Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0445

Kommissionens forordning (EF) nr. 445/2007 af 23. april 2007 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2991/94 om handelsnormer for visse smørbare fedtstoffer og til Rådets forordning (EØF) nr. 1898/87 om beskyttelse af benævnelserne for mælk og mejeriprodukter i forbindelse med afsætning (kodificeret udgave)

OJ L 106, 24.4.2007, p. 24–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 186 - 191

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/445/oj

24.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 445/2007

af 23. april 2007

om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2991/94 om handelsnormer for visse smørbare fedtstoffer og til Rådets forordning (EØF) nr. 1898/87 om beskyttelse af benævnelserne for mælk og mejeriprodukter i forbindelse med afsætning

(kodificeret udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2991/94 af 5. december 1994 om handelsnormer for visse smørbare fedtstoffer (1), særlig artikel 8,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1898/87 af 2. juli 1987 om beskyttelse af benævnelserne for mælk og mejeriprodukter i forbindelse med afsætning (2), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 577/97 af 1. april 1997 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2991/94 om handelsnormer for visse smørbare fedtstoffer og til Rådets forordning (EØF) nr. 1898/87 om beskyttelse af benævnelserne for mælk og mejeriprodukter i forbindelse med afsætning (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

I forordning (EF) nr. 2991/94 er det fastsat, at varebetegnelserne for de produkter, der er nævnt i forordningens artikel 1, skal være dem, der er anført i forordningens bilag. Der er dog undtagelser fra denne bestemmelse. Den gælder således ikke for betegnelsen for produkter, hvis nøjagtige beskaffenhed er velkendt på baggrund af den traditionelle brug, og/eller når betegnelsen klart anvendes for at beskrive en karakteristisk egenskab ved produktet. Denne bestemmelse bør iværksættes, idet der fastsættes visse gennemførelsesbestemmelser.

(3)

Det er i den henseende nødvendigt at iagttage artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2991/94, der fastsætter, at sidstnævnte forordning ikke indskrænker anvendelsen af forordning (EØF) nr. 1898/87. De to forordninger har i det væsentlige samme sigte, som er at hindre, at der hos forbrugerne opstår uklarhed om de pågældende produkters egentlige art. For at sikre sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør der derfor fastsættes gennemførelsesbestemmelser i en enkelt retsakt for anvendelsen af betegnelsen smør, for så vidt angår forordning (EF) nr. 2991/94 og forordning (EØF) nr. 1898/87.

(4)

For at undtagelserne i forordning (EF) nr. 2991/94 kan blive fastlagt præcist, bør der opstilles en udtømmende fortegnelse over de pågældende betegnelser, ledsaget af en beskrivelse af de produkter, de gælder.

(5)

Det første kriterium i den undtagelse, som er fastsat i artikel 2, stk. 2, tredje afsnit, første led, i forordning (EF) nr. 2991/94, vedrører en betegnelses traditionelle art. Denne traditionelle art kan betragtes som godtgjort, når betegnelsen har været anvendt i en periode, der mindst svarer til, hvad der tidsmæssigt generelt anses for at være en befolkningsgeneration, før den 9. april 1997. Undtagelsen bør begrænses til de produkter, for hvilke betegnelsen reelt er blevet anvendt, for at begrebet traditionel art ikke forvanskes.

(6)

Det andet kriterium i undtagelsen vedrører anvendelsen af de betegnelser, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 2991/94, for så vidt angår beskrivelsen af det markedsførte produkts kvalitetskendetegn. Under denne antagelse gælder undtagelsen logisk produkter, der i sig selv ikke henhører under dem, der er anført i bilaget.

(7)

Denne undtagelse bør begrænses til de produkter, der var på markedet den 9. april 1997. Medlemsstaterne havde inden denne dato sendt Kommissionen fortegnelsen over de produkter, de mente opfyldte kriterierne for denne undtagelse på deres område.

(8)

Kommissionens beslutning 88/566/EØF af 28. oktober 1988 om udarbejdelse af en fortegnelse over de produkter, der omhandles i artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 1898/87 (5), indeholder allerede undtagelser vedrørende betegnelsen »smør«, og der bør tages hensyn hertil.

(9)

I den EF-fortegnelse, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2991/94, bør betegnelserne for de pågældende produkter kun anføres på det EF-sprog, de kan anvendes på.

(10)

Etiketterne på levnedsmidler, der indeholder produkter som defineret i bilaget til forordning (EF) nr. 2991/94 eller koncentrerede produkter som defineret i artikel 2, stk. 2, tredje afsnit, andet led, i førnævnte forordning kan henvise til de tilsvarende betegnelser, der er anført i nævnte bilag, hvis bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (6), overholdes, og der er således ingen grund til at anføre dem i fortegnelsen over ovennævnte undtagelser.

(11)

På grund af de nuværende tekniske forhold vil et krav om, at fedtindholdet skal angives, uden at der tillades nogen form for tolerance, medføre betydelige praktiske vanskeligheder. Der bør derfor fastsættes specifikke regler herom.

(12)

De sammensatte varer, hvor smør udgør en væsentlig bestanddel, er omfattet af forordning (EF) nr. 2991/94 og forordning (EØF) nr. 1898/87, og det er derfor nødvendigt at behandle dem efter sammenhængende retningslinjer og under iagttagelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1898/87. Det bør derfor fastsættes, hvilket anvendelsesområde der gælder for det pågældende stykke 3 for så vidt angår sammensatte varer, hvor smør udgør en væsentlig bestanddel, og dette kan ske, ved at der fastsættes et objektivt kriterium, ud fra hvilket det kan fastslås, om en væsentlig bestanddel af den sammensatte vare reelt er smør, og om benævnelsen »smør« derfor er begrundet. Et mindsteindhold af mælkefedt på 75 % af færdigvaren synes at være det mest hensigtsmæssige kriterium.

(13)

Det følger af artikel 2, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 2991/94, at varebetegnelserne i bilaget til nævnte forordning er forbeholdt produkter, der opfylder kriterierne i det pågældende bilag. Anvendelsen af mærker, der benytter disse betegnelser, kan derfor kun fortsætte for produkter, der opfylder disse kriterier.

(14)

Markedsforholdene vil vise, om der senere bør træffes foranstaltninger for de sammensatte varer, hvis hovedbestanddel er margarine eller blandingsfedtstoffer.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelser fra de relevante forvaltningskomitéer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Fortegnelsen over de produkter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, tredje afsnit, første led, i forordning (EF) nr. 2991/94, findes i bilag I til nærværende forordning.

2.   De betegnelser, der er anført i bilaget til beslutning 88/566/EØF, og som indeholder ordet »smør« på et af EF-sprogene, berøres ikke af nærværende forordning.

Artikel 2

1.   Angivelsen af fedtindholdet som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 2991/94 sker efter følgende regler:

a)

Det gennemsnitlige fedtindhold anføres uden anvendelse af decimaler.

b)

Gennemsnitsfedtindholdet må højst afvige med ± 1 point fra den anførte procentsats. De individuelle prøver må højst afvige med ± 2 point fra den anførte procentsats.

c)

Gennemsnitsfedtindholdet skal under alle omstændigheder være i overensstemmelse med de grænseværdier, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 2991/94.

2.   Uanset stk. 1 skal det anførte indhold for de produkter, der er nævnt i litra A, nr. 1, litra B, nr. 1, og litra C, nr. 1, i bilaget til forordning (EF) nr. 2991/94, svare til produktets minimumsfedtindhold.

3.   Den procedure, der skal anvendes til efterprøvning af, om stk. 1 er overholdt, er fastsat i bilag II.

Artikel 3

1.   For en sammensat vare, hvoraf en væsentlig bestanddel efter artikel 2, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1898/87 er smør, kan betegnelsen »smør« kun anvendes, hvis færdigvaren har et mælkefedtindhold på mindst 75 %, og hvis det er fremstillet udelukkende af smør som defineret i punkt A, nr. 1, i bilaget til forordning (EF) nr. 2991/94 plus de tilføjede bestanddele, der er nævnt i betegnelsen.

2.   For en sammensat vare med et mælkefedtindhold på under 75 %, men på mindst 62 %, kan betegnelsen »smør« anvendes, hvis de øvrige i stk. 1 angivne krav opfyldes, og hvis varebetegnelsen indeholder ordet »smørprodukt«.

3.   Uanset stk. 1 og 2 kan betegnelsen »smør« anvendes i forbindelse med et eller flere ord, der betegner de i bilag III nævnte varer med et mælkefedtindhold på mindst 34 %.

4.   Anvendelse af betegnelsen »smør« ifølge stk. 1, 2 og 3 er betinget af kravet om, at indholdet af mælkefedt og, såfremt de tilføjede bestanddele indeholder fedt, det samlede fedtindhold skal fremgå af varens etiket og emballage.

5.   Ordet »smørprodukt« i stk. 2 og angivelserne i stk. 4 skal fremstå på et synligt sted og være letlæselige.

Artikel 4

Forordning (EF) nr. 577/97 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag V.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2007.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 316 af 9.12.1994, s. 2.

(2)  EFT L 182 af 3.7.1987, s. 36. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(3)  EFT L 87 af 2.4.1997, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 568/1999 (EFT L 70 af 17.3.1999, s. 11).

(4)  Se bilag IV.

(5)  EFT L 310 af 16.11.1988, s. 32. Ændret ved beslutning nr. 98/144/EF (EFT L 42 af 14.2.1998, s. 61).

(6)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/142/EF (EUT L 368 af 23.12.2006, s. 110).


BILAG I

I.

(spansk)

»Mantequilla de Soria« eller »Mantequilla de Soria dulce« eller »Mantequilla de Soria azucarada«: for et mejeriprodukt, der er tilsat sukker og aroma, og som har et mælkefedtindhold på minimum 39 %.

II.

(dansk)

III.

(tysk)

»Butterkäse«: for en halvfast ost af fed konsistens af komælk, hvis mælkefedtindhold i tørstoffet er minimum 45 %.

»Kräuterbutter«: for en tilberedning på basis af smør, der indeholder urter, og som har et mælkefedtstofindhold på minimum 62 %.

»Milchmargarine«: for en margarine, der mindst indeholder 5 vægtprocent sødmælk, mager mælk eller passende mejeriprodukter.

IV.

(græsk)

V.

(engelsk)

»Brandy butter« — »Sherry butter« — »Rum butter«: for et produkt, der er tilsat sukker og alkohol, og som har et mælkefedtindhold på minimum 20 %.

»Buttercream«: för en sötad produkt som innehåller minst 22,5 % mjölkfett.

VI.

(fransk)

»Beurre d'anchois, de crevettes, de langouste, de homard, de crabe, de langoustine, de saumon, de saumon fumé, de coquille Saint-Jacques, de sardine«: for et produkt, der indeholder fiskerivarer, og som har et mælkefedtindhold på minimum 10 %.

VII.

(italiensk)

VIII.

(nederlandsk)

IX.

(portugisisk)

X.

(finsk)

»Munavoi«: for et produkt, der indeholder æg, og som har et mælkefedtindhold på minimum 35 %.

XI.

(svensk)

»flytande margarin«: for et flydende produkt, der indeholder minimum 80 % vegetabilsk fedtstof som margarine, men hvis sammensætning er sådan, at produktet ikke er smørbart.

»messmör«: for et mejeriprodukt, der undertiden er sødet med valle, og som har et mælkefedtindhold på minimum 2 %.

»vitlökssmör«, »persiljesmör«, »pepparrotssmör«: for et produkt, der indeholder aromastoffer, og som har et mælkefedtstofindhold på minimum 66 %.


BILAG II

Kontrol af det angivne gennemsnitsfedtindhold i smørbare fedtstoffer

Der tages fem stikprøver fra det parti, der skal kontrolleres og analyseres. Der anvendes følgende to procedurer:

A.

Det aritmetiske gennemsnit af de fem opnåede resultater sammenlignes med det angivne fedtindhold. Det antages, at det angivne fedtindhold er overholdt, hvis det aritmetiske gennemsnitsfedtindhold ikke afviger mere end 1 procentpoint fra det angivne fedtindhold.

B.

De fem individuelle resultater sammenlignes med det toleranceinterval (± 2 procentpoint angivet fedtindhold), der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b). Hvis forskellen mellem de fem individuelle resultaters maksimumsværdi og minimumsværdi er mindre end eller lig med 4 procentpoint, antages det, at kravene i artikel 2, stk. 1, litra b), er overholdt.

Når overholdelsen er fastslået efter litra A og B, anses partiet under kontrol for at overholde kravet i artikel 2, stk. 1, litra b), også selv om en af de fem værdier falder uden for tolerancen på ± 2 procentpoint.


BILAG III

Varer, der omhandles i artikel 3, stk. 3

Varekategori

Varens sammensætning

Mindsteindhold af mælkefedt

Smør tilsat alkohol (smør, der indeholder alkoholholdige drikkevarer)

Smør, alkoholholdig drikkevare, sukker

34 %


BILAG IV

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Kommissionens forordning (EF) nr. 577/97

(EFT L 87 af 2.4.1997, s. 3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1278/97

(EFT L 175 af 3.7.1997, s. 6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2181/97

(EFT L 299 af 4.11.1997, s. 1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 623/98

(EFT L 85 af 20.3.1998, s. 3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1298/98

(EFT L 180 af 24.6.1998, s. 5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2521/98

(EFT L 315 af 25.11.1998, s. 12)

Kommissionens forordning (EF) nr. 568/1999

(EFT L 70 af 17.3.1999, s. 11)


BILAG V

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 577/97

Nærværende forordning

Artikel 1-3

Artikel 1-3

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Bilag I-III

Bilag I-III

Bilag IV

Bilag V


Top