EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1143

Kommissionens forordning (EF) nr. 1143/2007 af 1. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 256/2002 for så vidt angår godkendelse af præparatet af Bacillus cereus var. toyoi , der tilhører gruppen mikroorganismer , som fodertilsætningsstof (EØS-relevant tekst)

OJ L 256, 2.10.2007, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 123 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1143/oj

2.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 256/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1143/2007

af 1. oktober 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 256/2002 for så vidt angår godkendelse af præparatet af Bacillus cereus var. toyoi, der tilhører gruppen »mikroorganismer«, som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Præparatet Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), der tilhører gruppen »mikroorganismer«, blev i overensstemmelse med Rådets direktiv 70/524/EØF (2) godkendt uden tidsbegrænsning ved Kommissionens forordning (EF) nr. 256/2002 (3) som fodertilsætningsstof til smågrise på op til to måneder og til søer fra 1 uge før faringen indtil fravænning. Dette tilsætningsstof er senere blevet opført i EF-registret over fodertilsætningsstoffer som et eksisterende produkt i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) 1831/2003 indgivet en ansøgning om ændring af godkendelsen for det pågældende præparat for at tillade brugen heraf i foder, der skal anvendes til søer fra løbning til fravænning. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 7. marts 2007, at præparatet Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på milljøet (4). Det blev endvidere konkluderet, at præparatet ikke udgør nogen anden risiko, der i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ville udelukke en godkendelse. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. I udtalelsen fra EFSA gennemgås ligeledes den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, som er forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er opfyldt.

(6)

Forordning (EF) nr. 256/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 256/2002 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(2)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)  EFT L 41 af 13.2.2002, s. 6.

(4)  Udtalelse afgivet den 7. marts 2007 i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1831/2003 af Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder, om sikkerheden og effektiviteten ved produktet Toyocerin (Bacillus cereus var. Toyoi) som tilsætningsstof til foder til søer. EFSA Journal (2007) 458, s. 1-9.


BILAG

»BILAG III

Mikroorganismer

EF-nr.

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelsen gyldig til

CFU/kg fuldfoder

Mikroorganismer

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Præparat af Bacillus cereus var. toyoi, der indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

Smågrise

2 måneder

1 × 109

1 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

Uden tidsbegrænsning

Søer

Fra løbning til fravænning

0,5 × 109

2 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

Uden tidsbegrænsning«


Top