Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0058

Kommissionens direktiv 2008/58/EF af 21. august 2008 om ændring med henblik på den 30. tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EØS-relevant tekst)

OJ L 246, 15.9.2008, p. 1–191 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 199 - 202

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; stiltiende ophævelse ved 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/58/oj

15.9.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/1


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/58/EF

af 21. august 2008

om ændring med henblik på den 30. tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (1), særlig artikel 28, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til direktiv 67/548/EØF indeholder en liste over farlige stoffer samt retningslinjer for de enkelte stoffers klassificering og etikettering. Denne liste bør ajourføres, således at den også omfatter anmeldte nye stoffer og yderligere eksisterende stoffer, og de allerede opførte stoffer bør tilpasses til den tekniske udvikling. Det er desuden nødvendigt at slette visse stoffer af listen i dette bilag. Klassificeringen og etiketteringen af stoffer, der indeholder benzen, bør ændres for at markere, at benzen er klassificeret som mutagent, og nogle af registreringerne bør opdeles, fordi den nyligt tilføjede eller reviderede fysisk-kemiske klassificering ikke længere gælder alle stoffer opført i disse registreringer.

(2)

Klassificeringen og etiketteringen af stoffer, som er opført i dette direktiv, bør tages op til fornyet overvejelse, hvis ny videnskabelig viden fremkommer. I denne forbindelse bør der i betragtning af nyere, foreløbige og ufuldstændige oplysninger, som ikke er vurderet af eksperter, fra erhvervslivet lægges særlig vægt på de kommende resultater af epidemiologiske undersøgelser af de af dette direktiv omfattede borater, herunder den igangværende undersøgelse i Kina og resultatet af drøftelserne i IARC om klassifikation af nikkelforbindelser eller eventuelle nye relevante videnskabelige resultater eller fortolkninger af de data, der benyttes til at fastlægge de nuværende forslag til nikkelforbindelser, der er omfattet af dette direktiv.

(3)

Visse noter i forordet til bilag I bør ændres eller tilføjes for at tydeliggøre de forpligtelser, som påhviler fabrikanter, distributører og importører af visse stoffer, markere, at benzen foruden andre påvirkninger er klassificeret som mutagent, og markere, at klassificeringen og etiketteringen i bilag I, hvad angår de fysisk-kemiske egenskaber, ikke nødvendigvis skal anvendes, når prøvning viser, at den specifikke form af et markedsført stof har andre fysisk-kemiske egenskaber. Note 6 i forordet til bilag I bør slettes, idet bestemmelserne i denne note ophæves fra datoen for ikrafttrædelsen af Kommissionens direktiv 2001/60/EF (2). Deraf følger, at henvisningen til note 6 bør slettes fra visse registreringer i bilaget. Der bør tilføjes en ny note 7 til forordet i bilag I for at markere, at nikkelholdige legeringer bør klassificeres som allergifremkaldende på grundlag af deres frigivelseshastighed frem for nikkelkoncentrationen.

(4)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Hindringer for Handelen med Farlige Stoffer og Præparater —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 67/548/EØF ændres således:

1)

I forordet foretages følgende ændringer:

a)

Note H affattes som angivet i bilag 1A.

b)

Note J affattes som angivet i bilag 1B.

c)

Note P affattes som angivet i bilag 1C.

d)

Teksten i bilag 1D tilføjes som note T.

e)

Note 6 slettes.

f)

Teksten i bilag 1E tilføjes som note 7.

2)

Stofferne, der svarer til stofferne i bilag 1F, erstattes af stofferne i dette bilag.

3)

Stofferne i bilag 1G til dette direktiv indføjes i overensstemmelse med den rækkefølge, hvori stofferne er opført i bilag I til direktiv 67/548/EØF.

4)

Stofferne i bilag 1H til dette direktiv slettes.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juni 2009. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. august 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1.

(2)  EFT L 226 af 22.8.2001, s. 5.


BILAG 1A

»Note H:

Den klassificering og etikettering, der er anført for dette stof, gælder kun for den eller de farlige egenskaber, der er anført i risikosætningen eller risikosætningerne, i kombination med den eller de farekategorier, der er anført. Producenter, forhandlere og importører af dette stof har pligt til at undersøge, hvilke data om alle andre egenskaber der er relevante og tilgængelige med henblik på fastlæggelse af stoffets klassificering og etikettering. Den endelige etiket skal opfylde kravene i afdeling 7 i bilag VI.«


BILAG 1B

»Note J:

Klassificeringen som kræftfremkaldende eller mutagen kan udelades, såfremt det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (Einecs-nr. 200-753-7). Denne note gælder kun for bestemte komplekse stoffer i bilag I, der er fremstillet på grundlag af olie og kul.«


BILAG 1C

»Note P:

Klassificeringen som kræftfremkaldende eller mutagen kan udelades, såfremt det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (Einecs-nr. 200-753-7).

Klassificeres stoffet som kræftfremkaldende eller mutagent, finder note E også anvendelse.

Klassificeres stoffet hverken som kræftfremkaldende eller mutagent, skal mindst S-sætningerne (2-)23-24-62 anvendes.

Denne note gælder kun for bestemte komplekse stoffer i bilag I, der er fremstillet på grundlag af olie.«


BILAG 1D

»Note T:

Dette stof kan markedsføres i en form, som ikke har de fysiske/kemiske egenskaber, der svarer til klassificeringen i bilag I. Hvis resultaterne af de relevante prøvningsmetoder i bilag V viser, at den bestemte form af stoffet, som markedsføres, ikke har den eller de pågældende egenskaber, klassificeres stoffet i overensstemmelse med prøvningsresultaterne. I sikkerhedsdatabladet anføres alle relevante oplysninger, herunder en henvisning til de pågældende bilag V-prøvningsmetoder.«


BILAG 1E

»Note 7:

Nikkelholdige legeringer klassificeres som hudsensibiliserende, hvis afgivelseshastigheden, målt ved referencemålemetoden i europæisk standard EN 1811, er større end 0,5 μg Ni pr. cm2 pr. uge.«


BILAG 1F

Indeksnr.

Kemisk navn

Noter vedrørende stoffer

EF-nr.

CAS-nr.

Klassificering

Etikettering

Koncentrationsgrænser

Noter vedrørende tilberedninger

»006-011-00-7

carbaryl (ISO);

1-naphthylmethylcarbamat

 

200-555-0

63-25-2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

N; R50

Xn; N

R: 20/22-40-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-40-50

1 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-50

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50

 

006-045-00-2

methomyl;

1-(methylthio)ethylidenamino-N-methylcarbamat

 

240-815-0

16752-77-5

T+; R28

N; R50-53

T+; N

R: 28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50/53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

006-087-00-1

furathiocarb (ISO);

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl-2,4-dimethyl-6-oxa-5-oxo-3-thia-2,4-diazadecanoat

 

265-974-3

65907-30-4

T+; R26

T; R25

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-36/38-43-48/22-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R25-26-36/38-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R22-26-36/38-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R22-26-43-48/22-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R22-26-43-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R22-23-43-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-43-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R20-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-007-00-8

ethylnitrat

 

210-903-3

625-58-1

E; R3

E

R: 3

S: (2-)23-24/25

 

 

009-001-00-0

fluor

 

231-954-8

7782-41-4

O; R8

T+; R26

C; R35

O; T+; C

R: 8-26-35

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

 

 

013-002-00-1

aluminiumpulver (stabiliseret)

T

231-072-3

7429-90-5

F; R11-15

F

R: 11-15

S: (2-)7/8-43

 

 

015-003-00-2

calciumphosphid;

tricalciumdiphosphid

 

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R28

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-50

S: (1/2-)22-28-36/37-43-45-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22

 

015-004-00-8

aluminiumphosphid

 

244-088-0

20859-73-8

F; R15/29

T+; R28

R32

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-32-50

S: (1/2-)3/9/14-28-30-36/37-43-45-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22

 

015-005-00-3

magnesiumphosphid;

trimagnesiumdiphosphid

 

235-023-7

12057-74-8

F; R15/29

T+; R28

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-50

S: (1/2-)22-28-43-45-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22

 

015-006-00-9

trizinkdiphosphid;

zinkphosphid

T

215-244-5

1314-84-7

F; R15/29

T+; R28

R32

N; R50-53

F; T+; N

R: 15/29-28-32-50/53

S: (1/2-)28-30-36/37-43-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50/53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

015-019-00-X

dichlorvos (ISO);

2,2-dichlorvinyldimethylphosphat

 

200-547-7

62-73-7

T+; R26

T; R24/25

R43

N; R50

T+; N

R: 24/25-26-43-50

S: (1/2-)28-36/37-45-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-43-50

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-43-50

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-43-50

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-43-50

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-50

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50

 

015-048-00-8

fenthion (ISO);

O,O-dimethyl-O-(4-methylthion-m-tolyl) phosphorthioat

 

200-231-9

55-38-9

Muta. Cat. 3; R68

T; R23-48/25

Xn; R21/22

N; R50-53

T; N

R: 21/22-23-48/25-68-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R21/22-23-48/25-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R20-48/25-68-50/53

3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R20-48/22-68-50/53

1 % ≤ C < 3 %: Xn, N; R48/22-68-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

015-056-00-1

azinphos-ethyl (ISO);

O,O-diethyl-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl phosphordithioat

 

220-147-6

2642-71-9

T+; R28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

015-067-00-1

phosalon (ISO);

S-(6-chlor-2-oxo-benzoxazolin-3-ylmethyl)-O,O-diethyl-phosphordithioat

 

218-996-2

2310-17-0

T; R25

Xn; R20/21

R43

N; R50-53

T; N

R: 20/21-25-43-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R21-25-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-114-00-6

chlormephos (ISO);

S-chlormethyl-O,O-diethylphosphordithioat

 

246-538-1

24934-91-6

T+; R27/28

N; R50-53

T+; N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)27-28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R27/28-50/53

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R24/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R24/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R21/22-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R21/22-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

015-115-00-1

chlorthiophos (ISO);

[isomer reaktionsblanding, hvori O-2,5-dichlorphenyl-4-methylthiophenyl-O,O-diethylphosphorthioat er fremherskende]

 

244-663-6

21923-23-9

T+; R28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-140-00-8

triazophos (ISO);

O,O-diethyl-O-1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-ylphosphorthioat

 

245-986-5

24017-47-8

T; R23/25

Xn; R21

N; R50-53

T; N

R: 21-23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R21-23/25-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

016-084-00-7

prosulfuron (ISO);

1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluorpropyl)phenylsulfonyl]urinstof

 

94125-34-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

017-001-00-7

chlor

 

231-959-5

7782-50-5

T; R23

Xi; R36/37/38

N; R50

T; N

R: 23-36/37/38-50

S: (1/2-)9-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R23-36/37/38-50

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-36/37/38-50

3 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20-50

0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50

 

017-012-00-7

calciumhypochlorit

 

231-908-7

7778-54-3

O; R8

C; R34

Xn; R22

R31

N; R50

O; C; N

R: 8-22-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: C, N; R22-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C, N; R34-50

3 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R37/38-41-50

2,5 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R36-50

0,5 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R36

 

017-026-00-3

chlordioxid

 

233-162-8

10049-04-4

O; R8

R6

T+; R26

C; R34

N; R50

O; T+; N

R: 6-8-26-34-50

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-38-45-61

C ≥ 5 %: T+, N; R26-34-50

2,5 % ≤ C < 5 %: T+, N; R26-36/37/38-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T+; R26-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R23-36/37/38

0,2 % ≤ C < 0,5 %: T; R23

0,02 % ≤ C < 0,2 %: Xn; R20

5

017-026-01-0

chlordioxid ... %

B

233-162-8

10049-04-4

T; R25

C; R34

N; R50

T; N

R: 25-34-50

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R25-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C, N; R22-34-50

3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R22-36/37/38-50

2,5 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R36-50

0,3 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R36

 

027-004-00-5

cobaltdichlorid

E

231-589-4

7646-79-9

Carc. Cat. 2; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-60-22-42/43-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-60-22-42/43-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-60-42/43-68-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R49-60-42/43-68-51/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R49-60-51/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T, N; R49-51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-52/53

0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R49

1

027-005-00-0

cobaltsulfat

E

233-334-2

10124-43-3

Carc. Cat. 2; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-60-22-42/43-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-60-22-42/43-68-50/53

2,5 ≤ C < 25 %: T, N; R49-60-42/43-68-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R49-60-42/43-68-51/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R49-60-51/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T, N; R49-51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-52/53

0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R49

1

028-002-00-7

nikkel

S

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

T

R: 40-43-48/23

S: (2-)36/37/39-45

 

7

028-009-00-5

nikkelsulfat

E

232-104-9

7786-81-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-010-00-0

nikkelcarbonat;

basisk nikkelcarbonat;

kulsyre, nikkel(2+)-salt; [1]

kulsyre, nikkelsalt; [2]

[μ-[carbonato(2-)-O:O']]-dihydroxytrinikkel [3]

[3]

[carbonato(2-)]tetrahydroxytrinikkel [4]

[4]

E

222-068-2 [1]

240-408-8 [2]

265-748-4 [3]

235-715-9 [4]

3333-67-3 [1]

16337-84-1 [2]

65405-96-1 [3]

12607-70-4 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

042-001-00-9

molybdentrioxid

 

215-204-7

1313-27-5

Carc. Cat. 3; R40

Xi; R36/37

Xn

R: 36/37-40

S: (2-)22-36/37

 

 

042-002-00-4

tetrakis(dimethylditetradecylammonium)hexa-μ-oxotetra-μ3-oxodi-μ5-oxotetradecaoxooctamolybdat(4-)

 

404-760-8

117342-25-3

T; R23

Xi; R41

T

R: 23-41

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

080-006-00-8

dikviksølvdicyanidoxid;

kviksølvoxycyanid

 

215-629-8

1335-31-5

E; R2

T; R23/24/25

R33

N; R50-53

E; T; N

R: 2-23/24/25-33-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

 

 

082-004-00-2

blychromat

 

231-846-0

7758-97-6

Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

R33

N; R50-53

T; N

R: 45-61-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

1

082-009-00-X

blysulfochromatgul;

C.I. Pigment Yellow 34;

[Denne forbindelse identificeres i Colour Index ved Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]

 

215-693-7

1344-37-2

Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

R33

N; R50-53

T; N

R: 45-61-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

1

082-010-00-5

blychromatmolybdatsulfatrød;

C.I. Pigment Red 104;

[Denne forbindelse identificeres i Colour Index ved Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]

 

235-759-9

12656-85-8

Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

R33

N; R50-53

T; N

R: 45-61-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

1

601-006-00-1

pentan; [1]

isopentan;

2-methylbutan [2]

C

203-692-4 [1]

201-142-8 [2]

109-66-0 [1]

78-78-4 [2]

F+; R12

Xn; R65

R66

R67

N; R51-53

F+; Xn; N

R: 12-65-66-67-51/53

S: (2-)9-16-29-33-61-62

 

4

601-007-00-7

hexan (indeholdende < 5 % n-hexan (203-777-6));

2-methylpentan; [1]

3-methylpentan; [2]

2,2-dimethylbutan; [3]

2,3-dimethylbutan [4]

C

203-523-4 [1]

202-481-4 [2]

200-906-8 [3]

201-193-6 [4]

107-83-5 [1]

96-14-0 [2]

75-83-2 [3]

79-29-8 [4]

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-51/53

S: (2-)9-16-29-33-61-62

 

4

601-008-00-2

heptan;

n-heptan; [1]

2,4-dimethylpentan; [2]

2,2,3-trimethylbutan; [3]

3,3-dimethylpentan; [4]

2,3-dimethylpentan; [5]

3-methylhexan; [6]

2,2-dimethylpentan; [7]

2-methylhexan; [8]

3-ethylpentan; [9]

isoheptan; [10]

C

205-563-8 [1]

203-548-0 [2]

207-346-3 [3]

209-230-8 [4]

209-280-0 [5]

209-643-3 [6]

209-680-5 [7]

209-730-6 [8]

210-529-0 [9]

250-610-8 [10]

142-82-5 [1]

108-08-7 [2]

464-06-2 [3]

562-49-2 [4]

565-59-3 [5]

589-34-4 [6]

590-35-2 [7]

591-76-4 [8]

617-78-7 [9]

31394-54-4 [10]

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-50/53

S: (2-)9-16-29-33-60-61-62

 

4

601-009-00-8

octan;

n-octan; [1]

2,2,4-trimethylpentan; [2]

2,3,3-trimethylpentan; [3]

3,3-dimethylhexan; [4]

2,2,3-trimethylpentan; [5]

2,3,4-trimethylpentan; [6]

3,4-dimethylhexan; [7]

2,3-dimethylhexan; [8]

2,4-dimethylhexan; [9]

4-methylheptan; [10]

3-methylheptan; [11]

2,2-dimethylhexan; [12]

2,5-dimethylhexan; [13]

2-methylheptan; [14]

2,2,3,3-tetramethylbutan; [15]

3-ethyl-2-methylpentan; [16]

3-ethylhexan; [17]

3-ethyl-3-methylpentan; [18]

isooctan; [19]

C

203-892-1 [1]

208-759-1 [2]

209-207-2 [3]

209-243-9 [4]

209-266-4 [5]

209-292-6 [6]

209-504-7 [7]

209-547-1 [8]

209-649-6 [9]

209-650-1 [10]

209-660-6 [11]

209-689-4 [12]

209-745-8 [13]

209-747-9 [14]

209-855-6 [15]

210-187-2 [16]

210-621-0 [17]

213-923-0 [18]

247-861-0 [19]

111-65-9 [1]

540-84-1 [2]

560-21-4 [3]

563-16-6 [4]

564-02-3 [5]

565-75-3 [6]

583-48-2 [7]

584-94-1 [8]

589-43-5 [9]

589-53-7 [10]

589-81-1 [11]

590-73-8 [12]

592-13-2 [13]

592-27-8 [14]

594-82-1 [15]

609-26-7 [16]

619-99-8 [17]

1067-08-9 [18]

26635-64-3 [19]

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-50/53

S: (2-)9-16-29-33-60-61-62

 

4

601-017-00-1

cyclohexan

 

203-806-2

110-82-7

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-50/53

S: (2-)9-16-25-33-51-60-61-62

 

4

601-018-00-7

methylcyclohexan

 

203-624-3

108-87-2

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-51/53

S: (2-)9-16-33-61-62

 

4

601-019-00-2

1,4-dimethylcyclohexan

 

209-663-2

589-90-2

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-51/53

S: (2-)9-16-33-61-62

 

4

601-021-00-3

toluen

 

203-625-9

108-88-3

F; R11

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20-65

Xi; R38

R67

F; Xn

R: 11-38-48/20-63-65-67

S: (2-)36/37-62

 

4

601-033-00-9

benzo[a]anthracen

 

200-280-6

56-55-3

Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,25 %: T, N; R45-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T, N; R45-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

601-037-00-0

n-hexan

 

203-777-6

110-54-3

F; R11

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/20-65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-48/20-62-65-67-51/53

S: (2-)9-16-29-33-36/37-61-62

C ≥ 25 %: Xn, N; R38-48/20-62-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn; R38-48/20-62-52/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn; R48/20-62-52/53

2,5 % ≤ C < 5 %: R52/53

4

601-041-00-2

dibenzo[a,h]anthracen

 

200-181-8

53-70-3

Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,25 %: T, N; R45-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: T, N; R45-51/53

0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R45-52/53

0,0025 % ≤ C < 0,01 %: R52/53

 

602-050-00-4

isodrin;

(1α,4α,4aβ,5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalen

 

207-366-2

465-73-6

T+; R26/27/28

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-50/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R26/27/28-50/53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R20/21/22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

602-052-00-5

endosulfan (ISO);

1,2,3,4,7,7-hexachlor-8,9,10-trinorborn-2-en-5,6-ylendimethylsulfit;

1,2,3,4,7,7-hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ylendimethylsulfit

 

204-079-4

115-29-7

T+; R26/28

Xn; R21

N; R50-53

T+; N

R: 21-26/28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63

 

 

602-076-00-6

2,3,4-trichlorbut-1-en

 

219-397-9

2431-50-7

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/37/38

N; R50-53

T; N

R: 22-23-36/37/38-40-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-23-36/37/38-40-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-36/37/38-40-51/53

3 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20-40-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R40

 

602-080-00-8

alkaner, C10-13-, chlor-;

chlorerede paraffiner, C10-13

 

287-476-5

85535-84-8

Carc. Cat. 3; R40

R66

N; R50-53

Xn; N

R: 40-66-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

 

 

603-003-00-0

propan-1-ol;

n-propanol

 

200-746-9

71-23-8

F; R11

Xi; R41

R67

F; Xi

R: 11-41-67

S: (2-)7-16-24-26-39

 

 

603-004-00-6

butan-1-ol;

n-butanol

 

200-751-6

71-36-3

R10

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R67

Xn

R: 10-22-37/38-41-67

S: (2-)7/9-13-26-37/39-46

 

 

603-022-00-4

diethylether;

ether

 

200-467-2

60-29-7

F+; R12

R19

Xn; R22

R66

R67

F+; Xn

R: 12-19-22-66-67

S: (2-)9-16-29-33

 

 

603-032-00-9

ethylendinitrat;

ethylenglycoldinitrat

 

211-063-0

628-96-6

E; R3

T+; R26/27/28

R33

E; T+

R: 3-26/27/28-33

S: (1/2-)27/28-33-35-36/37-45

 

 

603-037-00-6

cellulosenitrat;

nitrocellulose, indeholdende mere end 12,6 % nitrogen

 

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-045-00-X

diisopropylether; [1]

dipropylether [2]

C

203-560-6 [1]

203-869-6 [2]

108-20-3 [1]

111-43-3 [2]

F; R11

R19

R66

R67

F

R: 11-19-66-67

S: (2-)9-16-29-33

 

 

603-085-00-8

bronopol (INN);

2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

 

200-143-0

52-51-7

Xn; R21/22

Xi; R37/38-41

N; R50

Xn; N

R: 21/22-37/38-41-50

S: (2-)26-36/37/39-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-37/38-41-50

20 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R37/38-41-50

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50

 

603-108-00-1

2-methylpropan-1-ol;

isobutanol

 

201-148-0

78-83-1

R10

Xi; R37/38-41

R67

Xi

R: 10-37/38-41-67

S: (2-)7/9-13-26-37/39-46

 

 

603-117-00-0

propan-2-ol;

isopropylalkohol;

isopropanol

 

200-661-7

67-63-0

F; R11

Xi; R36

R67

F; Xi

R: 11-36-67

S: (2-)7-16-24/25-26

 

 

603-127-00-5

butan-2-ol; [1]

(S)-butan-2-ol; [2]

(R)-butan-2-ol; [3]

(±)-butan-2-ol [4]

C

201-158-5 [1]

224-168-1 [2]

238-967-8 [3]

240-029-8 [4]

78-92-2 [1]

4221-99-2 [2]

14898-79-4 [3]

15892-23-6 [4]

R10

Xi; R36/37

R67

Xi

R: 10-36/37-67

S: (2-)7/9-13-24/25-26-46

 

 

604-005-00-4

1,4-dihydroxybenzen;

hydroquinon;

quinol

 

204-617-8

123-31-9

Carc. Cat. 3; R40

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-40-41-43-68-50

S: (2-)26-36/37/39-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-41-43-68-50

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-41-43-68-50

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-68-50

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-68-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-43-68

 

604-030-00-0

bisphenol A;

4,4'-isopropylidendiphenol

 

201-245-8

80-05-7

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

R43

R52

Xn

R: 37-41-43-62-52

S: (2-)26-36/37-39-46-61

 

 

604-055-00-7

2,2'-((3,3',5,5'-tetramethyl(1,1'-biphenyl)-4,4'-diyl)bis(oxymethylen))bisoxiran

 

413-900-7

85954-11-6

Carc. Cat. 3; R40

R43

Xn

R: 40-43

S: (2-)22-36/37

 

 

605-010-00-4

2-furaldehyd

 

202-627-7

98-01-1

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/25

Xn; R21

Xi; R36/37/38

T

R: 21-23/25-36/37/38-40

S: (1/2-)26-36/37-45

 

 

606-001-00-8

acetone;

propan-2-on;

propanon

 

200-662-2

67-64-1

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)9-16-26-46

 

 

606-002-00-3

butanon;

ethylmethylketon

 

201-159-0

78-93-3

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)9-16

 

 

606-006-00-5

pentan-3-on;

diethylketon

 

202-490-3

96-22-0

F; R11

Xi; R37

R66

R67

F; Xi

R: 11-37-66-67

S: (2-)9-16-25-33

 

 

606-013-00-3

p-benzoquinon;

quinon

 

203-405-2

106-51-4

T; R23/25

Xi; R36/37/38

N; R50

T; N

R: 23/25-36/37/38-50

S: (1/2-)26-28-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-36/37/38-50

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-36/37/38-50

3 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20/22-50

2,5 % ≤ C < 3 %: N; R50

 

606-030-00-6

hexan-2-on;

methylbutylketon;

butylmethylketon;

methyl-n-butylketon

 

209-731-1

591-78-6

R10

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R67

T

R: 10-48/23-62-67

S: (1/2-)36/37-45

C ≥ 10 %: T; R48/23-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R48/20-62

1 % ≤ C < 5 %: Xn; R48/20

 

606-034-00-8

metribuzin (ISO);

4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-(4H)-on;

4-amino-4,5-dihydro-6-(1,1-dimethylethyl)-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-on

 

244-209-7

21087-64-9

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-003-00-1

chloreddikesyre

 

201-178-4

79-11-8

T; R23/24/25

C; R34

N; R50

T; N

R: 23/24/25-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61-63

C ≥ 25 %: T, N; R23/24/25-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C; R20/21/22-34

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R20/21/22-36/37/38

3 % ≤ C < 5 %: Xn; R20/21/22

 

607-016-00-2

propylformiat; [1]

isopropylformiat [2]

C

203-798-0 [1]

210-901-2 [2]

110-74-7 [1]

625-55-8 [2]

F; R11

Xi; R36/37

R67

F; Xi

R: 11-36/37-67

S: (2-)9-16-24-33

 

 

607-021-00-X

methylacetat

 

201-185-2

79-20-9

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-29-33

 

 

607-022-00-5

ethylacetat

 

205-500-4

141-78-6

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-33

 

 

607-024-00-6

propylacetat; [1]

isopropylacetat [2]

C

203-686-1 [1]

203-561-1 [2]

109-60-4 [1]

108-21-4 [2]

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-29-33

 

 

607-025-00-1

n-butylacetat

 

204-658-1

123-86-4

R10

R66

R67

R: 10-66-67

S: (2-)25

 

 

607-065-00-X

bromeddikesyre

 

201-175-8

79-08-3

T; R23/24/25

C; R35

R43

N; R50

T; C; N

R: 23/24/25-35-43-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-162-00-7

dalapon;

2,2-dichlorpropionsyre; [1]

dalapon-natrium;

natrium-2,2-dichlorpropionat [2]

 

200-923-0 [1]

204-828-5 [2]

75-99-0 [1]

127-20-8 [2]

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-189-00-4

trimethylendiamintetraeddikesyre

 

400-400-9

1939-36-2

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-213-00-3

ethyl-3,3-bis(tert-pentylperoxy)butyrat

 

403-320-2

67567-23-1

E; R3

O; R7

R10

N; R51-53

E; N

R: 3-7-10-51/53

S: (2-)3/7-14-33-36/37/39-61

 

 

607-252-00-6

lambda-cyhalothrin;

En 1:1 blanding af (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl(Z)-(1R)-cis-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat og;

(R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1S)-cis-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat

 

415-130-7

91465-08-6

T+; R26

T; R25

Xn; R21

N; R50-53

T+; N

R: 21-25-26-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-38-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R21-25-26-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R22-26-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R22-23-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-50/53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-50/53

0,0025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: N; R51/53

0,000025 % ≤ C < 0,00025 %: R52/53

 

607-253-00-1

cyfluthrin (ISO);

α-cyan-4-fluor-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat

 

269-855-7

68359-37-5

T+; R28

T; R23

N; R50-53

T+; N

R: 23-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R23-28-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R20-28-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R20-25-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

607-319-00-X

deltamethrin (ISO);

(S)-α-cyan-3-phenoxybenzyl-(1R, 3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat

 

258-256-6

52918-63-5

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,000025 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,0000025 % ≤ C < 0,000025 %: N; R51/53

0,00000025 % ≤ C < 0,0000025 %: R52/53

 

607-422-00-X

α-cypermethrin (ISO);

racemat bestående af (R)-α-cyan-3-phenoxybenzyl-(1S,3S)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat og;

(S)-α-cyan-3-phenoxybenzyl-(1R,3R)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat

 

257-842-9

67375-30-8

T; R25

Xn; R48/22

Xi; R37

N; R50-53

T; N

R: 25-37-48/22-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R25-37-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-37-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R22-48/22-50/53

3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

608-014-00-4

chlorothalonil (ISO);

tetrachlorisophthalonitril

 

217-588-1

1897-45-6

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26

Xi; R37-41

R43

N; R50-53

T+; N

R: 26-37-40-41-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-37-40-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-40-41-43-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-40-36-43-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-40-36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R23-40-43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

608-034-00-3

chlorfenapyr (ISO);

4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluormethylpyrrol-3-carbonitril

 

122453-73-0

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-50/53

S: (1/2-)13-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23-22-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-50/53

0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

608-058-00-4

esfenvalerat (ISO);

(S)-α-cyan-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorphenyl)-3-methylbutyrat

 

66230-04-4

T; R23/25

R43

N; R50-53

T; N

R: 23/25-43-50/53

S: (1/2-)24-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-43-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-43-50/53

1 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R43-50/53

0,0025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: N; R51/53

0,000025 % ≤ C < 0,00025 %: R52/53

 

609-005-00-8

1,3,5-trinitrobenzen

 

202-752-7

99-35-4

E; R3

T+; R26/27/28

R33

N; R50-53

E; T+; N

R: 3-26/27/28-33-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

 

 

609-009-00-X

2,4,6-trinitrophenol;

picrinsyre

 

201-865-9

88-89-1

E; R3

R4

T; R23/24/25

E; T

R: 3-4-23/24/25

S: (1/2-)28-35-36/37-45

 

 

609-018-00-9

2,4,6-trinitroresorcinol;

styphninsyre

 

201-436-6

82-71-3

E; R3

R4

Xn; R20/21/22

E; Xn

R: 3-4-20/21/22

S: (2-)35-36/37

 

 

609-023-00-6

dinocap (ISO);

(RS)-2,6-dinitro-4-octylphenylcrotonater og (RS)-2,4-dinitro-6-octylphenylcrotonater, hvori »octyl« er en blanding af 1-methylheptyl-, 1-ethylhexyl- og 1-propylpentylgrupper

E

254-408-0

39300-45-3

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R20/22-48/22

Xi; R38

R43

N; R50-53

T; N

R: 61-20/22-38-43-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R61-20/22-38-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R61-38-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T, N; R61-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 10 %: T, N; R61-43-50/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R61-50/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

609-046-00-1

trifluralin (ISO) (indeholdende < 0,5 ppm NPDA);

α, α,α-trifluor-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidin (indeholdende < 0,5 ppm NPDA);

2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluormethylanilin (indeholdende < 0,5 ppm NPDA);

N,N-dipropyl-2,6-dinitro-4-trifluormethylanilin (indeholdende < 0,5 ppm NPDA)

 

216-428-8

1582-09-8

Carc. Cat. 3; R40

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 40-43-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xn, N; R40-43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

611-067-00-6

En blanding af bis(tris(2-(2-hydroxy(1-methyl)ethoxy)ethyl)ammonium)-7-anilino-4-hydroxy-3-(2-methoxy-5-methyl-4-(4-sulfonatophenylazo)phenylazo)naphthalen-2-sulfonat og

bis(tris(2-(2-hydroxy(2-methyl)ethoxy)ethyl)ammonium)-7-anilino-4-hydroxy-3-(2-methoxy-5-methyl-4-(4-sulfonatophenylazo)phenylazo)naphthalen-2-sulfonat

 

406-910-8

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-61

 

 

611-130-00-8

tetraammonium-2-[6-[7-(2-carboxylato-phenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthylamino]-4-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzoat

 

418-520-5

183130-96-3

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

612-017-00-6

N-methyl-N-2,4,6-tetranitroanilin;

tetryl

 

207-531-9

479-45-8

E; R3

T; R23/24/25

R33

E; T

R: 3-23/24/25-33

S: (1/2-)35-36/37-45-63

 

 

612-018-00-1

bis(2,4,6-trinitrophenyl)amin;

hexyl

 

205-037-8

131-73-7

E; R3

T+; R26/27/28

R33

N; R51-53

E; T+; N

R: 3-26/27/28-33-51/53

S: (1/2-)27/28-35-36/37-45-61-63

 

 

612-019-00-7

dipicrylamin, ammoniumsalt

 

220-639-0

2844-92-0

E; R3

T+; R26/27/28

R33

N; R51-53

E; T+; N

R: 3-26/27/28-33-51/53

S: (1/2-)27/28-36/37-45-61-63

 

 

612-034-00-9

2-amino-4,6-dinitrophenol;

picraminsyre

 

202-544-6

96-91-3

E; R2

Xn; R20/21/22

R52-53

E; Xn

R: 2-20/21/22-52/53

S: (2-)35-36/37-46-61

 

 

612-057-00-4

piperazin;

[fast]

 

203-808-3

110-85-0

Repr. Cat. 3; R62-63

C; R34

R42/43

Xn; C

R: 34-42/43-62-63

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

 

 

612-083-00-6

1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin

E

200-730-1

70-25-7

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R20

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-20-36/38-51/53

S: 53-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R45-20-36/38-51/53

20 % ≤ C < 25 %: T; R45-36/38-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T; R45-52/53

0,01 % ≤ C < 2,5 %: T; R45

 

612-094-00-6

4-(2-chlor-4-trifluormethyl)phenoxy-2-fluoranilin hydrochlorid

 

402-190-4

113674-95-6

T; R48/25

Xn; R22-48/20

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-41-43-48/20-48/25-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-098-00-8

nitrosodipropylamin

E

210-698-0

621-64-7

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 45-22-51/53

S: 53-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R45-22-51/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T; R45-52/53

0,001 % ≤ C < 2,5 %: T; R45

 

612-122-00-7

hydroxylamin .... %,

[> 55 % i vandig opløsning]

B

232-259-2

7803-49-8

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R37/38-41

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 2-21/22-37/38-40-41-43-48/22-50

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

612-123-00-2

hydroxylammoniumchlorid;

hydroxylamin hydrochlorid; [1]

bis(hydroxylammonium)sulfat;

hydroxylamin sulfat (2:1) [2]

 

226-798-2 [1]

233-118-8 [2]

5470-11-1 [1]

10039-54-0 [2]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 2-21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-003-00-2

1,2,3,4-tetranitrocarbazol

 

6202-15-9

E; R2

Xn; R20/21/22

E; Xn

R: 2-20/21/22

S: (2-)35-36/37

 

 

613-010-00-0

ametryn (ISO);

2-ethylamino-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-triazin

 

212-634-7

834-12-8

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)36-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-030-00-X

troclosen-kalium; [1]

troclosen-natrium [2]

T

218-828-8 [1

220-767-7 [2]]

2244-21-5 [1]

2893-78-9 [2]

E; R2

O; R8

Xn; R22

Xi; R36/37

R31

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-8-22-31-36/37-50/53

S: (2-)8-26-41-45-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-31-36/37-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-31-36/37-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: R52/53

 

613-044-00-6

captan (ISO);

1,2,3,6-tetrahydro-N-(trichlormethylthio)phthalimid

 

205-087-0

133-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 23-40-41-43-50

S: (1/2-)26-29-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R23-40-41-43-50

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-40-41-43-50

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R20-36-40-43-50

3 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R20-40-43-50

2,5 % ≤ C < 3 %: Xn, N; R40-43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-43

 

613-045-00-1

folpet (ISO);

N-(trichlormethylthio)phthalimid

 

205-088-6

133-07-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50

Xn; N

R: 20-36-40-43-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-40-43-50

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-40-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R40-43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-43

 

613-060-00-3

resmethrin (ISO);

5-benzyl-3-furylmethyl-(±)-cistrans-chrysanthemat

 

233-940-7

10453-86-8

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-120-00-9

bioresmethrin;

(5-benzylfur-3-yl)methyl(1R)-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropancarboxylat

 

249-014-0

28434-01-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-139-00-2

metsulfuron-methyl;

2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoesyre

 

74223-64-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-163-00-3

azimsulfuron (ISO);

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyrazol-5-ylsulfonyl]urinstof

 

120162-55-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-164-00-9

flufenacet (ISO);

N-(4-fluorphenyl)-N-isopropyl-2-(5-trifluormethyl-[1,3,4]thiadiazol-2-yloxy)acetamid

 

142459-58-3

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)13-24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-165-00-4

flupyrsulfuron-methyl-natrium (ISO);

methyl-2-[[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-6-trifluormethyl]nicotinat mononatriumsalt

 

144740-54-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-166-00-X

flumioxazin (ISO);

N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-en-1,2-dicarboxamid

 

103361-09-7

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R61-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-169-00-6

9-vinylcarbazol

 

216-055-0

1484-13-5

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R38

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 21/22-38-43-68-50/53

S: (2-)22-23-36/37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-38-43-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-43-68-50/53

1 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-68-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-174-00-3

tetraconazol (ISO);

(+/-) 2-(2,4-dichlorphenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluorethylether

 

407-760-6

112281-77-3

Xn; R20/22

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22-51/53

S: (2-)36-61

 

 

613-203-00-X

pyraflufen-ethyl (ISO);

2-chlor-5-(4-chlor-5-difluormethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorphenoxyeddikesyreethylester; [1]

pyraflufen (ISO);

2-chlor-5-(4-chlor-5-difluormethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorphenoxyeddikesyre [2]

 

[1]

[2]

129630-19-9 [1]

129630-17-7 [2]

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-204-00-5

oxadiargyl (ISO);

3-[2,4-dichlor-5-(2-propynyloxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-on;

5-tert-butyl-3-[2,4-dichlor-5-(prop-2-ynyloxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-on

 

254-637-6

39807-15-3

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-63-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R63-50/53

0,025 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

614-005-00-6

colchicin

E

200-598-5

64-86-8

Muta. Cat. 2; R46

T+; R28

T+

R: 46-28

S: 53-45

 

 

615-005-00-9

4,4'-methylendiphenyldiisocyanat;

diphenylmethan-4,4'-diisocyanat; [1]

2,2'-methylendiphenyldiisocyanat;

diphenylmethan-2,2'-diisocyanat; [2]

o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat;

diphenylmethan-2,4'-diisocyanat; [3]

methylendiphenyldiisocyanat [4]

C

202-966-0 [1]

219-799-4 [2]

227-534-9 [3]

247-714-0 [4]

101-68-8 [1]

2536-05-2 [2]

5873-54-1 [3]

26447-40-5 [4]

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20-48/20

Xi; R36/37/38

R42/43

Xn

R: 20-36/37/38-40-42/43-48/20

S: (1/2-)23-36/37-45

C ≥ 25 %: Xn; R20-36/37/38-40-42/43-48/20

10 % ≤ C < 25 %: Xn; R36/37/38-40-42/43-48/20

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/37/38-40-42/43

1 % ≤ C < 5 %: Xn; R40-42/43

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R42

2

615-022-00-1

methyl-3-isocyanatosulfonyl-2-thiophencarboxylat

 

410-550-7

79277-18-2

R14

Xn; R48/22

R42/43

Xn

R: 14-42/43-48/22

S: (2-)22-30-35-36/37-45

 

 

616-006-00-7

dichlofluanid (ISO);

N-dichlorfluormethylthio-N',N'-dimethyl-N-phenylsulfamid

 

214-118-7

1085-98-9

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50

Xn; N

R: 20-36-43-50

S: (2-)24-37-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-50

20 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R36-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

616-009-00-3

propanil (ISO);

3',4'-dichlorpropionanilid

 

211-914-6

709-98-8

Xn; R22

N; R50

Xn; N

R: 22-50

S: (2-)22-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50

 

617-008-00-0

dibenzoylperoxid;

benzoylperoxid

 

202-327-6

94-36-0

E; R3

O; R7

Xi; R36

R43

E; Xi

R: 3-7-36-43

S: (2-)3/7-14-36/37/39

 

 

617-010-00-1

1-hydroperoxycyclohexyl-1-hydroxycyclohexylperoxid; [1]

1,1'-dioxybiscyclohexan-1-ol; [2]

cyclohexylidenhydroperoxid; [3]

cyclohexanonperoxid [4]

C

201-091-1 [1]

219-306-2 [2]

220-279-4 [3]

235-527-7 [4]

78-18-2 [1]

2407-94-5 [2]

2699-11-8 [3]

12262-58-7 [4]

E; R3

O; R7

C; R34

Xn; R22

E; C

R: 3-7-22-34

S: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R22-34

10 % ≤ C < 25 %: C; R34

5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38

 

648-002-00-6

tjæreolier, brunkuls-;

Letolie;

[Destillatet fra brunkulstjære, med kogeinterval omtrent fra 80 oC til 250 oC (176 oF til 482 oF). Sammensat primært af aliphatiske og aromatiske carbonhydrider og monobasiske phenoler.]

H J

302-674-4

94114-40-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-003-00-1

benzenforløb (kul);

Redestilleret letolie, lavtkogende;

[Destillat fra koksovnsletolie med et omtrentligt destillationsinterval under 100 oC (212 oF). Sammensat primært af aliphatiske C4- til C6-carbonhydrider.]

H J

266-023-5

65996-88-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-004-00-7

destillater (stenkulstjære), benzenfraktion, benzen-, toluen- og xylenrige;

Redestilleret letolie, lavtkogende;

[En rest fra destillationen af rå benzen til fjernelse af de første benzendestillationsprodukter. Sammensat primært af benzen, toluen og xylen, med kogeinterval omtrent fra 75 oC til 200 oC (167 oF til 392 oF).]

H J

309-984-9

101896-26-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-005-00-2

aromatiske carbonhydrider, C6-10-, C8-rige;

Redestilleret letolie, lavtkogende

H J

292-697-5

90989-41-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-006-00-8

solventnaphtha (kul), let;

Redestilleret letolie, lavtkogende

H J

287-498-5

85536-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-007-00-3

solventnaphtha (kul), xylen-styrenfraktion;

Redestilleret letolie, mellemdestillat

H J

287-502-5

85536-20-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-008-00-9

solventnaphtha (kul), coumaron-styrenholdig;

Redestilleret letolie, mellemdestillat

H J

287-500-4

85536-19-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-009-00-4

naphtha (kul), destillationsrester;

Redestilleret letolie, højtkogende;

[Resten tilbageblevet ved destillation af genvundet naphta. Sammensat primært af naphthalen og kondensationsprodukter af inden og styren.]

H J

292-636-2

90641-12-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-010-00-X

aromatiske carbonhydrider, C8;

Redestilleret letolie, højtkogende

H J

292-694-9

90989-38-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-012-00-0

aromatiske carbonhydrider, C8-9, biprodukter fra carbonhydridharpikspolymerisation;

Redestilleret letolie, højtkogende;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved afdampning af solvent, under vakuum, fra polymeriseret carbonhydridharpiks. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider, overvejende C8 til og med C9, med kogeinterval omtrent fra 120 oC til 215 oC (248 oF til 419 oF).]

H J

295-281-1

91995-20-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-013-00-6

aromatiske carbonhydrider, C9-12-, benzendestillation;

Redestilleret letolie, højtkogende

H J

295-551-9

92062-36-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-014-00-1

ekstraktionsrester (kul), alkalisk benzenfraktion, syreekstrakt;

Syrefri letolie, lavtkogende;

[Redestillatet fra destillatet, befriet for tjæresyrer og tjærebaser, fra højtemperaturstjære fra bituminøse kul, med kogeinterval omtrent fra 90 oC til 160 oC (194 oF til 320 oF). Det består overvejende af benzen, toluen og xylener.]

H J

295-323-9

91995-61-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-015-00-7

ekstraktionsrester (stenkulstjære), benzolfraktion alkaliske, syreekstrakt;

Syrefri letolie, lavtkogende;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved redestillationen af destillatet af højtemperatursstenkulstjære (tjæresyre- og tjærebasefri). Den består overvejende af usubstituerede og substituerede monocycliske, aromatiske carbonhydrider med kogeinterval fra 85 oC til 195 oC (185 oF til 383 oF).]

H J

309-868-8

101316-63-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-016-00-2

ekstraktionsrester (kul), benzenfraktion syre-;

Syrefri letolie, lavtkogende;

[Et syreslamsbiprodukt fra svovlsyreraffineringen af rå højtemperaturskul. Sammensat primært af svovlsyre og organiske forbindelser.]

H J

298-725-2

93821-38-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-017-00-8

ekstraktionsrester (kul), letolie alkaliske, destillationstopfraktioner;

Syrefri letolie, lavtkogende;

[Den første fraktion fra destillation af aromatiske carbonhydrider, coumaron-, naphthalen- og indenrige præfraktioneringskolonnebundfraktioner eller vasket carbololie, kogede væsentligt under 145 oC (293 oF). Sammensat primært af C7 og C8 aliphatiske og aromatiske carbonhydrider.]

H J

292-625-2

90641-02-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-018-00-3

ekstraktionsrester (kul), letolie-alkaliske, syreekstrakt, indenfraktion;

Syrefri letolie, mellemdestillat

H J

309-867-2

101316-62-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-019-00-9

ekstraktionsrester (kul), letolie alkaliske, indennaphthafraktion;

Syrefri letolie, højkogende;

[Destillatet fra aromatiske carbonhydrider, coumaron-, naphthalen- og indenrige præfraktioneringskolonnebundfraktioner eller vasket carbololie, med kogeinterval omtrent fra 155 oC til 180 oC (311 oF til 356 oF). Sammensat primært af inden, indan og trimethylbenzener.]

H J

292-626-8

90641-03-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-020-00-4

solventnaphtha (kul); Syrefri letolie, højtkogende;

[Destillatet fra enten højtemperatursstenkulstjære, koksovnsletolie eller alkalisk ekstraktionsrest af stenkulstjæreolie, med et omtrentligt destillationsinterval fra 130 oC til 210 oC (266 oF til 410 oF). Sammensat primært af inden og andre polycycliske ringsystemer indeholdende en enkelt aromatisk ring. Kan indeholde phenolforbindelser og aromatiske nitrogenbaser.]

H J

266-013-0

65996-79-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-021-00-X

destillater (stenkulstjære), letolier, neutral fraktion; Syrefri letolie, højtkogende;

[Et destillat fra den fraktionerede destillation af højtemperatursstenkulstjære. Sammensat primært af alkylsubstituerede, monocycliske, aromatiske carbonhydrider, med kogeinterval omtrent fra 135 oC til 210 oC (275 oF til 410 oF). Kan også indeholde umættede carbonhydrider såsom inden og coumaron.]

H J

309-971-8

101794-90-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-022-00-5

destillater (stenkulstjære), lette olier, syreekstrakter; Syrefri letolie, højtkogende;

[Denne olie er en sammensat blanding af aromatiske carbonhydrider, primært inden, naphthalen, coumaron, phenol og o-, m- og p-cresol, med kogeinterval fra 140 oC til 215 oC (284 oF til 419 oF).]

H J

292-609-5

90640-87-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-023-00-0

destillater (stenkulstjære), lette olier; Karbololie;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af stenkulstjære. Den består af aromater og andre carbonhydrider, phenolforbindelser og aromatiske nitrogenforbindelser og med destillationsinterval omtrent fra 150 oC til 210 oC (302 oF til 410 oF).]

H J

283-483-2

84650-03-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-024-00-6

tjæreolier, stenkuls-;

Karbololie;

[Destillat fra højtemperatursstenkulstjære med et omtrentligt destillationsinterval fra 130 oC til 250 oC (266 oF til 410 oF). Sammensat primært af naphthalen, alkylnaphthalener, phenolforbindelser og aromatiske nitrogenbaser.]

H J

266-016-7

65996-82-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-026-00-7

ekstraktionsrester (kul), letolie alkaliske, syreekstrakt;

Syrefri karbololie;

[Olien fremkommet ved syrevask af alkalivasket carbololie for at fjerne mindre mængder af basiske forbindelser (tjærebaser). Sammensat primært af inden, indan og alkylbenzener.]

H J

292-624-7

90641-01-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-027-00-2

ekstraktionsrester (kul), tjæreolie alkaliske;

Syrefri karbololie;

[Rest opnået fra stenkulstjæreolie ved en alkalisk vask, såsom vandig natriumhydroxid, efter fjernelsen af råstenkulstjæresyrer. Sammensat primært af naphthalener og aromatiske nitrogenbaser.]

H J

266-021-4

65996-87-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-028-00-8

ekstraktionsolier (stenkul), letolier;

Syreekstrakt;

[Det vandige ekstrakt fremstillet ved sur vask af alkalivasket carbololie. Sammensat primært af syresalte af forskellige aromatiske nitrogenbaser, inklusive pyridin, quinolin og deres alkylderivater.]

H J

292-622-6

90640-99-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-029-00-3

pyridin, alkylderivater;

Råtjærebaser;

[Den sammensatte blanding af polyalkylerede pyridiner opnået ved stenkulstjæredestillation eller som højtkogende destillater, omtrent højere end 150 oC (302 oF), fra reaktion mellem ammoniak og acetaldehyd, formaldehyd eller paraformaldehyd.]

H J

269-929-9

68391-11-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-030-00-9

tjærebaser, stenkuls-, picolinfraktion;

Basedestillater;

[Pyridinbaser, med kogeinterval omtrent fra 125 oC til 160 oC (257 oF til 320 oF), opnået ved destillation af et neutraliseret syreekstrakt fra den baseholdige tjærefraktion, opnået ved destillationen af bituminøs stenkulstjære. Sammensat hovedsagelig af lutidiner og picoliner.]

H J

295-548-2

92062-33-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-031-00-4

tjærebaser, stenkuls-, lutidinfraktion;

Basedestillater

H J

293-766-2

91082-52-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-032-00-X

ekstraktionsolier (kul), tjærebase-, collidinfraktion;

Basedestillater;

[Ekstraktet fremstillet ved den sure ekstraktion af baser fra aromatiske olier fra rå kultjære, neutralisation og destillation af baserne. Sammensat primært af collidiner, anilin, toluidiner, lutidiner og xylidiner.]

H J

273-077-3

68937-63-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-033-00-5

tjærebaser, stenkuls-, collidinfraktion;

Basedestillater;

[Destillationsfraktionen, med kogeinterval omtrent fra 181 oC til 186 oC (356 oF til 367 oF), fra råbaser, opnået fra den neutraliserede, syreekstraherede, baseholdige tjærefraktion, opnået ved destillationen af bituminøs stenkulstjære. Den indeholder hovedsagelig anilin og collidiner.]

H J

295-543-5

92062-28-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-034-00-0

tjærebaser, stenkuls-, anilinfraktion;

Basedestillater;

[Destillationsfraktionen med kogeinterval omtrent fra 180 oC til 200 oC (356 oF til 392 oF), fra råbaser opnået ved at fjerne phenoler og baser fra den carbolerede olie fra destillationen af stenkulstjære. Den indeholder hovedsagelig anilin, collidiner, lutidiner og toluidiner.]

H J

295-541-4

92062-27-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-035-00-6

tjærebaser, stenkuls-, toluidinfraktion;

Basedestillater

H J

293-767-8

91082-53-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-036-00-1

destillater (råolie), alken-alkyn-fabrikations-pyrolyseolie, blandet med højtemperatursstenkulstjære, indenfraktion;

Redestillater;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået som et redestillat fra den fraktionerede destillation af højtemperaturstjære fra bituminøse kul, og restolier, der er opnået fra den pyrolytiske fremstilling af alkener og alkyner ud fra råolieprodukter eller naturgas. Den består overvejende af inden og har kogeinterval omtrent fra 160 oC til 190 oC (320 oF til 374 oF).]

H J

295-292-1

91995-31-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-037-00-7

destillater (kul), stenkulstjære-restpyrolyseolier, naphthalenolier;

Redestillater;

[Redestillatet, opnået fra den fraktionerede destillation af højtemperaturstjære fra bituminøse kul og pyrolyserestolier, med kogeinterval omtrent fra 190 oC til 270 oC (374 oF til 518 oF). Sammensat primært af substituerede, bicycliske aromater.]

H J

295-295-8

91995-35-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-038-00-2

ekstraktionsrester (kul), stenkulstjære restpyrolyseolier, naphthalenolie, restdestillater;

Redestillater;

[Redestillatet fra den fraktionerede destillation af phenol- og basefri methylnaphthalenolie opnået fra højtemperaturstjære fra bituminøse kul og restpyrolyseolier, med kogeinterval omtrent fra 220 oC til 230 oC (428 oF til 446 oF). Det består overvejende af usubstituerede og substituerede, bicycliske, aromatiske carbonhydrider.]

H J

295-329-1

91995-66-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-039-00-8

ekstraktionsolier (stenkul), stenkulstjære rest-pyrolyseolier, naphthalenolier;

Redestillater;

[En neutral olie opnået ved fjernelse af base og phenol fra olien opnået ved destillation af højtemperaturstjære og pyrolyserestolier, med kogeinterval omtrent fra 225 oC til 255 oC (437 oF til 491 oF). Sammensat primært af substituerede bicykliske aromatiske carbonhydrider.]

H J

310-170-0

122070-79-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-040-00-3

ekstraktionsolier (stenkul), stenkulstjære rest-pyrolyseolier, naphthalenolie, destillationsrester;

Redestillater;

[Rest fra destillationen af methylnaphthalenolie (fra tjære fra bituminøse kul og pyrolyserestolier), der er befriet for phenol og baser, med et kogeinterval fra 240 oC til 260 oC (464 oF til 500 oF). Sammensat primært af substituerede bicykliske aromatiske og heterocycliske carbonhydrider.]

H J

310-171-6

122070-80-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-043-00-X

creosotolie, acenaphthenfraktion, acenaphthenfri;

Redestilleret vaskeolie;

[Den tiloversblevne olie efter fjernelse, ved en krystallisationsproces, af acenaphthen fra acenaphthenolie fra stenkulstjære. Sammensat primært af naphthalen og alkylnaphthalener.]

H M

292-606-9

90640-85-0

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-080-00-1

rester (stenkulstjære), creosotolie detillations-;

Redestilleret vaskeolie;

[Resten, fra fraktioneret destillation af vaskeolie, med kogeinterval omtrent fra 270 oC til 330 oC (518 oF til 626 oF). Den består overvejende af bicycliske aromatiske og heterocycliske carbonhydrider.]

H M

295-506-3

92061-93-3

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-084-00-3

destillater (kul), koksovns-letolie, naphthalenfraktion;

Naftalinolie;

[Den sammensatte blanding af carbonhydrider opnået ved præfraktionering (kontinuerlig destillation) af koksovnsletolie. Den består overvejende af naphtalen, coumaron og inden og koger højere end 148 oC (298 oF).]

HJM

285-076-5

85029-51-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-085-00-9

destillater (stenkulstjære), naphthalenolier;

Naftalinolie;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af stenskulstjære. Den består primært af aromater og andre carbonhydrider, phenolforbindelser og aromatiske nitrogenforbindelser, med destillationsinterval omtrent fra 200 oC til 250 oC (392 oF til 482 oF).]

HJM

283-484-8

84650-04-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-086-00-4

destillater (stenkulstjære), naphthalenolier, med lavt indhold af naphthalen;

Redestilleret naftalinolie;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved krystallisation af naphthalenolie. Sammensat primært af naphthalen, alkylnaphthalen og phenolforbindelser.]

HJM

284-898-1

84989-09-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-087-00-X

destillater (stenkulstjære), naphthalenolie-krystallisationsmoderlud;

Redestilleret naftalinolie;

[En sammensat blanding af organiske forbindelser, opnået som et filtrat fra krystallisationen af naphthalenfraktionen fra stenkulstjære, med kogeinterval omtrent fra 200 oC til 230 oC (392 oF til 446 oF). Indeholder hovedsagelig naphthalen, thionaphthalen og alkylnaphthalener.]

HJM

295-310-8

91995-49-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-088-00-5

ekstraktionsrester (stenkul), naphtahalenolie, alkaliske;

Syrefri naftalinolie;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået fra den alkaliske vask af naphthalenolie for at fjerne phenolforbindelser (tjæresyrer). Den består af naphthalen og alkylnaphthalener.]

HJM

310-166-9

121620-47-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-089-00-0

ekstraktionsrester (stenkul), naphthalenolie, alkaliske, med lavt indhold af naphthalen;

Syrefri naftalinolie;

[En sammensat blanding af carbonhydrider, der er blevet tilbage efter fjernelsen af naphthalen fra alkalivasket naphthalenolie ved en krystalliseringsproces. Den er sammensat primært af naphthalen og alkylnaphthalener.]

HJM

310-167-4

121620-48-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-090-00-6

destillater (stenkulstjære), naphthalenolier, naphthalenfrie, alkaliske ekstrakter;

Syrefri naftalinolie;

[Den tilbageblevne olie efter fjernelse af phenolforbindelser (tjæresyrer) fra drænet naphthalenolie ved en alkalisk vask. Sammensat primært af naphthalen og alkylnaphthalener.]

HJM

292-612-1

90640-90-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-091-00-1

ekstrationsrester (kul), naphthalenolie alkaliske, destillationstopfraktioner;

Syrefri naftalinolie;

[Destillatet fra alkalivasket naphthalenolie, med destillationsinterval omtrent fra 180 oC til 220 oC (356 oF til 428 oF). Sammensat primært af naphthalen, alkylbenzener, inden og indan.]

HJM

292-627-3

90641-04-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-092-00-7

destillater (stenkulstjære), naphthalenolier, methylnaphthalenfraktion;

Methylnaftalin;

[Et destillat fra den fraktionerede destillation af højtemperaturs-stenkulstjære. Sammensat primært af substituerede, bicycliske, aromatiske carbonhydrider og aromatiske nitrogenbaser, med kogeinterval omtrent fra 225 oC til 255 oC (437 oF til 491 oF).]

HJM

309-985-4

101896-27-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-093-00-2

destillater (stenkulstjære), naphthalenolier, indol-methylnaphthalenfraktion;

Methylnaftalin;

[Et destillat fra den fraktionerede destillation af højtemperaturs-stenkulstjære. Sammensat primært af indol og methylnaphthalen, med kogeinterval omtrent fra 235 oC til 255 oC (455 oF til 491 oF).]

HJM

309-972-3

101794-91-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-094-00-8

destillater (stenkulstjære), naphtalenolier, syreekstrakter;

Methylnaftalinolie;

[En sammensat blanding af carbonhydrider, opnået ved at fjerne baser fra methylnaphthalenfraktionen opnået ved destillation af stenkulstjære, med kogeinterval omtrent fra 230 oC til 255 oC (446 oF til 491 oF). Indeholder hovedsagelig 1(2)-methylnaphthalen, naphthalen, dimethylnaphthalen og biphenyl.]

HJM

295-309-2

91995-48-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-095-00-3

ekstraktionsrester (kul), naphthalenolie alkaliske, destillationsrester;

Methylnaftalinolie;

[Resten fra destillationen af alkalivasket naphthalenolie, med destillationsinterval omtrent fra 220 oC til 300 oC (428 oF til 572 oF). Sammensat primært af naphthalen, alkylnaphthalener og aromatiske nitrogenbaser.]

HJM

292-628-9

90641-05-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-096-00-9

ekstraktionsolier (kul), sure, tjærebase-frie;

Methylnaftalinolie;

[Ekstraktionsolien, med kogeinterval omtrent fra 220 oC til 265 oC (428 oF til 509 oF), fra alkaliske stenkultjære-ekstraktionsrester fremstillet ved en sur vask, såsom vandig svovlsyre, efter destillation for at fjerne tjærebaser. Sammensat primært af alkylnaphthalener.]

HJM

284-901-6

84989-12-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-097-00-4

destillater (stenkulstjære), benzolfraktion, destillationsrester;

Vaskeolie;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af rå benzol (højtemperaturstenkulstjære). Den kan være en væske med et destillationsinterval omtrent fra 150 oC til 300 oC (302 oF til 572 oF) eller et halvfast eller fast stof med et smeltepunkt på op til 70 oC (158 oF). Den er sammensat primært af naphthalen og alkylnaphthalener.]

HJM

310-165-3

121620-46-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-098-00-X

creosotolie, acenaphthenfraktion;

Vaskeolie;

[En sammensat blanding af carbonhydrider, fremstillet ved destillation af stenkulstjære, med kogeinterval omtrent fra 240 oC til 280 oC (464 oF til 536 oF). Sammensat primært af acenaphthen, naphthalen og alkylnaphthalen.]

H M

292-605-3

90640-84-9

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-099-00-5

creosotolie;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af stenkulstjære. Den består primært af aromatiske carbonhydrider og kan indeholde betydelige mængder tjæresyrer og tjærebaser. Den destillerer i området omtrent fra 200 oC til 325 oC (392 oF til 617 oF).]

H M

263-047-8

61789-28-4

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-100-00-9

creosotolie, højtkogende destillat;

Vaskeolie;

[Den højtkogende destillationsfraktion opnået fra højtemperaturforkulningen af bituminøse kul, som yderligere raffineres for at fjerne overskud af krystallinske salte. Den består primært af creosotolie, hvorfra nogle af de normale polycykliske aromatiske salte, som er komponenter af stenkulstjæredestillater, er fjernet. Den er krystalfri ved omtrent 5 oC (41 oF).]

H M

274-565-9

70321-79-8

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-102-00-X

ekstraktionsrester (stenkul), creosotolie sure;

Vaskeolieekstraktionsrest;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra den basebefriede fraktion fra destillationen af stenkulstjære, med kogeinterval omtrent fra 250 oC til 280 oC (482 oF til 536 oF). Den består overvejende af biphenyl og isomere diphenylnaphthener.]

H M

310-189-4

122384-77-4

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-103-00-5

anthracenolie, anthracenpasta;

Antracenoliefraktion;

[Det anthracenrige faste stof, der fremkommer ved krystallisation og centrifugering af anthracenolie. Det er sammensat primært af anthracen, carbazol og phenanthren.]

HJM

292-603-2

90640-81-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-104-00-0

anthracenolie, med lavt indhold af anthracen;

Antracenoliefraktion;

[Den tiloversblevne olie efter fjernelse, ved en krystallisationsproces, af et anthracenrigt fast stof (anthracenpasta) fra anthracenolie. Den er sammensat primært af bi-, tri- og tetracykliske aromatiske forbindelser.]

HJM

292-604-8

90640-82-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-105-00-6

rester (stenkulstjære), anthracenolie destillations-;

Antracenoliefraktion;

[Resten fra fraktioneret destillation af rå anthracen, med kogeinterval omtrent fra 340 oC til 400 oC (644 oF til 752 oF). Den består overvejende af tri- og polycycliske, aromatiske og heterocycliske carbonhydrider.]

HJM

295-505-8

92061-92-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-106-00-1

anthracenolie, anthracenpasta, anthracenfraktion;

Antracenoliefraktion;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af anthracen, opnået ved krystallisation af anthracenolie fra bituminøs højtemperaturstjære, med kogeinterval omtrent fra 330 oC til 350 oC (626 oF til 662 oF). Den indeholder hovedsagelig anthracen, carbazol og phenanthren.]

HJM

295-275-9

91995-15-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-107-00-7

anthracenolie, anthracenpasta, carbazolfraktion;

Antracenoliefraktion;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af anthracen, opnået ved krystallisation af anthracenolie fra højtemperaturstjære fra bituminøse kul, med kogeinterval omtrent fra 350 oC til 360 oC (662 oF til 680 oF). Den indeholder hovedsagelig anthracen, carbazol og phenanthren.]

HJM

295-276-4

91995-16-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-108-00-2

anthracenolie, anthracenpasta, lette destillationsfraktioner;

Antracenoliefraktion;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af anthracen, opnået ved krystallisation af anthracenolie fra bituminøs højtemperaturstjære, med kogeinterval omtrent fra 290 oC til 340 oC (554 oF til 644 oF). Den indeholder hovedsagelig tricycliske aromater og deres dihydroderivater.]

HJM

295-278-5

91995-17-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-109-00-8

tjæreolier, stenkuls-, lavtemperaturs;

Kultjæreolie, højtkogende;

[Et destillat fra lavtemperatursstenkulstjære. Sammensat primært af carbonhydrider, phenolforbindelser og aromatiske nitrogenbaser, med kogeinterval omtrent fra 160 oC til 340 oC (320 oF til 644 oF).]

HJM

309-889-2

101316-87-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-110-00-3

ekstraktionsrester (stenkul), lavtemperaturstenkulstjære alkaliske;

[Resten fra lavtemperaturstenkulstjæreolier efter en alkalisk vask, såsom vandig natriumhydroxid, for at fjerne råstenkulstjæresyrer. Sammensat primært af carbonhydrider og aromatiske nitrogenbaser.]

HJM

310-191-5

122384-78-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-111-00-9

phenoler, ammoniakludsekstrakt;

Alkaliske ekstrakter;

[Blandingen af phenoler, ekstraheret ved brug af isobutylacetat, fra ammoniakluden, der er kondenseret fra gassen fra lavtemperaturstørdestillation (mindre end 700 oC (1 292oF)) af kul. Den består overvejende af en blanding af mono- og dihydroxybenzener.]

HJM

284-881-9

84988-93-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-112-00-4

destillater (stenkulstjære), letolier, alkaliske ekstrakter;

Alkaliske ekstrakter;

[Det vandige ekstrakt fra carbololie fremstillet ved en alkalisk vask med f. eks. vandig natriumhydroxid. Sammensat primært af alkalimetalsalte af forskellige phenolforbindelser.]

HJM

292-610-0

90640-88-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-113-00-X

ekstrakter, stenkulstjæreolie, alkaliske;

Alkaliske ekstrakter;

[Ekstrakt fra stenkulstjæreolie fremstillet ved en alkalisk vask med f.eks. vandig natriumhydroxid. Sammensat primært af alkalimetalsalte af forskellige phenolforbindelser.]

HJM

266-017-2

65996-83-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-114-00-5

destillater (stenkulstjære), naphthalenolier, alkaliske ekstrakter;

Alkaliske ekstrakter;

[Det vandige ekstrakt fra naphthalenolie fremstillet ved en alkalisk vask med f. eks vandig natriumhydroxid. Sammensat primært af alkalimetalsalte af forskellige phenolforbindelser.]

HJM

292-611-6

90640-89-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-115-00-0

ekstraktionsrester (kul), tjæreolie, alkaliske, carbonaterede, kalkede;

Råfenol;

[Produktet fra behandling af et alkalisk stenkulstjæreolieekstrakt med CO2 og CaO. Sammensat primært af CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 og andre organiske og uorganiske urenheder.]

HJM

292-629-4

90641-06-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-116-00-6

tjæresyrer, stenkuls-, rå;

Råfenol;

[Reaktionsprodukt opnået ved at neutralisere alkalisk ektrakt fra stenkulstjæreolie med en sur opløsning, såsom vandig svovlsyre, eller gasformig carbondioxid, for at udvinde de frie syrer. Sammensat primært af tjæresyrer såsom phenol, cresoler og xylenoler.]

HJM

266-019-3

65996-85-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-117-00-1

tjæresyrer, brunkuls-, rå;

Råfenol;

[Et forsuret alkalisk ekstrakt af brunkulstjæredestillat. Sammensat primært af phenol og phenolhomologer.]

HJM

309-888-7

101316-86-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-118-00-7

tjæresyrer, brunkulsforgasnings-;

Råfenol;

[En sammensat blanding af organiske forbindelser fra brunkulsforgasning. Sammensat primært af C6-10-hydroxyaromatiske phenoler og deres homologer.]

HJM

295-536-7

92062-22-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-119-00-2

tjæresyrer, destillationsrester;

Fenoldestillater;

[En rest fra destillationen af råphenol fra kul. Den består overvejende af phenoler, C8 til og med C10, med blødgøringspunkt fra 60 oC til 80 oC (140 oF til 176 oF).]

HJM

306-251-5

96690-55-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-120-00-8

tjæresyrer, methylphenolfraktion;

Fenoldestillater;

[Fraktionen af tjæresyre, rig på 3- og 4-methylphenol, genvundet ved destillation af rå tjæresyre fra lavtemperatursstenkulstjære.]

HJM

284-892-9

84989-04-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-121-00-3

tjæresyrer, polyalkylphenolfraktion;

Fenoldestillater;

[Fraktionen af tjæresyrer, genvundet ved destillation af rå tjæresyrer fra lavtemperatursstenkulstjære, med kogeinterval omtrent fra 225 oC til 320 oC (437 oF til 608 oF).] Sammensat primært af polyalkylphenoler.]

HJM

284-893-4

84989-05-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-122-00-9

tjæresyrer, xylenolfraktion;

Fenoldestillater;

[Fraktionen af tjæresyrer, rig på 2,4- og 2,5-dimethylphenol, genvundet ved destillation af rå tjæresyrer fra lavtemperatursstenkulstjære.]

HJM

284-895-5

84989-06-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-123-00-4

tjæresyrer, ethylphenolfraktion;

Fenoldestillater;

[Fraktionen af tjæresyrer, rig på 3- og 4-ethylphenol, genvundet ved destillation af rå tjæresyrer fra lavtemperatursstenkulstjære.]

HJM

284-891-3

84989-03-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-124-00-X

tjæresyrer, 3,5-xylenolfraktion;

Fenoldestillater;

[Fraktionen af tjæresyrer, rig på 3,5-dimethylphenol, genvundet ved destillation af lavtemperatursstenkultjæresyrer.]

HJM

284-896-0

84989-07-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-125-00-5

tjæresyrer, rester, destillater, første fraktion;

Fenoldestillater;

[Resten fra destillationen i området fra 235 oC til 355 oC (481 oF til 697 oF) af let karbololie.]

HJM

270-713-1

68477-23-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-126-00-0

tjæresyrer, cresyliske, rester;

Fenoldestillater;

[Resten fra rå stenkulstjæresyrer efter fjernelse af phenol, cresoler, xylenoler og alle højerekogende phenoler. Et sort fast stof med et smeltepunkt på omtrent 80 oC (176 oF). Sammensat primært af polyalkylphenoler, harpiksgummier og uorganiske salte.]

HJM

271-418-0

68555-24-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-127-00-6

phenoler, C9-11;

Fenoldestillater

HJM

293-435-2

91079-47-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-128-00-1

tjæresyrer, cresyliske;

Fenoldestillater;

[En sammensat blanding af organiske forbindelser, opnået fra brunkul, med kogeinterval omtrent fra 200 oC til 230 oC (392 oF til 446 oF). Den består hovedsagelig af phenoler og pyridinbaser.]

HJM

295-540-9

92062-26-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-129-00-7

tjæresyrer, brunkuls-, C2-alkylphenolfraktion;

Fenoldestillater;

[Destillatet fra syrebehandlingen af alkalisk vasket brunkulstjæredestillat, med kogeinterval omtrent fra 200 oC til 230 oC (392 oF til 446 oF). Sammensat primært af m- og p-ethylphenol såvel som cresoler og xylenoler.]

HJM

302-662-9

94114-29-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-130-00-2

ekstraktionsolier (stenkul), naphtalenolier;

Syreekstrakt;

[Det vandige ekstrakt fremstillet ved en sur vask af alkalivasket naphthalenolie. Sammensat primært af syresalte af forskellige aromatiske nitrogenbaser, inklusive pyridin, quinolin og deres alkylderivater.]

HJM

292-623-1

90641-00-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-131-00-8

tjære, quinolinderivater;

Basedestillater

HJM

271-020-7

68513-87-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-132-00-3

tjærebaser, stenkuls-, quinolinderivatfraktion;

Basedestillater

HJM

274-560-1

70321-67-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-133-00-9

tjærebaser, stenkuls-, destillationsrester;

Basedestillater;

[Destillationsresten efter destillationen af den neutraliserede, syreekstraherede, baseholdige tjærefraktion, opnået ved destillationen af stenkulstjærer. Den indeholder hovedsagelig anilin, collidiner, quinolinderivater og toluidiner.]

HJM

295-544-0

92062-29-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-134-00-4

carbonhydridolier, aromatiske, blandet med polyethylen og polypropylen, pyrolyserede, let oliefraktion;

Varmebehandlede produkter;

[Olie opnået ved varmebehandling af en polyethylen/polypropylenblanding med kultjærebeg eller aromatiske olier. Den består overvejende af benzen og dens homologer, med kogeinterval omtrent fra 70 oC til 120 oC (158 oF til 248 oF).]

HJM

309-745-9

100801-63-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-135-00-X

carbonhydridolier, aromatiske, blandet med polyethylen, pyrolyserede, let oliefraktion;

Varmebehandlede produkter;

[Olie opnået ved varmebehandling af polyethylen med kultjærebeg eller aromatiske olier. Den består overvejende af benzen og dens homologer, med kogeinterval omtrent fra 70 oC til 120 oC (158 oF til 248 oF).]

HJM

309-748-5

100801-65-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-136-00-5

carbonhydridolier, aromatiske, blandet med polystyren, pyrolyserede, let oliefraktion;

Varmebehandlede produkter;

[Olie opnået ved varmebehandling af polystyren med kultjærebeg eller aromatiske olier. Den består overvejende af benzen og dens homologer, med kogeinterval omtrent fra 70 oC til 210 oC (158 oF til 248 oF).]

HJM

309-749-0

100801-66-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-137-00-0

ekstraktionsrester (kul), alkalisk tjæreolie, naphthalendestillationsrester;

Syrefri naftalinolie;

[Resten opnået fra kemisk olie ekstraheret efter fjernelsen af naphthalen ved destillation, består primært af bi- til tetracykliske kondenserede aromatiske carbonhydrider og aromatiske nitrogenbaser.]

HJM

277-567-8

73665-18-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-138-00-6

creosotolie, lavtkogende destillat;

Vaskeolie;

[Den lavtkogende destillationsfraktion opnået fra højtemperaturforkulningen af bituminøse kul, som yderligere raffineres for at fjerne overskud af krystallinske salte. Den består primært af creosotolie, hvorfra nogle af de normale polycykliske aromatiske salte, som er komponenter af stenkulstjæredestillat, er fjernet. Den er krystalfri ved omtrent 38 oC (100 oF).]

H M

274-566-4

70321-80-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-139-00-1

tjæresyrer, cresyliske, natriumsalte, kaustiske opløsninger;

Alkaliske ekstrakter

HJM

272-361-4

68815-21-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-140-00-7

ekstraktionsolier (kul), tjærebase-;

Syreekstrakt;

[Ekstrakt fra alkalisk ekstraktionrest af stenkulstjæreolie fremstillet ved en sur vask med f.eks. vandig svovlsyre efter destillation for at fjerne naphthalen. Sammensat primært af syresalte af forskellige aromatiske nitrogenbaser, herunder pyridin, quinolin og deres alkylderivater.]

HJM

266-020-9

65996-86-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-141-00-2

tjærebaser, stenkuls-, rå;

Råtjærebaser;

[Reaktionsprodukt opnået ved at neutralisere ekstraktionsolie fra stenkulstjærebase med en alkalisk opløsning, såsom vandig natriumhydroxid, for at udvinde de frie baser. Sammensat primært af organiske baser, såsom acridin, phenanthridin, pyridin, quinolin og deres alkylderivater.]

HJM

266-018-8

65996-84-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-147-00-5

letolie (kul), koksovns-;

Rå benzol;

[Den flygtige, organiske væske ekstraheret fra gassen fra tørdestillation af kul ved høj temperatur (højere end 700 oC (1 292oF)). Sammensat primært af benzen, toluen og xylener. Kan indeholde andre mindre carbonhydridkomponenter.]

H J

266-012-5

65996-78-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-148-00-0

destillater (kul), flydende solventekstraktion, primære;

[Det flydende produkt fra kondensation af dampe afgivet under omsætningen af kul i et flydende solvent, med kogeinterval omtrent fra 30 oC til 300 oC (86 oF til 572 oF). Sammensat primært af delvist hydrogenerede polycykliske annelerede aromatiske carbonhydrider, aromatiske forbindelser indeholdende nitrogen, oxygen og svovl og deres alkylderivater, med carbonantal overvejende i området fra C4 til og med C14.]

H J

302-688-0

94114-52-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-149-00-6

destillater (kul), solventekstraktion, hydrokrakket;

[Destillat fra hydrokrakning af kulekstrakt eller -opløsning fremstillet ved flydende solventekstraktions- eller superkritisk gasekstraktionsprocesser, med kogeinterval omtrent fra 30 oC til 300 oC (86 oF til 572 oF). Sammensat primært af aromatiske, hydrogenerede aromatiske og naphthenske forbindelser, deres alkylderivater og alkaner med carbonantal overvejende C4 til og med C14. Nitrogen-, svovl- og oxygenholdige aromatiske og hydrogenerede aromatiske forbindelser er også til stede.]

H J

302-689-6

94114-53-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-150-00-1

naphta (kul), solventekstraktion, hydrokrakket;

[Fraktion af destillatet opnået ved hydrokrakning af kulekstrakt eller -opløsning fremstillet ved flydende solventekstraktions- eller superkritisk gasekstraktionsprocesser, med kogeinterval omtrent fra 30 oC til 180 oC (86 oF til 356 oF). Sammensat primært af aromatiske, hydrogenerede aromatiske og naphtheniske forbindelser, deres alkylderivater og alkaner med carbonantal overvejende C4 til C9. Nitrogen-, svovl- og oxygenholdige aromatiske og hydrogenerede aromatiske forbindelser er også til stede.]

H J

302-690-1

94114-54-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-152-00-2

destillater (kul), solventekstraktion, hydrokrakkede middeltunge;

[Destillat opnået ved hydrokrakning af kulekstrakt eller -opløsning, fremstillet ved flydende solventekstraktions- eller superkritisk gasekstraktionsprocesser, med kogeinterval omtrent fra 180 oC til 300 oC (356 oF til 572 oF). Sammesat primært af bicycliske aromatiske, hydrogenerede aromatiske og naphtheniske forbindelser, deres alkylderivater og alkaner med carbonantal overvejende C9 til og med C14. Nitrogen-, svovl- og oxygenholdige forbindelser er også til stede.]

H J

302-692-2

94114-56-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-153-00-8

destillater (kul), solventekstraktion, hydrokrakkede hydrogenerede middeltunge;

[Destillat fra hydrogeneringen af et hydrokrakket middeltungt destillat fra kulekstrakt eller -opløsning, fremstillet ved flydende solventekstraktions- eller superkritisk gasekstraktionsprocesser, med kogeinterval omtrent fra 180 oC til 280 oC (356 oF til 536 oF). Sammensat primært af hydrogenerede, bicycliske carbonforbindelser og deres alkylderivater med carbonantal overvejende C9 til og med C14.]

H J

302-693-8

94114-57-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-156-00-4

letolie (kul), halvforkoksningsproces-;

Frisk olie;

[Den flygtige organiske væske kondenseret fra gassen udviklet ved lavtemperaturstørdestillation (lavere end 700 oC (1 292oF)) af kul. Sammensat primært af C6-10-carbonhydrider.]

H J

292-635-7

90641-11-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

649-062-00-6

gasser (råolie), katalytisk krakket naphtha depropanizer-topfraktion, C3-rige syrefrie;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af katalytisk krakkede carbonhydrider og behandlet for at fjerne sure urenheder. Den består af carbonhydrider, C2 til og med C4, overvejende C3.]

H K

270-755-0

68477-73-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-063-00-1

gasser (råolie), katalytisk krakker-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkterne fra en katalytisk krakningsproces. Den består overvejende af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.]

H K

270-756-6

68477-74-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-064-00-7

gasser (råolie), katalytisk krakker-, C1-5-rige;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkter fra en katalytisk krakningsproces. Den består af aliphatiske carbonhydrider, C1 til og med C6, overvejende C1 til og med C5.]

H K

270-757-1

68477-75-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-065-00-2

gasser (råolie), katalytisk polymeriseret naphtha stabilizer-topfraktion, C2-4-rige;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringsstabiliseringen af katalytisk polymeriseret naphtha. Den består af aliphatiske carbonhydrider, C2 til og med C6, overvejende C2 til og med C4.]

H K

270-758-7

68477-76-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-066-00-8

gasser (råolie), katalytisk reformer-, C1-4-rige;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra en katalytisk reformeringsproces. Den består af carbonhydrider, C1 til og med C6, overvejende C1 til og med C4.]

H K

270-760-8

68477-79-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-067-00-3

gasser (råolie), C3-5 -olefin- og paraffin-alkyleringsføde-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af olefin- og paraffin-carbonhydrider, C3 til og med C5, der anvendes som alkyleringsføde. De omgivende temperaturer er normalt højere end disse blandingers kritiske temperatur.]

H K

270-765-5

68477-83-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-068-00-9

gasser (råolie), C4-rige;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra en katalytisk fraktioneringsproces. Den består af aliphatiske carbonhydrider, C3 til og med C5, overvejende C4.]

H K

270-767-6

68477-85-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-069-00-4

gasser (råolie), deethanizer-topfraktioner;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af gas- og benzinfraktionerne fra den katalytiske krakningsproces. Den indeholder overvejende ethan og ethylen.]

H K

270-768-1

68477-86-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-070-00-X

gasser (råolie), deisobutanizertårn-topfraktioner;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved den atmosfæriske destillation af en butan-butylenstrøm. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C3 til og med C4.]

H K

270-769-7

68477-87-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-071-00-5

gasser (råolie), tørre depropanizer-, propenrige;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkter fra gas- og benzinfranktionerne fra en katalytisk krakningsproces. Den består overvejende af propylen med noget ethan og propan.]

H K

270-772-3

68477-90-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-072-00-0

gasser (råolie), depropanizer-topfraktioner;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra gas- og benzinfraktionerne fra en katalytisk krakningsproces. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C2 til og med C4.]

H K

270-773-9

68477-91-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-073-00-6

gasser (råolie), gas-genvindingsanlæg depropanizer-topfraktioner;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af diverse carbonhydridstrømme. Den består overvejende af carbonhydrider, C1 til og med C4, overvejende propan.]

H K

270-777-0

68477-94-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-074-00-1

gasser (råolie), Girbatol-enhed føde-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider, der anvendes som føde i Girbatol-enheden for at fjerne hydrogensulfid. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C2 til og med C4.]

H K

270-778-6

68477-95-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-075-00-7

gasser (råolie), isomeriseret naphtha-fraktioneringskolonne-, C4-rige, hydrogensulfidfri;

Kulbrintegasser

H K

270-782-8

68477-99-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-076-00-2

slutgas (råolie), katalytisk krakket klaret olie og termisk krakket vakuumrest fraktioneringsrefluxkammer;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af katalytisk krakket, klaret olie og termisk krakket vakuumrest. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.]

H K

270-802-5

68478-21-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-077-00-8

slutgas (råolie), katalytisk krakket naphtha stabiliseringsabsorber-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved stabiliseringen af katalytisk krakket naphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.]

H K

270-803-0

68478-22-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-078-00-3

slutgas (råolie), katalytisk krakker, katalytisk reformer og hydroafsvovler, kombineret fraktioneringskolonne-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af cabonhydrider, opnået ved fraktioneringen af produkterne fra katalytiske kraknings-, katalytiske reformerings- og hydroafsvovlingsprocesser, behandlet for at fjerne sure urenheder. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

270-804-6

68478-24-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-079-00-9

slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphtha fraktioneringsstabilizer-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringsstabiliseringen af katalytisk reformeret naphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.]

H K

270-806-7

68478-26-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-080-00-4

slutgas (råolie), blandet saturatgasanlægsstrøm, C4-rig;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringsstabiliseringen af straight-run naphtha, destillationsslutgas og katalytisk reformeret naphthastabilizerslutgas. Den består af carbonhydrider, C3 til og med C6, overvejende butan og isobutan.]

H K

270-813-5

68478-32-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-081-00-X

slutgas (råolie), saturatgasanlæg genvindings-, C1-2-rig;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af destillatslutgas, straight-run naphtha, katalytisk reformeret naphthastabilizerslutgas. Den består overvejende af carbonhydrider, C1 til og med C5, overvejende methan og ethan.]

H K

270-814-0

68478-33-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-082-00-5

slutgas (råolie), vakuumrester, termisk krakker-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved termisk krakning af vakuumrester. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

270-815-6

68478-34-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-083-00-0

carbonhydrider, C3-4-rige, råoliedestillat;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation og kondensation af råolie. Den består af carbonhydrider, C3 til og med C5, overvejende C3 til og med C4.]

H K

270-990-9

68512-91-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-084-00-6

gasser (råolie), full-range straight-run naphtha dehexanizer-aftræks-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af full-range, straight-run naphtha. Den består af carbonhydrider, overvejende C2 til og med C6.]

H K

271-000-8

68513-15-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-085-00-1

gasser (råolie), hydrokrakningsdepropanizer-aftræks-, carbonhydridrige;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkterne fra en hydrokrakningsproces. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4. Den kan også indeholde små mængder hydrogen og hydrogensulfid.]

H K

271-001-3

68513-16-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-086-00-7

gasser (råolie), let straight-run naphtha stabilizer-aftræks-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved stabiliseringen af let, straight-run naphtha. Den består af mættede, aliphatiske carbonhydrider, overvejende C2 til og med C6.]

H K

271-002-9

68513-17-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-087-00-2

rester (råolie), alkyleringssplitter-, C4-rige;

Kulbrintegasser;

[En sammensat remanens fra destillationen af strømme fra forskellige raffinaderiprocesser. Den består af carbonhydrider C4 til og med C5, overvejende butan, med kogeinterval omtrent fra -11,7 oC til 27,8 oC (11 oF til 82 oF).]

H K

271-010-2

68513-66-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-088-00-8

carbonhydrider, C1-4-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved termiske kraknings- og absorberprocesser samt ved destillation af råolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4, med kogeinterval omtrent fra minus 164 oC til minus 0,5 oC (– 263 oF til 31 oF).]

H K

271-032-2

68514-31-8

F+; R12

Carc. Cat 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-089-00-3

carbonhydrider, C1-4-, sweetenede;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste carbonhydrider en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner eller for at fjerne sure urenheder. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4 med kogeinterval omtrent fra - 164 oC til -0,5 oC (– 263 oF til 31 oF).]

H K

271-038-5

68514-36-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-090-00-9

carbonhydrider, C1-3-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3, med kogeinterval omtrent fra minus 164 oC til minus 42 oC (– 263 oF til - 44 oF).]

H K

271-259-7

68527-16-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-091-00-4

carbonhydrider, C1-4-, debutanizer-fraktion;

Kulbrintegasser

H K

271-261-8

68527-19-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-092-00-X

gasser (råolie), C1-5-, våde;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af råolie og/eller krakningen af tårn-gasolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

271-624-0

68602-83-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-093-00-5

carbonhydrider, C2-4-;

Kulbrintegasser

H K

271-734-9

68606-25-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-094-00-0

carbonhydrider, C3-;

Kulbrintegasser

H K

271-735-4

68606-26-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-095-00-6

gasser (råolie), alkyleringsføde;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved den katalytiske krakning af gasolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C4.]

H K

271-737-5

68606-27-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-096-00-1

gasser (råolie), depropanizer-bundfraktioner, fraktioneringsaftræks-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af depropanizer-bundfraktioner. Den består overvejende af butan, isobutan og butadien.]

H K

271-742-2

68606-34-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-097-00-7

gasser (råolie), raffinaderi blandings-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding opnået fra forskellige raffinaderiprocesser. Den består af hydrogen, hydrogensulfid og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

272-183-7

68783-07-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-098-00-2

gasser (råolie), katalytisk krakkede;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra en katalytisk krakningsproces. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C5.]

H K

272-203-4

68783-64-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-099-00-8

gasser (råolie), C2-4-, sweetenede;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste et råoliedestillat en sweeteningsproces for at omdanne mercaptaner eller fjerne sure urenheder. Den består overvejende af mættede og umættede carbonhydrider, overvejende C2 til og med C4, med kogeinterval omtrent fra - 51 oC til - 34 oC (- 60 oF til - 30 oF).]

H K

272-205-5

68783-65-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-100-00-1

gasser (råolie), råoliefraktioneringsaftræks-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved fraktioneringen af råolie. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

272-871-7

68918-99-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-101-00-7

gasser (råolie), dehexanizer-aftræks-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af kombinerede naphthastrømme. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

272-872-2

68919-00-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-102-00-2

gasser (råolie), let straight-run benzinfraktioneringsstabilizer-aftræks-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af let straight-run benzin. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

272-878-5

68919-05-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-103-00-8

gasser (råolie), naphthaunifiner-afsvovling, stripperaftræks-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved en naphtha unifiner-afsvovlingsproces og strippet fra naphthaproduktet. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.]

H K

272-879-0

68919-06-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-104-00-3

gasser (råolie), straight-run naphtha katalytisk reformeringsaftræks-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved den katalytiske reformering af straight-run naphtha og fraktionering af det totale udløb. Den består af methan, ethan og propan.]

H K

272-882-7

68919-09-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-105-00-9

gasser (råolie), fluidiseret katalytisk krakker splitter-topfraktioner;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved fraktioneringen af chargen til C3 -C4-splitteren. Den består overvejende af C3-carbonhydrider.]

H K

272-893-7

68919-20-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-106-00-4

gasser (råolie), straight-run stabilizeraftræks-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af væsken fra det første tårn brugt ved destillationen af råolie. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.]

H K

272-883-2

68919-10-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-107-00-X

gasser (råolie), katalytisk krakket naphtha debutanizer-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af katalytisk krakket naphtha. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.]

H K

273-169-3

68952-76-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-108-00-5

slutgas (råolie), katalytisk krakket destillat- og naphthastabilizer-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af katalytisk krakket naphta og destillat. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.]

H K

273-170-9

68952-77-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-109-00-0

slutgas (råolie), termisk krakket destillat, gasolie og naphtha absorber-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved separationen af termisk krakkede destillater, naphtha og gasolie. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.]

H K

273-175-6

68952-81-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-110-00-6

slutgas (råolie), termisk krakket carbonhydrid fraktioneringsstabilizer, råolieforkoksnings-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringsstabiliseringen af termisk krakkede carbonhydrider fra en råolieforkoksningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.]

H K

273-176-1

68952-82-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-111-00-1

gasser (råolie), lette dampkrakkede, butadienkoncentrat;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkterne fra en termisk krakningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C4.]

H K

273-265-5

68955-28-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-112-00-7

gasser (råolie), straight-run naphtha katalytisk reformer stabilizer topfraktions-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved den katalytiske reformering af straight-run naphtha og fraktioneringen af det totale udløb. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende C2 til og med C4.]

H K

273-270-2

68955-34-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-113-00-2

carbonhydrider, C4-;

Kulbrintegasser

H K

289-339-5

87741-01-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-114-00-8

alkaner, C1-4-, C3-rige;

Kulbrintegasser

H K

292-456-4

90622-55-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-115-00-3

gasser (råolie), dampkrakker, C3-rige;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra en dampkrakningsproces. Den består overvejende af propylen, sammen med noget propan, med kogeinterval omtrent fra minus 70 oC til 0 oC (- 94 oF til 32 oF).]

H K

295-404-9

92045-22-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-116-00-9

carbonhydrider, C4-, dampkrakker-destillat;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkterne fra en dampkrakningsproces. Den består overvejende af C4-carbonhydrider, overvejende 1-buten og 2-buten, og indeholder også butan og isobuten, med kogeinterval omtrent fra minus 12 oC til 5 oC (10,4oF til 41 oF).]

H K

295-405-4

92045-23-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-117-00-4

råoliegasser, fortættede, sweetenede, C4-fraktion;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste en fortættet råoliegasblanding en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner eller fjerne sure urenheder. Den består overvejende af mættede og umættede C4-carbonhydrider.]

HKS

295-463-0

92045-80-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-118-00-X

carbonhydrider, C4-, 1,3-butadien- og isobutenfrie;

Kulbrintegasser

H K

306-004-1

95465-89-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-119-00-5

raffinater (råolie), dampkrakket C4-fraktion, kobberammoniumacetatekstraktion, C3-5- og C3-5-umættede, butadienfrie;

Kulbrintegasser

H K

307-769-4

97722-19-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-120-00-0

gasser (råolie), aminsystemføde-;

Raffinaderigas;

[Fødegassen til aminsystemet for fjernelse af hydrogensulfid. Den består af hydrogen. Carbonmonoxid, carbondioxid, hydrogensulfid og aliphatiske carbonhydrider, C1 til og med C5, kan også være til stede.]

H K

270-746-1

68477-65-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-121-00-6

gasser (råolie), benzenenheds-hydroafsvovleraftræks-;

Raffinaderigas;

[Aftræksgasser fra benzenenheden. De består primært af hydrogen. Carbonmonoxid og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6, herunder benzen, kan også være til stede.]

H K

270-747-7

68477-66-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-122-00-1

gasser (råolie), benzenenheds-recirkulations-, hydrogenrige;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at recirkulere gasserne fra benzenenheden. Den består primært af hydrogen med forskellige små mængder carbonmonoxid og carbonhydrider, C1 til og med C6.]

H K

270-748-2

68477-67-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-123-00-7

gasser (råolie), blandingsolie-, hydrogen- og nitrogenrige;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af en blandingsolie. Den består primært af hydrogen og nitrogen med forskellige små mængder carbonmonoxid, carbondioxid og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

[Fraktionen af tjæresyrer, rig på 3- og 4-ethylphenol, genvundet ved destillation af rå tjæresyrer fra lavtemperatursstenkulstjære.]

H K

270-749-8

68477-68-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-124-00-2

gasser (råolie), katalytisk reformeret naphtha stripper-topfraktioner;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved stabiliseringen af katalytisk reformeret naphtha. Den består af hydrogen og mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.]

H K

270-759-2

68477-77-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-125-00-8

gasser (råolie), C6-8-katalytisk reformer recirkulations-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra katalytisk reformering af C6-C8-føde, og recirkuleret for at bevare hydrogen. Den består primært af hydrogen. Den kan også indeholde varierende små mængder carbonmonoxid, carbondioxid, nitrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.]

H K

270-761-3

68477-80-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-126-00-3

gasser (råolie), C6-8-katalytisk reformer-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra katalytisk reformering af C6-C8-føde. Den består af C1- til og med C5-carbonhydrider og hydrogen.]

H K

270-762-9

68477-81-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-127-00-9

gasser (råolie), C6-8-katalytisk reformer recirkulations-, hydrogenrige;

Raffinaderigas

H K

270-763-4

68477-82-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-128-00-4

gasser (råolie), C2-returstrøms-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved ekstraktionen af hydrogen fra en gasstrøm, som primært består af hydrogen med små mængder nitrogen, carbonmonoxid, methan, ethan og ethylen. Den består overvejende af carbonhydrider, såsom methan, ethan og ethylen, med små mængder hydrogen, nitrogen og carbonmonoxid.]

H K

270-766-0

68477-84-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-129-00-X

gasser (råolie), tørre sure, gaskoncentreringsenhed aftræks-;

Raffinaderigas;

[Den sammensatte blanding af tørre gasser fra en gaskoncentreringsenhed. Den består af hydrogen, hydrogensulfid og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3.]

H K

270-774-4

68477-92-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-130-00-5

gasser (råolie), gaskoncentrering reabsorberdestillations-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra blandede gasstrømme i en gaskoncentreringsreabsorber. Den består overvejende af hydrogen, carbonmonoxid, carbondioxid, nitrogen, hydrogensulfid og carbonhydrider, C1 til og med C3.]

H K

270-776-5

68477-93-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-131-00-0

gasser (råolie), hydrogenabsorber-aftræks-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding opnået ved at absorbere hydrogen fra en hydrogenrig strøm. Den består af hydrogen, carbonmonoxid, nitrogen og methan med små mængder C2-carbonhydrider.]

H K

270-779-1

68477-96-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-132-00-6

gasser (råolie), hydrogenrige;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding separeret som en gas fra carbonhydridgasser ved afkøling. Den består primært af hydrogen med forskellige små mængder carbonmonoxid, nitrogen, methan og C2-carbonhydrider.]

H K

270-780-7

68477-97-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-133-00-1

gasser (råolie), hydrogenbehandler blandingsolierecirkulations-, hydrogen- og nitrogenrige;

Raffinaderigas;

En sammensat blanding opnået fra recirkuleret hydrogenbehandlet blandingsolie. Den består primært af hydrogen og nitrogen med forskellige små mængder carbonmonoxid, carbondioxid og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.

H K

270-781-2

68477-98-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-134-00-7

gasser (råolie), recirkulations-, hydrogenrige;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding opnået fra recirkulerede reaktorgasser. Den består primært af hydrogen med forskellige små mængder carbonmonoxid, carbondioxid, nitrogen, hydrogensulfid og mættede, aliphatiske carbonhydrider, C1 til og med C5.]

H K

270-783-3

68478-00-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-135-00-2

gasser (råolie), reformer make-up-, hydrogenrige;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding opnået fra reformerne. Den består primært af hydrogen med forskellige små mængder carbonmonoxid og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

270-784-9

68478-01-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-136-00-8

gasser (råolie), reformeringshydrogenbehandler-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding opnået fra reformeringshydrogenbehandlingsprocessen. Den består primært af hydrogen, methan og ethan med forskellige små mængder hydrogensulfid og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C3 til og med C5.]

H K

270-785-4

68478-02-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-137-00-3

gasser (råolie), reformeringshydrogenbehandler-, hydrogen- og methanrige;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding opnået fra reformeringshydrogenbehandlingsprocessen. Den består primært af hydrogen og methan med forskelllige små mængder carbonmonoxid, carbondioxid, nitrogen og mættede, aliphatiske carbonhydrider, overvejende C2 til og med C5.]

H K

270-787-5

68478-03-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-138-00-9

gasser (råolie), reformeringshydrogenbehandler make-up-, hydrogenrige;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding opnået fra reformeringshydrogenbehandlingsprocessen. Den består primært af hydrogen med forskelllige små mængder carbonmonoxid og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

270-788-0

68478-04-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-139-00-4

gasser (råolie), termisk krakning destillations-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding fremstillet ved destillation af produkterne fra en termisk krakningsproces. Den består af hydrogen, hydrogensulfid, carbonmonoxid, carbondioxid og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.]

H K

270-789-6

68478-05-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-140-00-X

slutgas (råolie), katalytisk krakker refraktioneringsabsorber-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af produkter fra en katalytisk krakningsproces. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3.]

H K

270-805-1

68478-25-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-141-00-5

slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphtha separator-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved den katalytiske reformering af straight-run naphtha. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.]

H K

270-807-2

68478-27-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-142-00-0

slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphta stabilizer-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved stabiliseringen af katalytisk reformeret naphta. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.]

H K

270-808-8

68478-28-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-143-00-6

slutgas (råolie), krakket destillat hydrogenbehandlerseparator-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle krakkede destillater med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består af hydrogen og mættede, aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

270-809-3

68478-29-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-144-00-1

slutgas (råolie), hydroafsvovlet straight-run naphtha separator-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved hydroafsvovling af straight-run naphtha. Den består af hydrogen og mættede, aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.]

H K

270-810-9

68478-30-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-145-00-7

gasser (råolie), katalytisk reformeret straight-run naphtha stabilizer-topfraktioner;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved den katalytiske reformering af straight-run naphtha, efterfulgt af fraktionering af det totale udløb. Den består af hydrogen, methan, ethan og propan.]

H K

270-999-8

68513-14-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-146-00-2

gasser (råolie), reformer-udløbs højtryks-flashkammer aftræks-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding fremstillet ved højtryks-flashing af udløbet fra reformeringsreaktoren. Den består primært af hydrogen med forskellige små mængder methan, ethan og propan.]

H K

271-003-4

68513-18-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-147-00-8

gasser (råolie), reformer-udløbs lavtryks-flashkammer aftræks-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding fremstillet ved lavtryks-flashing af udløbet fra reformeringsreaktoren. Den består primært af hydrogen med forskellige små mængder methan, ethan og propan.]

H K

271-005-5

68513-19-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-148-00-3

gasser (råolie), olieraffinaderigas destillationsaftræks-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding separeret ved destillation af en gasstrøm indeholdende hydrogen, carbonmonoxid, carbondioxid og carbonhydrider, C1 til og med C6, eller opnået ved krakning af ethan og propan. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C2, hydrogen, nitrogen og carbonmonoxid.]

H K

271-258-1

68527-15-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-149-00-9

gasser (råolie), benzenenhed hydrogenbehandler depentanizer-topfraktioner;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding fremstillet ved at behandle føden fra benzenenheden med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator, efterfulgt af depentanisering. Den består primært af hydrogen, ethan og propan med forskellige små mængder nitrogen, carbonmonoxid, carbondioxid og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6. Den kan indeholde spormængder af benzen.]

H K

271-623-5

68602-82-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-150-00-4

gasser (råolie), sekundære absorberaftræks-, fluidiseret katalytisk krakker-topfraktioner fraktionerings-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding fremstillet ved fraktioneringen af topfraktionsprodukterne fra den katalytiske krakningsproces i den fluidiserede katalytiske krakker. Den består af hydrogen, nitrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3.]

H K

271-625-6

68602-84-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-151-00-X

råolieprodukter, raffinaderigasser;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding, som primært består af hydrogen med forskellige små mængder methan, ethan og propan.]

H K

271-750-6

68607-11-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-152-00-5

gasser (råolie), hydrokrakning lavtryks-separator-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding opnået ved væske-damp-separationen af udløbet fra hydrokrakningsprocesreaktoren. Den består overvejende af hydrogen og mættede carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3.]

H K

272-182-1

68783-06-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-153-00-0

gasser (råolie), raffinaderi;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding opnået fra forskellige råolieraffineringsoperationer. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3.]

H K

272-338-9

68814-67-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-154-00-6

gasser (råolie), platformer-produkter separatoraftræks-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding opnået fra den kemiske reformering af naphthener til aromater. Den består af hydrogen og mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende C2 til og med C4.]

H K

272-343-6

68814-90-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-155-00-1

gasser (råolie), hydrogenbehandlet sur petroleum depentanizer stabilisatoraftræks-;

Raffinaderigas;

[Den sammensatte blanding opnået fra depentanizer-stabiliseringen af hydrogenbehandlet petroleum. Den består primært af hydrogen, methan, ethan og propan med forskellige små mængder af nitrogen, hydrogensulfid, carbonmonoxid og carbonhydrider, overvejende C4 til og med C5.]

H K

272-775-5

68911-58-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-156-00-7

gasser (råolie), hydrogenbehandlet sur petroleum flashkammer-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding opnået fra flashkammeret fra enheden, der behandler sur petroleum med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består primært af hydrogen og methan med forskellige små mængder af nitrogen, carbonmonoxid, og carbonhydrider, overvejende C2 til og med C5.]

H K

272-776-0

68911-59-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-157-00-2

gasser (råolie), destillat unifiner afsvovlingsstripper aftræks-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding strippet fra væskeproduktet fra unifiner afsvovlingsprocessen. Den består af hydrogensulfid, methan, ethan og propan.]

H K

272-873-8

68919-01-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-158-00-8

gasser (råolie), fluidiseret katalytisk krakker fraktioneringsaftræks-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding fremstillet ved fraktioneringen af topfraktionsproduktet fra den fluidiserede katalytiske krakningsproces. Den består af hydrogen, hydrogensulfid, nitrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

272-874-3

68919-02-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-159-00-3

gasser (råolie), fluidiseret katalytisk krakker skrubning, sekundære absorberaftræks-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding fremstillet ved at skrubbe topfraktionsgassen fra den fluidiserede, katalytiske krakker. Den består af hydrogen, nitrogen, methan, ethan og propan.]

H K

272-875-9

68919-03-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-160-00-9

gasser (råolie), tungt destillat, hydrogenbehandlerafsvovler stripper aftræks-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding strippet fra væskeproduktet fra hydrogenbehandling-afsvovling af tungt destillat. Den består af hydrogen, hydrogensulfid og mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

272-876-4

68919-04-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-161-00-4

gasser (råolie), platformerstabilizer aftræks-, fraktionering af lette produkter;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding opnået ved fraktioneringen af de lette produkter fra platinreaktorerne fra platformerenheden. Den består af hydrogen, methan, ethan og propan.]

H K

272-880-6

68919-07-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-162-00-X

gasser (råolie), preflash-tårn aftræks-, rådestillation;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding fremstillet fra det første tårn brugt ved destillationen af råolie. Den består af nitrogen og mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

272-881-1

68919-08-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-163-00-5

gasser (råolie), tjærestripperaftræks-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding opnået ved fraktioneringen af reduceret råolie. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.]

H K

272-884-8

68919-11-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-164-00-0

gasser (råolie), unifiner stripperaftræks-;

Raffinaderigas;

[En blanding af hydrogen og methan opnået ved fraktioneringen af produkterne fra unifiner-enheden.]

H K

272-885-3

68919-12-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-165-00-6

slutgas (råolie), katalytisk hydroafsvovlet naphthaseparator-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved hydroafsvovlingen af naphtha. Den består af hydrogen, methan, ethan og propan.]

H K

273-173-5

68952-79-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-166-00-1

slutgas (råolie), straight-run naphtha hydroafsvovler-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding opnået ved hydroafsvovlingen af straight-run naphtha. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

273-174-0

68952-80-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-167-00-7

gasser (råolie), sponge absorber aftræks-, fluidiseret katalytisk krakker og gasolieafsvovler topfraktionsfraktionering;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding opnået ved fraktionering af produkterne fra den fluidiserede katalytiske krakker og gasolieafsvovler. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.]

H K

273-269-7

68955-33-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-168-00-2

gasser (råolie), rådestillation og katalytisk krakning;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding fremstillet ved rådestillations- og katalytiske krakningsprocesser. Den består af hydrogen, hydrogensulfid, nitrogen, carbonmonoxid og paraffin- og olefincarbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.]

H K

273-563-5

68989-88-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-169-00-8

gasser (råolie), gasolie diethanolaminskrubber-aftræks-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding fremstillet ved afsvovling af gasolier med diethanolamin. Den består overvejende af hydrogensulfid, hydrogen og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

295-397-2

92045-15-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-170-00-3

gasser (råolie), gasolie, hydroafsvovlingsudløbs-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding opnået ved separation af væskefasen fra udløbet fra hydrogeneringsreaktionen. Den består overvejende af hydrogen, hydrogensulfid og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3.]

H K

295-398-8

92045-16-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-171-00-9

gasser (råolie), gasoliehydroafsvovling-udblæsnings-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding af gasser opnået fra reformeren og fra udblæsningerne fra hydrogeneringsreaktoren. Den består overvejende af hydrogen og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.]

H K

295-399-3

92045-17-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-172-00-4

gasser (råolie), hydrogenatorudløb-flashkammer-aftræks-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding af gasser opnået fra flashing af udløbene efter hydrogeneringsreaktionen. Den består overvejende af hydrogen og aliphatiske carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.]

H K

295-400-7

92045-18-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-173-00-X

gasser (råolie), naphthadampkrakning højtryksrest-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding opnået som en blanding af de ikke-kondenserbare dele af produktet fra en naphthadampkrakningsproces samt restgasser opnået under bearbejdningen af efterfølgende produkter. Den består overvejende af hydrogen og paraffin- og olefincarbonhydrider, overvejende C1 til og med C5, og kan også være iblandet naturgas.]

H K

295-401-2

92045-19-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-174-00-5

gasser (råolie), restvisbreaking-aftræks-;

Raffinaderigas;

[En sammensat blanding opnået fra viskositetsreduktion af rester i en ovn. Den består overvejende af hydrogensulfid og paraffin- og olefincarbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

295-402-8

92045-20-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-177-00-1

gasser (råolie), C3-4-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra krakningen af råolie. Den består af carbonhydrider, C3 til og med C4, overvejende propan og propylen, med kogeinterval omtrent fra - 51 oC til - 1 oC (– 60 oF til 30 oF).]

H K

268-629-5

68131-75-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-178-00-7

slutgas (råolie), katalytisk krakket destillat- og katalytisk krakket naphtha fraktioneringsabsorber-;

Kulbrintegasser;

[Den sammensatte blanding af carbonhydrider fra destillationen af produkterne fra katalytisk krakkede destillater og katalytisk krakket naphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, C1 til og med C4.]

H K

269-617-2

68307-98-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-179-00-2

slutgas (råolie), katalytisk polymeriseret naphtha fraktionerings-stabilizer-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra fraktionerings-stabiliseringsprodukterne fra polymerisering af naphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, C1 til og med C4.]

H K

269-618-8

68307-99-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-180-00-8

slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphtha fraktionerings-stabilizer-, hydrogensulfid-fri;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider, opnået ved fraktioneringsstabilisering af katalytisk reformeret naphtha, og fra hvilken hydrogensulfid er blevet fjernet ved aminbehandling. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.]

H K

269-619-3

68308-00-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-181-00-3

slutgas (råolie), krakket destillat hydrogenbehandler-stripper-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle termisk krakkede destillater med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består overvejende af mættede carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.]

H K

269-620-9

68308-01-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-182-00-9

slutgas (råolie), straight-run destillat hydroafsvovler-, hydrogensulfidfri;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved katalytisk hydroafsvovling af straight-run destillater og fra hvilken hydrogensulfid er blevet fjernet ved aminbehandling. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.]

H K

269-630-3

68308-10-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-183-00-4

slutgas (råolie), katalytisk gasoliekraknings-absorber-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af produkter fra den katalytiske krakning af gasolie. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

269-623-5

68308-03-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-184-00-X

slutgas (råolie), gas-genvindingsanlægs-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af produkter fra diverse carbonhydridstrømme. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

269-624-0

68308-04-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-185-00-5

slutgas (råolie), gas-genvindingsanlæg deethanizer-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af produkter fra diverse carbonhydridstrømme. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.]

H K

269-625-6

68308-05-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-186-00-0

slutgas (råolie), hydroafsvovlet destillat- og hydroafsvovlet naphtha fraktioneringskolonne-, syrefri;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af hydroafsvovlet naphtha og destillatcarbonhydridstrømme og behandlet for at fjerne sure urenheder. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

269-626-1

68308-06-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-187-00-6

slutgas (råolie), hydroafsvovlet vakuumgasolie stripper-, hydrogensulfidfri;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved stripningsstabilisering af katalytisk hydroafsvovlet vakuumgasolie og fra hvilken hydrogensulfid er blevet fjernet ved aminbehandling. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.]

H K

269-627-7

68308-07-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-188-00-1

slutgas (råolie), let straight-run naphtha stabilizer-, hydrogensulfidfri;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringsstabilisering af straight-run naphtha og fra hvilken hydrogensulfid er blevet fjernet ved aminbehandling. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H K

269-629-8

68308-09-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-189-00-7

slutgas (råolie), propan- og propylenalkyleringsføde forarbejdningsdeethanizer-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af produkterne fra reaktionen mellem propan og propylen. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.]

H K

269-631-9

68308-11-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-190-00-2

slutgas (råolie), vakuumgasolie hydroafsvovler-, hydrogensulfidfri;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved katalytisk hydroafsvovling af vakuumgasolie og fra hvilken hydrogensulfid er blevet fjernet ved aminbehandling. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C6.]

H K

269-632-4

68308-12-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-191-00-8

gasser (råolie), katalytisk krakkede topfraktioner;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkter fra den katalytiske krakningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C5, med kogeinterval omtrent fra - 48 oC til 32 oC (– 54 oF til 90 oF).]

H K

270-071-2

68409-99-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-193-00-9

alkaner, C1-2-;

Kulbrintegasser

H K

270-651-5

68475-57-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-194-00-4

alkaner, C2-3-;

Kulbrintegasser

H K

270-652-0

68475-58-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-195-00-X

alkaner, C3-4-;

Kulbrintegasser

H K

270-653-6

68475-59-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-196-00-5

alkaner, C4-5-;

Kulbrintegasser

H K

270-654-1

68475-60-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-197-00-0

brændselsgasser;

Kulbrintegasser;

[En blanding af lette gasser. Den består overvejende af hydrogen og/eller lavmolekylære carbonhydrider.]

H K

270-667-2

68476-26-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-198-00-6

brændselsgasser, råoliedestillater;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af lette gasser fremstillet ved destillation af råolie og ved katalytisk reformering af naphtha. Den består af hydrogen og carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4, med kogeinterval omtrent fra - 217 oC til - 12 oC (- 423 oF til 10 oF).]

H K

270-670-9

68476-29-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-199-00-1

carbonhydrider, C3-4-;

Kulbrintegasser

H K

270-681-9

68476-40-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-200-00-5

carbonhydrider, C4-5-;

Kulbrintegasser

H K

270-682-4

68476-42-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-201-00-0

carbonhydrider, C2-4-, C3-rige;

Kulbrintegasser

H K

270-689-2

68476-49-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-202-00-6

råoliegasser, fortættede;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af råolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C7, med kogeinterval omtrent fra - 40 oC til 80 oC (– 40 oF til 176 oF).]

HKS

270-704-2

68476-85-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-203-00-1

råoliegasser, fortættede, sweetenede;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste en fortættet råoliegasblanding en sweetening-process for at omdanne mercaptaner eller for at fjerne sure urenheder. Den består af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C7, med kogeinterval omtrent fra - 40 oC til 80 oC (– 40 oF til 176 oF).]

HKS

270-705-8

68476-86-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-204-00-7

gasser (råolie), C3-4-, isobutanrige;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af mættede og umættede carbonhydrider, sædvanligvis C3 til og med C6, overvejende butan og isobutan. Den består af mættede og umættede carbonhydrider, C3 til og med C4, overvejende isobutan.]

H K

270-724-1

68477-33-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-205-00-2

destillater (råolie), C3-6-, piperylenrige;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af mættede og umættede, aliphatiske carbonhydrider, sædvanligvis C3 til og med C6. Den består af mættede og umættede carbonhydrider, C3 til og med C6, overvejende piperylener.]

H K

270-726-2

68477-35-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-206-00-8

gasser (råolie), butansplitter-topfraktioner;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af butanstrømmen. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C3 til og med C4.]

H K

270-750-3

68477-69-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-207-00-3

gasser (råolie), C2-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkter fra en katalytisk fraktioneringsproces. Den indeholder overvejende ethan, ethylen, propan og propylen.]

H K

270-751-9

68477-70-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-208-00-9

gasser (råolie), katalytisk krakket gasolie depropanizer-bundfraktioner, C4-rige syrefri;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktionering af katalytisk krakket gasoliecarbonhydridstrøm og behandlet for at fjerne hydrogensulfid og andre sure komponenter. Den består af C3- til og med C5-carbonhydrider, overvejende C4.]

H K

270-752-4

68477-71-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-209-00-4

gasser (råolie), katalytisk krakket naphtha debutanizer-bundfraktioner, C3-5-rige;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved stabilisering af katalytisk krakket naphtha. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C3 til og med C5.]

H K

270-754-5

68477-72-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-210-00-X

slutgas (råolie), isomeriseret naphtha fraktioneringsstabilizer-;

Kulbrintegasser;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået fra produkter fra fraktioneringsstabiliseringen af isomeriseret naphtha. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C4.]

H K

269-628-2

68308-08-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-261-00-8

kondensat, naturgas-;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider adskilt fra naturgas ved processer, såsom køling eller absorption. Den består overvejende af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende C4 til og med C8, med kogeinterval omtrent fra - 20 oC til 120 oC (– 4 oF til 248 oF).]

H P

232-349-1

8006-61-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-262-00-3

naphtha;

Lavtkogende nafta;

[Raffinerede, delvist raffinerede, eller uraffinerede råolieprodukter fremstillet ved destillation af naturgas. De består af carbonhydrider, overvejende C5 til og med C6, med kogeinterval omtrent fra 100 oC til 200 oC (212 oF til 392 oF).]

H P

232-443-2

8030-30-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-263-00-9

ligroin;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneret destillation af råolie. Denne fraktion har kogeinterval omtrent fra 20 oC til 135 oC (58 oF til 275 oF).]

H P

232-453-7

8032-32-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-264-00-4

naphtha (råolie), tung straight-run;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af råolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C6 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 65 oC til 230 oC (149 oF til 446 oF).]

H P

265-041-0

64741-41-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-265-00-X

naphtha (råolie), full-range straight-run;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af råolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra - 20 oC til 220 oC (– 4 oF til 428 oF).]

H P

265-042-6

64741-42-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-266-00-5

naphtha (råolie), let straight-run;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af råolie. Den består overvejende af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C4 til og med C10, med kogeinterval omtrent fra - 20 oC til 180 oC (– 4 oF til 356 oF).]

H P

265-046-8

64741-46-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-267-00-0

solventnaphtha (råolie), let aliphatisk;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af råolie eller naturgaskondensat. Den består overvejende af mættede carbonhydrider, overvejende C5 til og med C10, med kogeinterval omtrent fra 35 oC til 160 oC (95 oF til 320 oF).]

H P

265-192-2

64742-89-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-268-00-6

destillater (råolie), straight-run lette;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af råolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C2 til og med C7, med kogeinterval omtrent fra - 88 oC til 99 oC (– 127 oF til 210 oF).]

H P

270-077-5

68410-05-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-269-00-1

benzin, damp-genudvindings-;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider separeret fra gasserne fra dampgenvindingssystemer ved afkøling. Den består af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra - 20 oC til 196 oC (– 4 oF til 384 oF).]

H P

271-025-4

68514-15-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-270-00-7

benzin, straight-run topanlægs-;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet fra topanlægget ved destillation af råolie. Den har et kogeinterval omtrent fra 36,1 oC til 193,3 oC (97 oF til 380 oF).]

H P

271-727-0

68606-11-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-271-00-2

naphta (råolie), ikke-sweetenet;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af naphthastrømme fra forskellige raffinaderiprocesser. Den består af carbonhydrider, overvejende C5 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 0 oC til 230 oC (25 oF til 446 oF).]

H P

272-186-3

68783-12-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-272-00-8

destillater (råolie), fraktionering af let straight-run benzin stabilizertopfraktioner;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringen af let straight-run benzin. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende C3 til og med C6.]

H P

272-931-2

68921-08-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-273-00-3

naphtha (råolie), tung straight-run, aromatholdig;

Lavtkogende nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved en destillationsproces af rå råolie. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C8 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 130 oC til 210 oC (266 oF til 410 oF).]

H P

309-945-6

101631-20-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-274-00-9

naphtha (råolie), full-range alkylat;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra reaktionen mellem isobutan og monoolefiniske carbonhydrider, sædvanligvis C3 til og med C5. Den består af overvejende forgrenede, mættede carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 90 oC til 220 oC (194 oF til 428 oF).]

H P

265-066-7

64741-64-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-275-00-4

naphtha (råolie), tung alkylat;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra reaktionen mellem isobutan og monoolefiniske carbonhydrider, sædvanligvis C3 til og med C5. Den består af overvejende forgrenede, mættede carbonhydrider, overvejende C9 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 150 oC til 220 oC (302 oF til 428 oF).]

H P

265-067-2

64741-65-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-276-00-X

naphtha (råolie), let alkylat;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra reaktionen mellem isobutan og monoolefiniske carbonhydrider, sædvanligvis C3 til og med C5. Den består af overvejende forgrenede, mættede carbonhydrider, overvejende C7 til og med C10, med kogeinterval omtrent fra 90 oC til 160 oC (194 oF til 320 oF).]

H P

265-068-8

64741-66-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-277-00-5

naphtha (råolie), isomeriserings-;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved en katalytisk isomerisering af ligekædede paraffincarbonhydrider, C4 til og med C6. Den består overvejende af mættede carbonhydrider, såsom isobutan, isopentan, 2,2-dimethylbutan, 2-methylpentan og 3-methylpentan.]

H P

265-073-5

64741-70-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-278-00-0

naphtha (råolie), solventraffineret let;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået som raffinatet fra en solventekstraktionsproces. Den består overvejende af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C5 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra 35 oC til 190 oC (95 oF til 374 oF).]

H P

265-086-6

64741-84-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-279-00-6

naphtha (råolie), solventraffineret tung;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået som raffinatet fra en solventekstraktionsproces. Den består overvejende af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 90 oC til 230 oC (194 oF til 446 oF).]

H P

265-095-5

64741-92-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-280-00-1

raffinater (råolie), katalytisk reformer ethylenglycol-vand modstrømsekstrakter;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået som raffinatet fra UDEX-ekstraktionsprocessen af den katalytiske reformerstrøm. Den består af mættede carbonhydrider, overvejende C6 til og med C9.]

H P

270-088-5

68410-71-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-281-00-7

raffinater (råolie), reformer-, Lurgi-enhedsseparerede;

Lavtkogende modificeret nafta;

[Den sammensatte blanding af carbonhydrider opnået som et raffinat fra en Lurgi-separationsenhed. Den består overvejende af ikke-aromatiske carbonhydrider med varierende små mængder aromatiske carbonhydrider, overvejende C6 til og med C8.]

H P

270-349-3

68425-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-282-00-2

naphtha (råolie), full-range alkylat-, butanholdig;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkterne fra reaktion mellem isobutan og monoolefiniske carbonhydrider, sædvanligvis C3 til og med C5. Den består af overvejende forgrenede, mættede carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med nogle butaner, med kogeinterval omtrent fra 35 oC til 200 oC (95 oF til 428 oF).]

H P

271-267-0

68527-27-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-283-00-8

destillater (råolie), naphthadampkrakningsudvundne, solventraffinerede lette hydrogenbehandlede;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået som raffinaterne fra en solventekstraktionsproces af et hydrogenbehandlet let destillat fra dampkrakket naphtha.]

H P

295-315-5

91995-53-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-284-00-3

naphtha (råolie), C4-12 butanalkylat-, isooctan-rig;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved alkylering af butaner. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C12, rig på isooctan, med kogeinterval omtrent fra 35 oC til 210 oC (95 oF til 410 oF).]

H P

295-430-0

92045-49-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-285-00-9

carbonhydrider, hydrogenbehandlede lette naphthadestillater, solventraffinerede;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået fra destillationen af hydrogenbehandlet naphtha, efterfulgt af en solventekstraktions- og destillationsproces. Den består overvejende af mættede carbonhydrider, med kogeinterval omtrent fra 94 oC til 99 oC (201 oF til 210 oF).]

H P

295-436-3

92045-55-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-286-00-4

naphtha (råolie), isomeriserings-, C6-fraktion;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af en benzin, der er blevet katalytisk isomeriseret. Den består overvejende af hexanisomerer med kogeinterval omtrent fra 60 oC til 66 oC (140 oF til 151 oF).]

H P

295-440-5

92045-58-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-287-00-X

carbonhydrider, C6-7 naphthakraknings-, solventraffinerede;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved sorptionen af benzen fra en katalytisk, fuldt hydrogeneret, benzen-rig carbonhydridfraktion, opnået ved destillation af præhydrogeneret, krakket naphtha. Den består overvejende af paraffin- og naphthencarbonhydrider, overvejende C6 til og med C7, med kogeinterval omtrent fra 70 oC til 100 oC (158 oF til 212 oF).]

H P

295-446-8

92045-64-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-288-00-5

carbonhydrider, C6-rige, hydrogenbehandlede lette naphthadistillater, solvent-raffinerede;

Lavtkogende modificeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af hydrogenbehandlet naphtha efterfulgt af solventekstraktion. Den består overvejende af mættede carbonhydrider, med kogeinterval omtrent fra 65 oC til 70 oC (149 oF til 158 oF).]

H P

309-871-4

101316-67-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-289-00-0

naphtha (råolie), tung katalytisk krakket;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra en katalytisk krakningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C6 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 65 oC til 230 oC (148 oF til 446 oF). Den indeholder en forholdsvis stor del umættede carbonhydrider.]

H P

265-055-7

64741-54-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-290-00-6

naphtha (råolie), let katalytisk krakket;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra en katalytisk krakningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra - 20 oC til 190 oC (– 4 oF til 374 oF). Den indeholder en forholdsvis stor del umættede carbonhydrider.]

H P

265-056-2

64741-55-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-291-00-1

carbonhydrider, C3-11-, katalytisk krakker-destillater;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra en katalytisk krakningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C11, og koger omtrent op til 204 oC (400 oF).]

H P

270-686-6

68476-46-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-292-00-7

naphtha (råolie), katalytisk krakket let destilleret;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra en katalytisk krakningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C5.]

H P

272-185-8

68783-09-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-293-00-2

destillater (råolie), naphthadampkrakningsudvundne, hydrogenbehandlede lette aromatiske;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle et let destillat fra dampkrakket naphtha. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider.]

H P

295-311-3

91995-50-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-294-00-8

naphtha (råolie), tung katalytisk krakket, sweetenet;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste et katalytisk krakket råoliedestillat en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner eller fjerne sure urenheder. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C6 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 60 oC til 200 oC (140 oF til 392 oF).]

H P

295-431-6

92045-50-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-295-00-3

naphtha (råolie), let katalytisk krakket sweetenet;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste naphtha fra en katalytisk krakningsproces en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner eller fjerne sure urenheder. Den består overvejende af carbonhydrider med kogeinterval omtrent fra 35 oC til 210 oC (95 oF til 410 oF).]

H P

295-441-0

92045-59-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-296-00-9

carbonhydrider, C8-12 katalytisk kraknings-, kemisk neutraliserede;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af en fraktion fra den katalytiske krakningsproces, der er undergået en alkalisk vask. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C8 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 130 oC til 210 oC (266 oF til 410 oF).]

H P

295-794-0

92128-94-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-297-00-4

carbonhydrider, C8-12 katalytisk krakker-, destillater;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af produkter fra en katalytisk krakningsproces. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C8 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 140 oC til 210 oC (284 oF til 410 oF).]

H P

309-974-4

101794-97-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-298-00-X

carbonhydrider, C8-12 katalytisk kraknings-, kemisk neutraliserede, sweetenede;

Lavtkogende katalytisk krakket nafta

H P

309-987-5

101896-28-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-299-00-5

naphtha (råolie), let katalytisk reformeret;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra en katalytisk reformeringsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C5 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra 35 oC til 190 oC (95 oF til 374 oF). Den indeholder en forholdsvis stor del aromatiske og forgrenede carbonhydrider. Denne strøm kan indeholde 10 volumenprocent, eller mere, benzen.]

H P

265-065-1

64741-63-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-300-00-9

naphtha (råolie), tung katalytisk reformeret;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra en katalytisk reformeringsproces. Den består af overvejende aromatiske carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 90 oC til 230 oC (194 oF til 446 oF).]

H P

265-070-9

64741-68-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-301-00-4

destillater (råolie), katalytisk reformerede depentanizer-;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillationen af produkterne fra en katalytisk reformeringsproces. Den består overvejende af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C3 til og med C6, med kogeinterval omtrent fra - 49 oC til 63 oC (– 57 oF til 145 oF).]

H P

270-660-4

68475-79-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-302-00-X

carbonhydrider, C2-6-, C6-8-katalytisk reformer;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta

H P

270-687-1

68476-47-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-303-00-5

rester (råolie), C6-8-, katalytisk reformer-;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat remanens fra den katalytiske reformering af C6-8-føde. Den består af carbonhydrider, overvejende C2 til og med C6.]

H P

270-794-3

68478-15-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-304-00-0

naphtha (råolie), let katalytisk reformeret, aromatfri;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af produkterne fra en katalytisk reformeringsproces. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende C5 til og med C8, med kogeinterval omtrent fra 35 oC til 120 oC (95 oF til 248 oF). Den indeholder en forholdsvis stor del forgrenede carbonhydrider, hvorfra de aromatiske komponenter er fjernet.]

H P

270-993-5

68513-03-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-305-00-6

destillater (råolie), katalytisk reformeret straight-run naphtha topfraktioner;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved den katalytiske reformering af straight-run naphtha, efterfulgt af fraktionering af det totale udløb. Den består af mættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende C2 til og med C6.]

H P

271-008-1

68513-63-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-306-00-1

råolieprodukter, hydrofiner-powerformer reformater;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[Den sammensatte blanding af carbonhydrider, opnået ved en hydrofiner-powerformer-proces, med kogeinterval omtrent fra 27 oC til 210 oC (80 oF til 410 oF).]

H P

271-058-4

68514-79-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-307-00-7

naphtha (råolie), full-range reformeret;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkterne fra en katalytisk reformeringsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C5 til og med C12, med kogeinterval omtent fra 35 oC til 230 oC (95 oF til 446 oF).]

H P

272-895-8

68919-37-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-308-00-2

naphtha (råolie), katalytisk reformeret;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkter fra en katalytisk reformeringsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C4 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 30 oC til 220 oC (90 oF til 430 oF). Den indeholder en relativt stor del aromatiske og forgrenede carbonhydrider. Denne strøm kan indeholde 10 volumenprocent, eller mere, benzen.]

H P

273-271-8

68955-35-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-309-00-8

destillater (råolie), katalytiske reformerede hydrogenbehandlede lette, C8-12-aromatfraktion;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af alkylbenzener opnået ved katalytisk reformering af råolienaphta. Den består overvejende af alkylbenzener, overvejende C8 til og med C10, med kogeinterval omtrent fra 160 oC til 180 oC (320 oF til 356 oF).]

H P

285-509-8

85116-58-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-310-00-3

aromatiske carbonhydrider, C8-, katalytisk reformeringsudvundne;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta

H P

295-279-0

91995-18-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-311-00-9

aromatiske carbonhydrider, C7-12, C8-rige;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved separation fra den platformatholdige fraktion. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12 (primært C8) og kan indeholde ikke-aromatiske carbonhydrider, begge med kogeinterval omtrent fra 130 oC til 200 oC (266 oF til 392 oF).]

H P

297-401-8

93571-75-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-312-00-4

benzin, C5-11-, højoktan stabiliseret reformeret;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat højoktanblanding af carbonhydrider opnået ved katalytisk dehydrogenering af en overvejende naphthenisk naphtha. Den består overvejende af aromater og ikke-aromater, overvejende C5 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra 45 oC til 185 oC (113 oF til 365 oF).]

H P

297-458-9

93572-29-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-313-00-X

carbonhydrider, C7-12-, C >9- aromatrige, reformering, tung fraktion;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved separation fra den platformatholdige fraktion. Den består overvejende af ikke-aromatiske carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med kogeinterval 120 oC til 210 oC (248 oF til 380 oF), samt C9 og højere aromatiske carbonhydrider.]

H P

297-465-7

93572-35-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-314-00-5

carbonhydrider, C5-11-, ikke-aromat-rige, reformering, let fraktion;

Lavtkogende katalytisk reformeret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved separation fra den platformatholdige fraktion. Den består overvejende af ikke-aromatiske carbonhydrider, overvejende C5 til og med C11, med kogeinterval omtrent fra 35 oC til 125 oC (94 oF til 257 oF), samt benzen og toluen.]

H P

297-466-2

93572-36-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-316-00-6

naphtha (råolie), let termisk krakket;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillation af produkterne fra en termisk krakningsproces. Den består overvejende af umættede carbonhydrider, overvejende C4 til og med C8, med kogeinterval omtrent fra - 10 oC til 130 oC (14 oF til 266 oF).]

H P

265-075-6

64741-74-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-317-00-1

naphtha (råolie), tung termisk krakket;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fra destillation af produkterne fra en termisk krakningsproces. Den består overvejende af umættede carbonhydrider, overvejende C6 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 65 oC til 220 oC (148 oF til 428 oF).]

H P

265-085-0

64741-83-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-318-00-7

destillater (råolie), tunge aromatiske;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[Den sammensatte blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af produkterne fra den termiske krakning af ethan og propan. Denne højerekogende fraktion består overvejende af aromatiske C5-7- carbonhydrider med nogle umættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende C5. Denne strøm kan indeholde benzen.]

H P

267-563-4

67891-79-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-319-00-2

destillater (råolie), lette aromatiske;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af produkterne fra den termiske krakning af ethan og propan. Denne laverekogende fraktion består overvejende af aromatiske C5-7- carbonhydrider med nogle umættede aliphatiske carbonhydrider, overvejende C5. Denne strøm kan indeholde benzen.]

H P

267-565-5

67891-80-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-320-00-8

destillater (råolie), naphtha- og raffinatpyrolysatafledte, benzinblanding;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[Den sammensatte blanding af carbonhydrider opnået ved pyrolysefraktionering ved 816 oC (1 500oF) af naphtha og raffinat. Den består overvejende af C9-carbonhydrider og koger omtrent ved 204 oC (400 oF).]

H P

270-344-6

68425-29-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-321-00-3

aromatiske carbonhydrider, C6-8-, naphtha- og raffinatpyrolysatafledte;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved fraktioneringspyrolyse ved 816 oC (1 500oF) af naphtha og raffinat. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider, overvejende C6 til og med C8, herunder benzen.]

H P

270-658-3

68475-70-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-322-00-9

destillater (råolie), termisk krakket naphtha og gasolie;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af termisk krakket naphtha og/eller gasolie. Den består overvejende af olefincarbonhydrider, C5, med kogeinterval omtrent fra 33 oC til 60 oC (91 oF til 140 oF).]

H P

271-631-9

68603-00-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-323-00-4

destillater (råolie), termisk krakket naphtha og gasolie, C5- dimer-holdige;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved den ekstraktive destillation af termisk krakket naphtha og/eller gasolie. Den består overvejende af C5-carbonhydrider med nogle dimeriserede C5-olefiner, og har kogeinterval omtrent fra 33 oC til 184 oC (91 oF til 363 oF).]

H P

271-632-4

68603-01-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-324-00-X

destillater (råolie), termisk krakket naphtha og gasolie, ekstraktive;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved den ekstraktive destillation af termisk krakket naphtha og/eller gasolie. Den består af paraffin- og olefincarbonhydrider, overvejende isoamylener, såsom 2-methyl-1-buten og 2-methyl-2-buten, med kogeinterval omtrent fra 31 oC til 40 oC (88 oF til 104 oF).]

H P

271-634-5

68603-03-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-325-00-5

destillater (råolie), lette termisk krakkede, debutaniserede aromatiske;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af produkterne fra en termisk krakningsproces. Den består overvejende af aromatiske carbonhydrider, primært benzen.]

H P

273-266-0

68955-29-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-326-00-0

naphtha (råolie), let termisk krakket sweetenet;

Lavtkogende termisk krakket nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste et råoliedestillat fra højtemperaturtermisk krakning af tunge oliefraktioner en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner. Den består overvejende af aromater, olefiner og mættede carbonhydrider med kogeinterval omtrent fra 20 oC til 100 oC (68 oF til 212 oF).]

H P

295-447-3

92045-65-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-327-00-6

naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung;

Lavtkogende hydrogeneret nafta;

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle en råoliefraktion med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består af carbonhydrider, overvejende C6 til og med C13, med kogeinterval omtrent fra 65 oC til 230 oC (149 oF til 446 oF).]

H P

265-150-3

64742-48-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65