Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0003

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/3/EF af 15. januar 2008 om ændring af direktiv 2003/54/EF for så vidt angår anvendelsen af visse bestemmelser i Estland

OJ L 17, 22.1.2008, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/3/oj

22.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 17/6


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/3/EF

af 15. januar 2008

om ændring af direktiv 2003/54/EF for så vidt angår anvendelsen af visse bestemmelser i Estland

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, artikel 55, og artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Estland har under tiltrædelsesforhandlingerne fremhævet særlige forhold for landets elsektor for at få tilkendt en overgangsperiode i forbindelse med anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF af 19. december 1996 om fælles regler for det indre marked for elektricitet (3).

(2)

I bilag VI til tiltrædelsesakten af 2003 blev Estland indrømmet en overgangsperiode frem til den 31. december 2008 med hensyn til anvendelsen af artikel 19, stk. 2, i direktiv 96/92/EF. Denne artikel omhandler en gradvis åbning af markedet.

(3)

I erklæring 8, der er vedlagt som bilag til slutakten til tiltrædelsestraktaten af 2003 anerkendtes det, at den særlige situation for reformen af Estlands olieskifersektor ville kræve en særlig indsats indtil udgangen af 2012.

(4)

Direktiv 96/92/EF er blevet erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 96/92/EF (4), der skulle gennemføres senest den 1. juli 2004, og som fremskyndede åbningen af markedet for elektricitet.

(5)

Den 17. september 2003 forelagde Estland en anmodning om, at artikel 21, stk. 1, litra b), i direktiv 2003/54/EF om åbning af markedet for erhvervskunder ikke blev anvendt frem til den 31. december 2012. I et supplerende brev af 5. december 2003 meddelte Estland, at landet påregnede at åbne markedet for alle kunder, som fastsat i nævnte direktivs artikel 21, stk. 1, litra c), senest den 31. december 2015.

(6)

Estlands anmodning blev støttet af en troværdig plan for omstrukturering af olieskifersektoren frem til den 31. december 2012.

(7)

Olieskifer udgør Estlands eneste indenlandske energikilde, og den nationale produktion udgør næsten 84 % af verdens produktion. 90 % af elproduktionen i Estland er baseret på dette faste brændsel. Olieskifer er derfor af strategisk betydning for Estlands forsyningssikkerhed.

(8)

Tilkendelsen af en yderligere undtagelse for perioden 2009-2012 vil garantere sikkerheden af investeringer i produktionsanlæggene og Estlands forsyningssikkerhed og samtidig gøre det muligt at afhjælpe de alvorlige miljøproblemer, som skabes af disse anlæg.

(9)

Den 28. juni 2004 vedtog Rådet direktiv 2004/85/EF om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF for så vidt angår anvendelsen af visse bestemmelser i Estland (5), hvorved Estland tilkendtes den ønskede undtagelse.

(10)

Domstolen annullerede ved dom af 28. november 2006 i sag C-413/04, Europa-Parlamentet mod Rådet (6), direktiv 2004/85/EF, for så vidt som det tilkendte Estland en undtagelse fra anvendelsen af artikel 21, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 2003/54/EF ud over den 31. december 2008 og pålagde en tilsvarende forpligtelse til kun at sikre en delvis åbning af markedet svarende til 35 % af forbruget den 1. januar 2009 og en forpligtelse til hvert år at meddele de forbrugstærskler, der gør, at en endelig forbruger kan komme i betragtning.

(11)

Denne delvise annullering var ikke begrundet i forhold, der vedrørte indholdet i direktiv 2004/85/EF, men skyldtes valget af forkert retsgrundlag.

(12)

Eftersom grundene til at tilkende Estland en undtagelse fra anvendelsen af artikel 21, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 2003/54/EF til efter den 31. december 2008 fortsat er gyldige, bør direktivet ændres i overensstemmelse hermed, dvs. med samme ordlyd som direktiv 2004/85/EF, men på det rette retsgrundlag —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Artikel 26, stk. 3, i direktiv 2003/54/EF affattes således:

»3.   Estland tilkendes en midlertidig undtagelse med hensyn til anvendelsen af artikel 21, stk. 1, litra b) og c), indtil den 31. december 2012. Estland træffer de fornødne foranstaltninger for at åbne sit marked for elektricitet. Denne åbning foretages gradvist i løbet af referenceperioden med henblik på et fuldstændigt åbent marked senest den 1. januar 2013. Pr. 1. januar 2009 skal markedsåbningen som minimum udgøre 35 % af forbruget. Estland meddeler hvert år Kommissionen de forbrugstærskler, der gør, at en endelig forbruger kan komme i betragtning.«

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 23. januar 2008. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. januar 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  Udtalelse af 24.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 29.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 17.12.2007.

(3)  EFT L 27 af 30.1.1997, s. 20. Ophævet ved direktiv 2003/54/EF (EUT L 176 af 15.7.2003, s. 37).

(4)  EUT L 176 af 15.7.2003, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/653/EF (EUT L 270 af 29.9.2006, s. 72).

(5)  EUT L 236 af 7.7.2004, s. 10.

(6)  Sml. 2006 I, s. 11221.


Top