Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0031

Kommissionens direktiv 2007/31/EF af 31. maj 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udvidet anvendelse af aktivstoffet fosthiazat(EØS-relevant tekst).

OJ L 140, 1.6.2007, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/31/oj

1.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/44


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/31/EF

af 31. maj 2007

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udvidet anvendelse af aktivstoffet fosthiazat

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2003/84/EF (2) blev fosthiazat optaget som aktivstof i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(2)

I ansøgningen om optagelse af fosthiazat forelagde fabrikanten ISK Biosciences Europe SA data om anvendelse af stoffet til bekæmpelse af nematoder, som støttede den konklusion, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fosthiazat, generelt kan forventes at opfylde sikkerhedskravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF. Fosthiazat blev derfor optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF med de særlige bestemmelser, at medlemsstaterne kun måtte tillade dette aktivstof anvendt som nematicid.

(3)

Anmelderen har nu ansøgt om en ændring af de særlige bestemmelser til — ud over bekæmpelse af nematoder i forbindelse med visse landbrugsmæssige anvendelsesformål — også at omfatte bekæmpelse af insekter. Til støtte for denne udvidelse af anvendelsesformålet forelagde anmelderen supplerende oplysninger.

(4)

Nederlandene og Det Forenede Kongerige har evalueret de oplysninger og data, som virksomheden forelagde. De underrettede Kommissionen i hhv. maj og november 2006 om, at de konkluderer, at den ønskede udvidelse af anvendelsesformålet ikke giver anledning til andre risici end dem, der allerede er taget i betragtning i de særlige bestemmelser vedrørende fosthiazat i bilag I til direktiv 91/414/EØF og i Kommissionens reviderede vurderingsrapport om dette stof, især fordi udvidelsen kun vedrører de bekæmpede organismer og ikke anvendelsesparametrene som fastsat i de særlige bestemmelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(5)

Det er derfor berettiget at ændre de særlige bestemmelser vedrørende fosthiazat.

(6)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 1. september 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 2. september 2007.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/25/EF (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 34).

(2)  EUT L 247 af 30.9.2003, s. 20. Ændret ved direktiv 2004/64/EF (EUT L 125 af 28.4.2004, s. 42).


BILAG

I bilag I til direktiv 91/414/EØF affattes række 69 således:

»69

Fosthiazat

CAS-nr. 98886-44-3

CIPAC-nr. 585

(RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioat

930 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Må kun tillades anvendt som insekticid eller nematicid.

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fosthiazat, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 4. juli 2003. Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle og vildtlevende pattedyr, specielt hvis stoffet anvendes i yngletiden

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af jordorganismer, der ikke er målarter.

Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant. For at reducere den potentielle risiko for småfugle bør der i produktgodkendelserne være krav om, at granulatet indarbejdes grundigt i jorden.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen i overensstemmelse med artikel 13, stk. 5, om specifikationerne for det tekniske materiale som industrielt fremstillet.«


Top