Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0051

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/51/EF af 25. september 2007 om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for markedsføringen af visse måleinstrumenter med indhold af kviksølv (EØS-relevant tekst)

OJ L 257, 3.10.2007, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/51/oj

3.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 257/13


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/51/EF

af 25. september 2007

om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for markedsføringen af visse måleinstrumenter med indhold af kviksølv

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det konkluderes i Kommissionens meddelelse af 28. januar 2005 om en fællesskabsstrategi for kviksølv, der omhandler alle anvendelsesformål for kviksølv, at det vil være hensigtsmæssigt at indføre restriktioner på EU-plan for markedsføring af visse ikke-elektriske eller ikke-elektroniske måle- og kontrolapparater, der indeholder kviksølv, som er den største kviksølvholdige produktgruppe, der endnu ikke er underkastet fællesskabstiltag.

(2)

Hvis der indføres restriktioner for markedsføringen af måleinstrumenter, som indeholder kviksølv, vil det betyde fordele for miljøet og på langt sigt for menneskers sundhed, idet kviksølv forhindres i at blive udledt i affaldsstrømmen.

(3)

Under hensyntagen til den tekniske og økonomiske gennemførlighed viser den foreliggende dokumentation om måle- og kontrolinstrumenter, at umiddelbare restriktive foranstaltninger kun bør omfatte de måleinstrumenter, der er beregnet til at blive solgt til den brede offentlighed, og især alle lægetermometre.

(4)

Importen af kviksølvholdige måleinstrumenter, der er ældre end 50 år, vedrører enten antikviteter eller kulturgoder som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 3911/92 af 9. december 1992 om udførsel af kulturgoder (3). Denne handel er af begrænset omfang og forekommer ikke at frembyde nogen risiko for menneskers sundhed eller for miljøet og bør derfor ikke pålægges restriktioner.

(5)

Kviksølvbarometre fremstilles i dag kun af et lille antal specialvirksomheder og sælges til den brede offentlighed hovedsagelig som prydgenstande. Der bør fastsættes en supplerende afviklingsperiode for markedsføringen af barometre, så fabrikanterne får tid til at tilpasse deres virksomhed til restriktionerne og gå over til at fremstille kviksølvfrie barometre.

(6)

For at minimere frigivelsen af kviksølv i miljøet og sikre afviklingen af de resterende kviksølvholdige måleinstrumenter, der bruges erhvervsmæssigt og i industrien, navnlig blodtryksmålere i sundhedssektoren, bør Kommissionen undersøge, om der findes pålideligere og sikrere alternativer, som er teknisk og økonomisk gennemførlige. I forbindelse med blodtryksmålere bør lægelige eksperter høres for at sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til behovene for diagnose og behandling af specifikke sygdomstilstande.

(7)

I henhold til nærværende direktiv bør kun markedsføringen af nye måleinstrumenter være omfattet af restriktionerne. Disse restriktioner bør derfor ikke finde anvendelse på instrumenter, der allerede er taget i brug, eller som sælges brugte.

(8)

Forskellene mellem de love og administrative bestemmelser, som medlemsstaterne har vedtaget vedrørende restriktioner for kviksølv i forskellige måle- og kontrolinstrumenter, kan skabe hindringer for handelen, forvride konkurrencen i Fællesskabet og derved indvirke direkte på, hvordan det indre marked gennemføres og fungerer. Det er derfor nødvendigt at tilpasse medlemsstaternes love om måle- og kontrolinstrumenter ved at indføre harmoniserede bestemmelser for de produkter, der indeholder kviksølv, og derigennem beskytte det indre marked og samtidig sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet.

(9)

Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (4) bør ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Nærværende direktiv berører ikke Fællesskabets minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagerne, herunder Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (5) og særdirektiverne på grundlag heraf, særlig Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (6).

(11)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (7) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 76/769/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 3. oktober 2008 de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse love og bestemmelser fra den 3. april 2009.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. september 2007.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

M. LOBO ANTUNES

Formand


(1)  EUT C 318 af 23.12.2006, s. 115.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 14. november 2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 19. april 2007 (EUT C 109 E af 15.5.2007, s. 1) og Europa-Parlamentets holdning af 10. juli 2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EFT L 395 af 31.12.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(4)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/139/EF (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 94).

(5)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF (EUT L 165 af 27.6.2007, s. 21).

(6)  EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11. Ændret ved direktiv 2007/30/EF.

(7)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.


BILAG

Følgende punkt indsættes i bilag I til direktiv 76/769/EØF:

»19a.

Kviksølv

CAS-nr.: 7439-97-6

1.

Må ikke markedsføres:

a)

i lægetermometre

b)

i andre måleinstrumenter, der er beregnet til at blive solgt til den brede offentlighed (f.eks. manometre, barometre, blodtryksmålere, andre termometre end lægetermometre).

2.

Restriktionen i punkt 1, litra b), finder ikke anvendelse på:

a)

måleinstrumenter, der er ældre end 50 år den 3. oktober 2007

b)

barometre (undtagen barometre, der er omfattet af litra a)) indtil den 3. oktober 2009.

3.

Senest den 3. oktober 2009 undersøger Kommissionen, om der findes pålidelige og sikrere alternativer, som er teknisk og økonomisk gennemførlige, til kviksølvholdige blodtryksmålere og andre måleinstrumenter i sundhedssektoren og til anden erhvervsmæssig og industriel brug.

På grundlag af denne undersøgelse, eller så snart der foreligger nye oplysninger om pålidelige og sikrere alternativer til blodtryksmålere og andre måleinstrumenter med indhold af kviksølv, fremsætter Kommissionen, hvis det er relevant, et forslag til retsakt, der skal udvide restriktionerne i punkt 1 til også at omfatte blodtryksmålere og andre måleinstrumenter i sundhedssektoren og til anden erhvervsmæssig og industriel brug, så kviksølv i måleinstrumenter afvikles, så snart det er teknisk og økonomisk gennemførligt.«


Top