Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0125

Kommissionens direktiv 2008/125/EF af 19. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage aluminiumphosphid, calciumphosphid, magnesiumphosphid, cymoxanil, dodemorph, 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, metamitron, sulcotrion, tebuconazol og triadimenol som aktivstoffer (EØS-relevant tekst)

OJ L 344, 20.12.2008, p. 78–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/125/oj

20.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 344/78


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/125/EF

af 19. december 2008

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage aluminiumphosphid, calciumphosphid, magnesiumphosphid, cymoxanil, dodemorph, 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, metamitron, sulcotrion, tebuconazol og triadimenol som aktivstoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 1490/2002 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Listen omfatter aluminiumphosphid, calciumphosphid, magnesiumphosphid, cymoxanil, dodemorph, 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, metamitron, sulcotrion, tebuconazol og triadimenol.

(2)

Disse aktivstoffers virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 1490/2002 for en række anvendelsesformål, som anmelderne har foreslået. Ved disse forordninger udpeges endvidere de rapporterende medlemsstater, som skal forelægge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) deres vurderingsrapporter og henstillinger, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1490/2002. For aluminiumphosphid, calciumphosphid, magnesiumphosphid, 2,5-dichlorbenzoesyremethylester og sulcotrion var den rapporterende medlemsstat Tyskland, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 19. juni 2007 for aluminiumphosphid, calciumphosphid, magnesiumphosphid og 2,5-dichlorbenzoesyremethylester og den 9. august 2006 for sulcotrion. For metamitron og triadimenol var den rapporterende medlemsstat Det Forenede Kongerige, og alle relevante oplysninger blev forelagt hhv. den 22. august 2007 og den 29. maj 2006. For cymoxanil var den rapporterende medlemsstat Østrig, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 15. juni 2007. For dodemorph var den rapporterende medlemsstat Nederlandene, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 9. februar 2007. For tebuconazol var den rapporterende medlemsstat Danmark, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 5. marts 2007.

(3)

Medlemsstaterne og EFSA har underkastet vurderingsrapporterne et peer review, og de blev forelagt for Kommissionen den 29. september 2008 i form af EFSA’s videnskabelige rapporter om aluminiumphosphid, calciumphosphid og metamitron, den 30. september 2008 i form af EFSA’s videnskabelige rapport om magnesiumphosphid, den 17. september 2008 i form af EFSA’s videnskabelige rapporter om cymoxanil og dodemorph, den 26. september 2008 i form af EFSA’s videnskabelige rapport om 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, den 31. juli 2008 i form af EFSA’s videnskabelige rapport om sulcotrion og den 25. september 2008 i form af EFSA’s videnskabelige rapporter om tebuconazol og triadimenol (4). Disse rapporter er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 28. oktober 2008 med Kommissionens reviderede vurderingsrapporter om aluminiumphosphid, calciumphosphid, magnesiumphosphid, cymoxanil, dodemorph, 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, metamitron, sulcotrion, tebuconazol og triadimenol.

(4)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aluminiumphosphid, calciumphosphid, magnesiumphosphid, cymoxanil, dodemorph, 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, metamitron, sulcotrion, tebuconazol eller triadimenol, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapporter. Aluminiumphosphid, calciumphosphid, magnesiumphosphid, cymoxanil, dodemorph, 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, metamitron, sulcotrion, tebuconazol og triadimenol bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de pågældende aktivstoffer, i alle medlemsstater finder sted i overensstemmelse med direktivet.

(5)

Uanset denne konklusion bør der indhentes yderligere oplysninger om visse specifikke forhold. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF kan der fastsættes betingelser for optagelsen af et stof i bilag I. For metamitron bør det derfor kræves, at anmelderen fremlægger yderligere oplysninger om jordmetabolitten M3’s virkninger på grundvandet, om restkoncentrationer i vekselafgrøder, om den særlige risiko på langt sigt for insektædende fugle og om den særlige risiko for fugle og pattedyr, der kan blive kontamineret ved indtag af vand på marker. For sulcotrion bør det kræves, at anmelderen fremlægger yderligere oplysninger om cyclohexadion-delens nedbrydning i jord og vand og om risikoen på langt sigt for insektædende fugle. Det bør endvidere kræves, at tebuconazol underkastes yderligere undersøgelser med henblik på at bekræfte risikovurderingen for fugle og pattedyr, og at oplysningerne fremlægges af anmelderen. Derudover bør det kræves, at tebuconazol og triadimenol underkastes yderligere undersøgelser af deres potentielle hormonforstyrrende egenskaber, så snart OECD’s retningslinjer for undersøgelser af hormonforstyrrelser foreligger, eller alternativt når der på fællesskabsplan er vedtaget retningslinjer for undersøgelserne. Sluttelig bør det kræves, at triadimenol underkastes yderligere undersøgelser med henblik på at bekræfte den kemiske specifikation og risikoen på langt sigt for fugle og pattedyr, og at oplysningerne fremlægges af anmelderen.

(6)

Før et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører.

(7)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aluminiumphosphid, calciumphosphid, magnesiumphosphid, cymoxanil, dodemorph, 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, metamitron, sulcotrion, tebuconazol og triadimenol, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør, alt efter hvad der er relevant, ændre, erstatte eller tilbagekalde eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(8)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af forordning (EØF) nr. 3600/92, har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I.

(9)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 28. februar 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. marts 2010.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 28. februar 2010 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aluminiumphosphid, calciumphosphid, magnesiumphosphid, cymoxanil, dodemorph, 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, metamitron, sulcotrion, tebuconazol og triadimenol som aktivstoffer.

Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til direktiv 91/414/EØF vedrørende aluminiumphosphid, calciumphosphid, magnesiumphosphid, cymoxanil, dodemorph, 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, metamitron, sulcotrion, tebuconazol og triadimenol er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende disse aktivstoffer, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aluminiumphosphid, calciumphosphid, magnesiumphosphid, cymoxanil, dodemorph, 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, metamitron, sulcotrion, tebuconazol og triadimenol, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. august 2009, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende aluminiumphosphid, calciumphosphid, magnesiumphosphid, cymoxanil, dodemorph, 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, metamitron, sulcotrion, tebuconazol og triadimenol. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder aluminiumphosphid, calciumphosphid, magnesiumphosphid, cymoxanil, dodemorph, 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, metamitron, sulcotrion, tebuconazol eller triadimenol som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 28. februar 2014, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder aluminiumphosphid, calciumphosphid, magnesiumphosphid, cymoxanil, dodemorph, 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, metamitron, sulcotrion, tebuconazol eller triadimenol som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 28. februar 2014 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagetrækning i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft den 1. september 2009.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(4)  EFSA’s videnskabelige rapport (2008) 182, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aluminium phosphide« (færdigbehandlet den 29. september 2008).

EFSA’s videnskabelige rapport (2008) 183, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance calcium phosphide« (færdigbehandlet den 29. september 2008).

EFSA’s videnskabelige rapport (2008) 190, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance magnesium phosphide« (færdigbehandlet den 30. september 2008).

EFSA’s videnskabelige rapport (2008) 167, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cymoxanil« (færdigbehandlet den 17. september 2008).

EFSA’s videnskabelige rapport (2008) 170, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dodemorph« (færdigbehandlet den 17. september 2008).

EFSA’s videnskabelige rapport (2008) 180, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,5-dichlorobenzoic acid methylester« (færdigbehandlet den 26. september 2008).

EFSA’s videnskabelige rapport (2008) 185, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metamitron« (færdigbehandlet den 29. september 2008).

EFSA’s videnskabelige rapport (2008) 150, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulcotrione« (færdigbehandlet den 31. juli 2008).

EFSA’s videnskabelige rapport (2008) 176, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tebuconazole« (færdigbehandlet den 25. september 2008).

EFSA’s videnskabelige rapport (2008) 177, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triadimenol« (færdigbehandlet den 25. september 2008).


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»266

Aluminiumphosphid

CAS-nr.: 20859-73-8

CIPAC-nr.: 227

Aluminiumphosphid

≥ 830 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid og rodenticid i form af brugsklare midler indeholdende aluminiumphosphid.

Som rodenticid må stoffet kun tillades anvendt uden døre.

Bør kun tillades anvendt af professionelle brugere.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om aluminiumphosphid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. oktober 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

beskyttelsen af forbrugerne og sikre, at de brugte brugsklare midler indeholdende aluminiumphosphid ikke kommer i kontakt med fødevarer i forbindelse med anvendelse til bekæmpelse af skadegørere i lagerrum, og at der efterfølgende iagttages en passende supplerende tilbageholdelsesperiode

beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler og åndedrætsværn

beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne under fumigering inden døre

beskyttelsen af arbejdstagerne, når disse går ind i lokalet igen (efter fumigeringsperioden)

beskyttelsen af andre tilstedeværende personer mod lækning af gas ved brug inden døre

beskyttelsen af fugle og pattedyr. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant, f.eks. lukning af gange og fuldstændig nedfældning af granulaterne i jorden

beskyttelsen af vandorganismer. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant, f.eks. stødpudezoner mellem de behandlede områder og overfladevandområder.

267

Calciumphosphid

CAS-nr.: 1305-99-3

CIPAC-nr.: 505

Calciumphosphid

≥ 160 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt til udendørs brug som rodenticid i form af brugsklare midler indeholdende calciumphosphid.

Bør kun tillades anvendt af professionelle brugere.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om calciumphosphid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. oktober 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler og åndedrætsværn

beskyttelsen af fugle og pattedyr. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant, f.eks. lukning af gange og fuldstændig nedfældning af granulaterne i jorden

beskyttelsen af vandorganismer. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant, f.eks. stødpudezoner mellem de behandlede områder og overfladevandområder.

268

Magnesiumphosphid

CAS-nr.: 12057-74-8

CIPAC-nr.: 228

Magnesiumphosphid

≥ 880 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid og rodenticid i form af brugsklare midler indeholdende magnesiumphosphid.

Som rodenticid må stoffet kun tillades anvendt udendørs.

Bør kun tillades anvendt af professionelle brugere.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om magnesiumphosphid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. oktober 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

beskyttelsen af forbrugerne og sikre, at de brugte brugsklare midler indeholdende magnesiumphosphid ikke kommer i kontakt med fødevarer i forbindelse med anvendelse til bekæmpelse af skadegørere i lagerrum, og at der efterfølgende iagttages en passende supplerende tilbageholdelsesperiode

beskyttelsen af brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler og åndedrætsværn

beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne under fumigering inden døre

beskyttelsen af arbejdstagerne, når disse går ind i lokalet igen (efter fumigeringsperioden)

beskyttelsen af andre tilstedeværende personer mod lækning af gas ved brug inden døre

beskyttelsen af fugle og pattedyr. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant, f.eks. lukning af gange og fuldstændig nedfældning af granulaterne i jorden

beskyttelsen af vandorganismer. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant, f.eks. stødpudezoner mellem de behandlede områder og overfladevandområder.

269

Cymoxanil

CAS-nr.: 57966-95-7

CIPAC-nr.: 419

1-[(E/Z)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethylurea

> 970 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om cymoxanil, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. oktober 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler

beskyttelsen af grundvandet, hvis aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold

beskyttelsen af vandorganismer og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant, f.eks. stødpudezoner.

270

Dodemorph

CAS-nr.: 1593-77-7

CIPAC-nr.: 300

Cis/trans-[4-cyclododecyl]-2,6-dimethylmorpholin

≥ 950 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid på prydplanter i væksthuse.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om dodemorph, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. oktober 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af passende personlige værnemidler, hvis det er relevant

beskyttelsen af grundvandet, hvis aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

271

2,5-dichlorbenzoe-syre-methylester

CAS-nr.: 2905-69-3

CIPAC-nr.: 686

Methyl-2,5-dichlorbenzoat

≥ 995 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som plantevækstregulerende middel og fungicid ved podning af vinstokke.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. oktober 2008.

272

Metamitron

CAS-nr.:41394-05-2

CIPAC-nr.: 381

4-amino-4,5-dihydro-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-on

≥ 960 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Medlemsstaterne skal ved vurderingen af ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder metamitron, til andre anvendelsesformål end på rodfrugter være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 1, litra b), ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om metamitron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. oktober 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

beskyttelsen af brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler, hvis det er relevant

beskyttelsen af grundvandet, hvis aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold

risikoen for fugle og pattedyr og for landplanter, der ikke er målarter.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater skal anmode om fremlæggelse af yderligere oplysninger om jordmetabolitten M3's virkninger på grundvandet, om restkoncentrationer i vekselafgrøder, om den særlige risiko på langt sigt for insektædende fugle og om den særlige risiko for fugle og pattedyr, der kan blive kontamineret ved indtag af vand på marker. De sikrer, at de anmeldere, hvis ansøgning lå til grund for optagelsen af metamitron i dette bilag, fremlægger disse oplysninger for Kommissionen senest den 31. august 2011.

273

Sulcotrion

CAS-nr.: 99105-77-8

CIPAC-nr.: 723

2-(2-chlor-4-mesylbenzoyl)cyclohexan-1,3-dion

≥ 950 g/kg

Urenheder:

hydrogen-cyanid: højst 80 mg/kg

toluen højst 4 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om sulcotrion, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. oktober 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

beskyttelsen af brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af passende personlige værnemidler, hvis det er relevant

risikoen for insektædende fugle, vand- og landplanter, der ikke er målarter, samt leddyr, der ikke er målarter.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater skal anmode om fremlæggelse af yderligere oplysninger om cyclohexadion-delens nedbrydning i jord og vand og om risikoen på langt sigt for insektædende fugle. De sikrer, at de anmeldere, hvis ansøgning lå til grund for optagelsen af sulcotrion i dette bilag, fremlægger disse oplysninger for Kommissionen senest den 31. august 2011.

274

Tebuconazol

CAS-nr.: 107534-96-3

CIPAC-nr.: 494

(RS)-1-p-chlorphenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-pentan-3-ol

≥ 905 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om tebuconazol, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. oktober 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af passende personlige værnemidler

forbrugernes eksponering via kosten for metabolitterne af tebuconazol (triazol)

beskyttelsen af frøædende fugle og pattedyr og planteædende pattedyr og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

beskyttelsen af vandorganismer og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. stødpudezoner, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater skal anmode om fremlæggelse af yderligere oplysninger for at bekræfte risikovurderingen for fugle og pattedyr. De sikrer, at de anmeldere, hvis ansøgning lå til grund for optagelsen af tebuconazol i dette bilag, fremlægger disse oplysninger for Kommissionen senest den 31. august 2011.

De berørte medlemsstater skal sikre, at anmelderen forelægger Kommissionen yderligere oplysninger om tebuconazols potentielle hormonforstyrrende egenskaber senest to år efter, at OECD's retningslinjer for undersøgelser af hormonforstyrrelser er vedtaget, eller alternativt når der på fællesskabsplan er vedtaget retningslinjer for undersøgelserne.

275

Triadimenol

CAS-nr.: 55219-65-3

CIPAC-nr.: 398

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorphenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

≥ 920 g/kg

Isomer A (1RS,2SR), isomer B (1RS,2RS)

Diastereomer A, RS + SR, mellem: 70 og 85 %

diastereomer B, RR + SS, mellem: 15 og 30 %

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om triadimenol, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. oktober 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

tilstedeværelsen af N-methylpyrrolidon i færdigformulerede produkter for så vidt angår brugeres, arbejdstageres og andre tilstedeværendes eksponering

beskyttelsen af fugle og pattedyr. I forbindelse med disse påviste risici bør der træffes risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. oprettelse af stødpudezoner, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater sørger for, at anmelderen forelægger Kommissionen

yderligere oplysninger om specifikationen

yderligere oplysninger om risikovurderingen for fugle og pattedyr

yderligere oplysninger om risikoen for hormonforstyrrende virkninger på fisk.

De sikrer, at den anmelder, hvis ansøgning lå til grund for optagelsen af triadimenol i dette bilag, fremlægger disse oplysninger for Kommissionen senest den 31. august 2011.

De berørte medlemsstater skal sikre, at anmelderen forelægger Kommissionen yderligere oplysninger om triadimenols potentielle hormonforstyrrende egenskaber senest to år efter, at OECD's retningslinjer for undersøgelser af hormonforstyrrelser er vedtaget, eller alternativt når der på fællesskabsplan er vedtaget retningslinjer for undersøgelserne.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffernes identitet og specifikationer fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


Top