/29/EF blev der opstillet en liste over skadegørere på planter eller planteprodukter og fastlagt visse foranstaltninger, der skal forhindre, at de indslæbes i medlemsstaterne fra andre medlemsstater eller fra tredjelande.

(2)

På grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og eksperters gennemgang af bilag I, II, IV og V til direktiv 2000/29/EF bør listerne over skadegørere i bilag I og II ændres for at forbedre beskyttelsen mod indslæbning af sådanne skadegørere i Fællesskabet. Alle ændringer bygger på teknisk og videnskabelig dokumentation.

(3)

I lyset af den øgede internationale handel med planter og planteprodukter har Fællesskabet behov for beskyttelse af planter over for indslæbning af følgende skadegørere, der indtil videre ikke vides at forekomme i Fællesskabet: Dendrolimus sibiricus Tschetverikov, Rhynchophorus palmarum (L.) og Agrilus planipennis Fairmaire, der kun vides at forekomme i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA, på planter af Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., krysantemumstilknekrosevirus (CSNV) på planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. og Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Scrobipalpopsis solanivora (Povolny) på knolde af Solanum tuberosum L. og Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow på planter af Ulmus L. og Zelkova L., til udplantning, dog ikke frø. Desuden er det af samme årsager nødvendigt at begrænse yderligere spredning af Paysandisia archon (Burmeister), der er fundet i visse områder i Fællesskabet på 11 Palmae-slægter og ved offentlig kontrol.

(4)

Navnene Saissetia nigra (Nietm.) og Diabrotica virgifera Le Conte bør ændres i overensstemmelse med de reviderede videnskabelige betegnelser for de pågældende skadegørere. Saissetia nigra (Nietm.) hedder nu Parasaissetia nigra (Nietner). Diabrotica virgifera Le Conte er blevet opdelt i to underarter, nemlig Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, der forekommer i visse regioner i Fællesskabet, og Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith, der ikke forekommer i Fællesskabet.

(5)

Der er derfor behov for at ændre angivelserne vedrørende de pågældende skadegørere i bilag I og II til direktiv 2000/29/EF.

(6)

Følgelig er der behov for at ændre de relevante krav i bilag IV og V til direktiv 2000/29/EF vedrørende import eller flytning af værtsplanter for skadegørere omhandlet i bilag I og II for at tage hensyn til de ændrede angivelser i bilag I og II.

(7)

Det er nødvendigt at opdatere KN-koden for træ af Acer saccharum Marsh. i bilag V, del B, for at fuldstændiggøre listen over KN-koder for træ, der underkastes importkontrol.

(8)

Bilag I, II, IV og V til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I, II, IV og V til direktiv 2000/29/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. marts 2009 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. april 2009.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.


BILAG

I bilag I, II, IV og V til direktiv 2000/29/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I, del A, ændres således:

a)

I kapitel I, litra a):

i)

indsættes følgende som punkt 10.0 efter punkt 10:

»10.0.

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov«;

ii)

affattes punkt 10.4 således:

»10.4.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith«

iii)

indsættes følgende som punkt 19.1 efter punkt 19:

»19.1.

Rhynchophorus palmarum (L.)«.

b)

I kapitel II, litra a), indsættes følgende som punkt 0.1 før punkt 1:

»0.1.

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte«.

2)

Bilag II, del A, ændres således:

a)

I kapitel I, litra a):

i)

indsættes følgende som punkt 1.1 efter punkt 1:

»1.1.

Agrilus planipennis Fairmaire

Planter til udplantning, dog ikke planter i vævskultur og frø, træ og bark af Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA«

ii)

udgår punkt 24

iii)

indsættes følgende som punkt 28.1 efter punkt 28:

»28.1.

Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Knolde af Solanum tuberosum L.«

b)

I kapitel I, litra c), indsættes følgende som punkt 14.1 efter punkt 14:

»14.1.

Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow

Planter af Ulmus L. og Zelkova L. til udplantning, dog ikke frø«

c)

I kapitel I, litra d), indsættes følgende som punkt 5.1 efter punkt 5:

»5.1.

Krysantemumstilknekrosevirus (CSNV)

Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. og Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. til udplantning, dog ikke frø«

d)

I kapitel II, litra a):

i)

indsættes følgende som punkt 6.3 efter punkt 6.2:

»6.3.

Parasaissetia nigra (Nietner)

Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø«

ii)

indsættes følgende som punkt 10 efter punkt 9:

»10.

Paysandisia archon (Burmeister)

Planter af Palmae til udplantning med en diameter nederst på stammen på over 5 cm af følgende slægter: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.«

3)

Bilag IV, del A, kapitel I, ændres således:

a)

Følgende indsættes som punkt 2.3, 2.4 og 2.5 efter punkt 2.2:

»2.3.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., dog ikke træ i form af:

flis, som helt eller delvis kommer fra disse træer

træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer, der faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art

træ, der anvendes til at fastkile eller understøtte anden last end trælast

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding,

med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Det er officielt konstateret, at træet:

a)

har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire af den nationale plantebeskyttelsestjeneste i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger, eller

b)

er firhugget, således at den runde overflade er helt forsvundet

2.4.

Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ i form af flis, som helt eller delvis kommer fra Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Det er officielt konstateret, at træet:

a)

har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire af den nationale plantebeskyttelsestjeneste i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger, eller

b)

er blevet forarbejdet til stykker, hvis tykkelse og bredde ikke overstiger 2,5 cm.

2.5.

Isoleret bark af Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Det er officielt konstateret, at den isolerede bark:

a)

har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire af den nationale plantebeskyttelsestjeneste i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger, eller

b)

er blevet forarbejdet til stykker, hvis tykkelse og bredde ikke overstiger 2,5 cm.«

b)

Følgende indsættes som punkt 11.4 efter punkt 11.3:

»11.4.

Planter af Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. til udplantning, dog ikke frø og planter i vævskultur, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA

Det er officielt konstateret, at planterne:

a)

i hele deres levetid kun har været dyrket i et område, der er fastlagt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med relevante internationale normer for plantesundhedsforanstaltninger, eller

b)

i mindst to år forud for eksporten er blevet dyrket på et produktionssted, hvor der ved to officielle undersøgelser om året foretaget på passende tidspunkter, bl.a. umiddelbart inden eksporten, ikke er konstateret tegn på Agrilus planipennis Fairmaire.«

c)

Teksten i højre kolonne under punkt 14 affattes således: »Uden at dette berører bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 11.4, er det officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på elmens vævsnekrosemykloplasma på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.«

d)

Følgende indsættes som punkt 25.4.1 og 25.4.2 efter punkt 25.4:

»25.4.1.

Knolde af Solanum tuberosum L., ikke til udplantning

Uden at dette berører bestemmelserne, der gælder for knolde som anført i bilag III, del A, punkt 12, og bilag IV, del A, kapitel I, punkt 25.1, 25.2 og 25.3, er det officielt konstateret, at knoldene har oprindelse i områder, hvor Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ikke vides at forekomme.

25.4.2.

Knolde af Solanum tuberosum L.

Uden at dette berører bestemmelserne, der gælder for knolde som anført i bilag III, del A, punkt 10, 11 og 12, og bilag IV, del A, kapitel I, punkt 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 og 25.4.1, er det officielt konstateret, at

a)

knoldene har oprindelse i et land, hvor Scrobipalpopsis solanivora Povolny ikke vides at forekomme, eller

b)

knoldene har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Scrobipalpopsis solanivora Povolny af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger.«

e)

Punkt 25.8 udgår.

f)

Følgende indsættes som punkt 28.1 efter punkt 28:

»28.1.

Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. og Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. til udplantning, dog ikke frø

Uden at dette berører kravene, der gælder for planter som anført i bilag III, del A, punkt 13, og bilag IV, del A, kapitel I, punkt 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 og 28, er det officielt konstateret, at

a)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket i et land, der er fri for krysantemumstilknekrosevirus (CSNV), eller

b)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket i et område fastlagt som værende fri for krysantemumstilknekrosevirus (CSNV) af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger, eller

c)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted, der er fastlagt som værende fri for krysantemumstilknekrosevirus (CSNV), hvilket er verificeret ved officielle undersøgelser og, hvis det er relevant, ved prøvning.«

g)

Følgende indsættes som punkt 37.1 efter punkt 37:

»37.1.

Planter af Palmae til udplantning med en diameter nederst på stammen på over 5 cm af følgende slægter: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf

Uden at dette berører de forbud, der gælder for planter som anført i bilag III, del A, punkt 17, og kravene i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 37, er det officielt konstateret, at planterne:

a)

i hele deres levetid kun har været dyrket i et land, hvor Paysandisia archon (Burmeister) ikke vides at forekomme, eller

b)

i hele deres levetid kun har været dyrket i et område, der er fastlagt som værende fri for Paysandisia archon (Burmeister) af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med relevante internationale normer for plantesundhedsforanstaltninger, eller

c)

i mindst to år forud for eksporten har været dyrket på et produktionssted:

som er registreret og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet, og

hvor planterne har befundet sig på et sted, der er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Paysandisia archon (Burmeister), eller hvor der anvendes passende forebyggende behandlinger, og

hvor der ved tre officielle undersøgelser om året foretaget på passende tidspunkter, bl.a. umiddelbart inden eksporten, ikke er konstateret tegn på Paysandisia archon (Burmeister).«

4)

I bilag IV, del A, kapitel II, indsættes følgende som punkt 19.1 efter punkt 19:

»19.1.

Planter af Palmae til udplantning med en diameter nederst på stammen på over 5 cm af følgende slægter: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Det er officielt konstateret, at planterne:

a)

i hele deres levetid kun har været dyrket i et område, der er fastlagt som værende fri for Paysandisia archon (Burmeister) af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med relevante internationale normer for plantesundhedsforanstaltninger, eller

b)

i mindst to år forud for flytningen har været dyrket på et produktionssted:

som er registreret og under tilsyn af det officielle ansvarlige organ i oprindelsesmedlemsstaten, og

hvor planterne har befundet sig på et sted, der er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Paysandisia archon (Burmeister), eller hvor der anvendes passende forebyggende behandlinger, og

hvor der ved tre officielle undersøgelser om året foretaget på passende tidspunkter ikke er konstateret tegn på Paysandisia archon (Burmeister).«

5)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

I del A, kapitel I, indsættes følgende som punkt 2.3.1 efter punkt 2.3:

»2.3.1.

Planter af Palmae til udplantning med en diameter nederst på stammen på over 5 cm af følgende slægter: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., TrithrinaxMart., Washingtonia Raf.«

b)

Del B, kapitel I, ændres således:

i)

Følgende indsættes som tredje led i punkt 5:

»—

Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA.«

ii)

Følgende indsættes som sjette led i punkt 6, litra a):

»—

Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA.«

iii)

I punkt 6, litra b), udgår følgende:

»ex 4407 99

Andet træ end nåletræ (dog ikke tropisk træ som specificeret i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 eller andet tropisk træ, eg (Quercus spp.) eller bøg (Fagus spp.)), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm«

og følgende indsættes:

»ex 4407 93

Træ af Acer saccharum Marsh., savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4407 95

Asketræ (Fraxinus spp.), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

ex 4407 99

Andet træ end nåletræ (dog ikke tropisk træ som specificeret i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 eller andet tropisk træ, eg (Quercus spp.), bøg (Fagus spp.), ahorn (Acer spp.), kirsebær (Prunus spp.) eller ask (Fraxinus spp.)), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm«


Top