EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0798

Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EØS-relevant tekst)

OJ L 226, 23.8.2008, p. 1–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 012 P. 134 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; ophævet ved 32020R0692 . Latest consolidated version: 10/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/798/oj

23.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 226/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 798/2008

af 8. august 2008

om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/539/EØF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 21, stk. 1, artikel 22, stk. 3, artikel 23, artikel 24, stk. 2, artikel 26 og artikel 27a,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 10 og 18,

under henvisning til Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (3), særlig artikel 29, stk. 1, fjerde afsnit,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (4), særlig artikel 22, stk. 1,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (5), særlig artikel 8, artikel 9, stk. 2, litra b), og artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (6), særlig artikel 10, stk. 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (7), særlig artikel 9,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (8), særlig artikel 11, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 90/539/EØF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import til Fællesskabet af fjerkræ og rugeæg fra tredjelande. Direktivet foreskriver, at fjerkræ og rugeæg skal opfylde direktivets betingelser og have oprindelse i et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på en liste udarbejdet i henhold til samme direktiv.

(2)

Ved Rådets direktiv 2002/99/EF er der fastsat bestemmelser for indførsel fra tredjelande af animalske produkter og produkter fremstillet heraf bestemt til konsum. Det er i direktivet fastsat, at sådanne produkter ikke må importeres til Fællesskabet, medmindre de opfylder bestemmelserne for alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled for sådanne produkter i Fællesskabet, eller hvis der gives tilsvarende dyresundhedsmæssige garantier.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2006/696/EF af 28. august 2006 om en liste over tredjelande, hvorfra fjerkræ, rugeæg, daggamle kyllinger, kød af fjerkræ, strudsefugle og vildtlevende fjervildt, æg og ægprodukter og specifikt patogenfrie æg kan importeres til og føres i transit gennem Fællesskabet, om betingelser for udstedelse af veterinærcertifikat og om ændring af beslutning 93/342/EØF, 2000/585/EF og 2003/812/EF (9) er der fastsat en liste over tredjelande, hvorfra de pågældende varer kan importeres til og føres i transit gennem Fællesskabet, og betingelser vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 93/342/EØF af 12. maj 1993 om kriterierne for klassificering af tredjelande med hensyn til aviær influenza og Newcastle disease i forbindelse med indførsel af levende fjerkræ og rugeæg (10) og Kommissionens beslutning 94/438/EF af 7. juni 1994 om kriterierne for klassificering af tredjelande og dele deraf med hensyn til aviær influenza og Newcastle disease i forbindelse med indførsel af fersk fjerkrækød og om ændring af beslutning 93/342/EØF (11) er der fastsat kriterier for klassificering af tredjelande for så vidt angår aviær influenza og Newcastle disease med hensyn til import af levende fjerkræ, rugeæg og fjerkrækød.

(5)

Fællesskabslovgivningen om bekæmpelse af aviær influenza blev for nylig opdateret med Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (12) for at tage hensyn til den seneste videnskabelige viden og udviklingen i epidemiologien for aviær influenza i Fællesskabet og på verdensplan. De bekæmpelsesforanstaltninger, der skal iværksættes i forbindelse med et udbrud, er blevet udvidet, så de nu ikke kun omfatter højpatogen aviær influenza (HPAI), men også udbrud af lavpatogen aviær influenza (LPAI), samtidig med at der er indført obligatorisk aktiv overvågning for aviær influenza og mere udbredt brug af vaccination mod denne sygdom.

(6)

Import fra tredjelande bør derfor opfylde betingelser, der mindst svarer til de garantier, der anvendes i Fællesskabet, og som er i tråd med de ændrede krav i den internationale handel med fjerkræ og fjerkræprodukter, der er fastsat ved standarderne i den zoosanitære kodeks vedrørende landdyr fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) (13) og OIE's Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (14).

(7)

Argentina og Israel har forelagt Kommissionen deres overvågningsprogrammer for aviær influenza til evaluering. Kommissionen har gennemgået programmerne og konstateret, at de er i overensstemmelse med de relevante EF-forskrifter, og det bør derfor i kolonne 7 i del 1 i bilag I til denne forordning angives, at evalueringen er positiv.

(8)

I artikel 21, stk. 2, i direktiv 90/539/EØF er der angivet en række forhold, som der skal tages hensyn til, når det skal afgøres, om et tredjeland eller en del af et tredjeland kan opføres på listen over tredjelande, hvorfra fjerkræ og rugeæg kan indføres i Fællesskabet, herunder fjerkræets sundhedstilstand, den regelmæssighed og den hurtighed, hvormed et tredjeland fremsender oplysninger om forekomst af visse smitsomme dyresygdomme, herunder aviær influenza og Newcastle disease, og det pågældende tredjelands bestemmelser om forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme.

(9)

I henhold til artikel 8 i direktiv 2002/99/EF skal der ved opstilling af lister over tredjelande eller dele heraf, hvorfra import til Fællesskabet af nærmere angivne animalske produkter er tilladt, tages særligt hensyn til visse aspekter såsom husdyrbestandens sundhedsstatus, den regelmæssighed og hurtighed, hvormed tredjelandet giver oplysninger, samt nøjagtigheden af oplysninger om forekomst på dets område af visse infektiøse eller smitsomme dyresygdomme, navnlig aviær influenza og Newcastle disease, og generelle sundhedsforhold i det pågældende tredjeland, der eventuelt kan udgøre en fare for folke- eller dyresundheden i Fællesskabet.

(10)

Af hensyn til dyresundheden bør denne forordning foreskrive, at varer kun må importeres til Fællesskabet fra tredjelande, områder, zoner eller segmenter, der har etableret overvågningsprogrammer for aviær influenza samt planer for vaccination mod aviær influenza, hvis sådanne vaccinationer gennemføres.

(11)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal et tredjeland for at blive optaget eller forblive på listerne over de tredjelande, hvorfra medlemsstaterne i henhold til fællesskabslovgivningen har tilladelse til at importere visse fjerkræprodukter, der er omfattet af forordningen, forelægge Kommissionen et program, som svarer til medlemsstaternes nationale salmonellabekæmpelsesprogrammer, og som skal godkendes af Kommissionen. Det bør i del 1 i bilag I til nærværende forordning angives, at evalueringen af programmerne er positiv.

(12)

Fællesskabet og visse tredjelande ønsker at tillade handel med fjerkræ og fjerkræprodukter, der kommer fra godkendte segmenter, og princippet om afgrænsning af segmenter med henblik på import af fjerkræ og fjerkræprodukter bør derfor yderligere knæsættes i fællesskabslovgivningen. Princippet om afgrænsning af segmenter blev fastsat af OIE for nylig for at fremme handelen på verdensplan med fjerkræ og fjerkræprodukter, og det bør af samme grund indarbejdes i fællesskabslovgivningen.

(13)

Fællesskabslovgivningen indeholder ikke i dag, begrundet i sundhedsmæssige aspekter, krav om udstedelse af certifikater ved import til Fællesskabet af hakket kød og maskinsepareret kød af fjerkræ, strudsefugle og vildtlevende fjervildt og således heller ikke om sporbarhed for det kød, produkterne fremstilles af. Ved denne forordning bør der derfor fastlægges standardveterinærcertifikater for de pågældende varer på grundlag af yderligere videnskabelige undersøgelser.

(14)

For at sikre de kompetente myndigheder mere fleksibilitet i visse situationer, for så vidt angår udstedelse af veterinærcertifikater, og for at imødekomme en række anmodninger fra tredjelande, der eksporterer daggamle kyllinger af fjerkræ og strudsefugle til Fællesskabet, bør det ved denne forordning fastsættes, at sådanne varer undersøges på tidspunktet for afsendelse af sendingen i stedet for på tidspunktet for udstedelse af veterinærcertifikatet.

(15)

For at undgå at forstyrre handelen bør det fortsat være tilladt at importere varer til Fællesskabet, der er produceret inden indførelsen af dyresundhedsrestriktioner, jf. del 1 i bilag I til denne forordning, i 90 dage efter indførelsen af importrestriktionerne for den pågældende vare.

(16)

På grund af Kaliningrads geografiske beliggenhed, som kun berører Letland, Litauen og Polen, bør der fastsættes særlige betingelser for transit via Fællesskabet af sendinger til og fra Rusland.

(17)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (15) er der fastsat generelle EF-sundhedsbestemmelser for import til og transit gennem Fællesskabet af de varer, der er omfattet af forordningen.

(18)

Ved Rådets direktiv 96/93/EF af 17. december 1996 om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter (16) er der desuden fastsat normer for certifikatudstedelse, som er nødvendige for at sikre gyldige certifikater og for at forebygge svig. Det bør derfor med denne forordning sikres, at de regler og principper, som certifikatudstedende personer i tredjelande anvender, frembyder garantier, der svarer til dem, der er fastsat i direktiv 96/93/EF, og at de standardveterinærcertifikater, der fastlægges ved denne forordning, kun afspejler fakta, der kan bekræftes på det tidspunkt, hvor certifikatet udstedes.

(19)

Af hensyn til klarheden og sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør beslutning 93/342/EØF, 94/438/EF og 2006/696/EF ophæves og erstattes af denne forordning.

(20)

Der bør fastsættes en overgangsperiode, så medlemsstaterne og erhvervslivet har mulighed for at træffe de fornødne foranstaltninger for at overholde de krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat, der fastsættes ved denne forordning.

(21)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

FORMÅL, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastsættes der krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat ved import til og transit, herunder oplagring under transit, gennem Fællesskabet af følgende varer (i det følgende benævnt »varerne«):

a)

fjerkræ, rugeæg, daggamle kyllinger og specifikt patogenfrie æg

b)

kød, hakket kød og maskinsepareret kød af fjerkræ, herunder strudsefugle og vildtlevende fjervildt, æg og ægprodukter.

Der fastlægges en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra varerne kan importeres til Fællesskabet.

2.   Denne forordning gælder ikke for fjerkræ til udstillinger, skuer eller konkurrencer.

3.   Anvendelsen af denne forordning berører ikke eventuelle særlige certifikatkrav fastsat ved EF-aftaler med tredjelande.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»fjerkræ«: høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner og agerhøns samt strudsefugle (Ratitae), der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller levering af vildt til udsætning

2)

»rugeæg«: æg lagt af fjerkræ og bestemt til udrugning

3)

»daggamle kyllinger«: alt fjerkræ på under 72 timer, som endnu ikke er blevet fodret, og moskusænder (Cairina moschata) eller krydsninger heraf på under 72 timer, uanset om de er blevet fodret

4)

»avlsfjerkræ«: fjerkræ på 72 timer eller derover bestemt til produktion af rugeæg

5)

»brugsfjerkræ«: fjerkræ på 72 timer eller derover, der opdrættes til:

a)

produktion af kød og/eller konsumæg, eller

b)

levering af vildt til udsætning

6)

»specifikt patogenfrie æg«: rugeæg, der stammer fra »specifikt patogenfrie kyllingeflokke« som beskrevet i Den Europæiske Farmakopé (17), og som udelukkende er bestemt til brug ved diagnosticering, forskning eller lægemiddelfremstilling

7)

»kød«: spiselige dele af følgende dyr:

a)

fjerkræ, som, når det vedrører kød, omfatter opdrættede fugle, herunder fugle, der opdrættes som tamfugle, men som ikke betragtes som tamfugle, med undtagelse af strudsefugle

b)

vildtlevende jagtbare fugle til konsum

c)

strudsefugle

8)

»maskinsepareret kød«: produkt, der fremkommer ved, at kødet fjernes mekanisk fra kødbærende knogler eller fra fjerkrækroppe, således at muskelfibrene mister eller ændrer deres struktur

9)

»hakket kød«: udbenet kød, som har undergået hakning, og som indeholder mindre end 1 % salt

10)

»zone«: en klart defineret del af et tredjeland med en delpopulation af dyr med en særlig sundhedsstatus med hensyn til en bestemt sygdom, for hvilke de påkrævede overvågnings-, kontrol- og biosikkerhedsforanstaltninger er iværksat for så vidt angår import i henhold til denne forordning

11)

»segment«: én eller flere fjerkrævirksomheder i et tredjeland tilhørende det samme biosikkerhedsforvaltningssystem og med en delpopulation af fjerkræ med en særlig sundhedsstatus med hensyn til en eller flere bestemte sygdomme, for hvilke de påkrævede overvågnings-, kontrol- og biosikkerhedsforanstaltninger er iværksat for så vidt angår import i henhold til denne forordning

12)

»virksomhed«: et anlæg eller en del af et anlæg, der er beliggende på et og samme sted, med et eller flere af følgende aktivitetsområder:

a)

avlsvirksomhed: virksomhed, hvis aktivitet består i produktion af rugeæg bestemt til produktion af avlsfjerkræ

b)

formeringsvirksomhed: virksomhed, hvis aktivitet består i produktion af rugeæg bestemt til produktion af brugsfjerkræ

c)

opdrætsvirksomhed, enten:

i)

avlsfjerkræhold, som er en virksomhed, der opdrætter avlsfjerkræ indtil kønsmodenhed, eller

ii)

brugsfjerkræhold, som er en virksomhed, der opdrætter æglæggere indtil æglægningsstadiet

d)

hold af andet brugsfjerkræ

13)

»rugeri«: virksomhed, hvis aktivitet består i udrugning og klækning af rugeæg og levering af daggamle kyllinger

14)

»flok«: alt fjerkræ med samme sundhedsstatus, der holdes i samme anlæg eller samme indelukke, og som udgør en enkelt epidemiologisk enhed; for fjerkræ i bygninger omfatter denne definition alle fugle, der er fælles om en given luftmængde

15)

»aviær influenza«: infektion hos fjerkræ forårsaget af influenza A-virus:

a)

af subtype H5 eller H7

b)

med et intravenøst patogenicitetsindeks (IVPI) hos seks uger gamle kyllinger på over 1,2, eller

c)

der forårsager en dødelighed på mindst 75 % hos 4-8 uger gamle kyllinger ved infektion via blodet

16)

»højpatogen aviær influenza (HPAI)«: infektion hos fjerkræ forårsaget af:

a)

aviær influenzavirus af subtype H5 eller H7 med en genotypefrekvens kodende for multiple basiske aminosyrer på hæmagglutininets kløvningssted, svarende til, hvad der er konstateret for andre HPAI-virus, og som indikerer, at hæmagglutininet kan kløves af proteaser, der forekommer ubikvitært i værten

b)

aviær influenza som defineret i nr. 15), litra b) og c)

17)

»lavpatogen aviær influenza (LPAI)«: infektion hos fjerkræ forårsaget af aviær influenzavirus af subtype H5 eller H7, bortset fra HPAI

18)

»Newcastle disease«: infektion af fjerkræ:

a)

der forårsages af en aviær stamme af paramyxovirus 1 med et intracerebralt patogenicitetsindeks (ICPI) hos daggamle kyllinger på over 0,7, eller

b)

hvor der er påvist multiple basiske aminosyrer i virus (enten direkte eller udledt) ved den C-terminale ende af F2-proteinet og phenylalanin på position 117, som er den N-terminale ende af F1-proteinet; ved »multiple basiske aminosyrer« forstås mindst tre arginin- eller lysinaminosyrer mellem position 113 og 116; lykkes det ikke at påvise det karakteristiske aminosyremotiv som beskrevet i dette litra, kræves der karakterisering af isoleret virus ved ICPI-test; i denne definition nummereres aminosyrepositionerne fra den N-terminale ende af aminosyresekvensen, der er udledt af nukleotidsekvensen af F0-genet; 113-116 svarer til position –4 til –1 fra kløvningsstedet

19)

»embedsdyrlæge«: dyrlæge udpeget af den kompetente myndighed

20)

»differentiering mellem inficerede og vaccinerede dyr (Differentiating Infected from Vaccinated Animal) (DIVA-strategi)«: vaccinationsstrategi, der gør det muligt at differentiere mellem vaccinerede/inficerede og vaccinerede/ikke-inficerede dyr ved hjælp af en diagnostisk test, som kan påvise antistoffer mod den naturligt forekommende virus, og brug af ikke-vaccinerede kontroldyr.

KAPITEL II

GENERELLE IMPORT- OG TRANSITBETINGELSER

Artikel 3

Lister over oprindelsestredjelande, -områder, -zoner eller -segmenter, hvorfra varer kan importeres til og føres i transit gennem Fællesskabet

Varerne må kun importeres til og føres i transit gennem Fællesskabet fra tredjelande, områder, zoner eller segmenter opført i kolonne 1 og 3 i skemaet i del 1 i bilag I.

Artikel 4

Udstedelse af veterinærcertifikat

1.   Varer, der importeres til Fællesskabet, skal ledsages af et veterinærcertifikat, jf. kolonne 4 i skemaet i del 1 i bilag I, for den pågældende vare, udfyldt i overensstemmelse med bemærkningerne og standardveterinærcertifikaterne i del 2 i samme bilag (i det følgende benævnt »certifikatet«).

2.   Veterinærcertifikater for import af fjerkræ og daggamle kyllinger skal vedlægges en erklæring fra skibets kaptajn, jf. bilag II, hvis transporten af de pågældende varer eller en etape af den samlede strækning omfatter transport med skib.

3.   Fjerkræ, rugeæg og daggamle kyllinger, der føres i transit gennem Fællesskabet, skal ledsages af:

a)

et veterinærcertifikat, jf. stk. 1, som skal bære påskriften »til transit gennem EF«, og

b)

et certifikat som påkrævet af bestemmelsestredjelandet.

4.   Specifikt patogenfrie æg, kød, hakket kød og maskinsepareret kød af fjerkræ, strudsefugle og vildtlevende fjervildt, æg og ægprodukter, der føres i transit gennem Fællesskabet, skal ledsages af et certifikat, der er udfærdiget i overensstemmelse med standardcertifikatet i bilag XI og opfylder de deri fastsatte betingelser.

5.   Ved anvendelsen af denne forordning kan transit omfatte oplagring under transit i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i direktiv 97/78/EF.

6.   Der kan anvendes elektroniske certifikater eller andre godkendte systemer, som er harmoniseret på fællesskabsplan.

Artikel 5

Import- og transitbetingelser

1.   Varer, der importeres til og føres i transit gennem Fællesskabet, skal opfylde betingelserne i artikel 6 og 7 samt i kapitel III.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på enkeltsendinger på under 20 enheder fjerkræ, bortset fra strudsefugle, eller under 20 rugeæg eller daggamle kyllinger af fjerkræ. Sådanne enkeltsendinger må dog kun importeres fra tredjelande eller områder, zoner eller segmenter heri, der er godkendt hertil og opfylder følgende betingelser:

a)

Tredjelandet, området, zonen eller segmentet er opført i kolonne 1 og 3 i skemaet i del 1 i bilag I, og der er i kolonne 4 i det pågældende skema angivet et standardveterinærcertifikat for den pågældende vare.

b)

De er ikke omfattet af et importforbud af dyresundhedsmæssige årsager.

c)

Importbetingelserne omfatter krav om isolering eller karantæne efter import.

3.   Varer som omhandlet i stk. 1 skal opfylde følgende:

a)

supplerende garantier som angivet i kolonne 5 i skemaet i del 1 i bilag I

b)

særlige betingelser som angivet i kolonne 6 samt, hvor det er relevant, slutdatoer som angivet i kolonne 6A og startdatoer som angivet i kolonne 6B i skemaet i del 1 i bilag I

c)

supplerende dyresundhedsmæssige garantier som krævet af bestemmelsesmedlemsstaten og angivet i certifikatet

d)

begrænsninger vedrørende godkendelsen af et salmonellabekæmpelsesprogram; gælder kun, når de er angivet i den relevante kolonne i skemaet i del 1 i bilag I.

Artikel 6

Undersøgelses-, prøveudtagnings- og testprocedurer

Når undersøgelse, prøveudtagning og testning for aviær influenza, mykoplasma, Newcastle disease, salmonella og andre patogener af betydning for dyre- eller folkesundheden er påkrævet i forbindelse med import af varer til Fællesskabet, jf. certifikaterne, må de pågældende varer kun importeres til Fællesskabet, hvis undersøgelserne, prøveudtagningen og testningen er gennemført af det pågældende tredjelands kompetente myndighed eller eventuelt af bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed i overensstemmelse med bilag III.

Artikel 7

Krav vedrørende indberetning af sygdomme

Varer fra tredjelande, områder, zoner eller segmenter må kun importeres til Fællesskabet, hvis det pågældende tredjeland:

a)

orienterer Kommissionen om sygdomssituationen senest 24 timer efter ethvert bekræftet første udbrud af HPAI eller Newcastle disease

b)

hurtigst muligt sender virusisolater fra første udbrud af nævnte sygdomme til EF-referencelaboratoriet for aviær influenza og Newcastle disease (18); sådanne virusisolater kræves dog ikke, når der er tale om import af æg, ægprodukter og specifikt patogenfrie æg fra tredjelande, områder, zoner eller segmenter, hvorfra det er tilladt at importere sådanne varer til Fællesskabet

c)

holder Kommissionen løbende orienteret om sygdomssituationen.

KAPITEL III

DYRESUNDHEDSSTATUS I OPRINDELSESTREDJELANDE, -OMRÅDER, -ZONER ELLER -SEGMENTER MED HENSYN TIL AVIÆR INFLUENZA OG NEWCASTLE DISEASE

Artikel 8

Aviær influenza-frie tredjelande, områder, zoner eller segmenter

1.   Ved anvendelsen af denne forordning betragtes et tredjeland, et område, en zone eller et segment, hvorfra der importeres varer til Fællesskabet, som fri for aviær influenza, såfremt:

a)

der i mindst 12 måneder forud for embedsdyrlægens attestering ikke har forekommet aviær influenza i tredjelandet, området, zonen eller segmentet

b)

der er gennemført et overvågningsprogram for aviær influenza, jf. artikel 10, i mindst seks måneder forud for den i litra a) nævnte attestering, hvis et sådant er påkrævet i henhold til certifikatet.

2.   Konstateres der et udbrud af aviær influenza i et tredjeland, et område, en zone eller et segment, der tidligere har været fri for denne sygdom, jf. stk. 1, vil tredjelandet, området, zonen eller segmentet på ny blive betragtet som fri for aviær influenza, når følgende betingelser er opfyldt:

a)

Hvis der er tale om HPAI, er der gennemført sanering (stamping out) med henblik på bekæmpelse af sygdommen.

b)

Hvis der er tale om LPAI, er der enten gennemført sanering, eller det pågældende fjerkræ er blevet slagtet med henblik på bekæmpelse af sygdommen.

c)

Alle virksomheder, der har været inficeret, er blevet rengjort og desinficeret på behørig vis.

d)

Der er med negative resultater gennemført overvågning for aviær influenza, jf. del II i bilag IV, i tre måneder efter endt rengøring og desinfektion, jf. litra c).

Artikel 9

HPAI-frie tredjelande, områder, zoner og segmenter

1.   Ved anvendelsen af denne forordning betragtes et tredjeland, et område, en zone eller et segment, hvorfra der importeres varer til Fællesskabet, som fri for HPAI, såfremt denne sygdom i mindst 12 måneder forud for embedsdyrlægens attestering ikke har forekommet i tredjelandet, området, zonen eller segmentet.

2.   Konstateres der et udbrud af HPAI i et tredjeland, et område, en zone eller et segment, der tidligere har været fri for denne sygdom, jf. stk. 1, vil tredjelandet, området, zonen eller segmentet på ny blive betragtet som fri for HPAI, når følgende betingelser er opfyldt:

a)

Der er gennemført sanering med henblik på bekæmpelse af sygdommen, hvilket har omfattet behørig rengøring og desinfektion af alle virksomheder, der har været inficeret.

b)

Der er gennemført overvågning for aviær influenza, jf. del II i bilag IV, i tre måneder efter endt sanering, rengøring og desinfektion, jf. litra a).

Artikel 10

Overvågningsprogrammer for aviær influenza

Er et overvågningsprogram for aviær influenza påkrævet ifølge certifikatet, må varer fra tredjelande, områder, zoner eller segmenter kun importeres til Fællesskabet, hvis:

a)

tredjelandet, området, zonen eller segmentet i mindst seks måneder har gennemført et overvågningsprogram for aviær influenza, angivet i kolonne 7 i skemaet i del 1 i bilag I, og dette program opfylder kravene:

i)

i del I i bilag IV, eller

ii)

i OIE's zoosanitære kodeks vedrørende landdyr (19)

b)

tredjelandet underretter Kommissionen om enhver ændring i dets overvågningsprogram for aviær influenza.

Artikel 11

Vaccination mod aviær influenza

Hvor der foretages vaccination mod aviær influenza i tredjelande, områder, zoner eller segmenter, må fjerkræ eller andre varer fremstillet af vaccineret fjerkræ kun importeres til Fællesskabet, hvis:

a)

tredjelandet foretager vaccination mod aviær influenza i overensstemmelse med en vaccinationsplan som angivet i kolonne 8 i skemaet i del 1 i bilag I, og denne plan opfylder kravene i bilag V

b)

tredjelandet underretter Kommissionen om enhver ændring i dets plan for vaccination mod aviær influenza.

Artikel 12

Newcastle disease-frie tredjelande, områder, zoner og segmenter

1.   Ved anvendelsen af denne forordning betragtes et tredjeland, et område, en zone eller et segment, hvorfra der importeres varer til Fællesskabet, som fri for Newcastle disease, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Der har i mindst 12 måneder forud for embedsdyrlægens attestering ikke været udbrud af Newcastle disease hos fjerkræ i tredjelandet, området, zonen eller segmentet.

b)

Der er i mindst den i litra a) nævnte periode ikke foretaget vaccination mod Newcastle disease med vacciner, der ikke opfylder kriterierne for anerkendte Newcastle disease-vacciner som angivet i bilag VI.

2.   Konstateres der et udbrud af Newcastle disease i et tredjeland, et område, en zone eller et segment, der tidligere har været fri for denne sygdom, jf. stk. 1, vil tredjelandet, området, zonen eller segmentet på ny blive betragtet som fri for sygdommen, når følgende betingelser er opfyldt:

a)

Der er gennemført sanering med henblik på bekæmpelse af sygdommen.

b)

Alle virksomheder, der har været inficeret, er blevet rengjort og desinficeret på behørig vis.

c)

Følgende gælder for en periode på mindst tre måneder efter endt sanering, rengøring og desinfektion, jf. litra a) og b):

i)

Det pågældende tredjelands kompetente myndighed kan på grundlag af intensiverede undersøgelser, herunder laboratorietest, i forbindelse med udbruddet godtgøre, at sygdommen ikke forekommer i tredjelandet, området, zonen eller segmentet.

ii)

Der er ikke foretaget vaccination mod Newcastle disease med vacciner, der ikke opfylder kriterierne for anerkendte Newcastle disease-vacciner som angivet i bilag VI.

Artikel 13

Undtagelsesbestemmelser vedrørende brugen af vacciner mod Newcastle disease

1.   Uanset artikel 12, stk. 1, litra b), og artikel 12, stk. 2, litra c), nr. ii), betragtes et tredjeland, et område, en zone eller et segment som fri for Newcastle disease, for så vidt angår varer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Tredjelandet, området, zonen eller segmentet tillader brug af vacciner, der opfylder de generelle kriterier i del I i bilag VI, men ikke de særlige kriterier i del II i samme bilag.

b)

De supplerende sundhedskrav i del I i bilag VII er opfyldt.

2.   Uanset artikel 12, stk. 1, litra b), og artikel 12, stk. 2, litra c), nr. ii), betragtes et tredjeland, et område, en zone eller et segment, hvorfra det er tilladt at importere fjerkrækød til Fællesskabet, som fri for Newcastle disease, for så vidt angår varer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), hvis de supplerende sundhedskrav i del II i bilag VII er opfyldt.

KAPITEL IV

SÆRLIGE IMPORTBETINGELSER

Artikel 14

Særlige betingelser for import af fjerkræ, rugeæg og daggamle kyllinger

1.   Ud over de betingelser, der er fastsat i kapitel II og III, gælder følgende særlige betingelser for import af:

a)

avls- og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, samt rugeæg og daggamle kyllinger, dog ikke af strudsefugle: kravene i bilag VIII

b)

avls- og brugsstrudsefugle samt rugeæg og daggamle kyllinger heraf: kravene i bilag IX.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på enkeltsendinger på under 20 enheder fjerkræ, bortset fra strudsefugle, eller under 20 rugeæg eller daggamle kyllinger af fjerkræ.

Artikel 15

Særlige betingelser for import af specifikt patogenfrie æg

Ud over kravene i artikel 3-6 skal specifikt patogenfrie æg, der importeres til Fællesskabet, opfylde følgende krav:

a)

De skal være mærket med et stempel med oprindelsestredjelandets ISO-kode og oprindelsesvirksomhedens godkendelsesnummer.

b)

Hver pakning af specifikt patogenfrie æg må udelukkende indeholde æg fra ét oprindelsestredjeland, fra én virksomhed og fra én afsender og skal være forsynet med mindst følgende oplysninger:

i)

de angivelser, der står på æggene, jf. litra a)

ii)

en tydelig og letlæselig angivelse af, at sendingen indeholder specifikt patogenfrie æg

iii)

afsenderens navn eller firmanavn og adresse.

c)

Specifikt patogenfrie æg, der importeres til Fællesskabet, skal transporteres direkte til deres endelige bestemmelsessted, efter at importkontrollen er afsluttet på tilfredsstillende vis.

Artikel 16

Særlige betingelser for transport af fjerkræ og daggamle kyllinger

Fjerkræ og daggamle kyllinger, der importeres til Fællesskabet, må ikke:

a)

læsses på et transportmiddel med andet fjerkræ og daggamle kyllinger med en lavere sundhedsstatus

b)

under transporten til Fællesskabet føres gennem eller aflæsses i et tredjeland, et område, en zone eller et segment, hvorfra det ikke er tilladt at importere fjerkræ og daggamle kyllinger til Fællesskabet.

Artikel 17

Særlige betingelser for import af kød af strudsefugle

Kød af strudsefugle må kun importeres til Fællesskabet, hvis det er blevet underkastet de beskyttelsesforanstaltninger mod Krim-Congo hæmorrhagisk feber, der er fastsat i del II i bilag X.

KAPITEL V

SÆRLIGE TRANSITBETINGELSER

Artikel 18

Dispensation for transit gennem Letland, Litauen og Polen

1.   Uanset artikel 4, stk. 4, tillades transit ad landevej eller jernbane mellem de grænsekontrolsteder i Letland, Litauen og Polen, der er opført i bilaget til Kommissionens beslutning 2001/881/EF (20), af sendinger af kød, hakket kød og maskinsepareret kød af fjerkræ, herunder strudsefugle, og vildtlevende fjervildt, æg og ægprodukter og specifikt patogenfrie æg fra og til Rusland enten direkte eller via et andet tredjeland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Sendingen er plomberet med en plombering med løbenummer af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

b)

De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, er på hver side stemplet med påskriften »Kun til transit til Rusland via EF« af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

c)

De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, er opfyldt.

d)

Embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet har i det fælles veterinærdokument til brug ved import attesteret, at sendingen kan godkendes til transit.

2.   De i stk. 1 i denne artikel omhandlede sendinger må ikke aflæsses eller henlægges på lager, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF, på Fællesskabets område.

3.   Den kompetente myndighed skal foretage regelmæssig audit for at sikre, at antallet af sendinger, jf. stk. 1, og den tilsvarende mængde produkter, der føres ud af Fællesskabet, stemmer overens med det antal og de mængder, der føres ind.

KAPITEL VI

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 19

Ophævelse

Beslutning 93/342/EØF, 94/438/EF og 2006/696/EF ophæves.

Henvisninger til de ophævede beslutninger gælder som henvisninger til denne forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag XII.

Artikel 20

Overgangsbestemmelser

Varer, for hvilke de relevante veterinærcertifikater er blevet udstedt i henhold til beslutning 93/342/EØF, 94/438/EF og 2006/696/EF, kan importeres til eller føres i transit gennem Fællesskabet indtil den 15. februar 2009.

Artikel 21

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/729/EF (EUT L 294 af 13.11.2007, s. 26).

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(3)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

(4)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

(5)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(6)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1237/2007 (EUT L 280 af 24.10.2007, s. 5).

(7)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1243/2007 (EUT L 281 af 25.10.2007, s. 8).

(8)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(9)  EUT L 295 af 25.10.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1237/2007.

(10)  EFT L 137 af 8.6.1993, s. 24. Senest ændret ved beslutning 2006/696/EF.

(11)  EFT L 181 af 15.7.1994, s. 35. Berigtiget i EUT L 187 af 26.5.2004, s. 8.

(12)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

(13)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (seneste udgave).

(14)  http://www.oie.int/eng/normes/en_mmanual.htm?e1d10 (seneste udgave).

(15)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 61).

(16)  EFT L 13 af 16.1.1997, s. 28.

(17)  http://www.edqm.eu (seneste udgave).

(18)  Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, Det Forenede Kongerige.

(19)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm

(20)  EFT L 326 af 11.12.2001, s. 44.


BILAG I

FJERKRÆ, RUGEÆG, DAGGAMLE KYLLINGER, SPECIFIKT PATOGENFRIE ÆG, KØD, HAKKET KØD, MASKINSEPARERET KØD, ÆG OG ÆGPRODUKTER

DEL 1

Liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato (1)

Startdato (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Albanien

AL-0

Hele landet

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

AR — Argentina

AR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

A

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

AU — Australien

AU-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E

 

 

 

 

 

 

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

BR — Brasilien

BR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Staterne

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo og Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

 

 

P1

BR-2

Staterne

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BR-3

Distrito Federal og staterne

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

BW — Botswana

BW-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH — Schweiz

CH-0

Hele landet

 (3)

 

 

 

 

 

 

 

CL — Chile

CL-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E,

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

CN — (Folkerepublikken) Kina

CN-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Provinsen Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

 

GL — Grønland

GL-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Hongkong

HK-0

Hele Det Særlige Administrative Område Hongkong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR — Kroatien

HR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

IL — Israel

IL-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

A

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

IV

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E POU, RAT

 

 

 

 

 

 

IN — Indien

IN-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Island

IS-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

KR — (Republikken) Korea

KR-0

Hele landet

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

ME — Montenegro

ME-O

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Madagaskar

MG-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

 

MY — Malaysia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Halvøen (vestlige)

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

 

MK — Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (4)

MK-0 (4)

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Mexico

MX-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA — Namibia

NA-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

 

NC — Ny Kaledonien

NC-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ — New Zealand

NZ-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

PM — Saint-Pierre og Miquelon

PM-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS — Serbien (5)

XS-0 (5)

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Den Russiske Føderation

RU-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG — Singapore

SG-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Thailand

TH-0

Hele landet

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

 

TN — Tunesien

TN-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

TR — Tyrkiet

TR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

US — USA

US-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

 

ZA — Sydafrika

ZA-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Hele landet

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

DEL 2

Standardveterinærcertifikater

Modeller:

»BPP«

:

Standardveterinærcertifikat for avls- og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

»BPR«

:

Standardveterinærcertifikat for avls- og brugsstrudsefugle

»DOC«

:

Standardveterinærcertifikat for daggamle kyllinger, dog ikke af strudsefugle

»DOR«

:

Standardveterinærcertifikat for daggamle kyllinger af strudsefugle

»HEP«

:

Standardveterinærcertifikat for rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

»HER«

:

Standardveterinærcertifikat for rugeæg af strudsefugle

»SPF«

:

Standardveterinærcertifikat for specifikt patogenfrie æg

»SRP«

:

Standardveterinærcertifikat for slagtefjerkræ og fjerkræ til udsætning som fjervildt, bortset fra strudsefugle

»SRA«

:

Standardveterinærcertifikat for slagtestrudsefugle

»POU«

:

Standardveterinærcertifikat for fjerkrækød

»POU-MI/MSM«

:

Standardveterinærcertifikat for hakket kød og maskinsepareret kød af fjerkræ

»RAT«

:

Standardveterinærcertifikat for kød af opdrættede strudsefugle til konsum

»RAT-MI/MSM«

:

Standardveterinærcertifikat for hakket kød og maskinsepareret kød af opdrættede strudsefugle til konsum

»WGM«

:

Standardveterinærcertifikat for kød af vildtlevende fjervildt

»WGM-MI/MSM«

:

Standardveterinærcertifikat for hakket kød og maskinsepareret kød af vildtlevende fjervildt

»E«

:

Standardveterinærcertifikat for æg

»EP«

:

Standardveterinærcertifikat for ægprodukter

Supplerende garantier (SG):

»I«

:

Garantier vedrørende avls- og brugsstrudsefugle, der kommer fra et tredjeland, et område eller en zone, der ikke er fri for Newcastle disease, attesteret i henhold til model BPR

»II«

:

Garantier vedrørende daggamle kyllinger af strudsefugle, der kommer fra et tredjeland, et område eller en zone, der ikke er fri for Newcastle disease, attesteret i henhold til model DOR

»III«

:

Garantier vedrørende rugeæg af strudsefugle, der kommer fra et tredjeland, et område eller en zone, der ikke er fri for Newcastle disease, attesteret i henhold til model HER

»IV«

:

Der er givet relevante garantier vedrørende avlsfjerkræ af Gallus gallus, daggamle kyllinger af Gallus gallus til avl og rugeæg af Gallus gallus i overensstemmelse med EU-bestemmelserne om salmonellabekæmpelse, hvilket skal attesteres i henhold til henholdsvis model BPP, DOC og HEP

»V«

:

Garantier vedrørende slagtestrudsefugle, der kommer fra et tredjeland, et område eller en zone, der ikke er fri for Newcastle disease, attesteret i henhold til model SRA

»VI«

:

Supplerende garantier vedrørende fjerkrækød, attesteret i henhold til model POU

»VII«

:

Supplerende garantier vedrørende kød af opdrættede strudsefugle til konsum, attesteret i henhold til model RAT

»VIII«

:

Supplerende garantier vedrørende kød af vildtlevende fjervildt, attesteret i henhold til model WGM

Salmonellabekæmpelsesprogram:

»P1«

:

Forbud mod import til Fællesskabet af avlsfjerkræ af Gallus gallus, daggamle kyllinger af Gallus gallus til avl og rugeæg af Gallus gallus, fordi Kommissionen ikke har fået forelagt eller ikke har godkendt et salmonellabekæmpelsesprogram i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2160/2003

Særlige betingelser:

»P2«

:

Forbud mod import til eller transit gennem Fællesskabet på grund af restriktioner som følge af et udbrud af HPAI

»P3«

:

Forbud mod import til eller transit gennem Fællesskabet på grund af restriktioner som følge af et udbrud af ND

Overvågningsprogram for aviær influenza og plan for vaccination mod aviær influenza:

»A«

:

Tredjelandet, området, zonen eller segmentet gennemfører et overvågningsprogram for aviær influenza i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 798/2008.

»B«

:

Tredjelandet, området, zonen eller segmentet foretager vaccination mod aviær influenza i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 798/2008.

Bemærkninger

Generelle bemærkninger:

a)

Eksportlandet, -området, -zonen eller -segmentet udsteder veterinærcertifikater baseret på modellerne i del 2 i dette bilag med samme layout som modellen vedrørende den pågældende vare. Certifikaterne skal i den rækkefølge, der er fulgt i modellen, indeholde de erklæringer, der kræves for det pågældende tredjeland, og eventuelt de supplerende sundhedskrav, der kræves opfyldt for eksportlandet, -området, -zonen eller -segmentet.

Hvis bestemmelsesmedlemsstaten kræver supplerende garantier for den pågældende vare, indsættes disse i det originale veterinærcertifikat.

b)

Der skal forelægges ét særskilt certifikat for hver sending af den pågældende vare, der eksporteres til samme bestemmelsessted fra et område, der er anført i kolonne 2 og 3 i del 1 i dette bilag, og transporteres med samme jernbanevogn, lastbil, fly eller skib.

c)

Originalen af certifikaterne skal bestå af et enkelt ark med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle siderne udgør et samlet hele, der ikke kan opsplittes.

d)

Certifikatet skal udfærdiges på mindst ét af de officielle sprog i den EU-medlemsstat, hvor grænsekontrollen finder sted, og på et af de officielle sprog i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade et andet EU-sprog end deres eget, eventuelt vedlagt en officiel oversættelse.

e)

Hvis certifikatet vedhæftes yderligere sider med henblik på identifikation af enkeltprodukter i sendingen, skal disse sider også betragtes som en del af det originale certifikat, forudsat at hver af disse sider er forsynet med den udstedende embedsdyrlæges underskrift og stempel.

f)

Hvis certifikatet med vedhæftede sider som nævnt i litra e) består af mere end én side, skal hver side nederst på siden pagineres med sidetal af samlet sidetal (–– x (sidetal) af y (samlet sidetal) —) og øverst forsynes med det certifikatkodenummer, den kompetente myndighed har tildelt.

g)

Det originale certifikat skal udfyldes og underskrives af embedsdyrlægen højst 24 timer før pålæsning af sendingen til import til Fællesskabet, medmindre andet er angivet. I den forbindelse sørger eksportlandets myndigheder for, at der følges samme principper for udfærdigelse af certifikatet som dem, der er fastsat i direktiv 96/93/EF.

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

h)

Det originale certifikat skal ledsage sendingen til EF-grænsekontrolstedet.

Supplerende bemærkninger vedrørende fjerkræ og daggamle kyllinger:

i)

Certifikatet er gyldigt i 10 dage fra udstedelsesdatoen, medmindre andet er angivet.

Ved transport med skib forlænges dette tidsrum med sørejsens varighed. Med henblik herpå vedlægges veterinærcertifikatet en original erklæring fra skibets kaptajn udfærdiget i henhold til bilag II.

j)

Fjerkræ og daggamle kyllinger må ikke transporteres sammen med andet fjerkræ eller andre daggamle kyllinger, der enten ikke skal sendes til Det Europæiske Fællesskab eller har lavere sundhedsstatus.

k)

Fjerkræ og daggamle kyllinger må ikke under transporten til Fællesskabet føres gennem eller aflæsses i et tredjeland, et område, en zone eller et segment, hvorfra det ikke er tilladt at importere fjerkræ og daggamle kyllinger til Fællesskabet.

Standardveterinærcertifikat for avls- og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle (BPP)

Image

Image

Image

Image

Image

Standardveterinærcertifikat for avls- og brugsstrudsefugle (BPR)

Image

Image

Image

Image

Image

Standardveterinærcertifikat for daggamle kyllinger, dog ikke af strudsefugle (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Standardveterinærcertifikat for daggamle kyllinger af strudsefugle (DOR)

Image

Image

Image

Image

Image

Standardveterinærcertifikat for rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle (HEP)

Image

Image

Image

Image

Image

Standardveterinærcertifikat for rugeæg af strudsefugle (HER)

Image

Image

Image

Image

Image

Standardveterinærcertifikat for specifikt patogenfrie æg (SPF-æg)

Image

Image

Image

Standardveterinærcertifikat for slagtefjerkræ og fjerkræ til udsætning som fjervildt, bortset fra strudsefugle (SRP)

Image

Image

Image

Image

Standardveterinærcertifikat for slagtestrudsefugle (SRA)

Image

Image

Image

Image

Standardveterinærcertifikat for fjerkrækød (POU)

Image

Image

Image

Image

Standardveterinærcertifikat for hakket kød og maskinsepareret kød af fjerkræ (POU-MI/MSM)

(endnu ikke udarbejdet)

Standardveterinærcertifikat for kød af opdrættede strudsefugle til konsum (RAT)

Image

Image

Image

Image

Standardveterinærcertifikat for hakket kød og maskinsepareret kød af opdrættede strudsefugle til konsum (RAT-MI/MSM)

(endnu ikke udarbejdet)

Standardveterinærcertifikat for kød af vildtlevende fjervildt (WGM)

Image

Image

Image

Standardveterinærcertifikat for hakket kød og maskinsepareret kød af vildtlevende fjervildt (WGM-MI/MSM)

(endnu ikke udarbejdet)

Standardveterinærcertifikat for æg (E)

Image

Image

Image

Standardveterinærcertifikat for ægprodukter (EP)

Image

Image


(1)  Varer, herunder varer, der transporteres på åbent hav, som er fremstillet inden denne dato, kan importeres til Fællesskabet i 90 dage fra denne dato.

(2)  Kun varer, der er produceret efter denne dato, må importeres til Fællesskabet.

(3)  Certifikater i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132), som senest ændret.

(4)  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien; foreløbig kode, som på ingen måde foregriber den endelige nomenklatur for dette land, der vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(5)  Ekskl. Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10.6.1999.


BILAG II

(jf. artikel 4)

(Udfyldes og vedhæftes veterinærcertifikatet, hvis hele eller blot en del af transporten af fjerkræ og daggamle kyllinger til Fællesskabets grænse foregår ad søvejen)

Image


BILAG III

FÆLLESSKABSRETSAKTER, INTERNATIONALE STANDARDER OG UNDERSØGELSES-, PRØVEUDTAGNINGS- OG TESTPROCEDURER, JF. ARTIKEL 6

I.   Inden import til Fællesskabet

Metoder til standardisering af materialer og undersøgelses-, prøveudtagnings- og testprocedurer for:

1.

Aviær influenza

Diagnosticeringsmanual for aviær influenza som fastlagt i Kommissionens beslutning 2006/437/EF (1), eller

Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) (2).

2.

Newcastle disease

Bilag III til Rådets direktiv 92/66/EØF (3), eller

Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

Hvor artikel 12 i direktiv 90/539/EØF finder anvendelse, skal prøveudtagnings- og testmetoderne være i overensstemmelse med de metoder, der er beskrevet i bilagene til Kommissionens beslutning 92/340/EØF (4).

3.

Salmonella pullorum og Salmonella gallinarum

Kapitel III i bilag II til direktiv 90/539/EØF, eller

Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

4.

Salmonella arizonae

Serologisk undersøgelse: Der udtages prøver fra 60 fugle på tidspunktet for læggemodenhed efter de metoder, der er beskrevet i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

5.

Mycoplasma gallisepticum

Kapitel III i bilag II til direktiv 90/539/EØF, eller

Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

6.

Mycoplasma meleagridis

Kapitel III i bilag II til direktiv 90/539/EØF.

7.

Salmonella af betydning for folkesundheden

Den påvisningsmetode, der anbefales af EF-referencelaboratoriet for salmonella i Bilthoven, Nederlandene, eller en tilsvarende metode skal anvendes. Metoden er beskrevet i den aktuelle udgave af forslag til bilag D til ISO 6579:2002: »Bestemmelse af Salmonella spp. i dyrefæces og i prøver fra primærproduktionsleddet«. Ved denne påvisningsmetode anvendes et halvfast medium (modified semi-solid Rappaport-Vassiladis — MSRV) som eneste selektive berigelsesmedium.

Serotypning foretages efter Kauffmann-White-skemaet eller en tilsvarende metode.

II.   Efter import til Fællesskabet

Prøveudtagnings- og testprocedurer for aviær influenza og Newcastle disease

I den periode, der er fastsat i del II, punkt 1, i bilag VIII, udtager embedsdyrlægen prøver til virologisk undersøgelse af importeret fjerkræ, der testes som følger:

Mellem den 7. og den 15. dag efter isolationsperiodens begyndelse udtages der kloaksvaberprøver af alle fugle, hvis sendingen er på under 60 fugle, eller af mindst 60 fugle, hvis sendingen er større.

Test af prøverne skal foretages af officielle laboratorier, der er udpeget af den kompetente myndighed, og som anvender diagnostiske metoder for:

i)

aviær influenza som fastlagt i diagnosticeringsmanualen i beslutning 2006/437/EF

ii)

Newcastle disease som fastlagt i bilag III til direktiv 92/66/EØF.

III.   Generelle krav

Det er tilladt at samle prøver, dog højst fem prøver af forskellige fugle i hver samleprøve.

Virusisolater skal straks indsendes til det nationale referencelaboratorium.


(1)  EUT L 237 af 31.8.2006, s. 1.

(2)  http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summry.htm.

(3)  EFT L 260 af 5.9.1992, s. 1.

(4)  EFT L 188 af 8.7.1992, s. 34.


BILAG IV

(jf. artikel 8, stk. 2, litra d), artikel 9, stk. 2, litra b), og artikel 10)

KRAV TIL OVERVÅGNINGSPROGRAMMER FOR AVIÆR INFLUENZA SAMT OPLYSNINGER, DER SKAL FORELÆGGES (1)

I.   Krav vedrørende overvågning for aviær influenza hos fjerkræ i tredjelande, områder, zoner og segmenter, jf. artikel 10

A.   Overvågning for aviær influenza hos fjerkræ

1.

Beskrivelse af mål

2.

Tredjeland, område, zone eller segment (alt efter, hvad der er relevant)

3.

Type overvågning:

serologisk overvågning

virologisk overvågning

aviær influenza-subtyper, der er omfattet af overvågningen

4.

Prøveudtagningskriterier:

målarter (f.eks. kalkuner/kyllinger/agerhøns)

målkategorier (f.eks. avlsfugle/æglæggere)

omfattede driftsformer (f.eks. kommercielle virksomheder/hobbyflokke)

5.

Statistisk grundlag for antallet af virksomheder, der udtages prøver fra:

antal virksomheder i området

antal virksomheder pr. kategori

antal virksomheder, der skal udtages prøver fra, pr. fjerkrækategori

6.

Prøveudtagningsfrekvens

7.

Antal prøver udtaget pr. virksomhed/bygning

8.

Prøveudtagningsperiode

9.

Type udtagne prøver (væv, fæces, svaberprøver fra kloak/svælg/luftrør)

10.

Anvendte laboratorietest (f.eks. AGID/PCR/HI/virusisolation)

11.

Angivelse af, hvilke laboratorier der foretager de relevante test på centralt/regionalt/lokalt plan (alt efter, hvad der er relevant)

Angivelse af, hvilket referencelaboratorium der foretager konfirmatoriske test (det nationale referencelaboratorium for aviær influenza/OIE- eller EF-referencelaboratoriet for aviær influenza)

12.

System/protokol, der anvendes til rapportering af resultaterne af overvågningen for aviær influenza (resultaterne oplyses ligeledes, hvis de foreligger)

13.

Opfølgende undersøgelser af positive resultater af test for subtype H5 og H7.

B.   Oplysninger (hvor disse foreligger) om overvågning for aviær influenza hos vildtlevende fugle med henblik på vurdering af risikofaktorer, for så vidt angår infektion af fjerkræ med aviær influenza

1.

Type overvågning:

serologisk overvågning

virologisk overvågning

aviær influenza-subtyper, der er omfattet af overvågningen

2.

Prøveudtagningskriterier

3.

Arter af vildtlevende fugle, der er omfattet af overvågningen (angives med deres latinske navn)

4.

Områder, der er omfattet af overvågningen

5.

Oplysninger som angivet i punkt 6 og punkt 8-12 i del I, afsnit A.

II.   Overvågning for aviær influenza, som skal gennemføres efter et udbrud af denne sygdom i et tredjeland, et område, en zone eller et segment, der tidligere har været fri for sygdommen, jf. artikel 8, stk. 2, litra d), og artikel 9, stk. 2, litra b)

Overvågning for aviær influenza skal som et minimum ved en randomiseret, repræsentativ prøve af risikopopulationerne lade slutte, at der ikke forekommer infektioner, under hensyntagen til de specifikke epidemiologiske omstændigheder, der gør sig gældende for de(t) pågældende udbrud.


(1)  Giv venligst så mange detaljerede oplysninger som muligt, så grundlaget for en korrekt vurdering af programmet er til stede.


BILAG V

(jf. artikel 11, litra a))

OPLYSNINGER, DER SKAL FREMLÆGGES AF ET TREDJELAND, SOM VACCINERER MOD AVIÆR INFLUENZA (1)

I.   Krav til vaccinationsplaner, der gennemføres i et tredjeland, et område, en zone eller et segment, jf. artikel 11

1.

Land, område, zone eller segment (alt efter, hvad der er relevant)

2.

Sygdomshistorie (tidligere udbrud hos fjerkræ/tilfælde hos vildtlevende fugle af HPAI/LPAI)

3.

Beskrivelse af baggrunden for beslutningen om at gennemføre vaccination

4.

Risikovurdering på grundlag af:

udbrud af aviær influenza i det/den pågældende tredjeland, område, zone eller segment (alt efter, hvad der er relevant)

udbrud af aviær influenza i et nærliggende land

andre risikofaktorer såsom bestemte områder, bestemte fjerkrædriftsformer eller bestemte kategorier af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab

5.

Geografisk område, hvor der foretages vaccination

6.

Antal virksomheder i vaccinationsområdet

7.

Antal virksomheder, hvor der foretages vaccination (hvis forskelligt fra antallet i punkt 6)

8.

Arter og kategorier af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab i vaccinationsområdet, -zonen eller -segmentet

9.

Omtrentligt antal fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på de i punkt 7 omhandlede virksomheder

10.

Vaccinens egenskaber (kort beskrivelse)

11.

Godkendelse, håndtering, fremstilling, opbevaring, levering, distribution og salg af vacciner mod aviær influenza på nationalt plan

12.

Gennemførelse af en DIVA-strategi

13.

Vaccinationskampagnens planlagte længde

14.

Bestemmelser og restriktioner for flytning af vaccineret fjerkræ og fjerkræprodukter fremstillet af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, der er vaccineret

15.

Kliniske undersøgelser og laboratorietest udført på de virksomheder, hvor der er gennemført vaccination, og/eller som ligger i vaccinationsområdet (effektivitetsforsøg, test inden flytning osv.)

16.

Anvendte systemer til journalføring (f.eks. for de i punkt 15 omhandlede detaljerede oplysninger) og registrering af de bedrifter, som der gennemføres vaccination på.

II.   Overvågning i tredjelande, områder, zoner eller segmenter, der foretager vaccination mod aviær influenza, jf. artikel 11

Hvor der foretages vaccination i et tredjeland, et område, en zone eller et segment, skal alle kommercielle virksomheder, hvor der er vaccineret mod aviær influenza, underkastes laboratorietest, ligesom følgende oplysninger skal fremlægges sammen med de i bilag IV, del I, afsnit A, omhandlede oplysninger:

1.

Antal vaccinerede virksomheder i området pr. kategori

2.

Antal vaccinerede virksomheder, der skal udtages prøver fra, pr. fjerkrækategori

3.

Anvendelse af kontrolfugle (angiv arter og antal kontrolfugle pr. bygning)

4.

Antal prøver udtaget pr. virksomhed og/eller bygning

5.

Data om vaccinernes effektivitet.


(1)  Giv venligst så mange detaljerede oplysninger som muligt, så grundlaget for en korrekt vurdering af programmet er til stede.


BILAG VI

(jf. artikel 12, stk. 1, litra b), artikel 12, stk. 2, litra c), nr. ii), og artikel 13, stk. 1, litra a))

KRITERIER FOR ANERKENDTE VACCINER MOD NEWCASTLE DISEASE

I.   Generelle kriterier

1.

Vacciner skal være registreret af det pågældende tredjelands kompetente myndigheder, før de må distribueres og anvendes. Ved registreringen skal de kompetente myndigheder basere sig på et komplet dokumentationsmateriale, der omfatter oplysninger om effektivitet og uskadelighed. For indførte vacciners vedkommende kan de kompetente myndigheder basere sig på data, som er kontrolleret af de kompetente myndigheder i det land, hvor vaccinen er fremstillet, såfremt en sådan kontrol er foretaget i henhold til internationalt anerkendte normer.

2.

Desuden skal import eller fremstilling og distribution af vacciner kontrolleres af det pågældende tredjelands kompetente myndigheder.

3.

Inden der gives tilladelse til distribution, skal hver vaccinebatch på de kompetente myndigheders vegne afprøves for uskadelighed, navnlig med hensyn til svækkelse eller inaktivering og fravær af uønskede, forurenende agenser, samt for effektivitet.

II.   Særlige kriterier

1.

Levende Newcastle disease-vacciner fremstilles af en Newcastle disease-virusstamme, hvor Master Seed er blevet testet og har vist at have et intracerebralt patogenicitetsindeks (ICPI) på enten:

i)

mindre end 0,4, såfremt ikke mindre end 107 EID50 indgives hvert dyr, der indgår i ICPI-testen, eller

ii)

mindre end 0,5, såfremt ikke mindre end 108 EID50 indgives hvert dyr, der indgår i ICPI-testen.

2.

Inaktiverede Newcastle disease-vacciner fremstilles af en Newcastle disease-virusstamme med et intracerebralt patogenicitetsindeks (ICPI) på mindre end 0,7 hos daggamle kyllinger, såfremt ikke mindre end 108 EID50 indgives hvert dyr, der indgår i ICPI-testen.


BILAG VII

(jf. artikel 13)

SUPPLERENDE SUNDHEDSKRAV

I.   Krav til fjerkræ, daggamle kyllinger og rugeæg, der kommer fra et tredjeland, et område, en zone eller et segment, hvor de anvendte vacciner mod Newcastle disease ikke opfylder kriterierne i bilag VI

1.

Hvor anvendelse af vacciner mod Newcastle disease, der ikke opfylder de specifikke kriterier i bilag VI, ikke er forbudt i tredjelandet, området, zonen eller segmentet, gælder følgende supplerende sundhedskrav:

a)

Fjerkræ, herunder daggamle kyllinger, må ikke være blevet vaccineret med sådanne vacciner i mindst 12 måneder forud for datoen for importen til Fællesskabet.

b)

Flokken eller flokkene skal højst to uger inden datoen for importen til Fællesskabet eller, hvis det drejer sig om rugeæg, højst to uger inden datoen for indsamling af æggene have været underkastet en virusisolationsprøve for Newcastle disease:

i)

på et officielt laboratorium

ii)

på grundlag af en stikprøve af kloaksvaberprøver fra mindst 60 dyr pr. flok

iii)

uden at der er fundet aviær paramyxovirus med et intracerebralt patogenicitetsindeks (ICPI) på over 0,4.

c)

Fjerkræet skal have været holdt i isolation under officielt tilsyn på oprindelsesvirksomheden i de to uger, der er nævnt i litra b).

d)

Fjerkræet må ikke have været i kontakt med fjerkræ, der ikke opfylder kravene i litra a) og b), i 60 dage forud for datoen for importen til Fællesskabet eller, hvis det drejer sig om rugeæg, i 60 dage forud for datoen for indsamling af æggene.

2.

Hvor daggamle kyllinger importeres fra et tredjeland, et område, en zone eller et segment som omhandlet i punkt 1, må de daggamle kyllinger og de rugeæg, hvoraf de daggamle kyllinger er udklækket, ikke på rugeriet eller under transporten have været i kontakt med fjerkræ eller rugeæg, der ikke opfylder kravene i punkt 1, litra a)-d).

II.   Krav til fjerkrækød

Fjerkrækød skal komme fra slagtefjerkræ, som:

a)

i de sidste 30 dage inden slagtning ikke er blevet vaccineret med vacciner, der er fremstillet af Newcastle disease master seed virus, der har højere patogenicitet end virussets lentogene stammer

b)

på slagtetidspunktet ved stikprøve af kloaksvaberprøver fra mindst 60 fugle i hver flok har været underkastet en virusisolationsprøve for Newcastle disease foretaget af et officielt laboratorium, uden at der er fundet aviær paramyxovirus med et intracerebralt patogenicitetsindeks (ICPI) på over 0,4

c)

i de sidste 30 dage inden slagtedatoen ikke har været i kontakt med fjerkræ, der ikke opfylder betingelserne i litra a) og b).


BILAG VIII

(jf. artikel 14, stk. 1, litra a))

AVLS- OG BRUGSFJERKRÆ, BORTSET FRA STRUDSEFUGLE, SAMT RUGEÆG OG DAGGAMLE KYLLINGER, DOG IKKE AF STRUDSEFUGLE

I.   Krav forud for import

1.

Avls- og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, samt rugeæg og daggamle kyllinger, dog ikke af strudsefugle, til import til Fællesskabet må kun komme fra virksomheder, som af vedkommende tredjelands kompetente myndighed er godkendt ifølge betingelser, der er mindst lige så strenge som betingelserne i bilag II til direktiv 90/539/EØF, og disse virksomheders godkendelse må ikke være suspenderet eller trukket tilbage.

2.

Hvis avls- og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, samt rugeæg og daggamle kyllinger, dog ikke af strudsefugle, og/eller deres oprindelsesflokke skal testes med henblik på at opfylde kravene i de relevante veterinærcertifikater, der er fastsat i denne forordning, skal udtagningen af prøver til testen og selve testen foretages i overensstemmelse med bilag III.

3.

Rugeæg til import til Fællesskabet skal være forsynet med navnet på oprindelsestredjelandet samt påskriften »rugeæg« med mindst 3 mm høje bogstaver på et af de officielle sprog i Fællesskabet.

4.

Hver pakning af rugeæg omhandlet i punkt 3 må udelukkende indeholde æg af samme fjerkræart, -kategori og -type fra samme oprindelsestredjeland, -område, -zone eller -segment og fra én afsender og skal være forsynet med mindst følgende oplysninger:

a)

de angivelser, der står på æggene, jf. punkt 3

b)

den fjerkræart, hvorfra æggene stammer

c)

afsenderens navn eller firmanavn og adresse.

5.

Hver kasse med importerede daggamle kyllinger må udelukkende indeholde samme fjerkræart, -kategori og -type fra samme oprindelsestredjeland, -område, -zone eller -segment og fra ét rugeri og fra én afsender og skal være forsynet med mindst følgende oplysninger:

a)

oprindelsestredjelandets, -områdets, -zonens eller -segmentets navn

b)

den fjerkræart, hvortil de daggamle kyllinger hører

c)

rugeriets registreringsnummer

d)

afsenderens navn eller firmanavn og adresse.

II.   Krav efter import

1.

Importeret avls- og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, samt importerede daggamle kyllinger, dog ikke af strudsefugle, skal fra ankomstdatoen holdes på bestemmelsesvirksomheden/erne:

a)

i mindst seks uger, eller

b)

til slagtedagen, hvis fuglene slagtes inden udløbet af den periode, der er nævnt i litra a).

Perioden fastsat i litra a) kan dog nedsættes til tre uger, forudsat at prøveudtagning og testning med et gunstigt resultat er foretaget i overensstemmelse med bilag III.

2.

Avls- og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, klækket af importerede rugeæg skal holdes på rugeriet i mindst tre uger fra udklækningsdatoen, eller det skal holdes på de(n) virksomhed(er), hvortil det er sendt efter klækning, i mindst tre uger.

Hvis de daggamle kyllinger ikke opdrættes i den medlemsstat, hvortil rugeæggene blev importeret, skal de transporteres direkte til det endelige bestemmelsessted (som anført i punkt 1.10 og 1.11 i sundhedscertifikatet, standardformular 2 i bilag IV til direktiv 90/539/EØF) og holdes der i en periode på mindst tre uger fra udklækningsdatoen.

3.

I de relevante perioder, jf. punkt 1 og 2, skal importeret avls- og brugsfjerkræ og importerede daggamle kyllinger samt avls- og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, klækket af importerede rugeæg holdes i isolation i fjerkræhuse, hvor der ikke findes andre flokke.

De kan dog indsættes i fjerkræhuse, hvor der i forvejen findes avls- og brugsfjerkræ og daggamle kyllinger.

I så fald løber de relevante perioder, jf. punkt 1 og 2, fra den dato, hvor den senest importerede fugl er indsat, og der må ikke flyttes fjerkræ fra fjerkræhuset, før perioderne er gået.

4.

Importerede rugeæg skal ruges i særskilte ruge- eller klækkemaskiner.

Importerede rugeæg kan dog placeres i ruge- eller klækkemaskiner, hvor der i forvejen findes andre rugeæg.

I så fald løber de perioder, der er nævnt i punkt 1 og 2, fra den dato, hvor det senest importerede rugeæg er placeret.

5.

Senest ved udløbet af de relevante perioder, jf. punkt 1 eller 2, skal importeret avls- og brugsfjerkræ og importerede daggamle kyllinger underkastes en klinisk undersøgelse af embedsdyrlægen, og der udtages om nødvendigt prøver til kontrol af deres sundhedstilstand.


BILAG IX

(jf. artikel 14, stk. 1, litra b))

AVLS- OG BRUGSSTRUDSEFUGLE SAMT RUGEÆG OG DAGGAMLE KYLLINGER HERAF

I.   Krav forud for import

1.

Importerede avls- og brugsstrudsefugle (i det følgende benævnt »strudsefugle«) skal være identificeret med halsmærker og/eller mikrochips, der skal indeholde oprindelsestredjelandets ISO-kode. Mikrochips skal være i overensstemmelse med ISO-standarderne.

2.

Importerede rugeæg af strudsefugle skal være mærket med et stempel, der angiver oprindelsestredjelandets ISO-kode og oprindelsesvirksomhedens godkendelsesnummer.

3.

Hver pakning af rugeæg omhandlet i punkt 2 må udelukkende indeholde strudsefugleæg fra samme oprindelsestredjeland, -område, -zone eller -segment og fra én afsender og skal være forsynet med mindst følgende oplysninger:

a)

de angivelser, der står på æggene, jf. punkt 2

b)

en tydelig og letlæselig angivelse af, at sendingen indeholder rugeæg af strudsefugle

c)

afsenderens navn eller firmanavn og adresse.

4.

Hver kasse med importerede daggamle kyllinger af avls- og brugsstrudsefugle må udelukkende indeholde strudsefugle fra samme oprindelsestredjeland, -område, -zone eller -segment og fra én virksomhed og fra én afsender og skal være forsynet med mindst følgende oplysninger:

a)

oprindelsestredjelandets ISO-kode og oprindelsesvirksomhedens godkendelsesnummer

b)

en tydelig og letlæselig angivelse af, at sendingen indeholder daggamle kyllinger af strudsefugle

c)

afsenderens navn eller firmanavn og adresse.

II.   Krav efter import

1.

Efter at importkontrollen er foretaget i overensstemmelse med direktiv 91/496/EØF, skal sendinger af strudsefugle samt rugeæg og daggamle kyllinger af strudsefugle transporteres direkte til det endelige bestemmelsessted.

2.

Importerede strudsefugle og daggamle kyllinger af strudsefugle skal fra ankomstdatoen holdes på bestemmelsesvirksomheden/erne:

a)

i mindst seks uger, eller

b)

til slagtedagen, hvis fuglene slagtes inden udløbet af den periode, der er nævnt i litra a).

3.

Strudsefugle klækket af importerede rugeæg skal holdes på rugeriet i mindst tre uger fra udklækningsdatoen, eller de skal holdes på de(n) virksomhed(er), hvortil de er sendt efter klækning, i mindst tre uger.

4.

I de relevante perioder, jf. punkt 2 og 3, skal importerede strudsefugle og strudsefugle klækket af importerede rugeæg holdes i isolation i fjerkræhuse, hvor der ikke findes andre strudsefugle eller andet fjerkræ.

De kan dog indsættes i fjerkræhuse, hvor der i forvejen findes andre strudsefugle eller andet fjerkræ. I så fald løber de i punkt 2 og 3 omhandlede perioder fra den dato, hvor den senest importerede strudsefugl er indsat, og der må ikke flyttes strudsefugle eller fjerkræ fra fjerkræhuset, før perioderne er gået.

5.

Importerede rugeæg skal ruges i særskilte ruge- eller klækkemaskiner.

Importerede rugeæg kan dog placeres i ruge- eller klækkemaskiner, hvor der i forvejen findes andre rugeæg. I så fald løber de i punkt 2 og 3 omhandlede perioder fra den dato, hvor det senest importerede rugeæg er placeret, og samtidig finder bestemmelserne i nævnte punkter anvendelse.

6.

Senest ved udløbet af de relevante perioder, jf. punkt 2 eller 3, skal importerede strudsefugle og daggamle kyllinger af strudsefugle underkastes en klinisk undersøgelse af embedsdyrlægen, og der udtages om nødvendigt prøver til kontrol af deres sundhedstilstand.

III.   Krav vedrørende avls- og brugsstrudsefugle og daggamle kyllinger heraf fra Asien og Afrika i forbindelse med import til Fællesskabet

De beskyttelsesforanstaltninger mod Krim-Congo hæmorrhagisk feber, der er fastsat i bilag X, del I, anvendes på avls- og brugsstrudsefugle og daggamle kyllinger heraf fra tredjelande, områder, zoner eller segmenter i Asien og Afrika.

Alle strudsefugle, der tester positive ved en kompetitiv ELISA for antistoffer mod Krim-Congo hæmorrhagisk feber, skal destrueres.

Alle fugle i samme sending skal underkastes en ny kompetitiv ELISA 21 dage efter datoen for den oprindelige prøveudtagning. Hvis der er nogen af fuglene, der reagerer positivt, skal alle fuglene i samme sending destrueres.

IV.   Krav vedrørende avls- og brugsstrudsefugle fra et tredjeland, et område eller en zone, der betragtes som ramt af Newcastle disease

Følgende bestemmelser gælder for strudsefugle og rugeæg af strudsefugle, der kommer fra et tredjeland, et område eller en zone, der betragtes som ramt af Newcastle disease, samt for daggamle kyllinger, der er klækket af sådanne æg:

a)

Før isolationsperioden begynder, skal den kompetente myndighed kontrollere isolationsfaciliteterne, jf. del II, punkt 4, i dette bilag, for at efterprøve, om de er tilfredsstillende.

b)

I de relevante perioder, jf. del II, punkt 2 og 3, i dette bilag, foretages der en virusisolationsprøve for Newcastle disease på enten en kloaksvaberprøve eller en gødningsprøve fra hver strudsefugl.

c)

Sendes strudsefugle til en medlemsstat, hvis status er fastsat i henhold til artikel 12, stk. 2, i direktiv 90/539/EØF, foretages der ud over virusisolationsprøven, jf. litra b) ovenfor, en serologisk prøve på hver strudsefugl.

d)

Fuglene skal have reageret negativt på prøverne, jf. litra b) og c), før de kan slippes ud af isolation.


BILAG X

(jf. artikel 17)

BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER MOD KRIM-CONGO HÆMORRHAGISK FEBER

I.   For strudsefugle

Den kompetente myndighed sørger for, at strudsefuglene isoleres i omgivelser, der er sikret mod gnavere og er fri for tæger, i mindst 21 dage inden datoen for importen til Fællesskabet.

Inden strudsefuglene flyttes til de tægefrie omgivelser, skal de behandles, så det sikres, at alle ektoparasitter på dem dræbes. Efter 14 dage i tægefrie omgivelser underkastes strudsefuglene en kompetitiv ELISA for antistoffer mod Krim-Congo hæmorrhagisk feber. Alle dyr, der anbringes i isolation, skal reagere negativt på testen. Ved strudsefuglenes ankomst til Fællesskabet skal behandlingen for ektoparasitter og den serologiske undersøgelse gentages.

II.   For strudsefugle, som der importeres kød af

Den kompetente myndighed sørger for, at strudsefuglene isoleres i omgivelser, der er sikret mod gnavere og er fri for tæger, i mindst 14 dage inden slagtedatoen.

Inden strudsefuglene flyttes til de tægefrie omgivelser, skal de enten undersøges til kontrol af, om de er fri for tæger, eller behandles, så det sikres, at alle tæger på dem er dræbt. Behandlingen skal angives på importcertifikatet. Efter behandlingen må der ikke kunne påvises restkoncentrationer i kødet.

Hvert parti strudsefugle skal undersøges for tæger inden slagtning. Hvis der påvises tæger, skal hele partiet atter anbringes i isolation inden slagtning.


BILAG XI

(jf. artikel 18, stk. 2)

Standardveterinærcertifikat til anvendelse i forbindelse med transit/oplagring af specifikt patogenfrie æg, kød, hakket kød og maskinsepareret kød af fjerkræ, strudsefugle og vildtlevende fjervildt samt æg og ægprodukter

Image

Image


BILAG XII

(jf. artikel 20)

SAMMENLIGNINGSTABEL

Denne forordning

Beslutning 2006/696/EF

Beslutning 94/438/EF

Beslutning 93/342/EØF

Artikel 1, stk. 1, første afsnit

Artikel 1, stk. 1

 

 

Artikel 1, stk. 1, andet afsnit

Artikel 5

 

 

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 2

 

 

Artikel 1, stk. 3

Bilag I og II (del 1)

 

 

Artikel 2, nr. 1)-5)

Artikel 2, litra a)-e)

 

 

Artikel 2, nr. 6)

Artikel 2, litra m)

 

 

Artikel 2, nr. 7)

Artikel 2, litra j)

 

 

Artikel 2, nr. 8)

Artikel 2, litra k)

 

 

Artikel 2, nr. 9)

Artikel 2, litra l)

 

 

Artikel 2, nr. 10)

 

 

 

Artikel 2, nr. 11)

 

 

 

Artikel 2, nr. 12), litra a)-c)

Artikel 2, litra g)

 

 

Artikel 2, nr. 12), litra d)

 

 

 

Artikel 2, nr. 13)

Artikel 2, litra h)

 

 

Artikel 2, nr. 14)

Artikel 2, litra f)

 

 

Artikel 2, nr. 15)

 

 

 

Artikel 2, nr. 16)

 

 

 

Artikel 2, nr. 17)

 

 

 

Artikel 2, nr. 18)

 

 

 

Artikel 2, nr. 19)

 

 

 

Artikel 2, nr. 20)

 

 

 

Artikel 3

Artikel 5

 

 

Artikel 4, stk. 1

Artikel 5 og 3

 

 

Artikel 4, stk. 2

Bilag I, del 3

 

 

Artikel 4, stk. 3

Artikel 3, stk. 2

 

 

Artikel 5

Artikel 4

 

 

Artikel 6

 

 

 

Artikel 7, litra a)

 

 

Artikel 2, litra h)

Artikel 7, litra b)

 

 

Artikel 2, litra g)

Artikel 7, litra c)

 

 

Artikel 2, litra i)

Artikel 8

 

 

 

Artikel 9

 

 

 

Artikel 10

 

 

 

Artikel 11

 

 

 

Artikel 12

 

Artikel 4, stk. 1 og 2

Artikel 4, stk. 1 og 2

Artikel 13

 

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 4

Artikel 14, stk. 1, litra a)

Artikel 9

 

 

Artikel 14, stk. 1, litra b)

Artikel 11

 

 

Artikel 14, stk. 2

 

 

 

Artikel 15

Artikel 18

 

 

Artikel 16

Artikel 8

 

 

Artikel 17

Artikel 16, stk. 2

 

 

Artikel 18, stk. 1

 

 

 

Artikel 18, stk. 2

Artikel 19, litra b)

 

 

Artikel 18, stk. 3

Artikel 19

 

 

Artikel 19

Artikel 20

 

 

Artikel 20

 

 

 

Artikel 21

 

 

 

Artikel 22

 

 

 

Bilag I

Bilag I og II

 

 

Bilag II

Bilag I, del 3

 

 

Bilag III, afsnit I, punkt 1-6

Bilag I, del 4, afsnit A

 

 

Bilag III, afsnit I, punkt 7

 

 

 

Bilag III, afsnit II og III

Bilag I, del 4, afsnit B

 

 

Bilag IV

 

 

 

Bilag V

 

 

 

Bilag VI

 

 

Bilag B

Bilag VII, afsnit I

Artikel 7

 

 

Bilag VII, afsnit II

 

Bilag

 

Bilag VIII, afsnit I

Artikel 9

 

 

Bilag VIII, afsnit II

Artikel 10

 

 

Bilag IX, afsnit I

Artikel 11

 

 

Bilag IX, afsnit II

Artikel 12

 

 

Bilag IX, afsnit III

Artikel 13

 

 

Bilag IX, afsnit IV

Artikel 14

 

 

Bilag X

Bilag V

 

 

Bilag XI

Bilag IV

 

 

Bilag XII

 

 

 


Top