Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0109

Kommissionens direktiv 2008/109/EF af 28. november 2008 om ændring af bilag IV til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

OJ L 319, 29.11.2008, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 111 - 113

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/109/oj

29.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 319/68


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/109/EF

af 28. november 2008

om ændring af bilag IV til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 14, stk. 2, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag IV til direktiv 2000/29/EF fastsat særlige krav til træemballeringsmateriale og træ, der anvendes til at fastkile eller understøtte anden last end trælast, som indføres til Fællesskabet. Kravene er baseret på FAO's »International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No 15« om »Guidelines for regulating wood packaging material in international trade« (2).

(2)

Ud over de krav, der er godkendt i henhold til ISPM nr. 15, indeholder bilag IV til direktiv 2000/29/EF et krav om, at importeret træemballeringsmateriale skal være fremstillet af afbarket træ. Anvendelsen af dette krav om afbarkning er blevet udsat to gange.

(3)

Fællesskabet har anmodet om, at ISPM nr. 15 ændres, således at der tilføjes en bestemmelse, der omhandler Fællesskabets bekymring over, at der findes bark på træemballeringsmateriale i international samhandel.

(4)

Det tekniske udvalg vedrørende karantæne for skovbrugsprodukter (Technical Panel on Forest Quarantine), der er oprettet i henhold til den internationale plantebeskyttelseskonvention (IPPC) og er sammensat af internationalt anerkendte skovbrugseksperter, har nu analyseret de foreliggende forskningsdata om den plantesundhedsmæssige risiko ved, at der findes bark på træemballeringsmateriale. Det tekniske udvalg konkluderede dels, at det fagligt kan begrundes, at træemballeringsmateriale i international samhandel skal være afbarket, idet der fastsættes en præcis tolerancetærskel for tilstedeværelse af små stykker bark, som sikrer, at den plantesundhedsmæssige risiko holdes på et acceptabelt niveau, dels at dette krav bør indsættes i den ændrede ISPM nr. 15.

(5)

For at beskytte Fællesskabets område mod indslæbning af skadegørere bør fællesskabsbestemmelserne vedrørende tilstedeværelse af bark på træemballeringsmateriale og stuvholt bringes i overensstemmelse med det tekniske udvalgs faglige konklusioner, uden at det afventes, at IPPC's komité for plantesundhedsspørgsmål vedtager en ændring af ISPM nr. 15.

(6)

Kravet om afbarkning bør derfor tilpasses den teknisk berettigede tolerancetærskel for tilstedeværelse af bark.

(7)

Bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Kravet om, at træemballeringsmateriale skal være fremstillet af afbarket rundtræ, jf. Kommissionens direktiv 2006/14/EF (3) om ændring af bilag IV til direktiv 2000/29/EF, finder anvendelse fra den 1. januar 2009. Det er derfor nødvendigt, at foranstaltningerne i nærværende direktiv også anvendes fra den 1. januar 2009. For at gøre det muligt for tredjelande at foretage de nødvendige tilpasninger bør det dog fastsættes, at kravet vedrørende afbarkning finder anvendelse fra den 1. juli 2009.

(9)

Foranstaltningerne i nærværende beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag IV til direktiv 2000/29/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2009.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  ISPM nr. 15, marts 2002, FAO, Rom.

(3)  EUT L 34 af 7.2.2006, s. 24.


BILAG

I del A, kapitel I, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 2 affattes således:

2.

Træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer, der faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, bortset fra råtræ af tykkelse på 6 mm og derunder og forarbejdet træ fremstillet ved hjælp af lim, varme og tryk eller en kombination deraf, fra tredjelande bortset fra Schweiz.

Træemballeringsmaterialet skal:

være frit for bark bortset fra barkstykker (uanset antal), som enten er mindre end 3 cm brede (uanset længden) eller, hvis de er over 3 cm brede, har en overflade på højst 50 cm2, og

være underkastet en af de godkendte behandlinger, der er fastsat i bilag I til FAO's International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) nr. 15 om Guidelines for regulating wood packaging material in international trade, og

fremvise et mærke som specificeret i bilag II til FAO's International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) nr. 15 om Guidelines for regulating wood packaging material in international trade med en angivelse af, at træemballeringsmaterialet har været underkastet en godkendt plantesundhedsmæssig behandling.

Første led finder først anvendelse fra den 1. juli 2009.

2)

Punkt 8 affattes således:

8.

Træ, der anvendes til at fastkile eller understøtte last ikke af træ, inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, bortset fra råtræ af tykkelse på 6 mm og derunder og forarbejdet træ fremstillet ved hjælp af lim, varme og tryk eller en kombination deraf, fra tredjelande bortset fra Schweiz.

Træet skal:

være frit for bark bortset fra barkstykker (uanset antal), som enten er mindre end 3 cm brede (uanset længden) eller, hvis de er over 3 cm brede, har en overflade på højst 50 cm2, og

være underkastet en af de godkendte behandlinger, der er fastsat i bilag I til FAO's International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) nr. 15 om Guidelines for regulating wood packaging material in international trade, og

fremvise et mærke som specificeret i bilag II til FAO's International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) nr. 15 om Guidelines for regulating wood packaging material in international trade med en angivelse af, at træet har været underkastet en godkendt plantesundhedsmæssig behandling.

Første led finder først anvendelse fra den 1. juli 2009.


Top