Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0233

2008/233/EF: Kommissionens beslutning af 17. marts 2008 om ændring af beslutning 2004/558/EF om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt (meddelt under nummer K(2008) 1004) (EØS-relevant tekst)

OJ L 76, 19.3.2008, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 200 - 201

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/233/oj

19.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 76/56


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17. marts 2008

om ændring af beslutning 2004/558/EF om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt

(meddelt under nummer K(2008) 1004)

(EØS-relevant tekst)

(2008/233/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 9 i direktiv 64/432/EØF kan en medlemsstat, der har et obligatorisk nationalt bekæmpelsesprogram for en af de smitsomme sygdomme, der er anført i bilag E (II), forelægge Kommissionen dette program. Samme artikel indeholder desuden nærmere regler om supplerende garantier, som kan kræves i samhandelen inden for Fællesskabet.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2004/558/EF af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt (2), godkendtes de programmer for bekæmpelse og udryddelse af infektion med bovin herpesvirus type 1 (BHV1), som de medlemsstater, der er opført i bilag I til nævnte beslutning, har forelagt vedrørende de regioner, der er opført i nævnte bilag, og for hvilke der gælder supplerende garantier med hensyn til BHV1 i henhold til artikel 9 i direktiv 64/432/EØF.

(3)

Tjekkiet har nu forelagt et program, der har til formål at udrydde BHV1-infektion i hele landet. Programmer opfylder kriterierne i artikel 9, stk. 1, i direktiv 64/432/EØF. Programmet indeholder regler for indenlands flytninger af kvæg, som svarer til de regler, der tidligere er blevet gennemført i nogle medlemsstater eller regioner, og som resulterede i, at sygdommen blev udryddet i de pågældende medlemsstater eller regioner.

(4)

Det program, Tjekkiet har forelagt, og de supplerende garantier, der er forelagt i henhold til artikel 9 i direktiv 64/432/EØF, bør godkendes.

(5)

Bilag I til beslutning 2004/558/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 2004/558/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/729/EF (EUT L 294 af 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUT L 249 af 23.7.2004, s. 20. Senest ændret ved beslutning 2007/584/EF (EUT L 219 af 24.8.2007, s. 37).


BILAG

»BILAG I

Medlemsstat

Medlemsstatsregioner, for hvilke der gælder supplerende garantier med hensyn til IBR, jf. artikel 9 i direktiv 64/432/EØF

Tjekkiet

Alle regioner

Tyskland

Alle regioner, undtagen Regierungsbezirk Oberpfalz og Regierungsbezirk Oberfranken i delstaten Bayern

Italien

Den selvstyrende region Friuli Venezia Giulia

Den selvstyrende provins Trento«


Top