Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0017

Kommissionens direktiv 2008/17/EF af 19. februar 2008 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acephat, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezin, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoat, dithiocarbamater, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerat, glyphosat, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, methoxyfenozid, pymetrozin, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamin, thiacloprid, thiophanat-methyl og trifloxystrobin (EØS-relevant tekst)

OJ L 50, 23.2.2008, p. 17–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/17/oj

23.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/17


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/17/EF

af 19. februar 2008

om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acephat, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezin, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoat, dithiocarbamater, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerat, glyphosat, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, methoxyfenozid, pymetrozin, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamin, thiacloprid, thiophanat-methyl og trifloxystrobin

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn (1), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse (2), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grønsager (3), særlig artikel 7,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (4), særlig artikel 4, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 91/414/EØF hører det under medlemsstaternes ansvarsområde at godkende plantebeskyttelsesmidler til anvendelse på specifikke afgrøder. Sådanne godkendelser skal bygge på en vurdering af virkningerne på menneskers og dyrs sundhed og miljøpåvirkningen. Ved vurderingerne skal der tages hensyn til elementer som sprøjteførerens og andre tilstedeværendes eksponering og virkninger på jord-, vand- og luftmiljøet samt virkningerne på dyr og mennesker via indtag af restkoncentrationer på behandlede afgrøder.

(2)

Maksimalgrænseværdierne afspejler anvendelsen af de minimumsmængder af pesticider, der skal til for at opnå effektiv plantebeskyttelse, anvendt på en sådan måde, at der opnås den lavest mulige, toksikologisk acceptable restkoncentration, især med hensyn til den skønnede indtagelse gennem føden.

(3)

Maksimalgrænseværdier for pesticider, der er omfattet af direktiv 90/642/EØF, 86/363/EØF og 86/362/EØF skal løbende vurderes og kan ændres under hensyntagen til nye eller ændrede anvendelser. Kommissionen har modtaget oplysninger om nye eller ændrede anvendelser, som kan formodes at ville betyde ændrede restkoncentrationer af acephat, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorthalonil, chlorpyrifos, clofentezin, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoat, dithiocarbamater, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerat, glyphosat, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidation, methoxyfenozid, pymetrozin, pyraclostrobin, pyrimethanil, spiroxamin, thiacloprid, thiophanat-methyl og trifloxystrobin.

(4)

Forbrugernes livslange eksponering for de i dette direktiv omhandlede pesticider via fødevarer, der kan indeholde restkoncentrationer heraf, er blevet vurderet efter de procedurer og den praksis, der følges i Fællesskabet, under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen (5). Maksimalgrænseværdierne for de pågældende pesticider bør fastsættes på grundlag af denne vurdering/evaluering, så det sikres, at det acceptable daglige indtag ikke overskrides.

(5)

Der er fastsat en akut referencedosis (ARfD) for acephat, acetamiprid, carbendazim, chlormequat, chlorthalonil, chlorpyrifos, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoat, esfenvalerat, famoxadon, fenitrothion, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidation, methoxyfenozid, pymetrozin, pyraclostrobin, thiacloprid og thiophanat-methyl. Den akutte eksponering af forbrugerne via hver af de fødevarer, der kan indeholde restkoncentrationer af disse pesticider, er blevet vurderet efter de procedurer og den praksis, der for øjeblikket følges i Fællesskabet, under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen. Der er taget hensyn til udtalelser fra Den Videnskabelige Komité for Planter, især råd og henstillinger om beskyttelse af forbrugere af fødevarer, der er behandlet med pesticider (6). På grundlag af vurderingen af indtaget gennem føden bør maksimalgrænseværdierne for disse pesticider fastsættes, så det sikres, at ARfD ikke overskrides. Med hensyn til de øvrige stoffer har en vurdering af de disponible oplysninger vist, at der ikke er behov for en ARfD, og at det derfor ikke er nødvendigt med en vurdering af virkningerne på kort sigt.

(6)

Maksimalgrænseværdierne bør sættes til bestemmelsesgrænseværdien, hvis anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler til godkendte anvendelsesformål ikke medfører påviselige pesticidrester i eller på fødevaren, eller hvis der ikke er nogen godkendte anvendelsesformål, eller hvis de anvendelsesformål, der er godkendt af medlemsstaterne, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data, eller hvis anvendelsesformål i tredjelande, der medfører restkoncentrationer i eller på fødevarer, som kan blive bragt i omsætning på Fællesskabets marked, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data.

(7)

Fastsættelse eller ændring af midlertidige EF-maksimalgrænseværdier er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan fastsætte midlertidige maksimalgrænseværdier for acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, famoxadon, fenamiphos, glyphosat, indoxacarb, mepanipyrim, methoxyfenozid, pymetrozin, pyraclostrobin, thiacloprid og trifloxystrobin i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF og i henhold til samme direktivs bilag VI. Fire år anses for at være en tilstrækkelig lang periode til at tillade yderligere anvendelsesformål for disse stoffer. Derefter bør de midlertidige EF-maksimalgrænseværdier gå over til at være definitive.

(8)

Det er derfor nødvendigt at ændre de maksimalgrænseværdier, der er indeholdt i direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF, for at sikre passende overvågning af og kontrol med de pågældende plantebeskyttelsesmidlers anvendelse og for at beskytte forbrugerne. Maksimalgrænseværdier, der allerede er fastsat i bilagene til disse direktiver, bør ændres. Hvor der endnu ikke er fastsat maksimalgrænseværdier, bør sådanne nu fastsættes for første gang.

(9)

Fællesskabets handelspartnere er i behørige tilfælde blevet konsulteret via Verdenshandelsorganisationen, og der er taget hensyn til deres bemærkninger til de pågældende grænseværdier.

(10)

Direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 86/362/EØF ændres som angivet i bilag I til nærværende direktiv.

Artikel 2

Direktiv 86/363/EØF ændres som angivet i bilag II til nærværende direktiv.

Artikel 3

Direktiv 90/642/EØF ændres som angivet i bilag III til nærværende direktiv.

Artikel 4

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 14. september 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 15. september 2008.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/73/EF (EUT L 329 af 14.12.2007, s. 40).

(2)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/57/EF (EUT L 243 af 18.9.2007, s. 61).

(3)  EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved direktiv 2007/73/EF.

(4)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/76/EF (EUT L 337 af 21.12.2007, s. 100).

(5)  »Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues«, offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(6)  Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter om spørgsmål vedrørende ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF af 14.7.1998; Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter om variable restkoncentrationer af pesticider i frugt og grøntsager af 14.7.1998 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html).


BILAG I

I del A i bilag II til direktiv 86/362/EØF indsættes der oplysninger om fenitrothion, og oplysningerne om cypermethrin, famoxadon, mepanipyrim, methidathion og thiacloprid affattes således:

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdi i mg/kg

»Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)

2 hvede, byg, havre, rug og triticale

0,01 (*) andre kornarter

Famoxadon

0,2 havre

0,02 (*) andre kornarter

Fenitrothion

0,5 (1) hvede, byg, rug og triticale

0,05 (*) andre kornarter

Mepanipyrim og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin) udtrykt som mepanipyrim

0,01 (*) (p)

korn

Methidathion

0,1 majs, 0,2 sorghum 0,02 (*) andre kornarter

Thiacloprid

0,1 hvede, 1 byg og havre 0,05 (p) andre kornarter


(1)  Midlertidig maksimalgrænseværdi indtil den 1. juni 2009. Erstattes denne maksimalgrænseværdi ikke ved et direktiv eller en forordning inden denne dato, finder den relevante bestemmelsesgrænseværdi anvendelse.«


BILAG II

I del B i bilag II til direktiv 86/363/EØF affattes oplysningerne om glyphosat således:

 

Maksimalgrænseværdi i mg/kg (ppm)

Pesticidrester

for kød, herunder også fedt, forarbejdede varer af kød, slagteaffald og fedt som anført i bilag I under pos. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 og 1602

for mælk og mejeriprodukter som anført i bilag I under pos. 0401, 0402, 0405 00 og 0406

for friske æg uden skal, for fugleæg og æggeblommer som anført i bilag I under pos. 0407 00 og 0408

»Glyphosat

2 (2) nyre af kvæg

0,2 (2) lever af kvæg

0,5 (2) nyre af svin

0,1 (2) nyre af fjerkræ

0,05 (1)  (2) andet

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien

(2)  Angiver den midlertidige maksimalgrænseværdi, der er fastsat i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF«


BILAG III

I del A i bilag II til direktiv 90/642/EØF affattes oplysningerne om acephat, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorthalonil, chlorpyrifos, clofentezin, cyfluthrin, cyromazin, dieldrin, dimethoat, dithiocarbamater, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenvalerat, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl(-M), methidation, methoxyfenozid, pymetrozin, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamin, thiacloprid, thiophanat-methyl og trifloxystrobin således:

»Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Acephat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-methyl

Aldrin og dieldrin (aldrin og dieldrin tilsammen, udtrykt som dieldrin) (4)

Benalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder benalaxyl-M (summen af isomerer)

Carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezin

1.

Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, frosne, ikke tilsat sukker; nødder

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

CITRUSFRUGTER

 

1 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,5

0,05 (1)

 

0,01 (1)

0,5

Grapefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariner (herunder klementiner og andre krydsninger)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompelmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

ii)

TRÆNØDDER, også afskallede

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

Mandler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paranødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cashewnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Cyfluthrin (cyfluthrin, inkl. andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)) (4)

Cyromazin

Dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat)

Dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat og esfenvalerat (summen af RR- og SS-isomerer) (4)

Indoxacarb (summen af S- og R-isomerer)

Lambda-cyhalothrin (4)

Mepanipyrim og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin), udtrykt som mepanipyrim

1.

Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, frosne, ikke tilsat sukker; nødder

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

CITRUSFRUGTER

0,02 (1)

 

0,02 (1)

5 (mz)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Grapefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Mandariner (herunder klementiner og andre krydsninger)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Pompelmus

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

ii)

TRÆNØDDER, også afskallede

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,01 (1)  (7)

Mandler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paranødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cashewnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer))

Methidation

Methoxy-fenozid (4)

Pymetrozin

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamin

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methyl

1.

Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, frosne, ikke tilsat sukker; nødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

CITRUSFRUGTER

0,5

5

1

0,3

1 (7)

10 (7)

0,05 (1)

0,3 (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

Grapefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariner (herunder klementiner og andre krydsninger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompelmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

TRÆNØDDER, også afskallede

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,2

Mandler

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

Paranødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cashewnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Acephat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-methyl

Aldrin og dieldrin (aldrin og dieldrin tilsammen, udtrykt som dieldrin) (4)

Benalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder benalaxyl-M (summen af isomerer)

Carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezin

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasselnødder

 

 

0,1 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekannødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinjekerner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacienødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

iii)

KERNEFRUGTER

 

0,1 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,2

 

0,5

1

0,5

Æbler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pærer

 

 

 

 

 

 

0,2 (8)

 

 

 

Kvæder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

iv)

STENFRUGTER

 

 

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

Abrikoser

 

0,1 (7)

 

 

 

0,2

 

 

1

 

Kirsebær

 

0,2 (7)

 

 

 

0,5

 

0,3

 

 

Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)

 

0,1 (7)

 

 

 

0,2

 

0,2

1

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Cyfluthrin (cyfluthrin, inkl. andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)) (4)

Cyromazin

Dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat)

Dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat og esfenvalerat (summen af RR- og SS-isomerer) (4)

Indoxacarb (summen af S- og R-isomerer)

Lambda-cyhalothrin (4)

Mepanipyrim og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin), udtrykt som mepanipyrim

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasselnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekannødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinjekerner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacienødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valnødder

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

iii)

KERNEFRUGTER

0,2

 

0,02 (1)

5 (ma, mz, me, pr, t, z)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,05

 

0,1

0,01 (1)  (7)

Æbler

 

 

 

 

 

 

 

0,5 (7)

 

 

Pærer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvæder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

iv)

STENFRUGTER

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

0,01 (1)  (7)

Abrikoser

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5 (7)

0,1

0,3 (7)

0,2

 

Kirsebær

0,2

 

1

2 (mz, me, pr, t, z)

 

5 (7)

 

 

0,1

 

Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5 (7)

0,1

0,3 (7)

0,2

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer))

Methidation

Methoxy-fenozid (4)

Pymetrozin

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamin

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methy

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasselnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekannødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinjekerner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacienødder

 

 

 

 

1 (7)

0,2 (7)

 

 

 

 

Valnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

iii)

KERNEFRUGTER

1

0,05

2

0,02 (1)

0,3 (7)

5 (7)

0,05 (1)

0,5 (7)

0,3 (7)

0,5

Æbler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pærer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvæder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

STENFRUGTER

0,05 (1)

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

Abrikoser

 

 

0,3

0,05

0,2 (7)

3 (7)

 

1 (7)

0,3 (7)

2

Kirsebær

 

0,2

 

 

0,3 (7)

 

 

1 (7)

0,3 (7)

0,3

Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)

 

 

0,3

0,05

0,2 (7)

10 (7)

 

1 (7)

0,3 (7)

2


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Acephat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-methyl

Aldrin og dieldrin (aldrin og dieldrin tilsammen, udtrykt som dieldrin) (4)

Benalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder benalaxyl-M (summen af isomerer)

Carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezin

Blommer

 

0,02 (7)

 

 

 

0,5

 

0,2

 

0,2

Andet

 

0,01 (1)  (7)

 

 

 

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

0,02 (1)

v)

BÆR OG SMÅ FRUGTER

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

 

 

 

0,2

 

 

0,5

 

 

Spisedruer

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1

0,02 (1)

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

 

0,5

 

 

3

1

b)

Jordbær (undtagen vildtvoksende)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,2

3

2

c)

Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

 

Brombær

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

Korbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindbær

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

0,3

d)

Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

 

 

Blåbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranebær

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

 

 

 

 

 

 

1

10

0,5

Stikkelsbær

 

 

 

 

 

 

 

1

10

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Cyfluthrin (cyfluthrin, inkl. andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)) (4)

Cyromazin

Dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat)

Dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat og esfenvalerat (summen af RR- og SS-isomerer) (4)

Indoxacarb (summen af S- og R-isomerer)

Lambda-cyhalothrin (4)

Mepanipyrim og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin), udtrykt som mepanipyrim

Blommer

0,2

 

 

2 (mz, me, t, z)

 

1 (7)

 

 

0,1

 

Andet

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,1

 

v)

BÆR OG SMÅ FRUGTER

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

0,3

 

 

5 (ma, mz, me, pr, t)

2

5 (7)

0,1

2 (7)

0,2

3 (7)

Spisedruer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Jordbær (undtagen vildtvoksende)

0,02 (1)

 

 

10 (8)

0,02 (1)

5 (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,5

2 (7)

c)

Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

10 (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Brombær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindbær

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

d)

Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)

0,02 (1)

 

 

5 (mz)

0,02 (1)

5 (7)

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Blåbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranebær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

0,1

 

Stikkelsbær

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

0,1

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer))

Methidation

Methoxy-fenozid (4)

Pymetrozin

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamin

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methyl

Blommer

 

0,2

 

 

0,2 (7)

3 (7)

 

0,2 (7)

0,1 (7)

0,3

Andet

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

v)

BÆR OG SMÅ FRUGTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

0,02 (1)

1

0,02 (1)

 

5 (7)

1

5 (7)

0,02 (1)  (7)

 

Spisedruer

2

 

1

 

1 (7)

 

 

 

 

0,1 (1)

Druer til vinfremstilling

1

 

1

 

2 (7)

 

 

 

 

3

b)

Jordbær (undtagen vildtvoksende)

0,5

0,02 (1)

0,02 (1)

0,5

0,5 (7)

5 (7)

0,05 (1)

0,5 (7)

0,5 (7)

0,1 (1)

c)

Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,1 (1)

Brombær

 

 

 

3

1 (7)

10 (7)

 

 

3 (7)

 

Korbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindbær

 

 

 

3

1 (7)

10 (7)

 

 

3 (7)

 

Andet

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

1 (7)

 

d)

Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

5 (7)

0,05 (1)

 

1 (7)

0,1 (1)

Blåbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranebær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

 

 

0,1

2 (7)

 

 

1 (7)

 

 

Stikkelsbær

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

 

 

Andet

 

 

 

0,02 (1)

0,5 (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Acephat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-methyl

Aldrin og dieldrin (aldrin og dieldrin tilsammen, udtrykt som dieldrin) (4)

Benalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder benalaxyl-M (summen af isomerer)

Carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezin

e)

Vildtvoksende bær og frugter

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

vi)

DIVERSE FRUGTER

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

Avocadoer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bananer

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

3

0,2

2

Dadler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwifrugter

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangofrugter

 

 

0,5 (7)

 

 

0,5

 

 

 

 

Spiseoliven

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

Papaja

 

 

 

 

 

0,2

 

 

20

 

Passionsfrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granatæbler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Cyfluthrin (cyfluthrin, inkl. andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)) (4)

Cyromazin

Dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat)

Dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat og esfenvalerat (summen af RR- og SS-isomerer) (4)

Indoxacarb (summen af S- og R-isomerer)

Lambda-cyhalothrin (4)

Mepanipyrim og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin), udtrykt som mepanipyrim

e)

Vildtvoksende bær og frugter

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,2

0,01 (1)  (7)

vi)

DIVERSE FRUGTER

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Avocadoer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bananer

 

 

 

2 (mz, me)

 

 

 

0,2 (7)

0,1

 

Dadler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwifrugter

 

 

 

 

 

10 (7)

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangofrugter

 

 

 

2 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

Spiseoliven

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

Oliven til oliefremstilling

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

Papaja

 

 

 

7 (mz)

 

 

 

 

 

 

Passionsfrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granatæbler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer))

Methidation

Methoxy-fenozid (4)

Pymetrozin

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamin

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methyl

e)

Vildtvoksende bær og frugter

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

vi)

DIVERSE FRUGTER

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

Avocadoer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bananer

 

 

 

 

 

0,1 (7)

3

0,05 (7)

 

 

Dadler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwifrugter

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangofrugter

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

0,5 (7)

 

1

Spiseoliven

 

1

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

Papaja

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

1 (7)

0,5 (7)

1

Passionsfrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Granatæbler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Acephat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-methyl

Aldrin og dieldrin (aldrin og dieldrin tilsammen, udtrykt som dieldrin) (4)

Benalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder benalaxyl-M (summen af isomerer)

Carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezin

2.

Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

Rødbeder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulerødder

 

 

 

 

 

 

 

0,1

1

 

Maniok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knoldselleri

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Peberrod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordskokker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinakker

 

 

 

0,02 (5)

 

 

 

 

 

 

Persillerod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiser

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Havrerod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batater, søde kartofler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kålroer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majroer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Cyfluthrin (cyfluthrin, inkl. andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)) (4)

Cyromazin

Dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat)

Dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat og esfenvalerat (summen af RR- og SS-isomerer) (4)

Indoxacarb (summen af S- og R-isomerer)

Lambda-cyhalothrin (4)

Mepanipyrim og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin), udtrykt som mepanipyrim

2.

Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Rødbeder

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

 

 

Gulerødder

 

1

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Maniok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knoldselleri

 

 

0,1

0,3 (ma, me, pr, t)

 

 

 

 

0,1

 

Peberrod

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Jordskokker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinakker

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Persillerod

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Radiser

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

0,1

 

Havrerod

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Batater, søde kartofler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kålroer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majroer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer))

Methidation

Methoxy-fenozid (4)

Pymetrozin

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamin

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methyl

2.

Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

i)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

Rødbeder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulerødder

0,1

 

 

 

0,1 (7)

1 (7)

 

0,05 (7)

 

 

Maniok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knoldselleri

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 (7)

 

Peberrod

0,1

 

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

Jordskokker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinakker

0,1

 

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

Persillerod

 

 

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

 

Radiser

0,1

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Havrerod

 

 

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

 

Batater, søde kartofler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kålroer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majroer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

 

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Acephat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-methyl

Aldrin og dieldrin (aldrin og dieldrin tilsammen, udtrykt som dieldrin) (4)

Benalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder benalaxyl-M (summen af isomerer)

Carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezin

ii)

LØG

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,01 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

Hvidløg

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Kepaløg

 

 

 

 

0,2

 

 

0,2

0,5

 

Skalotteløg

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Forårsløg

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Andet

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

iii)

FRUGTGRØNTSAGER

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Solanacea

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,5

2

 

Tomater

 

0,1 (7)

1 (7)

 

0,5

0,5

 

 

 

0,3

Peberfrugter

 

0,3 (7)

 

 

0,2

 

 

 

 

 

Auberginer

 

0,1 (7)

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

Okra

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Andet

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

 

0,02 (1)

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

 

0,3 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

Agurker

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

1

 

Drueagurker, asieagurker

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Courgetter

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

0,02 (5)

 

 

 

 

0,01 (1)

 

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,03 (5)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

1

 

Meloner

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

0,1

Græskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandmeloner

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Cyfluthrin (cyfluthrin, inkl. andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)) (4)

Cyromazin

Dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat)

Dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat og esfenvalerat (summen af RR- og SS-isomerer) (4)

Indoxacarb (summen af S- og R-isomerer)

Lambda-cyhalothrin (4)

Mepanipyrim og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin), udtrykt som mepanipyrim

ii)

LØG

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Hvidløg

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

Kepaløg

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

Skalotteløg

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

Forårsløg

 

 

2

1 (mz)

 

 

 

 

0,05

 

Andet

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

 

iii)

FRUGTGRØNTSAGER

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Solanacea

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

0,05

 

 

3 (mz, me, pr)

1

1 (7)

0,05

0,5 (7)

0,1

1 (7)

Peberfrugter

0,3

 

 

5 (mz, pr)

 

2 (7)

 

0,3 (7)

0,1

 

Auberginer

0,1

 

 

3 (mz, me)

1

1 (7)

0,02 (1)

0,5 (7)

0,5

1 (7)

Okra

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

Andet

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

0,01 (1)  (7)

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

 

1

 

2 (mz, pr)

0,2

1 (7)

0,02 (1)

0,2 (7)

0,1

0,01 (1)  (7)

Agurker

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drueagurker, asieagurker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

0,02 (1)

 

 

1 (mz, pr)

 

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,1 (7)

0,05

0,01 (1)  (7)

Meloner

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

 

 

Græskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandmeloner

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer))

Methidation

Methoxy-fenozid (4)

Pymetrozin

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamin

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methyl

ii)

LØG

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

Hvidløg

0,5

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Kepaløg

0,5

0,1

 

 

0,2

0,1 (7)

 

 

 

 

Skalotteløg

0,5

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Forårsløg

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

iii)

FRUGTGRØNTSAGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Solanacea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

0,2

0,1

2

0,5

0,2 (7)

1 (7)

 

0,5 (7)

0,5 (7)

2

Peberfrugter

0,5

 

1

1

0,5 (7)

2 (7)

 

0,3 (7)

1 (7)

 

Auberginer

 

 

0,5

0,5

0,2 (7)

1 (7)

 

 

0,5 (7)

2

Okra

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Andet

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

 

 

0,02 (1)

0,5

0,02 (1)  (7)

1 (7)

 

0,2 (7)

0,3 (7)

0,1 (1)

Agurker

0,5

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Drueagurker, asieagurker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

0,3

Meloner

0,2

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

0,2 (7)

 

Græskar

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Vandmeloner

0,2

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2 (7)

 

Andet

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Acephat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-methyl

Aldrin og dieldrin (aldrin og dieldrin tilsammen, udtrykt som dieldrin) (4)

Benalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder benalaxyl-M (summen af isomerer)

Carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezin

d)

Sukkermajs

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

iv)

KÅL

 

 

0,02 (1)  (7)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

a)

Blomsterkål

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

3

 

Broccoli (herunder calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Hoveddannende kål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosenkål

 

0,05

 

 

 

0,5

 

 

3

 

Hovedkål

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

Andet

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

c)

Bladkål

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

 

Kinakål

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

Grønkål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

d)

Kålrabi

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

v)

BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER

 

 

 

0,01 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

a)

Hoved- og pluksalat og lign

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

0,01 (1)

 

Havekarse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårsalat

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Cyfluthrin (cyfluthrin, inkl. andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)) (4)

Cyromazin

Dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat)

Dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat og esfenvalerat (summen af RR- og SS-isomerer) (4)

Indoxacarb (summen af S- og R-isomerer)

Lambda-cyhalothrin (4)

Mepanipyrim og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin), udtrykt som mepanipyrim

d)

Sukkermajs

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05

0,01 (1)  (7)

iv)

KÅL

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

0,01 (1)  (7)

a)

Blomsterkål

0,05

 

 

1 (mz)

0,1

 

0,02 (1)

0,3 (7)

0,1

 

Broccoli (herunder calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomkål

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

b)

Hoveddannende kål

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Rosenkål

 

 

0,3

2 (mz)

 

 

0,05

 

0,05

 

Hovedkål

0,3

 

1

3 (mz)

 

 

0,1

3 (7)

0,2

 

Andet

0,2

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

c)

Bladkål

0,3

 

0,02 (1)

0,5 (mz)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,2 (7)

1

 

Kinakål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønkål

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

d)

Kålrabi

0,02 (1)

 

0,02 (1)

1 (mz)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

v)

BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

a)

Hoved- og pluksalat og lign

1

15

 

5 (mz, me, t)

 

30 (7)

 

 

 

 

Havekarse

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Vårsalat

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

1

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer))

Methidation

Methoxy-fenozid (4)

Pymetrozin

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamin

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methyl

d)

Sukkermajs

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,1 (7)

0,1 (1)

iv)

KÅL

 

 

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

a)

Blomsterkål

0,2

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,1 (7)

 

 

 

0,1 (7)

0,1 (1)

Broccoli (herunder calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

b)

Hoveddannende kål

 

0,1

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Rosenkål

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

0,05 (7)

1

Hovedkål

1

 

 

0,05

0,2 (7)

 

 

 

0,2 (7)

 

Andet

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

c)

Bladkål

 

0,02 (1)

 

0,2

0,02 (1)  (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

1 (7)

0,1 (1)

Kinakål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønkål

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Kålrabi

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (7)

0,1 (1)

v)

BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

 

0,1 (1)

a)

Hoved- og pluksalat og lign

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Havekarse

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårsalat

0,2

 

 

 

10 (7)

 

 

 

 

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Acephat

Acetamiprid

Acibenzolar-S-methyl

Aldrin og dieldrin (aldrin og dieldrin tilsammen, udtrykt som dieldrin) (4)

Benalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder benalaxyl-M (summen af isomerer)

Carbendazim og benomyl (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezin

Havesalat

 

5

 

 

0,5

 

 

 

 

 

Endivie, bredbladet

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Rucola

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Blade og skud af Brassica spp.

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

b)

Spinat og lign.

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

 

 

 

0,01 (1)

 

Spinat

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

 

 

Bladbeder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

c)

Brøndkarse

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

 

 

 

0,01 (1)

 

d)

Julesalat

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

 

 

 

0,01 (1)

 

e)

Urter

 

 

0,3 (7)

 

0,05 (1)

 

 

 

5

 

Kørvel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purløg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persille

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Blade af selleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

0,01 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Cyfluthrin (cyfluthrin, inkl. andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)) (4)

Cyromazin

Dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat)

Dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram (2), (3)

Famoxadon

Fenhexamid

Fenvalerat og esfenvalerat (summen af RR- og SS-isomerer) (4)

Indoxacarb (summen af S- og R-isomerer)

Lambda-cyhalothrin (4)

Mepanipyrim og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin), udtrykt som mepanipyrim

Havesalat

 

 

0,5

 

 

 

 

2 (7)

0,5

 

Endivie, bredbladet

 

 

 

 

 

 

 

2 (7)

1

 

Rucola

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Blade og skud af Brassica spp.

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

1

 

Andet

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

1

 

b)

Spinat og lign.

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,5

 

Spinat

 

 

 

 

 

 

 

2 (7)

 

 

Bladbeder

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Brøndkarse

0,02 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,3 (mz)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

d)

Julesalat

0,02 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,5 (mz)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

e)

Urter

0,02 (1)

15

0,02 (1)

5 (mz, me)

 

30 (7)

 

2 (7)

1

 

Kørvel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purløg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blade af selleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grupper af og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, inkl. andre beslægtede isomerblandinger, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer))

Methidation

Methoxy-fenozid (4)

Pymetrozin

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamin

Trifloxystrobin

Thiacloprid (4)

Thiophanate-methyl

Havesalat

2

 

 

 

 

10 (7)

 

 

 

 

Endivie, bredbladet

1

 

 

 

 

10 (7)

 

 

 

 

Rucola

2

 

 

 

 

 

 

 

3 (7)

 

Blade og skud af Brassica spp.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

0,05 (1)

 

 

 

2 (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

2 (7)

 

b)

Spinat og lign.

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,5 (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

 

Spinat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladbeder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Brøndkarse

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

 

d)

Julesalat

0,3

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

 

e)

Urter

2

 

 

2

2 (7)

3 (7)

 

 

3 (7)

 

Kørvel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purløg