Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0064

Kommissionens direktiv 2008/64/EF af 27. juni 2008 om ændring af bilag I-IV til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

OJ L 168, 28.6.2008, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 271 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/64/oj

28.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/31


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/64/EF

af 27. juni 2008

om ændring af bilag I-IV til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 14, stk. 2, litra c) og d),

efter høring af de berørte medlemsstater, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2000/29/EF fastlægges visse foranstaltninger til beskyttelse mod indslæbning i medlemsstaterne af skadegørere på planter eller planteprodukter fra andre medlemsstater eller fra tredjelande. Direktivet indeholder desuden bestemmelser om anerkendelse af visse områder som beskyttede zoner.

(2)

På grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne er det fastslået, at kun visse udplantningsplanter af Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. og Solanaceae frembyder en risiko for spredning af Heliothis armigera Hübner. Da risikoen for spredning af den pågældende organisme er begrænset til de pågældende planter, bør organismen udgå af bilag I til direktiv 2000/29/EF, hvor der fastsættes et generelt forbud, og i stedet indsættes i bilag II til direktivet, hvor der fastsættes et forbud udelukkende for bestemte planter, der frembyder en risiko. Desuden bør navnet Heliothis armigera Hübner ændres til Helicoverpa armigera (Hübner) i tråd med organismens seneste reviderede videnskabelige betegnelse.

(3)

Oplysninger fra medlemsstaterne viser klart, at Colletotrichum acutatum Simmonds er udbredt inden for Fællesskabet. Derfor bør den pågældende organisme ikke længere være opført på listen som skadegører i henhold til direktiv 2000/29/EF, og der bør ikke træffes yderligere beskyttelsesforanstaltninger i henhold til direktivet mod den pågældende organisme. Bilag II til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Oplysninger fra Portugal viser, at Citrus tristezavirus (europæiske isolater) nu forekommer på Madeira. Denne del af det portugisiske område bør derfor ikke længere være anerkendt som en beskyttet zone, for så vidt angår den pågældende skadegører, og bilag II og IV til direktiv 2000/29/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Oplysninger fra Spanien viser, at Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) nu forekommer på Ibiza. Denne del af det spanske område bør derfor ikke længere være anerkendt som en beskyttet zone, for så vidt angår den pågældende skadegører, og bilag II og IV til direktiv 2000/29/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Oplysninger fra Slovenien viser, at Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nu forekommer i regionerne Koroška og Notranjska. Disse regioner bør derfor ikke længere være anerkendt som en beskyttet zone, for så vidt angår Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., og bilag II, III og IV til direktiv 2000/29/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Oplysninger fra Italien viser, at Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nu forekommer i visse dele af regionerne Emilia-Romagna, Lombardia og Veneto. Disse dele af det italienske område bør derfor ikke længere være anerkendt som en beskyttet zone, for så vidt angår Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., og bilag II, III og IV til direktiv 2000/29/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Af den schweiziske lovgivning om plantebeskyttelse fremgår det, at kantonerne Bern og Graubünden ikke længere er anerkendt som en beskyttet zone i Schweiz, for så vidt angår Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Undtagelsesbestemmelsen, der på særlige betingelser giver mulighed for import af visse planter fra de pågældende regioner til visse beskyttede zoner, bør derfor udgå, og del B i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Bilag I-IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I-IV til direktiv 2000/29/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. august 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. september 2008.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/41/EF (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 51).


BILAG

I bilag I-IV til direktiv 2000/29/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I, del A, kapitel II, litra a), udgår punkt 3.

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I del A, kapitel II, foretages følgende ændringer:

i)

Under litra a) indsættes som punkt 6.2 efter punkt 6.1:

»6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. og af slægten Solanaceae, til udplantning, dog ikke frø.«

ii)

Under litra c) udgår punkt 2.

b)

I del B foretages følgende ændringer:

i)

Under litra a) udgår punkt 10.

ii)

Under litra b) affattes tredje kolonne (Beskyttede zoner) i punkt 2 således:

»E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinsen Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, i provinsen Padova kommunen Masi og i provinsen Verona området beliggende syd for hovedvej A4)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (det administrative distrikt Lienz), Steiermark og Wien), P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Notranjska og Maribor), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto og Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

iii)

Under litra d) affattes tredje kolonne (Beskyttede zoner) i punkt 1 således:

»EL, F (Korsika), M, P (undtagen Madeira)«.

3)

I bilag III, del B, foretages følgende ændringer:

a)

Anden kolonne (Beskyttede zoner) i punkt 1 affattes således:

»E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinsen Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, i provinsen Padova kommunen Masi og i provinsen Verona området syd for hovedvej A4)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (det administrative distrikt Lienz), Steiermark og Wien), P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Notranjska og Maribor), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto og Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

b)

Anden kolonne (Beskyttede zoner) i punkt 2 affattes således:

»E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinsen Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, i provinsen Padova kommunen Masi og i provinsen Verona området syd for hovedvej A4)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (det administrative distrikt Lienz), Steiermark og Wien), P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Notranjska og Maribor), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto og Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

4)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

I kapitel I, punkt 27.1, erstattes ordlyden »Heliothis armigera Hübner« i anden kolonne (Særlige krav) med »Helicoverpa armigera (Hübner)«.

ii)

I kapitel II, punkt 20, erstattes ordlyden »Heliothis armigera Hübner« i anden kolonne (Særlige krav) med »Helicoverpa armigera (Hübner)«.

b)

I del B foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 17 udgår.

ii)

I punkt 21 foretages følgende ændringer:

Litra c) i anden kolonne (Særlige krav) affattes således:

»c)

planterne har oprindelse i en af følgende kantoner i Schweiz: Freiburg, Waadt og Wallis, eller«.

Tredje kolonne (Beskyttede zoner) affattes således:

»E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinsen Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, i provinsen Padova kommunen Masi og i provinsen Verona området syd for hovedvej A4)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (det administrative distrikt Lienz), Steiermark og Wien), P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Notranjska og Maribor), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto og Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

iii)

I punkt 21.3 foretages følgende ændringer:

Litra b) i anden kolonne (Særlige krav) affattes således:

»b)

har oprindelse i en af følgende kantoner i Schweiz: Freiburg, Waadt og Wallis, eller«.

Tredje kolonne (Beskyttede zoner) affattes således:

»E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinsen Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, i provinsen Padova kommunen Masi og i provinsen Verona området syd for hovedvej A4)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (det administrative distrikt Lienz), Steiermark og Wien), P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Notranjska og Maribor), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto og Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

iv)

I punkt 31 foretages følgende ændringer:

Tredje kolonne (Beskyttede zoner) affattes således:

»EL, F (Korsika), M, P (undtagen Madeira)«.


Top